PPCT TIẾNG ANH 4

giáo án CT Bộ GDĐT 4
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
0fvz0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
4/1/2018 8:45:27 PM
Loại file
docx
Dung lượng
1.12 M
Lần xem
1
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH LỚP 4 (THEO CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOAMỚI) TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHO KẾ HOẠCH 4TIẾT/TUẦN. Số tiết thực dạy: 6 tiết/bài học x 20 bài = 12,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử PPCT TIẾNG ANH 4, Giáo Án Ct Bộ Gdđt 4 , Giáo án điện tử PPCT TIẾNG ANH 4, docx, 1 trang, 1.12 M, CT Bộ GDĐT 4 chia sẽ bởi Phong Bao Quoc đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

PPCT-TIENG-ANH-4.docx[1.12 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%


PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
TIẾNG ANH LỚP 4
(THEO CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOAMỚI)
TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHO KẾ HOẠCH 4TIẾT/TUẦN.
Số tiết thực dạy:
6 tiết/bài học x 20 bài = 120 tiết

Số tiết ôn tập:
3 tiết/bài x 4 bài ôn = 12 tiết

Số tiết kiểm tra (giữa học kì và cuối học kì):
2 tiết/bài x 4 bài kiểm tra = 8 tiết

Tổng số tiết trong một năm học:
140 tiết


HỌC KÌI
Tiết
Đơn vị bài học
Nội dung dạy học
Ghi chú


UNIT 1: NICE TO SEE YOU AGAIN


1
Lesson 1
Look, listen and repeat.
Point andsay.
Greet your teachers ….


2

Listen and tick.
Look andwrite.
Let’ssing.


3
Lesson 2
Look, listen and repeat.
Point andsay.
Let’stalk.


4

Listen andnumber.
Look andwrite.
Let’splay.


5
Lesson 3
Listen and repeat.
Listen and circle. Then writeand sayaloud.
Let’schant.


6

Read andanswer.
Write aboutyou.
Project.UNIT 2: I’M FROM JAPAN


7
Lesson 1
Look, listen and repeat.
Point and say. Work in pairs….


8

Listen and tick.
Look andwrite.
Let’ssing.3
9
Lesson 2
Look, listen and repeat.
Point andsay.
Let’stalk.


10

Listen andnumber.
Look andwrite.
Let’splay.


11
Lesson 3
Listen and repeat.
Listen and tick. Then sayaloud.
Let’schant.


12

Read and complete.
Let’swrite.
Project.UNIT 3: WHAT DAY IS IT TODAY?


13
Lesson 1
Look, listen and repeat.
Point and say. Work in pairs….


14

Listen and tick.
Look andwrite.
Let’ssing.


15
Lesson 2
Look, listen and repeat.
Point andsay.
Let’stalk.


16

Listen andnumber.
Look andwrite.
Let’splay.


17
Lesson 3
Listen and repeat.
Listen and circle. Then sayaloud.
Let’schant.


18

Read andanswer.
Write aboutyou.
Project.UNIT 4: WHEN’S YOUR BIRTHDAY?


19
Lesson 1
Look, listen and repeat.
Point andsay.
Tell your class the date today.


20

Listen and tick.
Look andwrite.
Let’ssing.4
21
Lesson 2
Look, listen and repeat.
Point andsay.
Let’stalk.


22

Listen andnumber.
Look andwrite.
Let’schant.


23
Lesson 3
Listen and repeat.
Listen and circle. Then writeand sayaloud.
Let’schant.


24

Read and tick.
Write an invitationcard.
Project.UNIT 5: CAN YOU SWIM?


25
Lesson 1
Look, listen and repeat.
Point and say. Work inpairs…


26

Listen and tick.
Look andwrite.
Let’splay.


27
Lesson 2
Look, listen and repeat.
Point andsay.
Let’stalk.


28

Listen andnumber.
Look andwrite.
Let’ssing.


29
Lesson 3
Listen and repeat.
Listen and number. Thensay aloud.
Let’s chant.


30

Read and complete.
Write aboutyourself.
Project.


31-
32-
33
Review 1
Listen and tick.
Read andwrite.
Read and match.
Look and write. Thensay.
Write aboutyou.5

Short story
Read and listen to thestory.
Complete the conversation.
Work in groups of three.Read...
Unscramble these words fromthe conversation.


34-
35
Test 1 (Kiểm tra giữa học kì I)


UNIT 6: WHERE’S YOUR SCHOOL?


36
Lesson 1
Look, listen and repeat.
Point and say. Work inpairs…


37

Listen and tick.
Look andwrite.
Let’ssing.


38
Lesson 2
Look, listen and repeat.
Point andsay.
Let’stalk.


39

Listen andnumber.
Look andwrite.

 


 

 

 

 

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

TIẾNG ANH LỚP 4

(THEO CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA MỚI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ


 


1.  PHÂN PHI CHƯƠNG TRÌNH CHO K HOCH 4 TIT/TUN.

 

Số tiết thực dạy:

6 tiết/bài học x 20 bài = 120 tiết

Số tiết ôn tập:

3 tiết/bài x 4 bài ôn = 12 tiết

Số tiết kiểm tra (giữa học kì và cuối học kì):

2 tiết/bài x 4 bài kiểm tra = 8 tiết

Tổng số tiết trong một năm học:

140 tiết

 

1.1  HỌC KÌ I

 

Tiết

Đơn vị bài học

Nội dung dạy học

Ghi chú

 

UNIT 1: NICE TO SEE YOU AGAIN

 

1

Lesson 1

1.  Look, listen and repeat.

2.  Point and say.

Greet your teachers ….

 

2

 

3.  Listen and tick.

4.  Look and write.

5.  Let’s sing.

 

3

Lesson 2

1.  Look, listen and repeat.

2.  Point and say.

3.  Let’s talk.

 

4

 

4.  Listen and number.

5.  Look and write.

6.  Let’s play.

 

5

Lesson 3

1.  Listen and repeat.

2.  Listen and circle. Then write and say aloud.

3.  Let’s chant.

 

6

 

4.  Read and answer.

5.  Write about you.

6.  Project.

 

 

UNIT 2: I’M FROM JAPAN

 

7

Lesson 1

1.  Look, listen and repeat.

2.  Point and say. Work in pairs ….

 

8

 

3.  Listen and tick.

4.  Look and write.

5.  Let’s sing.

 

 

3


9

Lesson 2

1.  Look, listen and repeat.

2.  Point and say.

3.  Let’s talk.

 

10

 

4.  Listen and number.

5.  Look and write.

6.  Let’s play.

 

11

Lesson 3

1.  Listen and repeat.

2.  Listen and tick. Then say aloud.

3.  Let’s chant.

 

12

 

4.  Read and complete.

5.  Let’s write.

6.  Project.

 

 

UNIT 3: WHAT DAY IS IT TODAY?

 

13

Lesson 1

1.  Look, listen and repeat.

2.  Point and say. Work in pairs ….

 

14

 

3.  Listen and tick.

4.  Look and write.

5.  Let’s sing.

 

15

Lesson 2

1.  Look, listen and repeat.

2.  Point and say.

3.  Let’s talk.

 

16

 

4.  Listen and number.

5.  Look and write.

6.  Let’s play.

 

17

Lesson 3

1.  Listen and repeat.

2.  Listen and circle. Then say aloud.

3.  Let’s chant.

 

18

 

4.  Read and answer.

5.  Write about you.

6.  Project.

 

 

UNIT 4: WHEN’S YOUR BIRTHDAY?

 

19

Lesson 1

1.  Look, listen and repeat.

2.  Point and say.

Tell your class the date today.

 

20

 

3.  Listen and tick.

4.  Look and write.

5.  Let’s sing.

 

 

4


21

Lesson 2

1.  Look, listen and repeat.

2.  Point and say.

3.  Let’s talk.

 

22

 

4.  Listen and number.

5.  Look and write.

6.  Let’s chant.

 

23

Lesson 3

1.  Listen and repeat.

2.  Listen and circle. Then write and say aloud.

3.  Let’s chant.

 

24

 

4.  Read and tick.

5.  Write an invitation card.

6.  Project.

 

 

UNIT 5: CAN YOU SWIM?

 

25

Lesson 1

1.  Look, listen and repeat.

2.  Point and say. Work in pairs…

 

26

 

3.  Listen and tick.

4.  Look and write.

5.  Let’s play.

 

27

Lesson 2

1.  Look, listen and repeat.

2.  Point and say.

3.  Let’s talk.

 

28

 

4.  Listen and number.

5.  Look and write.

6.  Let’s sing.

 

29

Lesson 3

1.  Listen and repeat.

2.  Listen and number. Then say aloud.

3.  Let’s chant.

 

30

 

4.  Read and complete.

5.  Write about yourself.

6.  Project.

 

31-

32-

33

Review 1

1.  Listen and tick.

2.  Read and write.

3.  Read and match.

4.  Look and write. Then say.

5.  Write about you.

 

 

 

5


 

Short story

1.  Read and listen to the story.

2.  Complete the conversation.

3.  Work in groups of three. Read...

4.  Unscramble these words from the conversation.

 

34-

35

Test 1 (Kiểm tra giữa học kì I)

 

UNIT 6: WHERE’S YOUR SCHOOL?

 

36

Lesson 1

1.  Look, listen and repeat.

2.  Point and say. Work in pairs…

 

37

 

3.  Listen and tick.

4.  Look and write.

5.  Let’s sing.

 

38

Lesson 2

1.  Look, listen and repeat.

2.  Point and say.

3.  Let’s talk.

 

39

 

4.  Listen and number.

5.  Look and write.

6.  Let’s play.

 

40

Lesson 3

1.  Listen and repeat.

2.  Listen and circle. Then write and say aloud.

3.  Let’s chant.

 

41

 

4.  Read and complete.

5.  Write about your school.

6.  Project.

 

 

UNIT 7: WHAT DO YOU LIKE DOING?

 

42

Lesson 1

1.  Look, listen and repeat.

2.  Point and say. Work in pairs…

 

43

 

3.  Listen and tick.

4.  Look and write.

5.  Let’s sing.

 

44

Lesson 2

1.  Look, listen and repeat.

2.  Point and say.

3.  Let’s talk.

 

 

 

 

6


45

 

4.  Listen and number.

5.  Look and write.

6.  Let’s play.

 

46

Lesson 3

1.  Listen and repeat.

2.  Listen and circle. Then say aloud.

3.  Let’s chant.

 

47

 

4.  Read and complete.

5.  Add your photo and write a reply email to Mai.

6.  Project.

 

 

UNIT 8: WHAT SUBJECTS DO YOU HAVE TODAY?

48

Lesson 1

1.  Look, listen and repeat.

2.  Point and say. Work in pairs…

 

49

 

3.  Listen and tick.

4.  Look and write.

5.  Let’s sing.

 

50

Lesson 2

1.  Look, listen and repeat.

2.  Point and say.

3.  Let’s talk.

 

51

 

4.  Listen and number.

5.  Look and write.

6.  Let’s play.

 

52

Lesson 3

1.  Listen and repeat.

2.  Listen and tick. Then write and say aloud.

3.  Let’s chant.

 

53

 

4.  Read and complete.

5.  Write about you and your school subjects.

6.  Project.

 

 

UNIT 9: WHAT ARE THEY DOING?

 

54

Lesson 1

1.  Look, listen and repeat.

2.  Point and say. Work in pairs…

 

55

 

3.  Listen and tick.

4.  Look and write.

5.  Let’s play.

 

 

 

7


56

Lesson 2

1.  Look, listen and repeat.

2.  Point and say.

3.  Let’s talk.

 

57

 

4.  Listen and number.

5.  Look and write.

6.  Let’s sing.

 

58

Lesson 3

1.  Listen and repeat.

2.  Listen and tick. Then write and say aloud.

3.  Let’s chant.

 

59

 

4.  Read and tick.

5.  Write about the picture.

6.  Project.

 

 

UNIT 10: WHERE WERE YOU YESTERDAY?

 

60

Lesson 1

1.  Look, listen and repeat.

2.  Point and say. Work in pairs…

 

61

 

3.  Listen and tick.

4.  Look and write.

5.  Let’s sing.

 

62

Lesson 2

1.  Look, listen and repeat.

2.  Point and say.

3.  Let’s talk.

 

63

 

4.  Listen and number.

5.  Look and write.

6.  Let’s play.

 

64

Lesson 3

1.  Listen and repeat.

2.  Listen and tick. Then say aloud.

3.  Let’s chant.

 

65

 

4.  Read and complete.

5.  Write about you.

6.  Project.

 

 

 

 

 

 

 

8


66-

67-

68

Review 2

1.  Listen and tick.

2.  Read and circle.

3.  Read and match.

4.  Look and write.

5.  Let’s write.

 

Short story

1.  Read and listen to the story.

2.  Complete the conversation.

3.  Work in pairs. Answer these questions.

4.  Write the correct answers to Activity 3.

69-

70

Test 2 (Kiểm tra cuối học kì I)

 

1.1  HỌC KÌ II

 

Tiết

Đơn vị bài học

Nội dung dạy học

Ghi chú

 

UNIT 11: WHAT TIME IS IT?

 

71

Lesson 1

1.  Look, listen and repeat.

2.  Point and say. Work in pairs ….

 

72

 

3.  Listen and tick.

4.  Look and write.

5.  Let’s sing.

 

73

Lesson 2

1.  Look, listen and repeat.

2.  Point and say.

3.  Let’s talk.

 

74

 

4.  Listen and draw the time.

5.  Draw and write the time.

6.  Let’s play.

 

75

Lesson 3

1.  Listen and repeat.

2.  Listen and write. Then say aloud.

3.  Let’s chant.

 

76

 

4.  Read and complete.

5.  Let’s write.

6.  Project.

 

 

UNIT 12: WHAT DOES YOUR FATHER DO?

 

 

 

9


77

Lesson 1

1.  Look, listen and repeat.

2.  Point and say. Work in pairs ….

 

78

 

3.  Listen and tick.

4.  Look and write.

5.  Let’s sing.

 

79

Lesson 2

1.  Look, listen and repeat.

2.  Point and say.

3.  Let’s talk.

 

80

 

4.  Listen and number.

5.  Look and write.

6.  Let’s play.

 

81

Lesson 3

1.  Listen and repeat.

2.  Listen and circle. Then say the sentences with the circled words.

3.  Let’s chant.

 

82

 

4.  Read and complete.

5.  Write about the jobs of your family members and where they work.

6.  Project.

 

 

UNIT 13: WOULD YOU LIKE SOME MILK?

 

83

Lesson 1

1.  Look, listen and repeat.

2.  Point and say. Work in pairs ….

 

84

 

3.  Listen and tick.

4.  Look and write.

5.  Let’s sing.

 

85

Lesson 2

1.  Look, listen and repeat.

2.  Point and say.

3.  Let’s talk.

 

86

 

4.  Listen and number.

5.  Look and write.

6.  Let’s play.

 

87

Lesson 3

1.  Listen and repeat.

2.  Listen and tick. Then write and say aloud.

3.  Let’s chant.

 

 

 

 

10


88

 

4.  Read and complete.

5.  Write about your favourite food and drink.

6.  Project.

 

 

UNIT 14: WHAT DOES HE LOOK LIKE?

 

89

Lesson 1

1.  Look, listen and repeat.

2.  Point and say. Work in pairs….

 

90

 

3.  Listen and tick.

4.  Look and write.

5.  Let’s play.

 

91

Lesson 2

1.  Look, listen and repeat.

2.  Point and say.

3.  Let’s talk.

 

92

 

4.  Listen and circle.

5.  Look and write.

6.  Let’s sing.

 

93

Lesson 3

1.  Listen and repeat.

2.  Listen and tick. Then write and say aloud.

3.  Let’s chant.

 

94

 

4.  Read and write.

5.  Write.

6.  Project.

 

 

UNIT 15: WHEN’S CHILDREN’S DAY?

 

95

Lesson 1

1.  Look, listen and repeat.

2.  Point and say. Work in pairs…

 

96

 

3.  Listen and tick.

4.  Look and write.

5.  Let’s sing.

 

97

Lesson 2

1.  Look, listen and repeat.

2.  Point and say.

3.  Let’s talk.

 

98

 

4.  Listen and circle.

5.  Look and write.

6.  Let’s play.

 

 

11

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về PPCT TIẾNG ANH 4
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN