BÁO CÁO
SÁNG KIẾN NĂM 2020
Đề tài: Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh đầu cấp, và đảm bảo sĩ số học sinh ở trường PTDTNT Pi Năng Tắc

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường phổ thông nói chung, và trong trường PTDTNT(Phổ thông dân tộc nội trú) nói riêng, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đặt ra cho ngành giáo dục đào tạo của tỉnh Ninh thuận. Để nâng cao chất lượng dạy và học trong một nhà trường, cần phải có nhiều yếu tố tác động cũng như nhiều giải pháp đồng bộ, sự đồng thuận của toàn xã hội, trong đó nhà trường đóng một vai trò hết sức quan trọng. Trong nhiều năm công tác tại nhà trường phổ thông dân tộc nội trú tôi nhận thấy một yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng dạy và học trong nhà trường đó là công tác tuyển sinh đầu cấp và duy trì sĩ số học sinh. Tuyển sinh đảm bảo chỉ tiêu, đối tượng và chất lượng có ảnh hưởng rất lớn tới kết quả duy trì sĩ số, tới chất lượng dạy và học trong nhà trường.Trong những năm qua tình hình học sinh bỏ học ở các vùng khó khăn trong tỉnh Ninh Thuận mà đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số có chiều hướng gia tăng, việc duy trì sĩ số học sinh, vận động học sinh đến trường là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ của trường PTDTNT. Vì vậy tôi chọn đề tài “Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh đầu cấp và đảm bảo sĩ số học sinh ở trường PTDTNT Pi Năng Tắc” với mong muốn đề tài hòan thành sẽ góp một phần nhỏ bé về kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà trường, để góp phần nâng cao chất lượng của công tác tuyển sinh và việc duy trì sĩ số trong trường PTDTNT một trong những vấn đề cấp thiết góp phần nâng cao chất lượng dạy và học hiện nay.
Không mong muốn bao quát hết mọi lĩnh vực, trong đề tài này tôi chỉ đề cập đến một số vấn đề về tổ chức các họat động trong công tác tuyển sinh đầu cấp, một số biện pháp nhằm duy trì sĩ số học sinh trong năm học. Với phạm vi là công tác chỉ đạo ở trường PTDTNT Pi Năng Tắc, trong khoảng thời gian từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 2019 -2020.
Đề tài nghiên cứu các biện pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện các họat động tuyển sinh đầu cấp và công tác duy trì sĩ số, qua kinh nghiệm đã thực hiện kết hợp với những vấn đề về lý luận và thực tiễn. Với phương pháp nghiên cứu của đề tài là phân tích, tổng hợp từ những kinh nghiệm đã làm, các biện pháp chỉ đạo đã thực hiện kết hợp với cơ sở lý luận đã được tiếp thu trong quá trình học tập và công tác.
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1. Cơ sở lý luận của quản lý công tác tuyển sinh đầu cấp và đảm bảo sĩ số học sinh
1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.1.1. Quản lý
Quản lý là một dạng hoạt động xã hội đặc thù. Quản lý hình thành và phát triển cùng với sự phát triển của xã hội loài người nó bắt nguồn và gắn chặt với sự phân công và hợp tác trong lao động. Nó diễn ra ở mọi lĩnh vực, ở mọi cấp độ và liên quan đến tất cả các mọi người.
Có rất nhiều định nghĩa khái niệm quản lý, tiếp cận theo nhiều góc độ khác nhau tuy nhiên trong tất cả các điễn đạt đều có chung những dấu hiệu cơ bản sau:
Hoạt động quản lý diễn ra trong một tổ chức, trong một nhóm xã hội
- Hoạt động quản lý là những tác động có mục đích của nhà quản lý đến đối tượng quản lý.
- Hoạt động quản lý là những tác động phối hợp các hoạt động của cá nhân, sự lựa chọn khả năng tối ưu nhất nhằm thực hiện mục tiêu của tổ chức.
Như vậy chúng ta có thể hiểu: Quản lý là quá trình tác động có tổ chức, định hướng của chủ thể quản lý (người quản lý) đến khách thể quản lý (người bị quản lý), trong một tổ chức bằng các công cụ và phương pháp quản lý nhằm cho tổ chức đó đạt được mục tiêu đề ra.
1.1.2. Quản lý hoạt động
Quản lý hoạt động là hệ thống những tác động có mục đích, có kế hoạch hợp quy luật của chủ thể quản lý làm cho hệ vận hành theo đường lối của Đảng và Nhà nước, thực hiện được tính chất của nhà trường xã hội chủ nghĩa mà mục tiêu là quá trình tổ chức hoạt động giáo dục cho thế hệ trẻ, đưa thế hệ trẻ hướng tới mục tiêu phát triển giáo dục theo dự kiến và tiến lên trạng thái mới về chất lượng.
Biện pháp quản lý hoạt
nguon VI OLET