Quyết toán tiền PCGD Với huyện 2017

Đăng ngày 12/14/2017 11:13:36 PM | Thể loại: Chuyên đề | Chia sẽ bởi: Duệ Lê Văn | Lần tải: 0 | Lần xem: 30 | Page: 9 | Kích thước: 0.10 M | Loại file: xls
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .xls

giáo án Quyết toán tiền PCGD Với huyện 2017, Chuyên đề. . https://nslide.com/giao-an/quyet-toan-tien-pcgd-voi-huyen-2017.pntx0q.html

Nội dung

Xóm 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Xã Hưng Phúc Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc
Huyện Hưng Nguyên

BẢNG NHẬN TIỀN BỒI DƯỠNG CÁN BỘ ĐIỀU TRA PHỔ CẬP ĐẾN HỘ GIA ĐÌNH NĂM 2017

TT Họ và tên cán bộ điều tra Chức vụ Đơn vị công tác Số lượng hộ điều tra Đơn Giá / hộ Thành tiền Ký nhận
1 Nguyễn Thị Sáu Giáo viên THCS Phúc Lợi 50 5.000 250.000
2 Mạnh Thị Hà Giáo viên TH Hòa Bình 50 5.000 250.000
3 Nguyễn Thị Hải Giáo viên MN Hưng Phúc 67 5.000 335.000
Cộng 167 5.000 835.000
Số tiền bằng chữ : (Tám trăm ba mươi lăm nghìn đồng)
" Hưng Phúc, ngày tháng năm 2017"
Xác nhận của tổ dân phố thôn làng được điều tra Người lập bảng
Tổ trưởng hoặc trưởng thôn ký Ghi rõ họ tên
KT.TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PCGD Nguyễn Thị Hằng Nga
PHÓ TRƯỞNG BAN
HiỆU TRƯỞNG
Nguyễn Đình Nguyên
Xóm 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Xã Hưng Phúc Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc
Huyện Hưng Nguyên

BẢNG NHẬN TIỀN BỒI DƯỠNG CÁN BỘ ĐIỀU TRA PHỔ CẬP ĐẾN HỘ GIA ĐÌNH NĂM 2017

TT Họ và tên cán bộ điều tra Chức vụ Đơn vị công tác Số lượng hộ điều tra Đơn Giá / hộ Thành tiền Ký nhận
1 Trần Thị Tùng Giáo viên THCS Phúc Lợi 50 5.000 250.000
2 Nguyễn Thị Hòa Giáo viên TH Hòa Bình 50 5.000 250.000
3 Nguyễn Thị Hà Giáo viên MN Hưng Phúc 53 5.000 265.000
Cộng 153 5.000 765.000
Số tiền bằng chữ : (Bảy trăm sáu mươi lăm nghìn đồng)
" Hưng Phúc, ngày tháng năm 2017 "
Xác nhận của tổ dân phố thôn làng được điều tra Người lập bảng
Tổ trưởng hoặc trưởng thôn ký Ghi rõ họ tên


Nguyễn Thị Hằng Nga

KT.TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PCGD
PHÓ TRƯỞNG BAN
HiỆU TRƯỞNGNguyễn Đình NguyênXóm 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Xã Hưng Phúc Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc
Huyện Hưng Nguyên

BẢNG NHẬN TIỀN BỒI DƯỠNG CÁN BỘ ĐIỀU TRA PHỔ CẬP ĐẾN HỘ GIA ĐÌNH NĂM 2017

TT Họ và tên cán bộ điều tra Chức vụ Đơn vị công tác Số lượng hộ điều tra Đơn Giá / hộ Thành tiền Ký nhận
1 Trần Thị Loan Giáo viên THCS Phúc Lợi 34 5.000 170.000
2 Nguyễn Kim Anh Giáo viên TH Hòa Bình 30 5.000 150.000
3 Dương Thị Tuyết Giáo viên MN Hưng Phúc 30 5.000 150.000
Cộng 94 5.000 470.000
Số tiền bằng chữ : (Bốn trăm bảy mươi nghìn đồng)
" Hưng Phúc, ngày tháng năm 2017 "
Xác nhận của tổ dân phố thôn làng được điều tra Người lập bảng
Tổ trưởng hoặc trưởng thôn ký Ghi rõ họ tên


Nguyễn Thị Hằng Nga


KT.TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PCGD
PHÓ TRƯỞNG BAN
HiỆU TRƯỞNGNguyễn Đình Nguyên
Xóm 4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Xã Hưng Phúc Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc
Huyện Hưng Nguyên

BẢNG NHẬN TIỀN BỒI DƯỠNG CÁN BỘ ĐIỀU TRA PHỔ CẬP ĐẾN HỘ GIA ĐÌNH NĂM 2017

TT Họ và tên cán bộ điều tra Chức vụ Đơn vị công tác Số lượng hộ điều tra Đơn Giá / hộ Thành tiền Ký nhận
1 Lương Thị Mai Lan Giáo viên THCS Phúc Lợi 45 5.000 225.000
2 Nguyễn Ngọc Thủy Giáo viên TH Hòa Bình 45 5.000 225.000
3 Nguyễn Thị Phương Giáo viên MN Hưng Phúc 46 5.000 230.000
Cộng 136 5.000 680.000
Số tiền bằng chữ : Sáu trăm tám mươi nghìn đồng chẵn
" Hưng Phúc, ngày tháng năm 2017"
Xác nhận của tổ dân phố thôn làng được điều tra Người lập bảng
Tổ trưởng hoặc trưởng thôn ký Ghi rõ họ tên


Nguyễn Thị Hằng Nga


KT.TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PCGD
PHÓ TRƯỞNG BAN
HiỆU TRƯỞNGNguyễn Đình Nguyên

Xóm 5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Xã Hưng Phúc Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc
Huyện Hưng Nguyên

BẢNG NHẬN TIỀN BỒI DƯỠNG CÁN BỘ ĐIỀU TRA PHỔ CẬP ĐẾN HỘ GIA ĐÌNH NĂM 2017

TT Họ và tên cán bộ điều tra Chức vụ Đơn vị công tác Số lượng hộ điều tra Đơn Giá / hộ Thành tiền Ký nhận
1 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên THCS Phúc Lợi 23 5.000 115.000
2 Nguyễn Hồng Xuân Giáo viên TH Hòa Bình 23 5.000 115.000
3 Lê Thị Hiên Giáo viên MN Hưng Phúc 22 5.000 110.000
Cộng 68 5.000 340.000
Số tiền bằng chữ : Ba trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn
" Hưng Phúc, ngày tháng năm 2017 "
Xác nhận của tổ dân phố thôn làng được đi