Giáo Án Đạo Đức 4:Quyền Trẻ Em - Đủ

giáo án điện tử Tiểu Học Lớp 4 Đạo đức 4
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
b5r1zq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2014-11-05 21:59:41
Loại file
doc
Dung lượng
0.11 M
Trang
1
Lần xem
2
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

TiÕt 4 QuyÒn vµ bæn phËn cña trÎ em Chñ ®Ò 1: t«i lµ mét ®øa trÎ Mét con ng­êi cã Ých, cã quyÒn vµ bæn phËn nh­ mäi ng­êi. I . Môc tiªu 1 . KiÕn thøc: - HS hiÓu ®­îc trÎ em lµ mét con ng­êi, cã nh÷ng

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

TiÕt 4                         QuyÒn vµ bæn phËn cña trÎ em
Chñ ®Ò 1: t«i lµ mét ®øa trÎ
Mét con ng­êi cã Ých,
cã quyÒn vµ bæn phËn nh­ mäi ng­êi.
I . Môc tiªu
1 . KiÕn thøc:
  -  HS hiÓu ®­îc trÎ em lµ mét con ng­êi, cã nh÷ng quyÒn: cã cha mÑ, cã hä tªn, quèc tÞch, vµ tiÕng nãi riªng; cã quyÒn ®­îc ch¨m sãc, b¶o vÖ vµ gi¸o dôc, ®­îc t«n träng vµ b×nh ®¼ng.
   -  HS hiÓu trÎ em còng cã bæn phËn víi b¶n th©n, gia ®×nh vµ x· héi nh­ mäi ng­êi.
2 . Th¸i ®é :
  - HS cã th¸i ®é tù tin, tù träng, m¹nh d¹n trong mäi quan hÖ giao tiÕp.
3 . KÜ n¨ng :
  - HS cã thÓ nãi vÒ m×nh mét c¸ch râ rµng.
  -  Hs biÕt ®èi sö tèt trong quan hÖ gia ®×nh, víi b¹n bÌ vµ nh÷ng ng­êi xung quanh.
II . §å dïng häc tËp.
-         PhiÕu bµi tËp tr¾c nghiÖm.
-         Bµi h¸t tËp thÓ : Em lµ b«ng hång nhá.
-         C©y hoa d©n chñ.
III . Ho¹t ®éng d¹y – häc.
TG - ND
GV
HS
1. Giíi thiÖu bµi
(2’)
 
 
2. Ho¹t ®éng 1 : KÓ chuyÖn :  “ §øa trÎ kh«ng tªn” (10’)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV giíi thiÖu môc tiªu cña bµi vµ viÕt lªn b¶ng bµi häc - 
Chñ ®Ò 1 : “T«i lµ mét ®øa trΔ.
 
- GV gäi HS kÓ l¹i c©u chuyÖn cho c¶ líp nghe.
- Ai lµ nh©n vËt chÝnh trong c©u truyÖn nµy?
- T¹i sao ®øa trÎ kh«ng tªn lu«n buån b·, kh«ng thÝch ch¬i ®ïa víi c¸c b¹n cïng løa tuæi?
-  V× sao mäi ng­êi thay ®æi th¸i ®é ®èi víi ®øa trÎ kh«ng tªn sau sù viÖc em nh¶y xuèng hå cøu bÐ g¸i bÞ ng·?
-  Em c¶m thÊy sÏ nh­ thÕ nµo nÕu em kh«ng cã tªn gäi ?
- NÕu em ph¶i xa bè mÑ, xa gia ®×nh nh­ Kµ Nu em sÏ nh­ thÕ nµo ?
- Em cã thÓ rót ra bµi häc g× qua c©u chuyÖn nµy ?
KL : TrÎ em tuy cßn nhá, nh­ng lµ mét con ng­êi, ai còng cã hä tªn, co chamÑ, gia ®×nh, quª h­¬ng, cã quèc tÞch, cã nguyÖn väng vµ së thÝch riªng. TRÓm, tuy cßn nhá, nh­ng còng lµ mét con ng­êi co Ých cho x· héi…
 
-         HS l¾ng nghe.
 
 
- C¶ líp l¾ng nghe vµ tr¶ lêi c©u hái th¶o luËn.
-Nh©n vËt chÝnh lµ ®øa trÎ kh«ng tªn
-V× em bÞ l¹c bè mÑ ë mét n¬i xa l¹ kh«ng ng­êi th©n, kh«ng hiÓu ng«n ng÷ cña c¸c b¹n…
-V× em lµ mét ng­êi tèt, d¸m s½n sµng x¶ th©n cøu ng­êi kh¸c.
 
- HS nèi tiÕp tr¶ lêi.
 
 
 
 
HS l¾ng nghe.
 


 
 
 
 
 
 
3. Ho¹t ®éng 3 : Tr¶ lêi trªn phiÕu häc tËp. (10’)
 
 
 
 
 
 
4 . Ho¹t ®éng 3 : ChuyÖn kÓ
(8’)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 .Ho¹t ®éng 4 – Trß ch¬i : H¸i hoa d©n chñ. (8’)
 
 
 
 
6. Cñng cè – DÆn dß  (2’)
 
 
GV chia nhãm , YC häc sinh th¶o luËn., ®iÒn dÊu(x) vµo c¸c « trèng nh÷ng quyÒn nµo cña trÎ em mµ c¸c em cho lµ ®óng.
YC c¸c nhãm tr¶ lêi
KL  nh¾c l¹i c¸c ý ®óng vµ nhÊn m¹nh : §ã lµ c¸c quyÒn c¬ b¶n cña trÎ em mµ mäi ng­êi cÇn t«n träng.
- GV gäi HS kÓ chuyÖn vÒ b¹n Ng©n
- GV cho HS th¶o luËn
  --  C¸c b¹n trong líp lóc ®Çu ®· cã th¸i ®é nh­ thÕ nµo ®èi víi Ng©n ?
-B¹n Ng©n cã ®¸ng bÞ c¸c b¹n ®èi xö nh­ thÕ kh«ng ? T¹i sao ?
-B¹n Ng©n cã quyÒn ®­îc gi÷ giäng quª h­¬ng cña m×nh kh«ng?
KL: TrÎ em cã quyÒn ®­îc t«n träng, kh«ng bÞ ph©n biÖt ®èi xö, kh«ng bÞ l¨ng m¹, xóc ph¹m ®Õn nh©n phÈm, danh dù, cã quyÒn gi÷ b¶n s¾c d©n téc, tiÕng nãi riªng cña d©n téc m×nh…
GV chuÈn bÞ tr­íc m¶nh giÊy lµm “b«ng hoa” ®Ó cµi trªn cµnh c©y.
 
Gv nhËn xÐt, khen ngîi HS.
 
 
 
 
 
 
 
GV tãm t¾t, nhÊn m¹nh néi dung cña bµi häc vÒ quyÒn vµ bæn phËn cña trÎ em qua chñ ®Ò 1 : T«i lµ mét ®øa trÎ.
GV b¾t nhÞp cho c¶ líp h¸t bµi “ Em lµ b«ng hång nhá”
 
 
 
 
 
-Chia thµnh 6 nhãm vµ th¶o luËn.
-Nhãm tr­ëng tr¶ lêi
-C¶ líp nhËn xÐt
-HS nèi tiÕp nhau nh¾c l¹i c¸c ý ®óng.
 
 
1 HS kÓ chuyÖn
HS th¶o luËn vµ b¸o c¸o kÕt qu¶.
-Mét sè b¹n nh¹i l¹i vµ trªu träc Ng©n. C¸c b¹n cßn gäi Ng©n lµ “Ng­êi thæ”
-HS nèi tiÕp tr¶ lêi.
 
-B¹n Ng©n cã quyÒn ®­îc gi÷ giäng quª h­¬ng cña m×nh.
 
HS l¾ng nghe.
 
- HS lÇn l­ît lªn h¸i hoa vµ thùc hiÖn nh÷ng ®iÒu ghi trong mçi b«ng hoa.
VÝ dô :
-H¸t mét bµi h¸t mµ b¹n yªu thÝch.
-KÓ mét c©u truyÖn mµ b¹n thÝch.
-Tù giíi thiÖu vÒ m×nh khi gÆp khi mét ng­êi b¹n míi.
-KÓ ra 3 quyÒn c¬ b¶n cña trÎ em mµ em biÕt…
 
HS l¾ng nghe.
- C¶ líp h¸t.
 


TiÕt 4                            QuyÒn vµ bæn phËn cña trÎ em
Chñ ®Ò 2 : Gia ®×nh
N¬i nu«i d­ìng, d¹y b¶o, yªu th­¬ng vµ che chë em.
Bæn phËn cña em ®èi víi gia ®×nh
I Môc tiªu :
1. KiÕn thøc :
- HiÓu ®­îc em lµ mét thµnh viªn trong gia ®×nh; gia ®×nh lµ n¬i em®­îc nu«i d­ìng, d¹y b¶o vµ yªu th­¬ng.
- HiÓu ®­îc nh÷ng quyÒn ®­îc h­ëng vµ bæn phËn cña em ®èi víi gia ®×nh.
2 Th¸i ®é :
-Yªu quÝ, kÝnh träng vµ hiÕu th¶o ®èi víi «ng bµ, cha mÑ vµ c¸c anh chÞ em trong gia ®×nh
- Cã th¸i ®é ®óng víi nh÷ng quyÒn m×nh ®­îc h­ëng, kh«ng yªu cÇu ®ßi hái qu¸ møc so víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña gia ®×nh m×nh.
3. KÜ n¨ng :
- Cã thãi quen chµo hái lÔ ®é; cã th¸i ®é t«n träng nh÷ng ng­êi trong gia ®×nh.
- Cã thãi quen quan t©m, ch¨m sãc ®èi víi nh÷ng ng­êi trong gia ®×nh.
II . §å dïng :
-         Ba tranh, ¶nh vÒ gia ®×nh tiªu biÓu.
-         Ba bøc tranh vÒ tr¹ng th¸i gia ®×nh:
-HS chuÈn bÞ ®ãng vai 2 tiÓu phÈm :“Gia ®×nh b¹n Hoa” vµ “BÐ trai kh«ng ng­ng khãc”
III. Ho¹t ®éng d¹y – häc.
TG - ND
GV
HS
1. Giíi thiÖu bµi
(2’)
 
 
 
2 . Ho¹t ®éng 2 :Xem tranh vµ nãi néi dung.
(7’)
 
 
 
 
 
 
 
3 . Ho¹t ®éng 2 : TiÓu phÈm : Gia ®×nh b¹n Hoa.
(10’)
 
1 . Giíi thiÖu bµi :
- GV cho c¶ líp h¸t bµi “ C¶ nhµ th­¬ng nhau”
Qua bµi h¸t GV giíi thiÖu vµ viÕt b¶ng : Chñ ®Ò 2: Gia ®×nh.
GV treo ba bøc tranh vÒ ba m« h×nh gia ®×nh. Gäi HS chØ tõng bøc tranh giíi thiÖu nh­ng ng­êi trong tranh theo ý c¸c em.
- C¸c bøc tranh mµ c¸c em võa xem cã ®óng thÓ hiÖn h×nh ¶nh mét gia ®×nh kh«ng ?
KL : Gia ®×nh bao gåm nh÷ng ng­êi th©n thiÕt, ®ã lµ cha mÑ vµ c¸c con. Hä cïng chung sèng víi nhau.
GV gäi HS lªn diÔn tiÓu phÈm.
 
 
 
 
--C©u chuyÖn mµ chóng ta võa xem nãi vÒ ®iÒu g× ?
C¶ líp h¸t.
 
 
 
 
-HS quan s¸t tranh vµ giíi thiÖu theo tranh.
 
 
-C¸c bøc tranh ®Òu thÓ hiÖn h×nh ¶nh mét gia ®×nh.
 
HS l¾ng nghe.
 
 
 
-6 HS lªn ®ãng vai (Bè, mÑ Hoa, Hoa, B¸c sÜ, c¸c b¹n cña Hoa ).C¶ líp theo dâi tiÓu phÈm, nhËn xÐt vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái.
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ho¹t ®éng 3 -  KÓ chuyÖn : “ BÐ trai kh«ng ng­ng khãc”.
(10’)
 
 
 
 
 
5 . Ho¹t ®éng 4 – Th¶o luËn néi dung tranh.
(8’)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Cñng cè – DÆn dß(2’)
 
--Khi Hoa bÞ èm, bè mÑ Hoa cã th¸i ®é nh­ thÕ nµo ?
- -Sau khi khái bÖnh, Hoa cã ý nghÜ nh­ thÕ nµo ? Suy nghÜ cña Hoa cã ®óng kh«ng ? V× sao ?
KL : Gia ®×nh lµ n¬i nu«i d­ìng, yªu th­¬ng vµ che chë cho em. TrÎ em cã quyÒn ®­îc sèng cïng cha mÑvµ h­ëng sù ch¨m sãc, yªu th­¬ng cña cha mÑ.
- Gäi HS diÔn l¹i ND c©u chuyÖn
GV nªu c¸c c©u hái ®Ó HS trao ®æi vÒ néi dung c©u chuyÖn.
-V× sao em bÐ l¹i khãc mÆc dï ®· ®­îc c¸c con thó cho ¨n vµ dç dµnh chu ®¸o ?
-ý kiÕn cña b¸c có ®­a ra cã ®óng kh«ng? V× sao?
-Ai cã tr¸ch nhiÖm ch¨m sãc ®øa bÐ?
-Em cã suy nghÜ g× khi xem xong c©u truyÖn nµy ?
GV treo ba tranh
-Trong tranh g® h¹nh phóc, c¸c con ®­îc ch¨m sãc ®èi xö nh­ thÕ nµo ? §ã lµ thÓ hiÖn quyÒn g× ?
-Trong tranh g® kh«ng h¹nh phóc bè mÑ hay ®¸nh nhau, c·i nhau con c¸i sÏ nh­ thÕ nµo? Nh­ thÕ trÎ em kh«ng ®­îc h­ëng quyÒn g×?
-TrÎ em nÕu kh«ng cã gia ®×nh th× sÏ nh­ thÕ nµo ? §ã lµ nh÷ng ®øa trÎ bÞ mÊt quyÒn g×?
 
KL: TrÎ em cã quyÒn cã cha mÑ, cã quyÒn®­îc h­ëng sù ch¨m sãc cña cha mÑ. C¶ cha mÑ ®Òu cã tr¸ch nhiÖm ch¨m sãc nu«i d­ìng con…
 
- GV nh¾c l¹i néi dung tiÕt häc
- DÆn HS ghi nhí quyÒn vµ bæn phËn cña trÎ em.
 
-B¹n Hoa bÞ èm
 
-Bè mÑ rÊt lo l¾ng vµ hÕt lßng ch¨m sãc Hoa.
-Sau khi khái bÖnh, Hoa c¶m ®éng vµ høa víi bè mÑ sÏ häc thËt giái ®Ó cha mÑ vui lßng.
-HS l¾ng nghe.
 
 
 
-HS ®ãng vai diÔn l¹i c©u chuyÖn.
 
-HS nèi tiªp tr¶ lêi.
 
 
 
-Cha mÑ vµ nh÷ng ng­êi th©n cã tr¸ch nhiÖm ch¨m sãc ®øa bÐ.
-         HS tr¶ lêi.
-HS quan s¸t vµ th¶o luËn.
-§¹i diÖn nhãn tr×nh bµy ý kiÕn th¶o luËn cña nhãm m×nh :
 
 
 
 
-TrÎ em nÕu kh«ng cã gia ®×nh rÊt thiÖt thßi. Nh÷ng ®øa trÎ kh«ng ®­îc h­ëng sù ch¨m sãc, nu«i d­ìng cña cha mÑ.
 
 
 
HS nh¾c l¹i 3 ý c¬ b¶n cña bµi häc vÒ quyÒn vµ bæn phËn cña tÎ em.
 


TiÕt 4                     QuyÒn vµ bæn phËn cña trÎ em
Chñ ®Ò 3: §Êt n­íc vµ céng ®ång
N¬i em cïng mäi ng­êi nh­ mét gia ®×nh lín
Bæn phËn cña em ®èi víi ®Êt n­íc vµ céng ®ång.
I . Môc tiªu :
1 . KiÕn thøc :
- HS hiÓu ®­îc kh¸i niÖm ®Êt n­íc, céng ®ång; hiÓu ®­îc quyÒn cña c¸c em ®­îc h­ëng sù quan t©m ch¨m sãc cña, céng®ång.
-  HS hiÓu ®­îc tr¸ch nhiÖm cña em ®èi víi ®Êt n­íc vµ céng ®ång.
2. Th¸i ®é :
-  HS biÕt yªu quª h­¬ng, ®Êt n­íc, quÝ mÕn nh÷ng ng­êi sèng xung quanh m×nh, phôc vô m×nh.
-  HS biÕt t«n träng ph¸p luËt vµ nh÷ng qui ®Þnh cña céng ®ång. Co th¸i ®é bÊt b×nh víi nh÷ng viÖc lµm sai tr¸i, x©m ph¹m ®Õn quyÒn trÎ em.
3. KÜ n¨ng :
- HS biÕt tù gi¸c thùc hiÖn nÕp sèng v¨n minh,gi÷ g×n trËt tù c«ng céng, vÖ sinh m«i tr­¬ng, luËt an toµn giao th«ng.
- HS biÕt tham gia c¸c ho¹t ®éng x· héi ë ®Þa ph­¬ng.
II . §å dïng d¹y häc.
-         Tranh ¶nh vÒ sinh ho¹t céng ®ång.
-         PhiÕu häc tËp.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc
TG - ND
GV
HS
1. Giíi thiÖu bµi
(4’)
 
 
 
2. Ho¹t ®éng 1: NhËn biÕt vÒ céng ®ång vµ ®Êt n­íc.
–.(12’)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Cho HS h¸t bµi: Bèn ph­¬ng trêi ta vÒ ®©y chung vui.
-GV giíi thiÖu vµ viÕt lªn b¶ng:
Chñ ®Ò 3: §Êt n­íc vµ Céng ®ång.
-Treo tranh vÒ sinh ho¹t XH n¬i HS ®ang sèng
-Gv chia líp thµnh 4 nhãm vµ giao nhiÖm vô tr¶ lêi vÒ néi dung mçi tranh (Tranh m« t¶ ho¹t ®«ng g×? Nãi râ vÒ nhiÖm vô cña c¬ quan ®ã. Ho¹t ®éng ®ã co cÇn cho cuéc sèng kh«ng cña mäi ng­êi kh«ng?...).
*KL: Céng ®ång lµ bao gåm tÊt c¶ c¸c c¸ nh©n vµ tËp thÓ( nh­ tr­êng häc, bÖnh viÖn, c«ng an, nhµ m¸y…) cïng chung sèng, cã quan hÖ ¶nh h­ëng lÉn nhau. Céng ®ång cã chung truyÒn thèng. tiÕng nãi, ch÷ viÕt, phong tôc tËp qu¸n…vµ cïng chung sèng trªn m¶nh ®Êt l©u ®êi, ®ã lµ d©n téc, ®Êt n­íc.
C¶ líp h¸t.
 
 
- HS ghi bµi.
-HS quan s¸t tranh
 
-HS th¶o luËn theo nhãm..
-§¹i diÖn c¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶.
-C¶ líp nghe vµ bæ sung ý kiÕn.
 
 
 
-  HS l¾ng nghe.
 
 
 
 
 
 


 
 
 
3 . Ho¹t ®éng 2 : Tr¶ lêi trªn phiÕu häc tËp.
(8’)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ho¹t ®éng 3 -  KÓ chuyÖn : “ C©u chuyÖn trªn ®­êng phè"
(12’)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Cñng cè – DÆn dß (2’)
 
 
Gv ph¸t phiÕu häc tËp cho c¸c nhãm
 
 
 
GV nhËn xÐt vµ nh¾c HS cÇn ghi nhí:
* TrÎ em cã quyÒn®­îc h­ëng sù ch¨m sãc vÒ søc khoÎ vµ tinh thÇn cña gia ®×nh vµ x· héi.
* TrÎ em ®­îc h­ëng quyÒn an toµn x· héi.
* TrÎ em kh«ng ph¶i lµm nh÷ng c«ng viÖc nÆng nhäc, ®­îc b¶o vÖ khái sù nguy hiÓm ®Õn tÝnh m¹ng…
 
-GV gäi HS kÓ chuyÖn
 
 
-GV ®Æt c©u hái ®Ó HS trao ®æi – Th¶o luËn.
-C©u chuyÖn trªn ®­êng phè mµ b¹n em võa kÓ nãi lªn ®iÒu g× ?
 
-         Tõ c©u chuyÖn nµy em rót ra bµi häc g× ?
GVKL: TrÎ em cã quyÒn ®­îc mäi ng­êi quan t©m, ch¨m sãc, nh­ng trÎ em còng ph¶i cã bæn phËn tu©n theo ph¸p luËt, tu©n theo nh÷ng qui ®Þnh cña céng ®ång nh­ gi÷ g×n nÕp sèng v¨n minh, trËt tù, vÖ sinh n¬i c«ng céng, an toµn giao th«ng…
 
GV nh¾c l¹i néi dung bµi häc.
Cho c¶ líp h¸t bµi: ThÕ giíi nµy lµ cña chóng m×nh.
 
 
- C¶ líp chia thµnh 4 nhãm. Th¶o luËn råi cö ®¹i diÖn nhãm tr¶ lêi c©u hái tr­íc líp.
 
- HS l¾ng nghe vµ ghi nhí.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1 HS kÓ chuyÖn C©u chuyÖn trªn ®­êng phè.
-C¶ líp l¾ng nghe.
-HS th¶o luËn.
 
- TrÎ em còng ph¶i cã bæn phËn tu©n theo ph¸p luËt vµ trËt tù an toµn giao th«ng…
 
- HS nèi tiÕp tr¶ lêi.
 
- HS l¾ng nghe vµ nh¾c l¹i
 
 
 
 
 
 
 
C¶ líp cïng nhau h¸t.
 
 
 
 
 


 
TiÕt 4                            QuyÒn vµ bæn phËn cña trÎ em
Chñ ®Ò 4: Tr­êng häc
N¬i em häc tËp, vui ch¬i vµ gióp tr­ëng thµnh.
NhiÖm vô cña em ë tr­êng häc
 
I . Môc tiªu
1 . KiÕn thøc:
- HS  hiÓu ®­îc ®i häc lµ mét quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm cña trÎ em.
-  HS hiÓu c¸c ho¹t ®éng ë nhµ tr­êng lµ nh»m gióp c¸c em tr­ëng thµnh, do ®ã c¸c em ph¶i cã bæn phËn ch¨m häc, v©ng lêi d¹y b¶o cña thÇy c« gi¸o.
2. Th¸i ®é :
- HS cã th¸i ®é yªu quÝ b¹n bÌ, kÝnh träng thÇy, c« gi¸o.
3. KÜ n¨ng :
- HS biÕt c¸ch chµo hái thÇy, c« gi¸o, biÕt c¸ch giao tiÕp víi b¹n bÌ.
-  HS biÕt gi÷ trËt tù, biÕt gi÷ g×n vÖ sinh trong líp, trong tr­êng.
II. §å dïng d¹y häc
-         Tranh ¶nh tr­êng TiÓu häc( quang c¶nh chung, c¶nh líp häc, c¶nh HS vui ch¬i…)
-         ChuyÖn kÓ : B¹n Nam kh«ng muèn ®i häc.
 III . Ho¹t ®éng d¹y häc.
 
TG - ND
GV
HS
1. Giíi thiÖu bµi
(4’)
 
 
2 . Ho¹t ®éng 2 – KÓ chuyÖn : BÐ Nam kh«ng muèn häc
(12’)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Cho HS h¸t bµi: “ Em yªu tr­êng em” vµ “ §i häc vui”
GV giíi thiÖu vµ viÕt lªn b¶ng:
Chñ ®Ò 4: Tr­êng häc.
- Gäi HS ®ãng vai diÔn l¹i truyÖn
 
 
 
 
GV cho HS th¶o luËn :
- V× sao b¹n Nam ®ãi bông mµ l¹i vµo cöa hiÖu b¸n thuèc?
 
- V× sao b¹n Nam kh«ng gióp ®­îc cô giµ ?
 
- V× sao b¹n Nam thay ®æi th¸i ®é, muèn ®Õn tr­êng häc ?
 
 
 
HS h¸t 2 bµi h¸t.
 
 
-1HS dÉn truyÖn, HS ®ãng vai: Nam, ng­êi b¸n hµng, cô giµ, c¸c b¹n cña Nam…
-C¶ líp theo dâi néi dung c©u chuyÖn.
 
- V× b¹n Nam kh«ng biÕt ®äc nªn vµo nhÇm cöa hiÖu b¸n thuèc.
- B¹n Nam kh«ng gióp ®­îc cô giµ v× b¹n Nam kh«ng ®äc ®­îc.
- B¹n Nam thay ®æi th¸i ®é, muèn ®Õn tr­êng häc v× Nam hiÓu r»ng kh«ng biÕt ch÷ th× kh«ng lµm ®­îc viÖc g×…
 


 
 
3. Ho¹t ®éng 2 : Th¶o luËn qua tranh (¶nh ) vÒ nhµ tr­êng.
(8’)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Ho¹t ®éng 3 : VÏ tranh (¶nh ) vÒ nhµ tr­êng.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Cñng cè – DÆn dß
 
 
GV treo tranh YC häc sinh quan s¸t c¸c ho¹ ®éng cña tr­êng.
- V× sao mäi trÎ em ®Òu ph¶i ®Õn tr­êng häc ?
 
 
- ë tr­êng c¸c em lµm nh÷ng viÖc g× ? Ai d¹y b¶o c¸c em ë tr­êng ?
 
- Em ­íc m¬ sau nµy lín lªn sÏ lµm nghÒ g× ?
- §Ó ®¹t ®­îc ­íc m¬ ®ã, c¸c em ph¶i lµm g× tõ b©y giê ?
 
KL: §i häc võa lµ quyÒn lîi vµ còng lµ nhiÖm vô cña trÎ em. Tr­êng häc lµ n¬i häc tËp, vui ch¬i vµ rÌn luyÖn cña trÎ em.
 
- Gv cho Hs ra s©n, chia nhãm vµ YC Hs tù vÏ c¶nh hoÆc ng­êi theo ý nghÜ cña em vÒ tr­êng em.
- GV nhËn tranh vµ gäi 4 HS ®¹i diÖn lªn giíi thiÖu vÒ c¸c bøc cña nhãm m×nh.
- GV nhËn xÐt.
KL:  * Tr­êng häc lµ n¬i trÎ em häc tËp vµ vui ch¬i. rÌn luyÖn søc khoÎ vµ tµi n¨ng ®Ó trë thµnh con ng­êi cã Ých .Mäi trÎ em ®Òu cã quyÒn ®­îc ®Õn tr­êng häc tËp
* Bæn phËn cña trÎ em lµ ph¶i ®i häc, ch¨m häc, h¨ng h¸i tham gia c¸c ho¹t ®éng ë tr­êng, ph¶i v©ng lêi thÇy c« gi¸o. 
 
GV nh¾c lai néi dung bµi häc.
Cho c¶ líp cïng h¸t bµi : §i häc vui.
DÆn HS ghi nhí bµi häc.
 
HS quan s¸t vµ  tr¶ lêi c©u hái
- §Õn tr­êng ®Ó häc ch÷,  häc tÝnh to¸n…®­îc vui ch¬i vµ tham gia c¸c ho¹t ®éng kh¸c…
- ë tr­êng en häc tËp vµ vui ch¬i… ThÇy, c« gi¸o lµ ng­êi d¹y b¶o em.
- HS tù nãi lªn ý muèn cña m×nh.
- §Ó ®¹t ®­îc ­íc m¬ ®ã, em ph¶i ch¨m häc vµ thùc hiÖn nh÷ng ®iÒu thÇy, c« gi¸o d¹y b¶o…
- HS l¾ng nghe.
 
 
 
-HS chia 4 nhãm, nhËn giÊy, bót vµ vÏ tranh.
 
-HS giíi thiÖu tranh.
 
 
 
-HS l¾ng nghe vµ nh¾c l¹i.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- C¶ líp cïng h¸t.
 
 
 


 
TiÕt 4                             QuyÒn vµ bæn phËn cña trÎ em
Chñ ®Ò 5 : ý kiÕn cña em còng quan träng
ý kiÕn cña em còng quan träng,
cÇn ®­îc mäi ng­êi t«n träng.
I . Môc tiªu
1. KiÕn thøc:
-  HS hiÓu ®­îc mäi trÎ emcã quyÒn cã ý kiÕn riªng vµ nh÷ng ý kiÕn ®ã cÇn ®­îc mäi ng­êi t«n träng.
- HS cÇn biÕt ý kiÕn ®­îc mäi ng­êi t«n träng ph¶i lµ nh÷ng ý kiÕn ch©n thùc, th¼ng th¾n, phï hîp víi ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh thùc tÕ cña gia ®×nh nhµ tr­êng vµ x· héi.
2 . Th¸i ®é :
- HS cã th¸i ®é m¹nh d¹n, tù tin vaß b¶n th©n m×nh. Cã th¸i ®é th¼ng th¾n, thµnh thËt khi nãi lªn ý kiÕn cña m×nh.
3.  KÜ n¨ng :
- HS biÕt c¸ch nãi n¨ng th­a göi khi nãi lªn ý kiÕn cña m×nh víi ng­êi lín tuæi.
-  HS biÕt c¸ch diÔn ®¹t nh÷ng ý nghÜ, ®Ò nghÞ cña m×nh. BiÕt l¾ng nghe, t«n träng ý kiÕn cña ng­êi kh¸c.
II . §å dïng d¹y häc.
-         ChuÈn bÞ phiÕu lµm hoa d©n chñ. mét cµnh c©y lµm c©y hoa.
-         Mét nhãm HS ®ãng tiÓu phÈm : “ Mét buæi tèi ë gia ®×nh b¹n Lan ”
III . Ho¹t ®éng d¹y – häc.
TG - ND
GV
HS
1. Giíi thiÖu bµi
(4’)
 
 
 
2. Ho¹t ®éng 1 : Trß ch¬i phãng viªn
(12’)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Cho c¶ líp h¸t bµi : Chµo ng­êi b¹n míi ®Õn
- GV giíi thiÖu vµ viÕt lªn b¶ng
 Chñ ®Ò 5 : ý kiÕn cña em còng quan träng.
- TrÎ em cã quyÒn ®­îc nãi lªn ý kiÕn cña m×nh kh«ng ?
 
- GV giíi thiÖu trß ch¬i phãng viªn pháng vÊn vÒ viÖc häc tËp vµ vui ch¬i cña c¸c em.
-  T«i lµ phãng viªn b¸oTNTP, xin b¹n vui lßng cho biÕt ý kiÕn cña b¹n vÒ dù ®Þnh cña b¹n vÒ mïa hÌ nµy ?
 
 
- T«i lµ phãng viªn b¸oTNTP, xin b¹n vui lßng cho biÕt ý kiÕn cña b¹n vÒ tr­êng b¹n ?
 
C¶ líp h¸t
 
-HS l¾ng nghe.
 
-HS nèi tiÕp nhau tr¶ lêi ( trÎ em cã quyÒn ®­îc nãi lªn ý kiÕn riªng cña m×nh ).
-1 HS lµm phãng viªn pháng vÊn c¸c b¹n trong líp.
-HS nèi tiÕp tr¶ lêi :
+ M×nh muèn ®­îc ®i du lÞch
+ M×nh muèn ®­îc vÒ quª th¨m «ng bµ.
- HS nèi tiÕp tr¶ lêi.
 
 
- HS tr¶ lêi.
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 . Ho¹t ®éng 2 : Trß ch¬i h¸i hoa d©n chñ.
(10’)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 . Ho¹t ®éng 3: TiÓu phÈm.
(12’)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Cñng cè – DÆn dß (2’)
- T«i lµ phãng viªn b¸oTNTP, b¹n cã ý kiÕn g× vÒ ho¹t ®éng cña §éi TNTP HCM ë líp b¹n, tr­êng b¹n ?
KL: Qua trß ch¬i cho thÊy ý kiÕn cña c¸c em rÊt hay, râ rµng lµ c¸c em cã ®ñ hiÓu biÕt vµ th«ng minh ®Ó bµy tá ý kiÕn cña m×nh vÒ nh÷ng viÖc cã liªn quan ®Õn b¶n th©n vµ tËp thÓ cña m×nh.
- GV tæ chøc cho HS h¸i hoa d©n chñ.
- GV gäi HS xung phong lªn h¸i hoa vµ nªu ý kiÕn cña m×nh vÒ néi dung ®­îc hái.
–Em muèn ®­îc tham gia vµo ®éi v¨n nghÖ cña nhµ tr­êng, em sÏ nãi lªn mong muèn cña m×nh nh­ thÕ nµo?
-ë líp em bÞ c« gi¸o hiÓu lÇm lµ em chÐp bµi cña b¹n. Em sÏ nãi víi c« gi¸o nh­ thÕ nµo ?
KL: ý kiÕn cña c¸c em muèn ®­îc t«n träng, ®­îc ng­êi lín chÊp nhËn cÇn ph¶i ch©n thùc, th¼ng th¾n, phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng thùc tÕ cña gia ®×nh ,x· héi.
-Cho HS diÔn tiÓu phÈm : “ Mét buæi tèi ë gia ®×nh b¹n Lan ”
-YC HS theo dâi vµ th¶o luËn.
-Em nghÜ g× vÒ ý kiÕn cña MÑ Lan vµ cña bè Lan vÒ viÖc häc cña Lan?.
-Lan ®· cã ý kiÕn gióp ®ì gia ®×nh nh­ thÕ nµo ? C¸ch gi¶i quyÕt ®ã cña b¹n Lan cã phï hîp víi thùc tÕ kh«ng ?
-NÕu ë trong tr­êng hîp cña Lan, em cã c¸ch gi¶i quyÕt nh­ thÕ nµo ?
KL TrÎ em cã quyÒn cã ý kiÕn riªng, quan ®iÓm riªng, ®­îc quyÒn ph¸t triÓn nh÷ng quan ®iÓm riªng ®ã.
* TrÎ em cã quyÒn ®­îc bµy tá ý kiÕn, nguyÖn väng cña m×nh vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan cña trÎ.
-         GV hÖ thèng l¹i néi dung bµi häc
-         Cho c¶ líp cïng nhau h¸t bµi : Chµo ng­êi b¹n míi ®Õn.
 
 
 
- HS l¾ng nghe.
 
 
 
 
 
 
-HS tham gia trß tr¬i h¸i hoa d©n chñ.
-Em sÏ gÆp c« gi¸o nªu nguyÖn väng, mong muèn cña m×nh.
 
-Em sÏ g¨p c« gi¸o vµ gi¶i thÝch râ cho c« gi¸o hiÓu…
 
 
-         HS l¾ng nghe vµ ghi nhí.
 
 
-3 HS lªn thÓ hiÖn tiÓu phÈm (Nh©n vËt cã: Bè, mÑ Lan vµ Lan )
-Lan ®· cã ý kiÕn gióp ®ì gia ®×nh: Lan sÏ ®i häc mét buæi cßn mét buæi th× gióp mÑ lµn b¸nh, ®ång thêi Lan sÏ thøc khuya ®Ó häc bµi.
-HS nèi tiÕp tr¶ lêi.
 
 
 
 
HS l¾ng nghe.
 
 
 
 
- C¶ líp cïng h¸t.
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử quyền trẻ em - đủ
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngQuyen_va_bon_phan_cua__tre_em.doc[0.11 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • quyền trẻ em - đủ
  Đạo đức 4
  quyền trẻ em - đủ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/11/2014

  Xem: 0

 • quyền và bổn phận trẻ em đủ
  Kỹ thuật 4
  quyền và bổn phận trẻ em đủ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/2/2016

  Xem: 28