Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc


CĐN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

TRƯỜNG THPT THỚI LAI

 

Số:  39a/QĐ-CĐTHPTTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

          Thới Lai, ngày 01 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban soạn thảo văn kiện Đại hội công đoàn cơ sở

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT THỚI LAI.

 

- Căn cứ vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

 - Căn cứ vào quyết định số 93/QĐ.CĐN ngày 04/11/2015 của Ban thường vụ Công đoàn giáo dục thành phố Cần Thơ về việc công nhận Ban chấp hành và Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở Trường THPT Thới Lai nhiệm kỳ 2012-2017;

- Căn cứ tình hình hoạt động, cơ cấu tổ chức thực tiễn hoạt động của Ban chấp hành công đoàn cơ sở trường THPT Thới Lai.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban soạn thảo văn kiện cho Đại hội công đoàn cơ sở trường THPT Thới Lai, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022, gồm 02 (hai) đồng chí sau:

1) Đ/c Nguyễn Văn Đông - Chủ tịch công đoàn cơ sở.

2) Đ/c Trương Thị Phương Anh - Ủy viên ban chấp hành; Trưởng ban Nữ công Công đoàn cơ sở.

Điều 2. Ban soạn thảo văn kiện có nhiệm vụ chuẩn bị dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2012 -2017; Tiếp thu các ý kiến đóng góp của Đảng ủy cơ sở; của Ban thường vụ Công đoàn ngành giáo dục; của BCH Công đoàn; của các tổ Công đoàn và của ĐV-NLĐ góp ý kiến cho dự thảo Văn kiện; Hoàn thiện Văn kiện trình Đại hội; Báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp cho Văn kiện tại Đại hội Công đoàn cơ sở trường THPT Thới Lai.

Điều 3. Ban chấp hành, Ủy Ban kiểm tra, Bộ phận tài chính CĐCS trường THPT Thới Lai và ông (bà) có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./

               TM. BCH CÔNG ĐOÀN

         CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Đảng ủy cơ sở;

-Tổ công đoàn;

-Lưu hồ sơ CĐ.

 

          Nguyễn Văn Đông

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2017-2022

Đăng ngày 7/27/2017 8:55:26 PM | Thể loại: Giáo án khác | Lần tải: 9 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2017-2022, Giáo án khác. . nslide trân trọng giới thiệu đến mọi người giáo án QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2017-2022 .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , giáo án QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2017-2022 trong chuyên mục Giáo án khác được chia sẽ bởi user T� Nguy�?n Đông tới bạn đọc nhằm mục đích học tập , tài liệu này được đưa vào danh mục Giáo án khác , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Giáo án khác ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo CĐN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẦN THƠ CĐ TRƯỜNG THPT THỚI LAI Số: 39a/QĐ-CĐTHPTTL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thới Lai, ngày 01 tháng 07 năm 2017   QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban biên soạn thảo văn kiện Đại hội công đoàn cơ sở BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ

https://nslide.com/giao-an/quyet-dinh-thanh-lap-ban-soan-thao-van-kien-dai-hoi-cong-doan-co-so-nhiem-ky-2017-2022.kfzu0q.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Giáo án khác


CĐN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
CĐ TRƯỜNG THPT THỚI LAI

Số: 39a/QĐ-CĐTHPTTL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thới Lai, ngày 01 tháng 07 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban soạn thảo văn kiện Đại hội công đoàn cơ sở

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT THỚI LAI.

- Căn cứ vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
- Căn cứ vào quyết định số 93/QĐ.CĐN ngày 04/11/2015 của Ban thường vụ Công đoàn giáo dục thành phố Cần Thơ về việc công nhận Ban chấp hành và Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở Trường THPT Thới Lai nhiệm kỳ 2012-2017;
- Căn cứ tình hình hoạt động, cơ cấu tổ chức và thực tiễn hoạt động của Ban chấp hành công đoàn cơ sở trường THPT Thới Lai.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay thành lập Ban soạn thảo văn kiện cho Đại hội công đoàn cơ sở trường THPT Thới Lai, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022, gồm 02 (hai) đồng chí sau:
1) Đ/c Nguyễn Văn Đông - Chủ tịch công đoàn cơ sở.
2) Đ/c Trương Thị Phương Anh - Ủy viên ban chấp hành; Trưởng ban Nữ công Công đoàn cơ sở.
Điều 2. Ban soạn thảo văn kiện có nhiệm vụ chuẩn bị dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2012 -2017; Tiếp thu các ý kiến đóng góp của Đảng ủy cơ sở; của Ban thường vụ Công đoàn ngành giáo dục; của BCH Công đoàn; của các tổ Công đoàn và của ĐV-NLĐ góp ý kiến cho dự thảo Văn kiện; Hoàn thiện Văn kiện trình Đại hội; Báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp cho Văn kiện tại Đại hội Công đoàn cơ sở trường THPT Thới Lai.
Điều 3. Ban chấp hành, Ủy Ban kiểm tra, Bộ phận tài chính CĐCS trường THPT Thới Lai và ông (bà) có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./
TM. BCH CÔNG ĐOÀN
CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
-Như điều 3;
-Đảng ủy cơ sở;
-Tổ công đoàn;
-Lưu hồ sơ CĐ.

Nguyễn Văn Đông

Sponsor Documents