Quyet dinh kien toan ban chi dao PCGD THCS

Đăng ngày 12/2/2016 1:56:02 PM | Thể loại: GD hướng nghiệp 6 | Chia sẽ bởi: Anh Lê Tuấn | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: doc

   ỦY BAN NHÂN DÂN

  HOẰNG HẢI

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Số: 221 / QĐ-UBND

 

Hoằng Hải, ngày 01 tháng 09 năm 2016

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Kiện toàn ban chỉ đạo phổ cập giáo dục THCS năm 2016.

 

CHỦ TỊCH UBND XÃ HOẰNG HẢI

 

 Căn cứ điều 127 luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 26/2001-QĐ-BGD&ĐT ngày 05/07/2001 về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục THCS của Bộ GD&ĐT; Công văn số 6170/THPT về việc hướng dẫn kiểm tra kết quả phổ cập giáo dục THCS ngày 18/7/2002 của Bộ GD&ĐT;

Căn cứ Quyết định số 685/2007/QĐ-UBND ngày 02 tháng 03 năm 2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa về  việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản tổ  chức bộ máy và cán bộ, công chức;

Xét đề nghị của trường THCS xã Hoằng Hải.

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

 Điều1. Kiện toàn  ban chỉ đạo phổ cập giáo dục THCS năm 2016 gồm các ông (bà) có tên sau:

  1. Ông Nguyễn Hữu Dũng  Chủ tịch UBND xã Hoằng Hải – Trưởng ban.

  2. Ông: Nguyễn Đình Thiếttrưởng ban VHXH xã Hoằng Hải Thư ký.

  3. Ông Lê Tuấn Anh - Hiệu trưởng trường THCS Hoằng Hải – Ban viên.

  4. Bà Chu Thị ThànhHiệu trưởng trường Tiểu học Hoằng Hải - Ban viên.

  5. Bà Nguyễn Thị Thìn - Hiệu trưởng trường Mầm non Hoằng HảiBan viên.

Ban chỉ đạo có tổ công tác gồm các cán bộ giáo viên trường THCS, đại diện ban ngành trong xã có năng lực, điều kiện công tác tham mưu giúp ban chỉ đạo trong công tác PCGD trên địa bàn xã.

 Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của ban chỉ đạo thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về công tác PCGD THCS.

 Căn cứ vào hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và ban chỉ đạo phổ cập GD THCS xã Hoằng Hải phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các đơn vị có liên quan chỉ đạo tốt công tác PCGD trên địa bàn toàn xã.

 Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện PCGD về UBND xã và phòng GD&ĐT theo quy định.

 Điều 3. ban chỉ đạo PCGD THCS hoạt động dưới hình thức kiêm nhiệm, giao cho trường THCS Hoằng Hải là cơ quan thường trực cảu ban, có trách nhiệm giúp việc trực tiếp cho ban chỉ đạo.

 Điều 4. Văn phòng UBND xã, Hiệu trưởng trường THCS Hoằng Hải, trưởng các ban ngành có liên quan trong xã và các ông (bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 Nơi nhận :                                                                                              CHỦ TỊCH

 - Như điều 1+4QĐ;                                                                     

  - Lưu VP.

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Quyet dinh kien toan ban chi dao PCGD THCS, GD hướng nghiệp 6. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HOẰNG HẢI  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 221 / QĐ-UBND Hoằng Hải, ngày 01 tháng 09 năm 2016   QUYẾT ĐỊNH V/v Kiện toàn ban chỉ đạo phổ cập giáo dục THCS năm 2016. CHỦ TỊCH UBND XÃ HOẰNG HẢI Căn cứ điều 127 luật tổ chức HĐND và UBND ban... Chúng tôi chia sẽ tới mọi người thư viện Quyet dinh kien toan ban chi dao PCGD THCS .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem , giáo án Quyet dinh kien toan ban chi dao PCGD THCS thuộc chủ đề GD hướng nghiệp 6 được giới thiệu bởi bạn Anh Lê Tuấn tới các bạn nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này được giới thiệu vào thể loại GD hướng nghiệp 6 , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng danh mục còn có Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp GD hướng nghiệp 6 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HOẰNG HẢI  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – https://nslide.com/giao-an/quyet-dinh-kien-toan-ban-chi-dao-pcgd-thcs.ql2p0q.html