quyền trẻ em - đủ

Đăng ngày 11/5/2014 9:59:41 PM | Thể loại: Đạo đức 4 | Chia sẽ bởi: Hoa Phạm Thị | Lần tải: 21 | Lần xem: 4 | Page: 1 | Kích thước: 0.11 M | Loại file: doc

 


TiÕt 4                         QuyÒn vµ bæn phËn cña trÎ em

Chñ ®Ò 1: t«i lµ mét ®øa trÎ

Mét con ng­êi cã Ých,

cã quyÒn vµ bæn phËn nh­ mäi ng­êi.

I . Môc tiªu

1 . KiÕn thøc:

  -  HS hiÓu ®­îc trÎ em lµ mét con ng­êi, cã nh÷ng quyÒn: cã cha mÑ, cã hä tªn, quèc tÞch, vµ tiÕng nãi riªng; cã quyÒn ®­îc ch¨m sãc, b¶o vÖ vµ gi¸o dôc, ®­îc t«n träng vµ b×nh ®¼ng.

   -  HS hiÓu trÎ em còng cã bæn phËn víi b¶n th©n, gia ®×nh vµ x· héi nh­ mäi ng­êi.

2 . Th¸i ®é :

  - HS cã th¸i ®é tù tin, tù träng, m¹nh d¹n trong mäi quan hÖ giao tiÕp.

3 . KÜ n¨ng :

  - HS cã thÓ nãi vÒ m×nh mét c¸ch râ rµng.

  -  Hs biÕt ®èi sö tèt trong quan hÖ gia ®×nh, víi b¹n bÌ vµ nh÷ng ng­êi xung quanh.

II . §å dïng häc tËp.

-         PhiÕu bµi tËp tr¾c nghiÖm.

-         Bµi h¸t tËp thÓ : Em lµ b«ng hång nhá.

-         C©y hoa d©n chñ.

III . Ho¹t ®éng d¹y – häc.

TG - ND

GV

HS

1. Giíi thiÖu bµi

(2’)

 

 

2. Ho¹t ®éng 1 : KÓ chuyÖn :  “ §øa trÎ kh«ng tªn” (10’)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV giíi thiÖu môc tiªu cña bµi vµ viÕt lªn b¶ng bµi häc - 

Chñ ®Ò 1 : “T«i lµ mét ®øa trΔ.

 

- GV gäi HS kÓ l¹i c©u chuyÖn cho c¶ líp nghe.

- Ai lµ nh©n vËt chÝnh trong c©u truyÖn nµy?

- T¹i sao ®øa trÎ kh«ng tªn lu«n buån b·, kh«ng thÝch ch¬i ®ïa víi c¸c b¹n cïng løa tuæi?

-  V× sao mäi ng­êi thay ®æi th¸i ®é ®èi víi ®øa trÎ kh«ng tªn sau sù viÖc em nh¶y xuèng hå cøu bÐ g¸i bÞ ng·?

-  Em c¶m thÊy sÏ nh­ thÕ nµo nÕu em kh«ng cã tªn gäi ?

- NÕu em ph¶i xa bè mÑ, xa gia ®×nh nh­ Kµ Nu em sÏ nh­ thÕ nµo ?

- Em cã thÓ rót ra bµi häc g× qua c©u chuyÖn nµy ?

KL : TrÎ em tuy cßn nhá, nh­ng lµ mét con ng­êi, ai còng cã hä tªn, co chamÑ, gia ®×nh, quª h­¬ng, cã quèc tÞch, cã nguyÖn väng vµ së thÝch riªng. TRÓm, tuy cßn nhá, nh­ng còng lµ mét con ng­êi co Ých cho x· héi…

 

-         HS l¾ng nghe.

 

 

- C¶ líp l¾ng nghe vµ tr¶ lêi c©u hái th¶o luËn.

-Nh©n vËt chÝnh lµ ®øa trÎ kh«ng tªn

-V× em bÞ l¹c bè mÑ ë mét n¬i xa l¹ kh«ng ng­êi th©n, kh«ng hiÓu ng«n ng÷ cña c¸c b¹n…

-V× em lµ mét ng­êi tèt, d¸m s½n sµng x¶ th©n cøu ng­êi kh¸c.

 

- HS nèi tiÕp tr¶ lêi.

 

 

 

 

HS l¾ng nghe.

 


 

 

 

 

 

 

3. Ho¹t ®éng 3 : Tr¶ lêi trªn phiÕu häc tËp. (10’)

 

 

 

 

 

 

4 . Ho¹t ®éng 3 : ChuyÖn kÓ

(8’)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 .Ho¹t ®éng 4 – Trß ch¬i : H¸i hoa d©n chñ. (8’)

 

 

 

 

6. Cñng cè – DÆn dß  (2’)

 

 

GV chia nhãm , YC häc sinh th¶o luËn., ®iÒn dÊu(x) vµo c¸c « trèng nh÷ng quyÒn nµo cña trÎ em mµ c¸c em cho lµ ®óng.

YC c¸c nhãm tr¶ lêi

KL  nh¾c l¹i c¸c ý ®óng vµ nhÊn m¹nh : §ã lµ c¸c quyÒn c¬ b¶n cña trÎ em mµ mäi ng­êi cÇn t«n träng.

- GV gäi HS kÓ chuyÖn vÒ b¹n Ng©n

- GV cho HS th¶o luËn

  --  C¸c b¹n trong líp lóc ®Çu ®· cã th¸i ®é nh­ thÕ nµo ®èi víi Ng©n ?

-B¹n Ng©n cã ®¸ng bÞ c¸c b¹n ®èi xö nh­ thÕ kh«ng ? T¹i sao ?

-B¹n Ng©n cã quyÒn ®­îc gi÷ giäng quª h­¬ng cña m×nh kh«ng?

KL: TrÎ em cã quyÒn ®­îc t«n träng, kh«ng bÞ ph©n biÖt ®èi xö, kh«ng bÞ l¨ng m¹, xóc ph¹m ®Õn nh©n phÈm, danh dù, cã quyÒn gi÷ b¶n s¾c d©n téc, tiÕng nãi riªng cña d©n téc m×nh…

GV chuÈn bÞ tr­íc m¶nh giÊy lµm “b«ng hoa” ®Ó cµi trªn cµnh c©y.

 

Gv nhËn xÐt, khen ngîi HS.

 

 

 

 

 

 

 

GV tãm t¾t, nhÊn m¹nh néi dung cña bµi häc vÒ quyÒn vµ bæn phËn cña trÎ em qua chñ ®Ò 1 : T«i lµ mét ®øa trÎ.

GV b¾t nhÞp cho c¶ líp h¸t bµi “ Em lµ b«ng hång nhá”

 

 

 

 

 

-Chia thµnh 6 nhãm vµ th¶o luËn.

-Nhãm tr­ëng tr¶ lêi

-C¶ líp nhËn xÐt

-HS nèi tiÕp nhau nh¾c l¹i c¸c ý ®óng.

 

 

1 HS kÓ chuyÖn

HS th¶o luËn vµ b¸o c¸o kÕt qu¶.

-Mét sè b¹n nh¹i l¹i vµ trªu träc Ng©n. C¸c b¹n cßn gäi Ng©n lµ “Ng­êi thæ”

-HS nèi tiÕp tr¶ lêi.

 

-B¹n Ng©n cã quyÒn ®­îc gi÷ giäng quª h­¬ng cña m×nh.

 

HS l¾ng nghe.

 

- HS lÇn l­ît lªn h¸i hoa vµ thùc hiÖn nh÷ng ®iÒu ghi trong mçi b«ng hoa.

VÝ dô :

-H¸t mét bµi h¸t mµ b¹n yªu thÝch.

-KÓ mét c©u truyÖn mµ b¹n thÝch.

-Tù giíi thiÖu vÒ m×nh khi gÆp khi mét ng­êi b¹n míi.

-KÓ ra 3 quyÒn c¬ b¶n cña trÎ em mµ em biÕt…

 

HS l¾ng nghe.

- C¶ líp h¸t.

 


TiÕt 4                            QuyÒn vµ bæn phËn cña trÎ em

Chñ ®Ò 2 : Gia ®×nh

N¬i nu«i d­ìng, d¹y b¶o, yªu th­¬ng vµ che chë em.

Bæn phËn cña em ®èi víi gia ®×nh

I Môc tiªu :

1. KiÕn thøc :

- HiÓu ®­îc em lµ mét thµnh viªn trong gia ®×nh; gia ®×nh lµ n¬i em®­îc nu«i d­ìng, d¹y b¶o vµ yªu th­¬ng.

- HiÓu ®­îc nh÷ng quyÒn ®­îc h­ëng vµ bæn phËn cña em ®èi víi gia ®×nh.

2 Th¸i ®é :

-Yªu quÝ, kÝnh träng vµ hiÕu th¶o ®èi víi «ng bµ, cha mÑ vµ c¸c anh chÞ em trong gia ®×nh

- Cã th¸i ®é ®óng víi nh÷ng quyÒn m×nh ®­îc h­ëng, kh«ng yªu cÇu ®ßi hái qu¸ møc so víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña gia ®×nh m×nh.

3. KÜ n¨ng :

- Cã thãi quen chµo hái lÔ ®é; cã th¸i ®é t«n träng nh÷ng ng­êi trong gia ®×nh.

- Cã thãi quen quan t©m, ch¨m sãc ®èi víi nh÷ng ng­êi trong gia ®×nh.

II . §å dïng :

-         Ba tranh, ¶nh vÒ gia ®×nh tiªu biÓu.

-         Ba bøc tranh vÒ tr¹ng th¸i gia ®×nh:

-HS chuÈn bÞ ®ãng vai 2 tiÓu phÈm :“Gia ®×nh b¹n Hoa” vµ “BÐ trai kh«ng ng­ng khãc”

III. Ho¹t ®éng d¹y – häc.

TG - ND

GV

HS

1. Giíi thiÖu bµi

(2’)

 

 

 

2 . Ho¹t ®éng 2 :Xem tranh vµ nãi néi dung.

(7’)

 

 

 

 

 

 

 

3 . Ho¹t ®éng 2 : TiÓu phÈm : Gia ®×nh b¹n Hoa.

(10’)

 

1 . Giíi thiÖu bµi :

- GV cho c¶ líp h¸t bµi “ C¶ nhµ th­¬ng nhau”

Qua bµi h¸t GV giíi thiÖu vµ viÕt b¶ng : Chñ ®Ò 2: Gia ®×nh.

GV treo ba bøc tranh vÒ ba m« h×nh gia ®×nh. Gäi HS chØ tõng bøc tranh giíi thiÖu nh­ng ng­êi trong tranh theo ý c¸c em.

- C¸c bøc tranh mµ c¸c em võa xem cã ®óng thÓ hiÖn h×nh ¶nh mét gia ®×nh kh«ng ?

KL : Gia ®×nh bao gåm nh÷ng ng­êi th©n thiÕt, ®ã lµ cha mÑ vµ c¸c con. Hä cïng chung sèng víi nhau.

GV gäi HS lªn diÔn tiÓu phÈm.

 

 

 

 

--C©u chuyÖn mµ chóng ta võa xem nãi vÒ ®iÒu g× ?

C¶ líp h¸t.

 

 

 

 

-HS quan s¸t tranh vµ giíi thiÖu theo tranh.

 

 

-C¸c bøc tranh ®Òu thÓ hiÖn h×nh ¶nh mét gia ®×nh.

 

HS l¾ng nghe.

 

 

 

-6 HS lªn ®ãng vai (Bè, mÑ Hoa, Hoa, B¸c sÜ, c¸c b¹n cña Hoa ).C¶ líp theo dâi tiÓu phÈm, nhËn xÐt vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ho¹t ®éng 3 -  KÓ chuyÖn : “ BÐ trai kh«ng ng­ng khãc”.

(10’)

 

 

 

 

 

5 . Ho¹t ®éng 4 – Th¶o luËn néi dung tranh.

(8’)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Cñng cè – DÆn dß(2’)

 

--Khi Hoa bÞ èm, bè mÑ Hoa cã th¸i ®é nh­ thÕ nµo ?

- -Sau khi khái bÖnh, Hoa cã ý nghÜ nh­ thÕ nµo ? Suy nghÜ cña Hoa cã ®óng kh«ng ? V× sao ?

KL : Gia ®×nh lµ n¬i nu«i d­ìng, yªu th­¬ng vµ che chë cho em. TrÎ em cã quyÒn ®­îc sèng cïng cha mÑvµ h­ëng sù ch¨m sãc, yªu th­¬ng cña cha mÑ.

- Gäi HS diÔn l¹i ND c©u chuyÖn

GV nªu c¸c c©u hái ®Ó HS trao ®æi vÒ néi dung c©u chuyÖn.

-V× sao em bÐ l¹i khãc mÆc dï ®· ®­îc c¸c con thó cho ¨n vµ dç dµnh chu ®¸o ?

-ý kiÕn cña b¸c có ®­a ra cã ®óng kh«ng? V× sao?

-Ai cã tr¸ch nhiÖm ch¨m sãc ®øa bÐ?

-Em cã suy nghÜ g× khi xem xong c©u truyÖn nµy ?

GV treo ba tranh

-Trong tranh g® h¹nh phóc, c¸c con ®­îc ch¨m sãc ®èi xö nh­ thÕ nµo ? §ã lµ thÓ hiÖn quyÒn g× ?

-Trong tranh g® kh«ng h¹nh phóc bè mÑ hay ®¸nh nhau, c·i nhau con c¸i sÏ nh­ thÕ nµo? Nh­ thÕ trÎ em kh«ng ®­îc h­ëng quyÒn g×?

-TrÎ em nÕu kh«ng cã gia ®×nh th× sÏ nh­ thÕ nµo ? §ã lµ nh÷ng ®øa trÎ bÞ mÊt quyÒn g×?

 

KL: TrÎ em cã quyÒn cã cha mÑ, cã quyÒn®­îc h­ëng sù ch¨m sãc cña cha mÑ. C¶ cha mÑ ®Òu cã tr¸ch nhiÖm ch¨m sãc nu«i d­ìng con…

 

- GV nh¾c l¹i néi dung tiÕt häc

- DÆn HS ghi nhí quyÒn vµ bæn phËn cña trÎ em.

 

-B¹n Hoa bÞ èm

 

-Bè mÑ rÊt lo l¾ng vµ hÕt lßng ch¨m sãc Hoa.

-Sau khi khái bÖnh, Hoa c¶m ®éng vµ høa víi bè mÑ sÏ häc thËt giái ®Ó cha mÑ vui lßng.

-HS l¾ng nghe.

 

 

 

-HS ®ãng vai diÔn l¹i c©u chuyÖn.

 

-HS nèi tiªp tr¶ lêi.

 

 

 

-Cha mÑ vµ nh÷ng ng­êi th©n cã tr¸ch nhiÖm ch¨m sãc ®øa bÐ.

-         HS tr¶ lêi.

-HS quan s¸t vµ th¶o luËn.

-§¹i diÖn nhãn tr×nh bµy ý kiÕn th¶o luËn cña nhãm m×nh :

 

 

 

 

-TrÎ em nÕu kh«ng cã gia ®×nh rÊt thiÖt thßi. Nh÷ng ®øa trÎ kh«ng ®­îc h­ëng sù ch¨m sãc, nu«i d­ìng cña cha mÑ.

 

 

 

HS nh¾c l¹i 3 ý c¬ b¶n cña bµi häc vÒ quyÒn vµ bæn phËn cña tÎ em.

 


TiÕt 4                     QuyÒn vµ bæn phËn cña trÎ em

Chñ ®Ò 3: §Êt n­íc vµ céng ®ång

N¬i em cïng mäi ng­êi nh­ mét gia ®×nh lín

Bæn phËn cña em ®èi víi ®Êt n­íc vµ céng ®ång.

I . Môc tiªu :

1 . KiÕn thøc :

- HS hiÓu ®­îc kh¸i niÖm ®Êt n­íc, céng ®ång; hiÓu ®­îc quyÒn cña c¸c em ®­îc h­ëng sù quan t©m ch¨m sãc cña, céng®ång.

-  HS hiÓu ®­îc tr¸ch nhiÖm cña em ®èi víi ®Êt n­íc vµ céng ®ång.

2. Th¸i ®é :

-  HS biÕt yªu quª h­¬ng, ®Êt n­íc, quÝ mÕn nh÷ng ng­êi sèng xung quanh m×nh, phôc vô m×nh.

-  HS biÕt t«n träng ph¸p luËt vµ nh÷ng qui ®Þnh cña céng ®ång. Co th¸i ®é bÊt b×nh víi nh÷ng viÖc lµm sai tr¸i, x©m ph¹m ®Õn quyÒn trÎ em.

3. KÜ n¨ng :

- HS biÕt tù gi¸c thùc hiÖn nÕp sèng v¨n minh,gi÷ g×n trËt tù c«ng céng, vÖ sinh m«i tr­¬ng, luËt an toµn giao th«ng.

- HS biÕt tham gia c¸c ho¹t ®éng x· héi ë ®Þa ph­¬ng.

II . §å dïng d¹y häc.

-         Tranh ¶nh vÒ sinh ho¹t céng ®ång.

-         PhiÕu häc tËp.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc

TG - ND

GV

HS

1. Giíi thiÖu bµi

(4’)

 

 

 

2. Ho¹t ®éng 1: NhËn biÕt vÒ céng ®ång vµ ®Êt n­íc.

–.(12’)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Cho HS h¸t bµi: Bèn ph­¬ng trêi ta vÒ ®©y chung vui.

-GV giíi thiÖu vµ viÕt lªn b¶ng:

Chñ ®Ò 3: §Êt n­íc vµ Céng ®ång.

-Treo tranh vÒ sinh ho¹t XH n¬i HS ®ang sèng

-Gv chia líp thµnh 4 nhãm vµ giao nhiÖm vô tr¶ lêi vÒ néi dung mçi tranh (Tranh m« t¶ ho¹t ®«ng g×? Nãi râ vÒ nhiÖm vô cña c¬ quan ®ã. Ho¹t ®éng ®ã co cÇn cho cuéc sèng kh«ng cña mäi ng­êi kh«ng?...).

*KL: Céng ®ång lµ bao gåm tÊt c¶ c¸c c¸ nh©n vµ tËp thÓ( nh­ tr­êng häc, bÖnh viÖn, c«ng an, nhµ m¸y…) cïng chung sèng, cã quan hÖ ¶nh h­ëng lÉn nhau. Céng ®ång cã chung truyÒn thèng. tiÕng nãi, ch÷ viÕt, phong tôc tËp qu¸n…vµ cïng chung sèng trªn m¶nh ®Êt l©u ®êi, ®ã lµ d©n téc, ®Êt n­íc.

C¶ líp h¸t.

 

 

- HS ghi bµi.

-HS quan s¸t tranh

 

-HS th¶o luËn theo nhãm..

-§¹i diÖn c¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶.

-C¶ líp nghe vµ bæ sung ý kiÕn.

 

 

 

-  HS l¾ng nghe.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

3 . Ho¹t ®éng 2 : Tr¶ lêi trªn phiÕu häc tËp.

(8’)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ho¹t ®éng 3 -  KÓ chuyÖn : “ C©u chuyÖn trªn ®­êng phè"

(12’)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cñng cè – DÆn dß (2’)

 

 

Gv ph¸t phiÕu häc tËp cho c¸c nhãm

 

 

 

GV nhËn xÐt vµ nh¾c HS cÇn ghi nhí:

* TrÎ em cã quyÒn®­îc h­ëng sù ch¨m sãc vÒ søc khoÎ vµ tinh thÇn cña gia ®×nh vµ x· héi.

* TrÎ em ®­îc h­ëng quyÒn an toµn x· héi.

* TrÎ em kh«ng ph¶i lµm nh÷ng c«ng viÖc nÆng nhäc, ®­îc b¶o vÖ khái sù nguy hiÓm ®Õn tÝnh m¹ng…

 

-GV gäi HS kÓ chuyÖn

 

 

-GV ®Æt c©u hái ®Ó HS trao ®æi – Th¶o luËn.

-C©u chuyÖn trªn ®­êng phè mµ b¹n em võa kÓ nãi lªn ®iÒu g× ?

 

-         Tõ c©u chuyÖn nµy em rót ra bµi häc g× ?

GVKL: TrÎ em cã quyÒn ®­îc mäi ng­êi quan t©m, ch¨m sãc, nh­ng trÎ em còng ph¶i cã bæn phËn tu©n theo ph¸p luËt, tu©n theo nh÷ng qui ®Þnh cña céng ®ång nh­ gi÷ g×n nÕp sèng v¨n minh, trËt tù, vÖ sinh n¬i c«ng céng, an toµn giao th«ng…

 

GV nh¾c l¹i néi dung bµi häc.

Cho c¶ líp h¸t bµi: ThÕ giíi nµy lµ cña chóng m×nh.

 

 

- C¶ líp chia thµnh 4 nhãm. Th¶o luËn råi cö ®¹i diÖn nhãm tr¶ lêi c©u hái tr­íc líp.

 

- HS l¾ng nghe vµ ghi nhí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 HS kÓ chuyÖn C©u chuyÖn trªn ®­êng phè.

-C¶ líp l¾ng nghe.

-HS th¶o luËn.

 

- TrÎ em còng ph¶i cã bæn phËn tu©n theo ph¸p luËt vµ trËt tù an toµn giao th«ng…

 

- HS nèi tiÕp tr¶ lêi.

 

- HS l¾ng nghe vµ nh¾c l¹i

 

 

 

 

 

 

 

C¶ líp cïng nhau h¸t.

 

 

 

 

 


 

TiÕt 4                            QuyÒn vµ bæn phËn cña trÎ em

Chñ ®Ò 4: Tr­êng häc

N¬i em häc tËp, vui ch¬i vµ gióp tr­ëng thµnh.

NhiÖm vô cña em ë tr­êng häc

 

I . Môc tiªu

1 . KiÕn thøc:

- HS  hiÓu ®­îc ®i häc lµ mét quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm cña trÎ em.

-  HS hiÓu c¸c ho¹t ®éng ë nhµ tr­êng lµ nh»m gióp c¸c em tr­ëng thµnh, do ®ã c¸c em ph¶i cã bæn phËn ch¨m häc, v©ng lêi d¹y b¶o cña thÇy c« gi¸o.

2. Th¸i ®é :

- HS cã th¸i ®é yªu quÝ b¹n bÌ, kÝnh träng thÇy, c« gi¸o.

3. KÜ n¨ng :

- HS biÕt c¸ch chµo hái thÇy, c« gi¸o, biÕt c¸ch giao tiÕp víi b¹n bÌ.

-  HS biÕt gi÷ trËt tù, biÕt gi÷ g×n vÖ sinh trong líp, trong tr­êng.

II. §å dïng d¹y häc

-         Tranh ¶nh tr­êng TiÓu häc( quang c¶nh chung, c¶nh líp häc, c¶nh HS vui ch¬i…)

-         ChuyÖn kÓ : B¹n Nam kh«ng muèn ®i häc.

 III . Ho¹t ®éng d¹y häc.

 

TG - ND

GV

HS

1. Giíi thiÖu bµi

(4’)

 

 

2 . Ho¹t ®éng 2 – KÓ chuyÖn : BÐ Nam kh«ng muèn häc

(12’)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Cho HS h¸t bµi: “ Em yªu tr­êng em” vµ “ §i häc vui”

GV giíi thiÖu vµ viÕt lªn b¶ng:

Chñ ®Ò 4: Tr­êng häc.

- Gäi HS ®ãng vai diÔn l¹i truyÖn

 

 

 

 

GV cho HS th¶o luËn :

- V× sao b¹n Nam ®ãi bông mµ l¹i vµo cöa hiÖu b¸n thuèc?

 

- V× sao b¹n Nam kh«ng gióp ®­îc cô giµ ?

 

- V× sao b¹n Nam thay ®æi th¸i ®é, muèn ®Õn tr­êng häc ?

 

 

 

HS h¸t 2 bµi h¸t.

 

 

-1HS dÉn truyÖn, HS ®ãng vai: Nam, ng­êi b¸n hµng, cô giµ, c¸c b¹n cña Nam

-C¶ líp theo dâi néi dung c©u chuyÖn.

 

- V× b¹n Nam kh«ng biÕt ®äc nªn vµo nhÇm cöa hiÖu b¸n thuèc.

- B¹n Nam kh«ng gióp ®­îc cô giµ v× b¹n Nam kh«ng ®äc ®­îc.

- B¹n Nam thay ®æi th¸i ®é, muèn ®Õn tr­êng häc v× Nam hiÓu r»ng kh«ng biÕt ch÷ th× kh«ng lµm ®­îc viÖc g×…

 


 

 

3. Ho¹t ®éng 2 : Th¶o luËn qua tranh (¶nh ) vÒ nhµ tr­êng.

(8’)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Ho¹t ®éng 3 : tranh (¶nh ) vÒ nhµ tr­êng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cñng cè – DÆn dß

 

 

GV treo tranh YC häc sinh quan s¸t c¸c ho¹ ®éng cña tr­êng.

- V× sao mäi trÎ em ®Òu ph¶i ®Õn tr­êng häc ?

 

 

- ë tr­êng c¸c em lµm nh÷ng viÖc g× ? Ai d¹y b¶o c¸c em ë tr­êng ?

 

- Em ­íc m¬ sau nµy lín lªn sÏ lµm nghÒ g× ?

- §Ó ®¹t ®­îc ­íc m¬ ®ã, c¸c em ph¶i lµm g× tõ b©y giê ?

 

KL: §i häc võa lµ quyÒn lîi vµ còng lµ nhiÖm vô cña trÎ em. Tr­êng häc lµ n¬i häc tËp, vui ch¬i vµ rÌn luyÖn cña trÎ em.

 

- Gv cho Hs ra s©n, chia nhãm vµ YC Hs tù vÏ c¶nh hoÆc ng­êi theo ý nghÜ cña em vÒ tr­êng em.

- GV nhËn tranh vµ gäi 4 HS ®¹i diÖn lªn giíi thiÖu vÒ c¸c bøc cña nhãm m×nh.

- GV nhËn xÐt.

KL:  * Tr­êng häc lµ n¬i trÎ em häc tËp vµ vui ch¬i. rÌn luyÖn søc khoÎ vµ tµi n¨ng ®Ó trë thµnh con ng­êi cã Ých .Mäi trÎ em ®Òu cã quyÒn ®­îc ®Õn tr­êng häc tËp

* Bæn phËn cña trÎ em lµ ph¶i ®i häc, ch¨m häc, h¨ng h¸i tham gia c¸c ho¹t ®éng ë tr­êng, ph¶i v©ng lêi thÇy c« gi¸o. 

 

GV nh¾c lai néi dung bµi häc.

Cho c¶ líp cïng h¸t bµi : §i häc vui.

DÆn HS ghi nhí bµi häc.

 

HS quan s¸t vµ  tr¶ lêi c©u hái

- §Õn tr­êng ®Ó häc ch÷,  häc tÝnh to¸n…®­îc vui ch¬i vµ tham gia c¸c ho¹t ®éng kh¸c…

- ë tr­êng en häc tËp vµ vui ch¬i… ThÇy, c« gi¸o lµ ng­êi d¹y b¶o em.

- HS tù nãi lªn ý muèn cña m×nh.

- §Ó ®¹t ®­îc ­íc m¬ ®ã, em ph¶i ch¨m häc vµ thùc hiÖn nh÷ng ®iÒu thÇy, c« gi¸o d¹y b¶o…

- HS l¾ng nghe.

 

 

 

-HS chia 4 nhãm, nhËn giÊy, bót vµ vÏ tranh.

 

-HS giíi thiÖu tranh.

 

 

 

-HS l¾ng nghe vµ nh¾c l¹i.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- C¶ líp cïng h¸t.

 

 

 


 

TiÕt 4                             QuyÒn vµ bæn phËn cña trÎ em

Chñ ®Ò 5 : ý kiÕn cña em còng quan träng

ý kiÕn cña em còng quan träng,

cÇn ®­îc mäi ng­êi t«n träng.

I . Môc tiªu

1. KiÕn thøc:

-  HS hiÓu ®­îc mäi trÎ emcã quyÒn cã ý kiÕn riªng vµ nh÷ng ý kiÕn ®ã cÇn ®­îc mäi ng­êi t«n träng.

- HS cÇn biÕt ý kiÕn ®­îc mäi ng­êi t«n träng ph¶i lµ nh÷ng ý kiÕn ch©n thùc, th¼ng th¾n, phï hîp víi ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh thùc tÕ cña gia ®×nh nhµ tr­êng vµ x· héi.

2 . Th¸i ®é :

- HS cã th¸i ®é m¹nh d¹n, tù tin vaß b¶n th©n m×nh. Cã th¸i ®é th¼ng th¾n, thµnh thËt khi nãi lªn ý kiÕn cña m×nh.

3.  KÜ n¨ng :

- HS biÕt c¸ch nãi n¨ng th­a göi khi nãi lªn ý kiÕn cña m×nh víi ng­êi lín tuæi.

-  HS biÕt c¸ch diÔn ®¹t nh÷ng ý nghÜ, ®Ò nghÞ cña m×nh. BiÕt l¾ng nghe, t«n träng ý kiÕn cña ng­êi kh¸c.

II . §å dïng d¹y häc.

-         ChuÈn bÞ phiÕu lµm hoa d©n chñ. mét cµnh c©y lµm c©y hoa.

-         Mét nhãm HS ®ãng tiÓu phÈm : Mét buæi tèi ë gia ®×nh b¹n Lan

III . Ho¹t ®éng d¹y – häc.

TG - ND

GV

HS

1. Giíi thiÖu bµi

(4’)

 

 

 

2. Ho¹t ®éng 1 : Trß ch¬i phãng viªn

(12’)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Cho c¶ líp h¸t bµi : Chµo ng­êi b¹n míi ®Õn

- GV giíi thiÖu vµ viÕt lªn b¶ng

 Chñ ®Ò 5 : ý kiÕn cña em còng quan träng.

- TrÎ em cã quyÒn ®­îc nãi lªn ý kiÕn cña m×nh kh«ng ?

 

- GV giíi thiÖu trß ch¬i phãng viªn pháng vÊn vÒ viÖc häc tËp vµ vui ch¬i cña c¸c em.

-  T«i lµ phãng viªn b¸oTNTP, xin b¹n vui lßng cho biÕt ý kiÕn cña b¹n vÒ dù ®Þnh cña b¹n vÒ mïa hÌ nµy ?

 

 

- T«i lµ phãng viªn b¸oTNTP, xin b¹n vui lßng cho biÕt ý kiÕn cña b¹n vÒ tr­êng b¹n ?

 

C¶ líp h¸t

 

-HS l¾ng nghe.

 

-HS nèi tiÕp nhau tr¶ lêi ( trÎ em cã quyÒn ®­îc nãi lªn ý kiÕn riªng cña m×nh ).

-1 HS lµm phãng viªn pháng vÊn c¸c b¹n trong líp.

-HS nèi tiÕp tr¶ lêi :

+ M×nh muèn ®­îc ®i du lÞch

+ M×nh muèn ®­îc vÒ quª th¨m «ng bµ.

- HS nèi tiÕp tr¶ lêi.

 

 

- HS tr¶ lêi.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 . Ho¹t ®éng 2 : Trß ch¬i h¸i hoa d©n chñ.

(10’)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 . Ho¹t ®éng 3: TiÓu phÈm.

(12’)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cñng cè – DÆn dß (2’)

- T«i lµ phãng viªn b¸oTNTP, b¹n cã ý kiÕn g× vÒ ho¹t ®éng cña §éi TNTP HCM ë líp b¹n, tr­êng b¹n ?

KL: Qua trß ch¬i cho thÊy ý kiÕn cña c¸c em rÊt hay, râ rµng lµ c¸c em cã ®ñ hiÓu biÕt vµ th«ng minh ®Ó bµy tá ý kiÕn cña m×nh vÒ nh÷ng viÖc cã liªn quan ®Õn b¶n th©n vµ tËp thÓ cña m×nh.

- GV tæ chøc cho HS h¸i hoa d©n chñ.

- GV gäi HS xung phong lªn h¸i hoa vµ nªu ý kiÕn cña m×nh vÒ néi dung ®­îc hái.

–Em muèn ®­îc tham gia vµo ®éi v¨n nghÖ cña nhµ tr­êng, em sÏ nãi lªn mong muèn cña m×nh nh­ thÕ nµo?

-ë líp em bÞ c« gi¸o hiÓu lÇm lµ em chÐp bµi cña b¹n. Em sÏ nãi víi c« gi¸o nh­ thÕ nµo ?

KL: ý kiÕn cña c¸c em muèn ®­îc t«n träng, ®­îc ng­êi lín chÊp nhËn cÇn ph¶i ch©n thùc, th¼ng th¾n, phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng thùc tÕ cña gia ®×nh ,x· héi.

-Cho HS diÔn tiÓu phÈm : “ Mét buæi tèi ë gia ®×nh b¹n Lan ”

-YC HS theo dâi vµ th¶o luËn.

-Em nghÜ g× vÒ ý kiÕn cña MÑ Lan vµ cña bè Lan vÒ viÖc häc cña Lan?.

-Lan ®· cã ý kiÕn gióp ®ì gia ®×nh nh­ thÕ nµo ? C¸ch gi¶i quyÕt ®ã cña b¹n Lan cã phï hîp víi thùc tÕ kh«ng ?

-NÕu ë trong tr­êng hîp cña Lan, em cã c¸ch gi¶i quyÕt nh­ thÕ nµo ?

KL TrÎ em cã quyÒn cã ý kiÕn riªng, quan ®iÓm riªng, ®­îc quyÒn ph¸t triÓn nh÷ng quan ®iÓm riªng ®ã.

* TrÎ em cã quyÒn ®­îc bµy tá ý kiÕn, nguyÖn väng cña m×nh vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan cña trÎ.

-         GV hÖ thèng l¹i néi dung bµi häc

-         Cho c¶ líp cïng nhau h¸t bµi : Chµo ng­êi b¹n míi ®Õn.

 

 

 

- HS l¾ng nghe.

 

 

 

 

 

 

-HS tham gia trß tr¬i h¸i hoa d©n chñ.

-Em sÏ gÆp c« gi¸o nªu nguyÖn väng, mong muèn cña m×nh.

 

-Em sÏ g¨p c« gi¸o vµ gi¶i thÝch râ cho c« gi¸o hiÓu…

 

 

-         HS l¾ng nghe vµ ghi nhí.

 

 

-3 HS lªn thÓ hiÖn tiÓu phÈm (Nh©n vËt cã: Bè, mÑ Lan vµ Lan )

-Lan ®· cã ý kiÕn gióp ®ì gia ®×nh: Lan sÏ ®i häc mét buæi cßn mét buæi th× gióp mÑ lµn b¸nh, ®ång thêi Lan sÏ thøc khuya ®Ó häc bµi.

-HS nèi tiÕp tr¶ lêi.

 

 

 

 

HS l¾ng nghe.

 

 

 

 

- C¶ líp cïng h¸t.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc