sang kien kinh nghiem

giáo án điện tử Tiểu Học Lớp 3 Kể chuyện 3
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       7      0
Ngày đăng 2012-02-07 10:58:19 Tác giả Chi Đoàn Huỳnh loại .doc kích thước 0.20 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

1 SAÙNG KIEÁN KINH NGHIEÄM TEÂN ÑEÀ TAØI : THÖÏC HIEÄN VAØ SÖÛ DUÏNG BAÛN ÑOÀ TRONG BOÄ MOÂN LÒCH SÖÛ. I/ Thöïc traïng baûn ñoà lòch söû ôû tröôøng phoå thoâng hieän nay. Töø nhieàu naêm nay caùc boä moân ñaõ thöïc hieän chöông trình ñoåi môùi phöông phaùp giaûng daïy, trong ñoù coù moân lòch söû. Treân thöïc teá GV chæ ñi saâu vaøo noäi dung saùch giaùo khoa. Nhö vaäy voâ tình GV ñaõ queân moät vieäc laøm thöôøng xuyeân cuûa ñaëc thuø boä moân lòch söû : Baûn ñoà duøng trong caùc nhaø tröôøng,

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

1

 

 
SAÙNG KIEÁN KINH NGHIEÄM
 
TEÂN ÑEÀ TAØI :
THÖÏC HIEÄN VAØ SÖÛ DUÏNG BAÛN ÑOÀ  TRONG BOÄ MOÂN LÒCH SÖÛ.
 
 
I/ Thöïc traïng baûn ñoà lòch söû ôû tröôøng phoå thoâng hieän nay.
Töø nhieàu naêm nay caùc boä moân ñaõ thöïc hieän chöông trình ñoåi môùi phöông phaùp giaûng daïy, trong ñoù coù moân lòch söû. Treân thöïc teá GV chæ ñi saâu vaøo noäi dung saùch giaùo khoa. Nhö vaäy voâ tình GV ñaõ queân moät vieäc laøm thöôøng xuyeân cuûa ñaëc thuø boä moân lòch söû : Baûn ñoà duøng trong caùc nhaø tröôøng, cuï theå töøng baøi daïy phaûi söû duïng trieät ñeå .
 Baûn ñoà ñoùng vai troø quan troïng trong tieát daïy vaø caû khoùa trình cuûa naêm hoïc. Neáu baøi hoïc ñoù coù yeâu caàu baûn ñoà, nhöng GV khoâng söû duïng xem nhö tieát daïy ñoù khoâng ñaït yeâu caàu.
 Thöïc traïng hieän nay, nhieàu tröôøng phoåû thoâng trong tænh laïi khoâng taän duïng baûn ñoà coù saün ôû tröôøng hoaëc ñeå hö raùch, maát maùt. Thaäm chí coù nôi löu trong kho. Nhieàu loaïi baûn ñoà do ñieàu kieän naøo ñoù chöa theå aán hanh , GV cuõng khoâng veõ môùi. Nhieàu thö vieän tröôøng chöa giôùi thieäu hoaëc thieáu yù thöùc baûo quaûn, tröng baøy chuû yeáu laøm maãu, chöù thöïc chaát khoâng söû duïng. Ñieàu ñoù ñaõ gaây laõng phí lôùn cho nhaø tröôøng vaø xaõ hoäi . Ñieàu kieän cung caáp kieán thöùc cho hoïc sinh bò giôùi haïn raát nhieàu. Ñieàu quan troïng chính GV “daïy chay” ñi ngöôïc laïi phöông phaùp giaûng daïy hieän ñaïi.
 Leân lôùp khoâng coù baûn ñoà ñoàng nghóa vôi”ù noùi suoâng” thuaàn lyù thuyeát. Möùc ñoä khaéc saâu kieán thöùc haïn cheá nhieàu. Baøi daïy khoâng sinh ñoäng hay ñuùng hôn khoâng theå laøm lòch söû soáng laïi trong trong loøng hoïc sinh.
 Qua thöïc teá thanh tra nhieàu tröôøng vaø xem laïi höôùng daãn giaûng daïy boä moân lòch söû thì yeâu caàu baûn ñoà raát lôùn töø caáp hoïc THCS ñeán caáp THPT. Cuï theå ôû tröôøng THPT Traàn Vaên Thaønh. Qua ñoái chieáu vaø so saùnh chuùng toâi xin thoáng keâ döôùi ñaây:
*Caáp PTCS :
+ Lôùp 6 :
Teân  baøi
Yeâu caàu baûn ñoà
Ñaõ in
Hieän coù
Chöa coù
Ñaõ veõ
Baøi 5:Coâng cuï saûn xuaát
 
 
 
Baøi 6 : Coäi nguoàn  daân toäc
 
Baøi 11 : Nöôùc AÂu Laïc ra ñôøi
 
 
 
Baøi 13 : Söï phaùt trieån nöôùc Aâu laïc
 
Baøi 15 : Cuoäc khôûi nghóa Hai Baø Tröng
 
 
Baøi 20 : Töø sau Tröng Vöông ñeán tröôùc Lyù Nam Ñeá
 
Baøi 21: Khôûi nghóa Lyù Bí
 
Baøi 23: Ñaát nöôùc ta TK. VII-IX
 
 
 
Baøi 25 : Cuoäc ñaáu tranh giaønh quyeàn töï chuû cuûa hoï Khuùc, hoï Döông
 
Baøi 26 : Ngoâ Quyeàn vaø chieán thaéng Baïch Ñaèng 938
 
+Ñòa ñieåm khaûo coå taïi Vieät Nam
+Caùc di chæ ñoàng thau
 
+ Thaønh Coå Loa vaø ñoàng baèng soâng Hoàng TK. III TCN
 
+Sô ñoà khu di chæ Coå Loa
+Cuoäc khaùng chieán choáng xaâm löôïc Taàn vaø xaâm löôïc cuûa Trieäu Ñaø thôøi An Döông Vöông.
 
+ Aâu Laïc TK.I-III
 
 
+Khôûiû nghóa Hai BaØ Tröng vaø cuoäc khaùng chieán choáâng quaân xaâm löôïc Haùn 40-43
 
+Chaâu Giao vaø Cham pa giöõa TK.IV
 
 
+ Khôûi nghóa Lyù Bí khaùng chieán baûo veä chuû quyeàn
 
+Cuoäc khaùng chieán choáng quaân Löông xaâm löôïc.
+ Nöôùc ta thôøi thuoäc Ñöôøng(TK.VII-IX)
 
+ Khaùng chieán choáng Nam Haùn laàn I (930-931)
 
 
+ Chieán thaéng Baïch Ñaèng 938
+Khôûi nghóa Mai Thuùc Loan vaø khôûi nghóa Phuøng Höng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
+
 
 
+
 
 
 
 
+
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
+
 
 
+
 
 
 
 
+
 
 
 
+
 
 
 
+
 
 
+
 
 
+
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Lôùp 7 :
 
Teân baøi
Yeâu caàu baûn ñoà
Ñaõ in
Hieän coù
Chöa coù
Ñaõ veõ
Baøi 1 : Xaõ hoäi Vieät nam ôû buoåi ñaàu ñoäc laäp
 
 
Baøi 2 : Nöôùc Ñaïi Coà Vieät thôøi Ñinh- Tieàn Leâ
 
Baøi 3 : nhaø Lyù cuûng coá thoáng nhaát quoác gia.
 
Baøi 4: Khaùng chieán choáng xaâm löôïc Toáng 1075-1077
 
Baøi 7 : Ba laàn khaùng chieán choáng Moâng- Nguyeân
 
 
 
 
 
Baøi 9 :Cuoäc ñaáu tranh cuûa noâng daân nöûa sauTK.XIV
 
Baøi 11:Khaùng chieán cuûa nhaø Hoà vaø khôûi nghóa cuûa quyù toäc Traàn.
 
Baøi 12 : Khôûi nghóa Lam Sôn 1418-1427
+Möôøi hai söù quaân vaø Ñinh Boä lónh quaù trình thoáng nhaát 930-931
 
+Khaùng chieán choáng Toáng 981
 
 
+Ñaïi Vieät thôøi Lyù Traàn TK. X
 
 
+Khaùng chieán choáng Toáng 1075-1077
 
 
+Choáng quaân Moâng Coå laàn I (1258)
+ Khaùng chieán laàn II choáng quaân Nguyeân 1285
+ Khaùng chieán laàn III choáng Nguyeân- Moâng 1287-1288
+ Traän Baïch Ñaèng1288
 
+Khôûi nghóa noâng daân nöûa sau TK. XIV
 
 
+Khôûi nghóa Traàn Ngoãi, Traàn Quyù Khoùang
 
 
+Khôûi nghóa Lam Sôn 1418-1427
+Chieán thaéng Toát Ñoäng- Chuùc Ñoäng.
+ Chieán thaéng Chi Laêng- Xöông Giang.
+Laõnh thoå Ñaïi Vieät TK. XV
+
 
 
+
 
 
+
 
 
+
 
 
 
+
+
 
+
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
+
+
 
 
+
 
 
+
 
 
+
 
 
+
 
 
 
+
+
 
+
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
+
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lôùp 8 :
 
Teân baøi Yeâu caàu baûn ñoà
Ñaõ in
Hieän coù
Chöa coù
Ñaõ veõ
Phaàn I:
LÒCH SÖÛ THEÁ GIÔÙI  
Baøi môû ñaàu
 
 
Baøi 1: Caùc cuoäc caùch maïng tö saûn
 
 
 
 
Baøi 2: Caùch maïng tö saûn Phaùp
 
Baøi 3 :Chuû nghóa tö baûn thaéng lôïi treân phaïm vi theá giôùi
 
 
Baøi 6 : Coâng xaõ Pari
 
 Baøi 8 Phong traøo coâng nhaân cuoái TK. XIX ñaàu TK.XX
 
Baøi 9 : Chaâu AÙ ñöùng tröôùc chuû nghóa thöïc daân
 
Baøi 10 : Chieán tranh theá giôùi I 1914-1918
 
Baøi 11 :Caùch maïng XHCN thaùng Möôøi Nga 1917
 
Taäp II :
LÒCH SÖÛ VIEÄT NAM  
Baøi 1 : tình hình nhaø nöôùc phong kieán TK.XVI-XVII
 
Baøi 3 :Khôûiû nghóa noâng daân Ñaøng ngoaøi
 
Baøi 4 :Khôûi nghóa Taây Sôn
 
 
 
Baøi 5 : Taây Sôn ñaùnh tan quaân Thanh
 
Baøi 7 : Xaõ hoäi Vieät Nam döôùi thôøi Nguyeãn.
 
Baøi 10 : Cuoäc khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp xaâm löôïc cuûa nhaân daân Vieät Nam
 
 
 
 
 
 
Baøi 11 :Phong traøo khaùng chieán môû roâïng toøan quoác.
 
Baøi 12 : Phong traøo choáng Phaùp cuoái TK. XIX
 
 
Baøi 13 : Phong traøo noâng daân Yeân Theá
 
Baøi 14 : Xaõ hoäi Vieät Nam cuoái theá kyû XIX ñaàu TK. XIX
Baøi 17 : Nguyeãn Aùi Quoác tröôùc vaø trong chieán tranh theá giôùi I
 
 
 
+ Con ngöôøi xuaát hieän ôû AÙ, Aâu, Phi
 
 
+Caùch maïng tö saûn Anh TK. XVII
+Cuoäc chieán tranh giaønh ñoäc laäp cuûa 13 thuoäc ñòa Anh ôû Baéc Myõ cuoái TK. XVIII
 
 
+Nöôùc Phaùp 1789-1794
 
 
+ Chính trò Myõ latinh Ñaàu TK. XIX
+Nam AÙ vaø Ñoâng Nam AÙ giöõa TK. XIX
 
 
+Coâng xaõ Pari 1870
 
+ Thaønh phoá Peâ teùc bua
 
 
 
+Ñeá quoác Nhaät Baûn
 
 
+ Chieán tranh theá giôùi I (1914-1918)
 
+Khôûiû nghóa vuõ trang ôû Peâ tô roâ graùt
 
 
 
 
 
+Khôûi nghóa noâng daân TK. XVII
+Chieán tranh Trònh- Maïc vaø chieán tranh Trònh- Nguyeãn
 
+Phong traøo noâng daân Ñaøng ngoaøi TK. XVIII
 
+ Khôûi nghóa Taây Sôn 1771-1789
+ Chieán thaéng Raïch Gaàm –Xoaøi Muùt 1785
 
+Quang Trung ñaïi phaù quaân Thanh
 
+Khôûi nghóa noâng daân döôùi trieàu Nguyeãn nöûa ñaàu TK. XIX
 
+ Nam AÙ vaø Ñoâng Nam AÙ tröôùc naïn xaâm löôïc cuûa tö baûn phöông Taây
+Chieán tröôøng Gia Ñònh 1860-1861
+Thöïc daân Phaùp chieám 6 tænh Nam kyø
+Trung taâm cuoäc khôûi nghóa choáng Phaùp ôû 6 tænh Nam kyø.
 
+ Cuoäc khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp 1858-1885
+Chieán tröôøng Haø Noäi 1873-1882
+Kinh thaønh Hueá 1885
+Coâng söï phoøng thuû Ba ñình.
+Caên cöù Maõ Cao
+ Caên cöù Baûy Saäy
+ Caên cöù Höông Kheâ
 
+Phong traøo noâng daân Yeân Theá 1884-1913
 
+ Toå chöùc cai trò cuûa thöïc daân Phaùp taïi Vieät Nam
 
+ Haønh trình cöùu nöôùc cuûa Nguyeãn Aùi quoác 1911-1925
 
 
 
 
 
 
+
+
 
 
 
 
 
 
 
+
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
+
+
 
+
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
+
+
 
 
 
 
 
 
 
+
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
+
+
 
+
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
+
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
+
 
 
+
 
 
 
+
 
 
 
 
+
 
 
+
 
+
+
 
+
 
 
 
 
+
+
+
+
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
+
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Lôùp 9 :
 
Teân baøi
Yeâu caàu baûn ñoà
Ñaõ in
Hieän coù
Chöa coù
Ñaõ veõ
A.Lòch söû theá giôùi :
 
Baøi 1 :Lieân Xoâ töø sau CM. Thaùng Möôøi 1917-1941
Baøi 2 : Phong traøo CM theá giôùi
 
 
 
 
 
Baøi 4 : Chieán tranh theá giôùi II 1939-1945
 
Baøi 5 :Lieân Xoâ vaø Ñoâng Aâu sau CTTG II.
 
Baøi 6 : Chaâu AÙ
 
 
 
 
 
B.LÒCH SÖÛ VIEÄT NAM  
Baøi 1 : Boái caûnh Vieät Nam sau CTTG I
 
Baøi 2: Hoaït ñoäng cuûa Nguyeãn Aùi Quoác 1919-1924
Baøi 4 :Toå chöùc caùch maïng môùi thoáng nhaát
 
Baøi 7 : Phong traøo coâng noâng 1930-1931
 
Baøi 9 :Cuoäc vaän ñoäng CM. Thaùng Taùm 1939-1945
 
Baøi 11 : Xaây döïng vaø baûo veä chính quyeàn Caùch maïng
Baøi 13 : Khaùng chieán toøan quoác
 
Baøi 14 Töø khaùng chieán toøan quoác ñeán chieán thaéng Bieân Giôùi.
 
Baøi 16: Chieán cuoäc Ñoâng Xuaân 1953-1954 vaø chieán dòch Ñieän Bieân Phuû
 
 
Baøi 18 Mieàn Nam ñaùnh baïi chieâùn tranh Ñaëc bieät cuûa Myõ
 
Baøi 19 Caû nöôùc khaùng chieán choáng Myõ cöùu nöôùc
 
Baøi 21 : Toång tieán coâng noåi daâïy Xuaân 1975
 
 
 
+ Baûn ñoà Lieân Xoâ 1917-1941
 
 
+Phong trao CMTG tröôùc chieán tranh theá giôùi II
+ Caùch maïng Trung Quoác 1919-1939
+Caùch maïng Chaâu AÙ tröôùc CTTG II
 
+ Chieáùn tranh theá giôùi II
 
 
+Ñoâng Aâu sau CTTG II
 
 
+ Phong traøo ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc AÙ, Phi, Myõlatinh tröôùc vaø sau CTTG II
+Ñoâng Nam AÙ sau CTTG II
+ Nam AÙ sau CTTG II
+ Trung Ñoâng sau CTTG II
 
 
+Vieät Nam trong cuoäc khai thaùc thuoäc ñòa laàn II
 
+Haønh trình cöùu nöôùc cuûa Nguyeãn Aùi Quoác1911-1925
 
+Khôûi nghóa Yeân Baùi
 
 
+ Xoâ Vieát Ngheä -Tónh 1930-1931
 
+ Khôûi nghóa Baéc Sôn, Nam kyø vaø binh bieán Ñoâ Löông
+Caùch maïng thaùng Taùm 1945
 
+Tình hình Vieät Nam sau caùch maïng thaùng Taùm1945
 
+ Chieán dòch Vieät Baéc 1947
 
 
+ Chieán dòch bieân Giôùi 1950
 
 
 
+ Chieán cuoäc Ñoâng Xuaân 1953-1954
+ Chieán dòch Ñieän Bieân Phuû 1954
+ Tình hình Vieät nam sau Hieäp ñònh Giônevô 1954
+ Chieán tranh Ñaëc bieät cuûa Myõ ôû Mieàn Nam
 
 
+Mieàn Baéc ñaùnh thaéng chieán tranh phaù hoaïi cuûa ÑQ Myõ
+Traän Vaïn Töôøng 1965
 
+ Ñaïi thaéng Xuaân 1975
 
 
 
 
 
+
 
 
+
 
+
 
 
 
 
 
 
+
 
+
 
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
+
 
+
 
+
 
 
 
 
+
 
 
+
 
 
 
+
+
 
 
+
 
 
 
+
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
+
 
 
+
 
+
 
 
 
 
 
 
+
 
+
 
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
+
 
+
 
+
 
 
 
 
+
 
 
+
 
 
 
+
+
 
 
+
 
 
 
+
 
 
 
+
 
 
 
+
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
+
+
 
 
+
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
*CAÁP PTTH :
 
* LÔÙP 10:
Teân chöông
Yeâu caàu baûn ñoà
Ñaõ in
Hieän coù
Chöa coù
Ñaõ veõ
Chöông 1: Xaõ hoäi nguyeân thuûy
 
Chöông 2 : Xaâ hoäi coå ñaïi
I. Caùc quoác gia coå ñaïi Phöông Ñoâng
Caùc quoác gia coå ñaïi Ñòa Trung Haûi
 
Chöông 4: Aán Ñoä vaø Ñoâng Nam AÙ phong kieán.
 
Chöông 5:Chaâu Aâu phong kieán
 
Lòch söû theá giôùi caän ñaïi  
Chöông1 :Nhöõng cuoäc caùch maïng tö saûn ñaàu thôøi caän ñaïi.
 
 
 
Chöông 3: Phong traøo coâng nhaân vaø söï ra ñôøi cuûa chuû nghóa XH khoa hoïc- Quoác teá thöù I
 
Chöông 4: CNTB trôû thaønh heä thoáng theá giôùi.
+ Di chæ khaûo coå taïi Vieät Nam
 
 
+ Chaâu Phi, Chaâu AÙ
 
+Quoác gia coå ñaïi Ñòa Trung Haûi
 
+Aán ñoä coå ñaïi
+Vöông quoác Hoài giaùo
 
+ Vöông quoác coå Ñoâng Nam AÙ TK.XV.
 
+ Chaâu Aâu Phong kieán.
+ Nhöõng cuoäc phaùt kieán ñòa lyù
 
 
 
+Cuoäc caùch maïng tö saûn Anh TK.XVII
+ Chieán tranh giaønh ñoäc laäp cuûa 13 thuoäc ñòa ôû Baéc Myõ cuoái TK. XVIII
 
+Chaâu Aâu nöûa ñaàu TK. XIX
 
 
 
 
+CNTB ñaàu TK.XVI-1914
 
 
 
 
 
 
 
 
+
 
+
 
 
 
+
 
 
 
+
 
+
 
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
 
+
 
 
 
+
 
 
 
+
 
+
 
 
 
 
 
 
 
+
 
+
 
 
+
 
+
 
+
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lôùp 11:
 
Teân baøi
Yeâu caàu baûn ñoà
Ñaõ in
Hieäncoù
Chöa coù
Ñaõ veõ
Baøi 1 : Coâng Xaõ Pari
 
Baøi 3 : Nhaät Baûn
 
 
Baøi 4 : Trung Quoác
 
Baøi 5 :Quaù trình hoøan thaønh xaâm löôïc thuoäc ñòa cuûa chuû nghóa thöïc daân ôû AÙ, Phi Myõ Latinh
 
Baøi 8 :Quan heä quoác teá vaø chieán tranh theá giôùi I 1914-1918
 
Baøi 10 : Caùch maïng XHCN thaùng Möôøi Nga
 
 
Baøi 12: Phong traøo Caùch maïng theá giôùi 1918-1939
 
 
Baøi 14 : Chieán tranh theá giôùi II 1939-1945
 
LÒCH SÖÛ VIEÄT NAM :
 
Baøi 16 : Neàn vaên minh Vaên Lang Aâu laïc cuûa ngöôøi Vieät coå
 
Baøi 18:Vaên hoùa cuûa caùc daân toäc thieåu soá ôû Vieät Nam
 
Baøi 20 : Söï khuûng hoaûng cuûa cheá ñoä phong kieán Vieät Nam nöûa ñaàu theá kyû XIX vaø cuoäc xaâm löôïc VN cuûa thöïc daân Phaùp
 
Baøi 21: Quaù t
ønh ñaáu tranh choáâng xaâm löôïc cuûa nhaân daân VN
 
+ Coâng xaõ Pari
 
+Ñeá quoác Nhaät Baûn cuoái theá kyû XIX
 
+Caùch maïng Taân Hôïi (1911)
 
+ Caùc nöôùc AÙ, Phi, Myõ la tinh TK. XIX
 
 
 
+Chaâu Aâu naêm 1939
+ Chieán tranh theá giôùi I 1914-1918
 
+ Cuoäc khôûi nghóa vuõ trang ôû Peâ tô roâ graùt
+ Lieân Xoâ thaønh laäp 1922
 
+Trung Quoác trong chieán tranh Baéc Phaït
 
 
 
+ Chieán tranh theá giôùi II (1939-1945)
 
 
 
+Ñòa ñieåm khaûo coå Vieät Nam
 
 
 
+ Ñòa ñieåm phaân boá caùc daân toäc thieåu soá
 
 
+ Chính saùch cai trò cuûa thöïc daân Phaùp taïi Vieät Nam
 
 
 
 
 
+Caùc cuoäc khôûi nghóa Nam Kyø 1859-1874
+ Phong traøo Caàn Vöông
 
 
+
 
 
 
+
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
+
 
 
 
+
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
 
+
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
+
 
 
+
 
+
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
+
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LÔÙP 12
 
Teân baøi
Yeâu caàu baûn ñoà
Ñaõ in
Hieän coù
Chöa coù
Ñaõ veõ
Lòch söû theá giôùi
Baøi 1 : Lieân Xoâ vaø Ñoâng Aâu sau CTTG II
 
Baøi 2 : Caùc nöôùc AÙ, Phi, Myõ la tinh sau CTTG II
 
 
 
 
 
 
 
 
Baøi 3 : Caùc nöôùc tö baûn chuû nghóa sau CTTG II
 
Baøi 4 :Quan heä quoác teá sau CTTG II
 
 
Lòch söû Vieät Nam:
 
Baøi 1 : Tình hình Vieät Nam sau CTTG I
 
Baøi 2 : Phong traøo CMVN sau CTTG I
 
 
Baøi 3:Phong traøo CMVN 1925-1930
 
Baøi 5 : Phong traøo CM 1930-1931
 
Baøi 6 : Cuoäc vaän ñoäng Daân chuû 1936-1939
 
Baøi 7 :Cuoäc vaän ñoäng CM thaùng Taùm 1939-1945
 
 
Baøi 8 : Cuoäc ñaáu tranh baûo veä vaø xaây döïng chính quyeàn daân chuû nhaân daân 1945-1946
 
 
Baøi 9 : Nhöõng naêm ñaàu toaøn quoác khaùng chieán 1946-1950
 
Baøi 11 : Cuoäc khaùng chieán thaéng lôïi.
 
 
 
Baøi 12 : Tình hình VN sau hieäp ñònh Giônevô 1954
 
Baøi 13 : Caùch maïng XHCN MB vaø CM DTDC mieàn Nam 1954-1965
 
Baøi 14 : Nhaân daân hai mieàn Nam Baéc tröïc tieáp ñöông ñaàu vôùi ÑQ Myõ xaâm löôïc 1965-1968
 
Baøi 15:Cuoäc ñaáu tranh giaønh toaøn veïn laõnh thoå thoáng nhaát ñaát nöôùc ñi ñeán thaéng lôïi hoaøn toaøn 1973-1975
 
+Caùc nöôùc Ñoâng Aâu sau CTTG II
 
+Baûn ñoà chính trò Trung Quoác
+ Ñoâng Nam AÙ
+ AÁn Ñoâï
+Trieàu Tieân
+ Trung Ñoâng
+Chaâu Phi
+ Myõ la tinh
+ Phong traøo ñaáu tranh GPDT AÙ, Phi, Myõ la tinh sau CTTG II
 
+Khoái EEC
 
 
+ Chaâu Aâu , chaâu AÙ sau Hoäi nghò Ianta
+Caùc khoái quaân söï cuûa Myõ vaø Lieân Xoâ sau 1945
 
 
+Chính saùch khai thaùc VN laàn I cuûa thöïc daân Phaùp.
 
 
+Phong traøo CM 1919-1930
+Haønh trình cöùu nöôùc cuûa Nguyeãn Aùi Quoác 1911-1941
 
+Khôûi nghóa Yeân Baùi (1930)
 
 
+ Phong traøo Xoâ Vieát ngheä Tónh (1930-1931)
 
+ Cao traøo Daân chuû (1936-1939)
 
 
+ Cuoäc khôûi nghóa Baéc Sôn, Nam kyø, binh bieán Ñoâ Löông
+ Chieán khu Vieät Baéc (1941)
+Caùch maïng thaùng Taùm (1945)
 
+Tình hình VN sau CM thaùng Taùm
 
 
 
 
+Chieán thaéng Vieät Baéc (1947)
+Chieán dòch Bieân Giôùi (1950)
 
 
+Chieán cuoäc Ñoâng Xuaân (1953-1954)
+Chieán dòch Ñieän Bieân Phuû (1954)
 
+ Tình hình VN sau naêm 1954
 
 
 
+ Mieàn Nam ñaùnh baïi Chieán tranh Ñaëc bieät cuûa Myõ 1961-1965
+ Traän Vaïn Töôøng 1965
 
+Mieàn Baéc ñaùnh baïi chieán tranh phaù hoaïi cuûa ÑQ Myõ (1964-1973)
 
 
+ Toång tieán coâng vaø noåi daäy Xuaân 1975
 
 
 
 
 
+
 
 
 
+
+
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
+
 
 
+
 
 
 
 
 
 
+
+
 
 
+
 
+
 
 
 
 
 
+
 
 
 
+
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
+
+
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
+
 
 
+
 
 
 
 
 
 
+
+
 
 
+
 
+
 
 
 
 
 
+
 
 
 
+
 
 
 
+
 
 
 
 
+
 
+
 
+
+
+
 
 
 
 
 
+
 
 
+
 
+
 
 
 
+
 
 
 
+
 
 
 
+
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
+
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
Baûng thoáng keâ thöïc traïng baûn ñoà :
 
Caáp hoïc
Khoái Lôùp
Baûn ñoà caàn coù
BGD ñaõ in
Caàn veõ theâm
THCS 6
12
6
6
 
7
14
11
3
 
8
31
14
17
 
9
29
16
13
THPT 10
13
6
7
 
11
14
5
9
 
12
28
15
13
 
Tröôùc thöïc traïng keå treân neáu caûi tieán phöông phaùp giaûng daïy maø thieáu ñoà duøng daïy hoïc. Ñaëc bieät laø baûn ñoà ñoái vôùi  boä moân lòch söû, nghóa laø khoâng caûi tieán. Thöïc teá nhieàu naêm, GVBM, BGH vaø caùc caáp quaûn lyù coù chuù yù vieäc naøy, nhöng ôû chöøng möïc nhaát ñònh. Vì nhieàu lyù do nhö thieáu kinh phí, chôø ñôïi baûn ñoà töø treân Boä roùt xuoáng vaø ñaëêc bieät laø xem thöôøng boä moân. GV ñöùng lôùp laïi khoâng chuû ñoäng ñeà keá hoaïch laøm môùi boå sung. Theo ñaùnh giaù tình hình hieän nay GVBM chæ söû duïng baûn ñoà chöa ñeán 50%.
 Do thöïc teá treân, neân noãi böùc xuùc cho GV daïy moân lòch söû caàn laøm ngay Ñoà duøng daïy hoïc chuû yeáu vaø tröôùc heát laø Baûn ñoà cho phuø hôïp tình hình caûi tieán phöông phaùp hieän nay.
 
I.Bieän phaùp tieán haønh :
 Do tình hình thöïc teá cuûa töøng tröôøng ñeà ra höôùng giaûi quyeát cho phuø hôïp, chaèm naâng cao chaát löôïng boä moân lòch söû. Thöïc hieän töøng böôùc nhö sau :
1.Thoáng keâ nhöõng baûn ñoà saün coù :
 
+ GVBM: GV thoáng keâ vaø saép xeáp laïi baûn ñoà vaø phaân loaïi. Chia laøm 2 phaàn :
Baûn ñoà do Boä Giaùo duïc aán haønh.
Loaïi löôïc ñoà do GV, HS töï veõ
Khi phaân loaïi neân taùch laøm hai phaàn : Baûn ñoà lòch söû theá giôùi vaø lòch söû daân toäc. Loaïi naøo coøn duøng ñöôïc hoaëc hö raùch. Sau ñoù GV xem laïi toaøn boä chöông trình giaûng  daïy goàm : SGK vaø SGV thoáng keâ laïi soá baûn ñoà caàn duøng trong naêm hoïc ( nhö baûng thoáng keâ treân ). Tham khaûo thö muïc cuûa Boä Giaùo duïc : loaïi naøo Boä ñaõ aán haønh maø tröôøng chöa coù, laøm baûng ñeà nghò cho Ban Giaùm hieäu coù keá hoaïch mua theâm . Lopaïi baûn ñoà naøo Boä GD chöa aán Haønh GV thoáng keâ toaøn boä vaø leân keá hoaïch xin kinh phí tröôøng laøm môùi hoaëc tu boå nhöõng baûn ñoà coøn duøng ñöôïc.
2. Baûo quaûn ñoà duøng daïy hoïc saün coù:
 sau khi thoáng keâ soá löôïng baûn ñoà. Gv thöïc hieän baûo quaûn baûn ñoà saün coù. Thoâng thöôøng caùc tröôøng thöôøng xeáp baûn ñoàø khoâng thöù töï, chöa phaân bieät loaïi baûn ñoà thuoäc daïng naøo. Thaäm chí ñeå laãn loän giöõa baûn ñoà söû- ñòa vôùi caùc loaïi ÑDDH caùc moân khaùc : sinh, hoùa , theå duïc,…ñieàu naøy laøm maát thôøi giôø GV maø thieáu tính khoa hoïc. Nhieàâu nôi khoâng coù giaù treo neân baûn ñoà hö raùch nhieàu hao phí ngaân saùch nhaø tröôøng.
+Bieän phaùp : thöïc hieän ñoùng giaù treo nhaèm choáng hö raùch vaø baûo quaûn laâu daøi.
                 Baûo quaûn baûn ñoà do Boä GD aán haønh : Hieän nay nhieàu tröôøng mua nylon  vaø duøng neïp ñoùng laïi. Treân thöïc teá, khi leân lôùp giaûng daïy hoïc sinh khoù quan saùt vì bò chaù aùnh saùng, neân möùc ñoä nhaän thöùc kieán thöùc töø baûn ñoà bò giôùi haïn.
+Bieän phaùp : Duøng hai baûn ñoà nhaäp thaønh moät, vôùi ñieàu kieän hai baøi daïy lieân tieáp ñeå ñoùng laïi thaønh moät. Vieàn baûn ñoà ñöôïc duøng baêng keo daùn laïi  . Do ñieàu kieän daïy hoïc cuûa ta phaûi söû duïng nhieàu laàn vaø nhieàu ñiïa ñieåm khaùc nhau neân deã raùch bìa.
Caùch laøm :
Daùn baêng kheo baûo quaûn              
 
BAÛN ÑOÀ  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bieän phaùp veõ môùi baûn ñoà :
a.Toå chöùc phaân coâng :
Nhieäm vuï toå tröôûng ñoùng vai troø chæ ñaïo laøm môùi ÑDDH, phaân coâng thaønh vieân trong toå vaø xem ñaây laø tieâu chí thi ñua cuûa toå khi xeùt cuoái naêm. Tröôøng TH PT traàn Vaên Thaønh laø toå gheùp : Söû Ñòa. Tuøy kinh phí cuûa tröôøng maø ñeà ra keá hoaïch veõ töøng böôùc. Nhieäm vuï giao tröïc tieáp giao cho GVBM veõ hoaëc hoïc sinh tham gia.
+Theo chæ tieâu : moät Ñ/c veõ 4 baûn. Chuùng toâi phaân coâng nhoùm söû :
 
TT
Hoï teân GV LÔÙP
Soá löôïng
Teân baûn ñoà caàn veõ
1
Voõ Thaønh Phöông
11
 
 
12
2
 
 
2
+Caùch maïng Taân Hôïi (1911)
+ Cuoäc khôûi nghóa vuõ trang Peâ tô roâ graùt (1917)
+Tình hình nöôùc ta sau caùch maïng thaùng Taùm 1945
+Chieán thaéng Vaïn Töôøng (1965)
2
Traàn Long Vinh
10
 
 
 
4
+Ñeá quoác La Maõ
+Chaâu Aâu nöûa ñaàu TK.XIX
+Di chæ khaûo coå Vieät Nam
+Aán Ñoä coå ñaïi
3
Nguyeãn Thò Thanh Nga
11
9
 
7
1
1
 
2
+ Lieân Xoâ naêm 1922
+Chính saùch khai thaùc thuoäc ñòa laàn II cuûa thöïc daân Phaùp
+Chieán thaéng Toát Ñoäng -Chuùc Ñoäng
+ Khôûi nghóa Traàn Ngoãi , Traàn Quyù Khoùan
4
Nguyeãn Thò Baïch Cuùc
6
4
+Thaønh Coå Loa
+ Nöôùc ta thôøi thuoäc Ñöôøng
+ Chaâu Giao vaø Cham pa TK. IV
+Aâu Laïc TK. III
5
Phaïm Thò Thao
8
4
+Traän Raïch Gaàm xoaøi Muùt (1785)
+Chieán tröôøng Gia Ñònh (1860-1961)
+Ñoâng vaø Ñoâng Nam AÙ TK. XIX
+Nhöõng trung taâm khôûi nghóa choáng Phaùp ôû Nam kyø
 
B. Kyõ thuaät veõ:
Duïng cuï caàn thieát :
+ Giaáy veõ  ( Loaïi giaáy laøm baùo töôøng )
+ Thöôùc keû, compa,chì maøu,…
+ Baûn ñoà maãu
Caùch hoïa baûn ñoà :
+ Baûn maãu ñöôïc keû oâ:
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baûn phoùng to gaáp ñoâi :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caùch thöïc hieän :
 
+ Keû caùc oâ vuoâng baèng vieát chì trong baûn maãu. Neáu baûn ñoà coù nhöõng ñöôøng cong phöùc taïp coù theå keû theâm nhöõng ñöôøng cheùo khi phaùt hoïa seõ chính xaùc hôn.
+ Tieáp tuïc keû nhöõng oâ vuoâng treân baûn veõ. Tuøy theo khoå giaáy maø muoán phoùng to baûn ñoà möùc ñoä naøo.
+ Ghi chuù ñeà muïc baûn ñoà ( neân tham khaûo kieåâu chöõ trong vi tính hoaëc saùch veõ chöõ ñeïp).
* Nhöõng quy öôùc côõ chöõ : 
 
Töïa baûn ñoà
25cm
Teân caùc quoác gia vaø bieån
20cm
Ñòa danh quan troïng vaø thuû ñoâ
9cm
Ñiïa danh thoâng thöôøng
5cm

 
*Kyù hieäu maøu saéc :
 
Chöõ veõ
Maøu ñen
Muõi ñaùnh cuûa ta
Maøu ñoû
Muõi ñaùnh cuûa ñòch
Maøu xanh
Neàn baûn ñoà
Maøu vaøng
Bieån
Xanh lam nhaït
* Chuù yù :
Ngöôøi veõ caàn tham khaûo caùc loâ goâ cuûa boä Giaùo duïc maø thöïc hieän cho phuø hôïp.
 Tuøy theo baûn ñoà coù daïng ñôn giaûn hay phöùc taïp maø GVBM phaân coâng cho hoïc sinh thöïc hieän. Khoâng phaân coâng cho moät caù nhaân hoïc sinh veõ maø höôùng daãn nhoùm hoaëc toå thöïc hieän , nhaèm muïc ñích reøn luyeän kyõ naêng cho caùc em vaø oân kieán thöùc treân baûn ñoà. Ñieàu quan troïng GVBM caàn coù thôøi gian höôùng daãn chi tieát veà kyõ thuaät veõ. Sau khi nghieäm thu baûn ñoà, caàn ñaùnh giaù möùc ñoä chính xaùc vaø leäch laïc ñeå ruùt kinh nghieäm vaø cho ñieåm thöïc haønh treân lôùp.
 
1.KEÁT QUAÛ KIEÅM NGHIEÄM:
Qua naêm hoïc 2001-2002. Rieâng moân lòch söû cuûa tröôøng ñaõ thöïc hieän ñöôïc 20 baûn ñoà môùi do Boä gaùo duïc chöa aán haønh. Ñoùng söûa laïi 50 baûn ñoà cuõ.
+Ñoái vôùi baûn thaân : giuùp cho chuùng toâi reøn luyeän kyõ naêng sö phaïm thöïc haønh, khaéc saâu kieán thöùc voán coù treân baûn ñoà. Saùng taïo vaø khaùm phaù nhöõng ñieàu môùi caàn khai thaùc treân ñoà duøng daïy hoïc. Trôï giuùp ñoàng nghieäp thöïc hieän ñöôïc yeâu caàu böùc xuùc cuûa moân lòch söû.
 + Hoïc sinh : qua vieäc thöïc haønh veõ baûn ñoà reøn luyeän tính  kieân nhaån, caån thaän. Töø ñoù cuûng coá kieán thöùc. Khai thaùc kieán thöùc saün coù treân baûn ñoà . Ñaëc bieät giaùo duïc tính sanùg taïo, thao taùc lao ñoäng. Giaùo duïc nhaän thöùc khai thaùc baûn ñoà treân giôø leân lôùp.
 + Toå chuyeân moân: giuùp cho toå chuyeân  moân coù ñuû phöông tieän daïy hoïc caàn thieát ôû moãi giôø leân lôùp. Trong ñieàu kieän khoù khaên chung cuûa ngaønh. Naâng cao chaát löôïng boä moân. Tieát kieäm moät phaàn kinh phí khi mua saém ñoà duøng daïy hoïc môùi . Ñaùnh giaù hoaït ñoäng thöïc tieãn vôùi coâng vieäc ñöôïc giao.
+Ñoái vôùi tröôøng :
 Saùng kieán naøy coù theå laø ñeà taøi tham khaûo cho caùc moân  khaùc : sinh vaät, giaùo duïc coâng daân, tieáng Anh, theå duïc,…  aùp duïng. Ñieàu ñoù giuùp cho GV saùng taïo trong caùch nghó vaø laøm vieäc vôùi phöông phaùp hieän ñaïi. Tröôøng cuõng coù theâm ñoà duøng giaûng daïy môùi naâng cao chaát löôïng daïy- hoïc vaø goùp phaàn ñöa tæ leä thi toát nghieäp leân cao.
+ Ñoái vôùi ngaønh :
 Theo cuùng toâi khoâng coù tham voïng lôùn, nhöng neáu caùc tröôøng hieän nay aùp duïg saùng kieán naøy coù theå tieát kieäm ñöôïc moät nguoàn ngaân saùch cho tröôøng vaø cho ngaønh maø noù coøn ñaùp öùng ngay nhu caàu daïy hoïc theo phöông phaùp caûi tieán.
 
2.PHAÏM VI AÙP DUÏNG:
Thöïc hieän trong phaïm vi Hoäi ñoøng boä moân thuoäc Phuù Taân , Chaâu Phuù vaø Taân Chaâu. Chuû yeáu taïi tröôøng THPT Traàn vaên Thaønh thöïc hieän vaø seõ nhaân roäng trong Cuïm.
3.KIEÅM NGHIEÄM LAÏI KINH NGHIEÄM:.
Trong quaù trình thöïc hieän taïi tröôøng trung hoïc Traàn Vaên Thaønh vôùi söï goùp yù cuûa Hoäi ñoàng boä moân  Taân Chaâu,Phuù Taân vaø  Chaâu Phuù. Chuùng toâi coù theå ruùt ra nhieàu baøi hoïc khi thöïc tieãn.
 + Hieän nay coù nhieàu saùch GK vaø saùch GV khoâng coù nhöõng löôïc ñoà maãu neân GV gaëp khoâng ít khoù khaên , vì phaûi söu taàm. Kyõ thuaät vaø myõ thuaät cuûa moãi GV khoâng ñoàng ñeàu ( coù theå trong moâi tröôøng sö phaïm chöa ñöôïc höôùng daãn ) neân khi thöïc hieän luùn tuùng. Thaäm chí coù GV veõ baûn ñoà bò bieán daïng .Khoâng naém ñöôïc nguyeân taét phoùng to löôïc ñoà.
Bieän Phaùp khaéùc phuïc :
+ Thaønh laäp nhoùm boä moân ñeå chaám choïn nhöõng loaïi ñoà duøng daïy hoïc ñaït yeâu caàu , trong ñoù vai troø toå tröôûng laø quan troïng.
+ Sau khi hoïc sinh thöïc hieän caùc baûn veõ theo yeâu caàu GV , thì tieán haønh chaám ñieåm vaø ghi vaøo coät thöïc haønh.
+ Môû lôùp ngoaïi khoùa höôùng daãn cho hoïc sinh tham gia thieát keá vaø thöïc hieän kyõ thuaät veõ vaø myõ thuaät khi thöïc hieän nhöõng löôïc ñoà.
+Tranh thuû Ban giaùm hieäu coù theâm kinh phí ñeå veõ ñöôïc nhieàu baûn ñoà, löôïc ñoà hôn nöõa. Quy ñònh toái thieåu naêm hoïc GVBM lòch söû veõ ít nhaát 10 baûn ñoà .
*Nguyeân nhaân thaønh coâng vaø nhöõng toàn taïi :
Nguyeân nhaân thaønh coâng :
+Tröôùc heát laø söï quan taâm cuûa toå boä moân vaø traùch nhieäm quaûn lyù ñoân ñoác cuûa BGH.
+ Vai troø Toå tröôûng vaïch keá hoaïch vaø kieåm tra thöïc hieän laø nhaân toáù heát söùc quan troïng khi tieán haønh.
+ YÙ thöùc traùch nhieäm cuûa GV boä moân, tröôùc xu theá ñoåi môùi hieän nay. Caàn phaûi caûi tieán nay phöông phaùp laïc haäu . Boû thoaùi quen “Daïy chay”.
+ Thöïc hieän laøm ÑDDH coøn laø tieâu chí thi ñua cuûa toå , caù nhaân khi xeùt thi ñua cuoái naêm.
*Toàn taïi :
-         Chaát löôïng baûn ñoà chæ ñaït yeâu caàu.
-         Trình ñoä nghieäp vuï nhö kyõ thuaät veõ , myõ thuaät ñoâi luùc coøn vuïn veà.
-         Caùch toå chöùc boá trí cuûa moät soá GV chöa thaät söï chaêt cheõ daãn ñeán nhieàu baûn ñoà chöa ñaït chaát löôïng.
-         Kinh phí ñeå thöïc hieän coøn ít.
Qua caùc nguyeân nhaân vaø toàn taïi treân coù theå ruùt ra  cô sôû lyù luaän : GVBM ñöôïc ñaøo taïo caên cô ôû nhaø tröôøng sö phaïm laø cô baûn. Nhöng vaãn coøn moät soá GV coøn yû laïi troâng chôø vaøo söï trôï giuùp cuûa ngaønh maø khoâng coù nhöõng saùng taïo caàn thieát cho vieäc giaûng daïy boä moân vaø ngaønh ngheà cuûa mình. Töø ñoù ñaõ daãõn ñeán vieäc “daïy chay”, haïn cheá truyeàn thuï kieán thöùc thoâng qua ñoà duøng daïy hoïc. Tröôùc thöïc traïng ñoù,chuùng toâi caàn ñaùnh giaù laïi khaû naêng tay ngheà. Ñaëc bieät laø kyõ naêng thöïc haønh , myõ thuaät cuûa töøng GV. Neáu SKKN ñöôïc öùng duïng roäng raûi seõ taïo ñoäng löïc maïnh meõ cho vieäc hoaøn thaønh traùch nhieäm boä moân vaø yeâu caàu ñoåi môùi veà phöông phaùp daïy hoïc.Cô sôû thöïc tieãn ñaõ chöùng minh : “Duø khoù khaên ñeán ñaâu thì thaày troø cuõng phaûi daïy toát hoïc toát “ ( Baùc Hoà )
 
4/ BAØI HOÏC KINH NGHIEÄM :
  Tröôøng naøo coù söï quan taâm  cuûa Ban giaùm hieäu heát loøng hoã trôï thì seõ ñaït ñöôïc keát quaû.
 Toå tröôûng phaûi laø ngöôøi thaùo vaùt ,naêng ñoäng vaø coù quyeát taâm thöïc hieän caûi tieán phöông phaùp theo nhu caàu môùi, ñöôïc söï giuùp ñôõ cuûa ñoàng nghieäp thì seõ taïo ra khaû naêng thöïc hieän nhanh choùng ÑD DH.
 + GVBM : phaûi laø ngöôøi chuû ñoäng, yù thöùc traùch nhieäm tröôùc thöïc traïng giaûng daïy boä moân , muoán caàu tieán. Khaéc phuïc khoù khaên ñeå hoaøn thaønh chæ tieâu ñöôïc giao. Tröôùc maét giaùo duïc hoïc sinh kyõ naêng thöïc haønh.
 
Keát luaän :
Qua moät naêm thöïc hieän saùng kieán kinh nghieäm : Baûo quaûn  vaø laøm môùi ñoà duøng daïy hoïc ôû moät cô sôû tröôøng hoïc. Trong ñieàu kieän tröôøng hoïc coøn gaëp nhieàu khoù khaên veà kinh phí. Nhöng do nhöõng coá gaéng cuûa moãi thaønh vieân  ñaõ vöôït qua nhöõng khoù khaên khoâng chæ ôû baûn thaân mình maø coøn saùng taïo ra caùch nghó, caùch laøm cho phuø hôïp yeâu caàu ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc . Ñoù laø vieäc laøm thieát thöïc .
Theo kinh nghieäm ñeå laøm ñoà duøng daïy hoïc. Tröôùc heát baûn thaân GV phaûi laø ngöôøi chuû ñoäng vaø tích cöïc vì boä moân vaø coâng taùc daïy - hoïc. Ngoaøi ra GV phaûi bieát toå chöùc, phaân coâng theo doõi vaø kieåm tra thaønh vieân ñeå thöïc hieän ñuùng yeâu caàu ñeà ra.
  Ban giaùm hieäu caàn khuyeán khích vaø hoã trôï khinh phí caàn thieát ñeå GV thöïc hieän ñöôïc nhieäm vuï ñöôïc giao. Coù theå ñaët ra bieän phaùp vaø chæ tieâu thi ñua cho toå tröôùc moãi naêm hoïc.
 Neân choïn hoïc sinh coù naêng khieáu ñeåû laøm ñaàu moái thöïc hieän vieäc laøm baûn ñoà.
Höôùng nghieân cöùu :
Ñoái vôùi moân lòch söû khoâng chæ coù baûn ñoà, löôïc ñoà maø con nhieàu loaïi ñoà duøng daïy hoïc khaùc nhö : bieåu ñoà, sô ñoàø, tranh aûnh, tö lieäu,… neân ñònh höôùng cuûa chuùng toâi naêm hoïc 2002-2003 seõ töøng böôùc thöïc hieän tuøy theo kinh phí cuûa naêm hoïc. Tröôùc maéùt ñeå saùng kieán kinh nghieäm ñi vaøo thöïc tieãn :
 +Giöõ gìn baûn ñoà saün coù.
 + Tieáp tuïc thöïc hieän veõ theâm nhöõng baûn ñoà môùi.
 + Thöïc hieän laøm caùc loaïi ñoà duøng khaùc : Bieåu ñoà, tranh aûnh,… nhöng phaûi döïa vaøo yeáu toá cô sôû caùch toå chöùc vaø phaân loaïi ñònh thôøi gian hoaøn thaønh.
Chuùng toâi thieát nghó caùch laøm cuûa mình coù theå ñuùng, phuø hôïp ôû tröôøng naøy, nhöng laïi khoâng phuø hôïp vôùi tröôøng khaùc. Ñoâi luùc khoâng traùnh khoûi chuû quan, phieán dieän. Raát mong caùc ñoàng chí ñoùng goùp thieát thöïc cho ñeà taøi , goùp phaàn ñöa chaát löôïng boä moân lòch söû ñaït yeâu caàu mong muoán : Caûi tieán phöông phaùp boä moân .
 
                                                    Trung hoïc phoå thoâng Traàn Vaên Thaønh
                                                                       Ngöôøi vieát SKKN
                                                                    Voõ Thaønh Phöông
 
 
 
 
 
TAØI LIEÄU THAM KHAÛO
 

 
Taøi Lieäu Taäp huaán Caûi tieán phöông phaùp giaûng daïy boä moân lòch söû taïi tröôøng phoå thoâng ( Haø Noäi 11/1999 )
Caùch veõ baûn ñoà (Tröôùc giaûi phoùng)
Maãu chöõ ñeïp .
Höôùng daãn Ñoà duøng daïy hoïc ( Taäp I. Nxb Giaùo duïc )
Ngöôøi thaày giaùo XHCN
Baûn ñoà giaùo khoa ( Boä giaùo duïc vaø ñaøo taïo)
Söû duïng maøu nöôùc.
Caùch toâ maøu.
Saùch giaùo vieân vaø saùch giaùo khoa THCS vaø THPT

Nguồn:Chi Đoàn Huỳnh

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử sang kien kinh nghiem
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.png01041_01.doc[0.20 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
faptxq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2012-02-07 10:58:19
Loại file
doc
Dung lượng
0.20 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
7
giáo án điện tử sang kien kinh nghiem

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Kinh nghiệm sáng kiến kinh nghiệm
  Mầm non
  Kinh nghiệm sáng kiến kinh nghiệm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/2/2011

  Xem: 18

 • Kinh nghiệm sáng kiến kinh nghiệm
  Mỹ thuật
  Kinh nghiệm sáng kiến kinh nghiệm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/2/2011

  Xem: 0

 • Kinh nghiệm sáng kiến kinh nghiệm
  Sáng kiến kinh nghiệm
  Kinh nghiệm sáng kiến kinh nghiệm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sáng kiến kinh nghiệm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/1/2011

  Xem: 0

 • Sáng kiến kinh nghiệm
  Ngữ văn 9
  Sáng kiến kinh nghiệm

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2010

  Xem: 14

 • Sang kien kinh nghiem
  Tài nguyên dạy học
  Sang kien kinh nghiem

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tài nguyên dạy học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2010

  Xem: 6

 • Sáng kiến kinh nghiệm
  Vật lý 9
  Sáng kiến kinh nghiệm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/1/2009

  Xem: 7

 • sáng kiến kinh nghiệm
  Sáng kiến kinh nghiệm
  sáng kiến kinh nghiệm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sáng kiến kinh nghiệm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2010

  Xem: 0

 • sang kien kinh nghiem
  Sáng kiến kinh nghiệm
  sang kien kinh nghiem

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sáng kiến kinh nghiệm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2009

  Xem: 27

 • sáng kiến kinh nghiệm
  Bài giảng khác
  sáng kiến kinh nghiệm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2011

  Xem: 0

 • SANG KIEN KINH NGHIEM
  Địa Lý
  SANG KIEN KINH NGHIEM

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa Lý

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/10/2009

  Xem: 2