Giáo Án Ct Bộ Gdđt 4:Ppct Tiếng Anh 4

giáo án điện tử Tiểu Học Lớp 4 Tiếng Anh 4 Chương trình Bộ GDĐT 4 (Thí điểm)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       3      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
0fvz0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-04-01 20:45:27
Loại file
docx
Dung lượng
1.12 M
Trang
1
Lần xem
3
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH LỚP 4 (THEO CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA MỚI) TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ 1. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHO KẾ HOẠCH 4 TIẾT/TUẦN. Số tiết thực dạy: 6 tiết/bài học x 20 bài

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
 
 
 
 
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
TIẾNG ANH LỚP 4
(THEO CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA MỚI)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ

 

1.  PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHO KẾ HOẠCH 4 TIẾT/TUẦN.  
Số tiết thực dạy:
6 tiết/bài học x 20 bài = 120 tiết
Số tiết ôn tập:
3 tiết/bài x 4 bài ôn = 12 tiết
Số tiết kiểm tra (giữa học kì và cuối học kì):
2 tiết/bài x 4 bài kiểm tra = 8 tiết
Tổng số tiết trong một năm học:
140 tiết
 
1.1  HỌC KÌ I
 
Tiết
Đơn vị bài học
Nội dung dạy học
Ghi chú
 
UNIT 1: NICE TO SEE YOU AGAIN
 
1
Lesson 1
1.  Look, listen and repeat.
2.  Point and say.
Greet your teachers ….
 
2
 
3.  Listen and tick.
4.  Look and write.
5.  Let’s sing.
 
3
Lesson 2
1.  Look, listen and repeat.
2.  Point and say.
3.  Let’s talk.
 
4
 
4.  Listen and number.
5.  Look and write.
6.  Let’s play.
 
5
Lesson 3
1.  Listen and repeat.
2.  Listen and circle. Then write and say aloud.
3.  Let’s chant.
 
6
 
4.  Read and answer.
5.  Write about you.
6.  Project.
 
 
UNIT 2: I’M FROM JAPAN
 
7
Lesson 1
1.  Look, listen and repeat.
2.  Point and say. Work in pairs ….
 
8
 
3.  Listen and tick.
4.  Look and write.
5.  Let’s sing.
 
 
3

9
Lesson 2
1.  Look, listen and repeat.
2.  Point and say.
3.  Let’s talk.
 
10
 
4.  Listen and number.
5.  Look and write.
6.  Let’s play.
 
11
Lesson 3
1.  Listen and repeat.
2.  Listen and tick. Then say aloud.
3.  Let’s chant.
 
12
 
4.  Read and complete.
5.  Let’s write.
6.  Project.
 
 
UNIT 3: WHAT DAY IS IT TODAY?
 
13
Lesson 1
1.  Look, listen and repeat.
2.  Point and say. Work in pairs ….
 
14
 
3.  Listen and tick.
4.  Look and write.
5.  Let’s sing.
 
15
Lesson 2
1.  Look, listen and repeat.
2.  Point and say.
3.  Let’s talk.
 
16
 
4.  Listen and number.
5.  Look and write.
6.  Let’s play.
 
17
Lesson 3
1.  Listen and repeat.
2.  Listen and circle. Then say aloud.
3.  Let’s chant.
 
18
 
4.  Read and answer.
5.  Write about you.
6.  Project.
 
 
UNIT 4: WHEN’S YOUR BIRTHDAY?
 
19
Lesson 1
1.  Look, listen and repeat.
2.  Point and say.
Tell your class the date today.
 
20
 
3.  Listen and tick.
4.  Look and write.
5.  Let’s sing.
 
 
4

21
Lesson 2
1.  Look, listen and repeat.
2.  Point and say.
3.  Let’s talk.
 
22
 
4.  Listen and number.
5.  Look and write.
6.  Let’s chant.
 
23
Lesson 3
1.  Listen and repeat.
2.  Listen and circle. Then write and say aloud.
3.  Let’s chant.
 
24
 
4.  Read and tick.
5.  Write an invitation card.
6.  Project.
 
 
UNIT 5: CAN YOU SWIM?
 
25
Lesson 1
1.  Look, listen and repeat.
2.  Point and say. Work in pairs…
 
26
 
3.  Listen and tick.
4.  Look and write.
5.  Let’s play.
 
27
Lesson 2
1.  Look, listen and repeat.
2.  Point and say.
3.  Let’s talk.
 
28
 
4.  Listen and number.
5.  Look and write.
6.  Let’s sing.
 
29
Lesson 3
1.  Listen and repeat.
2.  Listen and number. Then say aloud.
3.  Let’s chant.
 
30
 
4.  Read and complete.
5.  Write about yourself.
6.  Project.
 
31-
32-
33
Review 1
1.  Listen and tick.
2.  Read and write.
3.  Read and match.
4.  Look and write. Then say.
5.  Write about you.
 
 
 
5

 
Short story
1.  Read and listen to the story.
2.  Complete the conversation.
3.  Work in groups of three. Read...
4.  Unscramble these words from the conversation.
 
34-
35
Test 1 (Kiểm tra giữa học kì I)
 
UNIT 6: WHERE’S YOUR SCHOOL?
 
36
Lesson 1
1.  Look, listen and repeat.
2.  Point and say. Work in pairs…
 
37
 
3.  Listen and tick.
4.  Look and write.
5.  Let’s sing.
 
38
Lesson 2
1.  Look, listen and repeat.
2.  Point and say.
3.  Let’s talk.
 
39
 
4.  Listen and number.
5.  Look and write.
6.  Let’s play.
 
40
Lesson 3
1.  Listen and repeat.
2.  Listen and circle. Then write and say aloud.
3.  Let’s chant.
 
41
 
4.  Read and complete.
5.  Write about your school.
6.  Project.
 
 
UNIT 7: WHAT DO YOU LIKE DOING?
 
42
Lesson 1
1.  Look, listen and repeat.
2.  Point and say. Work in pairs…
 
43
 
3.  Listen and tick.
4.  Look and write.
5.  Let’s sing.
 
44
Lesson 2
1.  Look, listen and repeat.
2.  Point and say.
3.  Let’s talk.
 
 
 
 
6

45
 
4.  Listen and number.
5.  Look and write.
6.  Let’s play.
 
46
Lesson 3
1.  Listen and repeat.
2.  Listen and circle. Then say aloud.
3.  Let’s chant.
 
47
 
4.  Read and complete.
5.  Add your photo and write a reply email to Mai.
6.  Project.
 
 
UNIT 8: WHAT SUBJECTS DO YOU HAVE TODAY?
48
Lesson 1
1.  Look, listen and repeat.
2.  Point and say. Work in pairs…
 
49
 
3.  Listen and tick.
4.  Look and write.
5.  Let’s sing.
 
50
Lesson 2
1.  Look, listen and repeat.
2.  Point and say.
3.  Let’s talk.
 
51
 
4.  Listen and number.
5.  Look and write.
6.  Let’s play.
 
52
Lesson 3
1.  Listen and repeat.
2.  Listen and tick. Then write and say aloud.
3.  Let’s chant.
 
53
 
4.  Read and complete.
5.  Write about you and your school subjects.
6.  Project.
 
 
UNIT 9: WHAT ARE THEY DOING?
 
54
Lesson 1
1.  Look, listen and repeat.
2.  Point and say. Work in pairs…
 
55
 
3.  Listen and tick.
4.  Look and write.
5.  Let’s play.
 
 
 
7

56
Lesson 2
1.  Look, listen and repeat.
2.  Point and say.
3.  Let’s talk.
 
57
 
4.  Listen and number.
5.  Look and write.
6.  Let’s sing.
 
58
Lesson 3
1.  Listen and repeat.
2.  Listen and tick. Then write and say aloud.
3.  Let’s chant.
 
59
 
4.  Read and tick.
5.  Write about the picture.
6.  Project.
 
 
UNIT 10: WHERE WERE YOU YESTERDAY?
 
60
Lesson 1
1.  Look, listen and repeat.
2.  Point and say. Work in pairs…
 
61
 
3.  Listen and tick.
4.  Look and write.
5.  Let’s sing.
 
62
Lesson 2
1.  Look, listen and repeat.
2.  Point and say.
3.  Let’s talk.
 
63
 
4.  Listen and number.
5.  Look and write.
6.  Let’s play.
 
64
Lesson 3
1.  Listen and repeat.
2.  Listen and tick. Then say aloud.
3.  Let’s chant.
 
65
 
4.  Read and complete.
5.  Write about you.
6.  Project.
 
 
 
 
 
 
 
8

66-
67-
68
Review 2
1.  Listen and tick.
2.  Read and circle.
3.  Read and match.
4.  Look and write.
5.  Let’s write.
 
Short story
1.  Read and listen to the story.
2.  Complete the conversation.
3.  Work in pairs. Answer these questions.
4.  Write the co
ect answers to Activity 3.
69-
70
Test 2 (Kiểm tra cuối học kì I)
 
1.1  HỌC KÌ II
 
Tiết
Đơn vị bài học
Nội dung dạy học
Ghi chú
 
UNIT 11: WHAT TIME IS IT?
 
71
Lesson 1
1.  Look, listen and repeat.
2.  Point and say. Work in pairs ….
 
72
 
3.  Listen and tick.
4.  Look and write.
5.  Let’s sing.
 
73
Lesson 2
1.  Look, listen and repeat.
2.  Point and say.
3.  Let’s talk.
 
74
 
4.  Listen and draw the time.
5.  Draw and write the time.
6.  Let’s play.
 
75
Lesson 3
1.  Listen and repeat.
2.  Listen and write. Then say aloud.
3.  Let’s chant.
 
76
 
4.  Read and complete.
5.  Let’s write.
6.  Project.
 
 
UNIT 12: WHAT DOES YOUR FATHER DO?
 
 
 
9

77
Lesson 1
1.  Look, listen and repeat.
2.  Point and say. Work in pairs ….
 
78
 
3.  Listen and tick.
4.  Look and write.
5.  Let’s sing.
 
79
Lesson 2
1.  Look, listen and repeat.
2.  Point and say.
3.  Let’s talk.
 
80
 
4.  Listen and number.
5.  Look and write.
6.  Let’s play.
 
81
Lesson 3
1.  Listen and repeat.
2.  Listen and circle. Then say the sentences with the circled words.
3.  Let’s chant.
 
82
 
4.  Read and complete.
5.  Write about the jobs of your family members and where they work.
6.  Project.
 
 
UNIT 13: WOULD YOU LIKE SOME MILK?
 
83
Lesson 1
1.  Look, listen and repeat.
2.  Point and say. Work in pairs ….
 
84
 
3.  Listen and tick.
4.  Look and write.
5.  Let’s sing.
 
85
Lesson 2
1.  Look, listen and repeat.
2.  Point and say.
3.  Let’s talk.
 
86
 
4.  Listen and number.
5.  Look and write.
6.  Let’s play.
 
87
Lesson 3
1.  Listen and repeat.
2.  Listen and tick. Then write and say aloud.
3.  Let’s chant.
 
 
 
 
10

88
 
4.  Read and complete.
5.  Write about your favourite food and drink.
6.  Project.
 
 
UNIT 14: WHAT DOES HE LOOK LIKE?
 
89
Lesson 1
1.  Look, listen and repeat.
2.  Point and say. Work in pairs….
 
90
 
3.  Listen and tick.
4.  Look and write.
5.  Let’s play.
 
91
Lesson 2
1.  Look, listen and repeat.
2.  Point and say.
3.  Let’s talk.
 
92
 
4.  Listen and circle.
5.  Look and write.
6.  Let’s sing.
 
93
Lesson 3
1.  Listen and repeat.
2.  Listen and tick. Then write and say aloud.
3.  Let’s chant.
 
94
 
4.  Read and write.
5.  Write.
6.  Project.
 
 
UNIT 15: WHEN’S CHILDREN’S DAY?
 
95
Lesson 1
1.  Look, listen and repeat.
2.  Point and say. Work in pairs…
 
96
 
3.  Listen and tick.
4.  Look and write.
5.  Let’s sing.
 
97
Lesson 2
1.  Look, listen and repeat.
2.  Point and say.
3.  Let’s talk.
 
98
 
4.  Listen and circle.
5.  Look and write.
6.  Let’s play.
 
 
11

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử PPCT TIẾNG ANH 4
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

docx.pngPPCR_TIENG_ANH_LOP_4.docx[1.12 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • PPCT TIẾNG ANH 4
  CT Bộ GDĐT 4
  PPCT TIẾNG ANH 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2018

  Xem: 13

 • PPCT TIENG ANH LOP 4 MOI
  Các CT khác
  PPCT TIENG ANH LOP 4 MOI

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/10/2015

  Xem: 0

 • PPCT Tiếng Anh 3-4-5
  Tiếng Anh
  PPCT Tiếng Anh 3-4-5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/8/2014

  Xem: 0

 • PPCT TIẾNG ANH 4. (MỚI)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2012

  Xem: 34

 • PPCT TIẾNG ANH 4.(4 TIẾT/ TUẦN)
  Tiếng Anh
  PPCT TIẾNG ANH 4.(4 TIẾT/ TUẦN)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2012

  Xem: 82

 • PPCT TIẾNG ANH 3 (4 TIẾT/ TUẦN)
  Tiếng Anh
  PPCT TIẾNG ANH 3 (4 TIẾT/ TUẦN)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2012

  Xem: 0

 • PPCT TIENG ANH 3, 4 2015-2016
  Các CT khác
  PPCT TIENG ANH 3, 4 2015-2016

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2015

  Xem: 5

 • PPCT Tiếng Anh 3,4,5 (2 tiết)
  CT Bộ GDĐT 3
  PPCT Tiếng Anh 3,4,5 (2 tiết)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2017

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN TIẾNG ANH 8 - TUẦN 4 - PPCT MỚI NHẤT - THÁI BÌNH
  Tiếng Anh 8
  GIÁO ÁN TIẾNG ANH 8 - TUẦN 4 - PPCT MỚI NHẤT - THÁI BÌNH

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/8/2010

  Xem: 92