sinh 9

giáo án điện tử Toán học Toán học 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       5      0
Ngày đăng 2017-10-06 18:40:30 Tác giả nhàn nguyễn thị Thanh loại .doc kích thước 0.07 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Tuaàn 9 tieát : 18 Ngaøy daïy :19/10/16 Bài 17. MOÁI QUAN HEÄ GIÖÕA GEN VAØ ARN I/ MUÏC TIEÂU :  Kieán thöùc : - Moâ taû ñöôïc caáu taïo sô boä vaø chöùc naêng cuûa ARN - Bieát xaùc ñònh nhöõng ñieåm

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Tuaàn 9 tieát : 18 Ngaøy daïy :19/10/16 Bài 17. MOÁI QUAN HEÄ GIÖÕA GEN VAØ ARN I/ MUÏC TIEÂU :
                  Kieán thöùc :
-          Moâ taû ñöôïc caáu taïo sô boä vaø chöùc naêng cuûa ARN
-          Bieát xaùc ñònh nhöõng ñieåm gioáng vaø khaùc nhau cô baûn giöõa ARN vaø A DN
-          Trình baøy ñöôïc sô boä quaù trình toång hôïp ARN , ñaëc bieät laø neâu ñöôïc nguyeân taéc cuûa quaù trình naøy
      Kó naêng :
-          Kĩ năng tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ , lớp. 
-          Kĩ năng lắng nghe tích cực , trình bày suy nghĩ / ý tưởng , hợp tác trong hoạt động nhóm .
-          Kĩ năng tìm kiếm và xử lý thông tin để tìm hiểu về mối quan hệ giữa ARN và prôtêin , và mối quan hệ giữa gen và tính trạng
      Thaùi ñoä :
                 - Yeâu thích boä moân
II/ CHUAÅN BÒ :
a) Phương tiện :
        Giaùo vieân :
- Tranh phoùng to H17.1 ; 17.2 SGK
                 -  Phieáu hoïc taäp
      Hoïc sinh :
-          Chuaån bò nhö gôïi yù
     b) Phương pháp :
     Phöông phaùp :Tröïc quan , Động não .Vấn đáp - tìm tòi ,dieãn giaûngHình thöùc : caû lôùp , caù nhaân , nhoùm
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
1.Oån ñònh :
2.Kieåm  bài cũ : 5 phút
+ ADN tổng hợp theo nguyên tắc nào ?
+ Chức năng của ADN
3. Bài mới :
 
Hoaït đđoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
I/ ARN :
Hoaït ñoäng 1 : Tìm hieåu caáu taïo cuûa ARN ( 15phuùt )
Muïc tieâu :
I/ ARN :
 
 
 
 
 

+ Naém ñöôïc caáu taïo cuûa ARN
+ Xaùc ñònh ñöôïc nhöõng dieåm gioáng vaø khaùc nhau cô baûn cuûa A DN vaø ARN
Caùch tieán haønh :
Hướng dẫn tìm hiểu các loại ARN
+ ARN thoâng tin ( mARN )
+ ARN vaän chuyeån ( tARN )
+ ARN riboâxoâm (rARN )
- Goïi 1 HS ñoïc chöùc naêng caùc loaïi ARN
 
 
 
- Höôùng daãn HS quan saùt H 17 .1+ nghieân cöùu noäi dung SGK phaàn I vaø traû lôøi caùc caâu hoûi sau :
+ Các nguyên tố tạo nên phân tử ARN ?
+Haõy cho bieát phaân töû ARN coù maáy maïch ñôn ? Ñöôïc caáu taïo töø nhöõng nguyeân toá naøo ?
+ Ñôn phaân cuûa ARN  goàm nhöõng loaïi naøo ?
- Goïi HS traû lôøi
- Cho HS nhaän xeùt
- Goïi 1 HS leân xaùc ñònh caùc Nu
- Yeâu caàu moãi HS thöïc hieän leänh theo SGK
Quan saùt H17.1 vaø so saùnh caáu taïo cuûaARN vaø A DN  thoâng qua baûng 17
 
 
 
 
- 1 HS ñoïc chöùc naêng caùc loaïi ARN
+ ARN thoâng tin ( mARN )
+ ARN vaän chuyeån ( tARN )
+ ARN riboâxoâm (rARN
- HS quan saùt H 17 .1+ nghieân cöùu noäi dung - SGK phaàn I vaø traû lôøi caùc caâu hoûi
 
 
 
 
- Yeâu caàu HS phaûi neâu ñöôïc :
+ Phaân töû ARN coù 1 maïch ñôn
+ Ñôn phaân cuûa ARN cuõng laø caùc Nu goàm 4 loaïi A ( añeânin ) , G ( guanin ) , X ( xitoâzin ) vaø U ( uraxin )
 
 
 
- HS thöïc hieän leänh theo SGK
 
Baûng 17 . So saùnh ARN vaø A DN
Ñaëc ñieåm
ARN
A DN
Soá maïch ñôn
1
2
Caùc loaïi ñôn phaân
A , G , X , U
A , G , X , T
- Goïi HS so saùnh
 
- Cho HS nhaän xeùt
- GV tieåu keát : caáu taïo cuûa ARN
 
- HS so saùnh .Yeâu caàu HS so saùnh nhö baûng treân
- HS nhaän xeùt
HS ghi :
- ARN cấu tạo từ các nguyên tố C , H , O , N , P 

 
 
 
 
 
 
 
chuyeån yù sang muïc II
 
Hoaït ñoäng 2 : Tìm hieåu nhöõng nguyeân taéc toång hôïp ARN ( 17 phuùt )
Muïc tieâu :
+ Trình baøy ñöôïc quaù trình toånh hôïp ARN
+ Neâu ñöôïc caùc nguyeân taéc cuûa quaù trình naøy Caùch tieán haønh
Hoûi : Quaù trình toång hôïp caùc loaïi ARN dieãn ra ôû boä phaän naøo cuûa teá baøo ? Trong kì naøo cuûa chu kì ?
 
- Höôùng daãn HS quan saùt H17.2  . Cho HS ñoïc phaàn ghi chuù
Hoûi :Döôùi taùc ñoäng cuûa enzim caùc ARN ñöôïc toång hôïp döïa treân khuoân maãu naøo ?
Hoûi : Khi naøo caùc gen ñöôïc thaùo xoaén vaø taùch daàn 2 maïch ñôn ?
- Toå chöùc cho HS hoaït ñoäng theo nhoùm
- Phaùt phieáu , yeâu caàu caùc nhoùm thaûo luaän noäi dung sau : ( 7 phuùt )
Quan saùt H17.2 vaø traû lôøi caùc caâu hoûi :
+ Moät phaân töû ARN ñöôïc toång hôïp döïa vaøo moät hay hai maïch ñôn cuûa gen ?
+ Caùc loaïi nucleâoâtic naøo lieân keát vôùi nhau ñeå taïo caëp trong quaù trình hình thaønh maïch ARN
+ Coù nhaän xeùt gì veà trình töï caùc loaïi ñôn phaân treân maïch ARN so vôùi maïch ñôn cuûa gen ?
Goïi ñaïi dieän nhoùm baùo  caùo
- Thuộc ñaïi phaân töû ñöôïc nhưng kích thước khối lượng nhỏ hơn ADN
- ARN caáu taïo theo nguyeân taéc ña phaân gồm nhiều ñôn phaân
- Đơn phân laø caùc nucleâoâtic , có  4 loaïi A , U , G , X lieân keát taïo thaønh moät chuoåi xoaén ñôn
Có 3 loại ARN :
+ rARN :
+ tARN :         chức năng ( SGK ) 
+ rARN :
II/ ARN ñöôïc toång hôïp nhö theá naøo ?  
 
 
 
Traû lôøi : Quaù trình toång hôïp caùc loaïi ARN dieãn ra ôû trong nhaân , taïi caùc NST thuoäc kì trung gian
- HS quan saùt H17.2 
 
Traû lôøi : Döôùi taùc ñoäng cuûa enzim caùc ARN ñöôïc toång hôïp döïa treân khuoân maãu laø ADN
Traû lôøi : Khi baét ñaàu toång hôïp ARN caùc gen ñöôïc thaùo xoaén vaø taùch daàn 2 maïch ñôn
- HS hoaït ñoäng theo nhoùm
- Nhaän phieáu , thaûo luaän theo noäi dung cuûa phieáu
 
 
 
 
 
 
 
Yeâu caàu caùc nhoùm phaûi neâu ñöôïc
+ Moät phaân töû ARN ñöôïc toång hôïp döïa vaøo moät maïch ñôn cuûa gen . maïch naøy goïi laø maïch khuoân

 
 
 
 
 
 
 
- Cho caùc nhoùm nhaän xeùt
- GV choát laïi : söï toång hôïp caùc ARN dieãn ra thao caùc NTBS vaø khuoân maãu , do ñoù trình töï caùc Nu treân maïch khuoân AND quy ñònh trình töï caùc Nu treân maïch ARN
Hướng nghiệp : Việc lập được bản đồ gen , sự phát triển của kĩ thuật di truyền có ý nghĩa lớn trong chọn giống và trong pháp y
Keát luaän : Qua baøi hoïc hoâm nay caùc em bieát ñöôïc ñieàu gì ?
Nhaän xeùt
Goïi Hs ñoïc ghi nhôù ôû SGK
+Ttrong quaù trình hình thaønh maïch ARN
caùc loaïi nucleâoâtic treân maïch khuoân cuûa AND vaø moâi tröôøng noäi baøo  lieân keát vôùi nhau ñeå taïo caëp theo NTBS : A – U , T – A , G – X , X – G
+ Trình töï caùc loaïi ñôn phaân treân maïch ARN gioáng vôùi trình töï caùc loaïi ñôn phaân treân maïch khuoân nhöng theo NTBS, trong ñoù T thay baèng U
HS ghi :
- Nguyên tắc tổng hợp :
+NTKhuôn mẫu : Moät phaân töû ARN ñöôïc toång hôïp döïa vaøo moät maïch ñôn cuûa gen .(maïch khuoân )
+ NTBS  :Caùc loaïi nucleâoâtic treân maïch khuoân cuûa AND vaø moâi tröôøng noäi baøo  lieân keát vôùi nhau ñeå taïo caëp theo NT : A – U , T – A , G – X , X – G
- Mối quan hệ : Gen                  ARN
Bản chất : trình töï caùc Nu treân maïch khuoân cuûa gen  quy ñònh trình töï caùc Nu treân maïch ARN
- Caùc nhoùm nhaän xeùt
 
IVCủng cố Höôùng daãn tự  học veà nhaø:
 1 Củng cố :6 phuùt
 
                                                                     Nguyên tố : C , H , O , N và P
                              ARN                           
                                                                          Đại phân tử
                                                                            
                                                                         Cấu tạo đa phân ( nhiều đơn phân )
                                                                         Đơn phân : Nu ( A , U , G , X )
 
                                                                    3 loại                     mARN :  truyền đạt
                                                                                                    tARN :  vận chuyển
 
                                                                                                      rARN : nơi tổng hợp a.a
 
 
                                                           Khuôn mẫu

                                                        ( 1 mạch đơn của gen )   
 
                                                           NTBS : A - U; T- A ; G – X ; X – G
Baøi taäp 1 , 2  , 3 SGK Moät ñoaïn maïch cuûa gen coù caáu truùc nhö sau :
      Maïch 1 : - A – T – G – X – T– X – G –
 
      Maïch 2 : - T – A – X – G – A – G – X –
Xaùc ñònh trình töï caùc ñôn phaân cuûa ñoaïn maïch ARN ñöôïc toång hôïp töø maïch 2
2/ Hướng dẫn về nhà : 2 phút
-          Baøi taäp 2 , 3
-          Xem trước bài Protein . so sánh với AND và ARN
Rút kinh nghiệm :
 
 
 
 

Nguồn:nhàn nguyễn thị Thanh

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử sinh 9
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngbai_noi_quan_he_giua_gen_va_ARN.doc[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
qzwv0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-10-06 18:40:30
Loại file
doc
Dung lượng
0.07 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
5
giáo án điện tử sinh 9

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • sinh 9 tiêt 9
  Giáo án khác
  sinh 9 tiêt 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2014

  Xem: 3

 • tiet 9 sinh 9
  Sinh học 9
  tiet 9 sinh 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2011

  Xem: 5

 • sinh 9 tiêt 9
  Sinh học
  sinh 9 tiêt 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2014

  Xem: 4

 • Sinh 9 Tiet 9
  Sinh học
  Sinh 9 Tiet 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2015

  Xem: 4

 • Sinh 9 - Tiết 9
  Sinh học 9
  Sinh 9 - Tiết 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2009

  Xem: 1

 • tuần 9 - sinh 9
  Sinh học 9
  tuần 9 - sinh 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/10/2010

  Xem: 0

 • tiet 9 sinh 9
  Giáo án
  tiet 9 sinh 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2011

  Xem: 0

 • sinh 9- tuàn 9
  Sinh học
  sinh 9- tuàn 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/10/2009

  Xem: 23

 • sinh 9 tiet 9
  Sinh học
  sinh 9 tiet 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2018

  Xem: 0

 • Sinh 9 Tiet 9
  Rơ Ông Ha Tuân
  Sinh 9 Tiet 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Rơ Ông Ha Tuân

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2015

  Xem: 10