sang kiến kinh nghiệm mầm non hay giáo án Lịch sử 11

Đăng ngày 10/26/2013 1:24:12 PM | Thể loại: Lịch sử 11 | Lần tải: 1806 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.43 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung


PHONG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYÊN ĐĂKRLẤP
TRƯỜNG MẦM NON HOA SIM

ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
MỘT SỐ TRÒ CHƠI THỰC NGHIỆM CHO TRẺ MẦM NON HỌC VÀ LÀM QUEN VỚI MÔN KHÁM PHÁ KHOA HỌC

GV: ĐỖ THỊ MAI HỒNG NHUNG

Niên khóa : 2012 – 2013
MỤC LỤC

PHẦN I: MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài
Cơ sở khoa học của đề tài
Mục đích sáng kiến của khoa học
Đối tượng khám phá của khoa học
Kế hoạch nghiên cứu
PHẦN II: NỘI DUNG
Chương I. Cơ sở lý luận.
1. Đặc điểm nhận thức của trẻ mẫu giáo.
2. Nội dung môn khám phá khoa học theo nội dung mầm non mới
Chương II. Tình hình thực tiễn của việc tổ chức các hoạt động khám phá khoa học cho trẻ mẫu giáo của giáo viên trường mầm non Hoa Sin - Đăksin.
1. Tại góc thiên nhiên. 2. Tại góc bé cùng khám phá khoa học.
3. Trong giờ học có chủ đích môn hám phá khoa học.
Chương III. Một số trò chơi thực nghiệm giúp trẻ mẫu giáo hám phá khoa học.
1. Các trò chơi thực nghiệm với cây và hạt
1. Cây xanh có những bộ phận nào?
2. Trong hạt có gì?
3. Gieo hạt.
4. Sự phát triển của cây từ hạt.
5. Cây cần gì dể lớn lên và phát triển.
6. Cỏ có cần ánh sáng không?
2. Các trò chơi với nước, không khí, ánh sáng.
Có gì trong chai không?
Bé biết những gì về nước?
3. Trò chơi với nam châm.
Chương IV. Hiệu quả của việc tổ chức các trò chơi thực nghiệm.
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


Phần mở đầu.
1. Lý do chọn đề tài:
Theo kết quả nghiên cứu của nghành giáo dục thì giáo dục mầm non là bậc học quan trọng nhất trong hệ thống giáo dục quốc dân. Mục tiêu của giáo dục mầm non là hình thành những cơ sở ban đầu, nền tảng cho sự phát triển nhân cách và tư duy cho mỗi con người, đặc biệt là lứa tuổi mầm non. Qua đó giúp hình thành bước đầu của phẩm chất đạo đức, khuyến khích việc khám phá khoa học và làm chủ những kiến thức hoa học công nghệ trong thời đại mới.
Ở trường mầm non trẻ không những được quan tâm chăm sóc mà trẻ còn được tham gia vào các môn học khác nhau như làm quen với toán; Làm quen chữ cái; Phát triển thể chất…Trong đó môn học làm quen với môi trường xung quanh có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển nhận thức cho trẻ. Vì vậy trong chương trình giáo dục mầm non mới môn này đã được đổi tên thành môn “Khám phá khoa học” Môn học này nhằm hình thành và giúp trẻ nhận thức về các sự vật, hiện tượng xung quanh và giáo dục thái độ ứng xử đúng đắn với thiên nhiên, với xã hội cho trẻ. Đồng thời thông qua môn học này giúp trẻ phát triển và hình thành các kỹ năng quan sát, tư duy, phân tích, tổng hợp, khái quát.
Nhưng bên cạnh đó, việc thực hiện đổi mới phương pháp giáo dục mầm non ngày càng giúp phát huy tính sáng tạo của giáo viên và khuyến khích sự ham thích học hỏi của trẻ mầm non đã đặt ra những yêu cầu mới với giáo viên mầm non trong quá trình lụa chọn và tổ chức các hoạt đọng khám phá khoa học của trẻ. Nếu trong chương trình giáo dục mầm non cải cách, giáo viên chủ yếu sử dụng phương pháp dùng lời, trực quan để dạy thì chương trình mầm non mới lại đòi hỏi người giáo viên phải tăng cường sử dụng các phương pháp thí nghiệm, thực nghiệm giúp trẻ có cơ hội được trải nghiệm, tham gia khám phá các hoạt động khám phá khoa học.Vì vậy mà tôi đã quyết định chọn đề tài: “Một số trò chơi thực nghiệm cho trẻ mầm non học và làm quen với môn khám phá khoa học

2. Cơ sở khoa học của dề tài:
2.1. Cơ sở lý luận:
Các trò chơi thục nghiệm được lựa chọn dựa trên cơ sở đặc điểm nhận thức của trẻ lứa tuổi mầm non và phù hợp với các nội dung của môn “Khám phá khoa học” theo chương trình mầm non.
2.2. Cơ sở thực tiễn:
Các trò chơi thực nghiệm đã được khảo sát trong các hoạt động chơi của trẻ tại trường mầm non Hoa Sim xã ĐăkSin trên lứa tuổi 5 – 6.
3. Mục đích của việc chọn đề tài:
Việc lựa chọn và tổ chức một số trẻ chơi thực

Sponsor Documents