SKKN MTXQ giáo án Lá

  Đánh giá    Viết đánh giá
 319       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
n14pvq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
5/22/2010 9:19:11 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.09 M
Lần xem
0
Lần tải
319
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

tên dề tài
một số thủ thuật gây hứng thú cho trẻ em 5 – 6 tuổi
nhằm nâng cao chất lượng môn học :
“ làm quen với môi trường xung quanh ”
A - đặt vấn đề
I – lý do chọn đề tài
Bác Hồ kính yêu đã nói :
“ vì lợi ích mười năm trồng cây ,
Vì lợi ích trăm năm trồng người .”
Giáo dục Mâm Non là ngành học mở đầu trong hệ thống giáo dục quốc dân, chiếm vị trí quan trọng. trong giáo dục Mầm non có nhiệm vụ dây xựng những cơ sở ban đầu, đặt nền móng cho việc hình thành nhân cách con người. Trẻ em là hạnh phúc của mọi gia đình, là tương lai của cả dân tộc, viêc bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ không phải chỉ là trách nhiệm của mơi người và của toàn xă hội và của cả nhân loại
Đây là thời điểm mấu chốt và quan trọng nhất, thời điểm này tất cả mọi việc đều bắt đầu:bắt đầu ăn, bắt đầu nói, bắt đầu nghe, nhìn và vận động bằng đội chân, đôi tay của mình.... tất cả những cử chỉ đó đều làm lên nhưng thói quen,kể cả thói xấu.Chính vì vậy chúng ta đã bước sang thế kỷ 21 thế kỷ nền văn minh trí tuệ, của nền khoa học hiện đại.do vậy con người cần phải nãng động sáng tạo để phù hợp với sự phát triển của thời đại. Muốn được như vậy ngay từ tuổi ấu thơ trẻ MâmNon , Đặc biệt là trẻ 5- 6 tuổi đang ở nhũng bước phát triển mạnh về nhận thức , tư duy ,về ngôn ngữ ,về tình cảm .....những thế giới khách quan xung quanh thật bao la rộng lớn ,có biết bao điều mới lạ hấp dẫn , và còn có bao lạ lẫm khó hiểu,trẻ tò mò muốn biết ,muốn được khám phá , cho nên giáo dục mầm non dã góp phần không nhỏ vào việc giáo dục thế hệ trẻ . Trách nhiệm nặng lề và cao cả ấy tất cả thuộc về cô giáo Mầm Non tạo nên nền tảng vững chắc , là trặng đường khôn lớn của trẻ . ở lứa tuổi này “ cái nảy sảy cái ung” chính vì vậy sự nhảy cảm và có trách nhiệm cao là yêu cầu không thể thiếu trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ , cô giáo phải rất linh hoạt nhạy bén kịp thời , có năng lực và có tính chủ động sáng tạo .
Vậy giáo dục có tầm quan trọng rất lớn đối với đời sống con người nhất là ở tuổi Mầm non . ca dao xưa có câu “ dạy con từ thủa còn thơ” câu ca dao ấy đã đi vào lòng người và không thể nào quên . Mỗi chúng ta đều được lớn lên từ những tiếng du dịu ngọt của bà của mẹ cất lên “Cháu ơi cháu ở với bà”hoặc “ con ơi con ngủ cho ngon”...Đã hoà vào hồn ta và du ta khôn lớn vì vậy cho trẻ LQ với Môi trường xung quanh mang lại nguồn biểu tượng vô cùng phong phú , đa dạng , xinh động , đầy hấp dẫn với trẻ thơ , thế giới xung quanh xinh động là vậy , thích thú là vậy , vì thế trẻ luôn có niềm khao khát khám phá , tìm hiểu về chúng . cho trẻ LQ với môi trường xung quanh sẽ cung cấp cho trẻ vốn hiểu biết những gì xung quanh mình , từ môi trường tự nhiên ( cỏ cây ,

 


 

tªn dÒ tµi

 

 

mét sè thñ thuËt g©y høng thó cho trÎ em 5 – 6 tuæi

nh»m n©ng cao chÊt l­­îng m«n häc :

“ lµm quen víi m«i tr­êng xung quanh ”

 

 

A - ®Æt vÊn ®Ò

 

I – lý do chän ®Ò tµi

                 B¸c Hå kÝnh yªu ®· nãi :

                                                “ v× lîi Ých m­­êi n¨m trång c©y ,

                                                   V× lîi Ých tr¨m n¨m trång ng­­êi .”

       Gi¸o dôc M©m Non lµ ngµnh häc më ®Çu trong hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n, chiÕm vÞ trÝ quan träng. trong gi¸o dôc MÇm non cã nhiÖm vô d©y xùng nh÷ng c¬ së ban ®Çu, ®Æt nÒn mãng cho viÖc h×nh thµnh nh©n c¸ch con ng­êi. TrÎ em lµ h¹nh phóc cña mäi gia ®×nh, lµ t­¬ng lai cña c¶ d©n téc, viªc b¶o vÖ ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ kh«ng ph¶i chØ lµ tr¸ch nhiÖm cña m¬i ng­êi vµ cña toµn x¨ héi vµ cña c¶ nh©n lo¹i

     §©y lµ thêi ®iÓm mÊu chèt vµ quan träng nhÊt, thêi ®iÓm nµy tÊt c¶ mäi viÖc ®Òu b¾t ®Çu:b¾t ®Çu ¨n, b¾t ®Çu nãi, b¾t ®Çu nghe, nh×n vµ vËn ®éng b»ng ®éi ch©n, ®«i tay cña m×nh.... tÊt c¶ nh÷ng cö chØ ®ã ®Òu lµm lªn nh­ng thãi quen,kÓ c¶ thãi xÊu.ChÝnh v× vËy chóng ta ®· b­íc sang thÕ kû 21 thÕ kû nÒn v¨n minh trÝ tuÖ, cña nÒn khoa häc hiÖn ®¹i.do vËy con ng­êi cÇn ph¶i n·ng ®éng s¸ng t¹o ®Ó phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña thêi ®¹i. Muèn ®­îc nh­ vËy ngay tõ tuæi Êu th¬ trÎ M©mNon , §Æc biÖt lµ trÎ 5- 6 tuæi ®ang ë nhòng b­íc ph¸t triÓn m¹nh vÒ nhËn thøc , t­ duy ,vÒ ng«n ng÷ ,vÒ t×nh c¶m .....nh÷ng thÕ giíi kh¸ch quan xung quanh thËt bao la réng lín ,cã biÕt bao ®iÒu míi l¹ hÊp dÉn , vµ cßn cã bao l¹ lÉm khã hiÓu,trÎ tß mß muèn biÕt ,muèn ®­îc kh¸m ph¸ , cho nªn gi¸o dôc mÇm non d· gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc gi¸o dôc thÕ hÖ trÎ . Tr¸ch nhiÖm nÆng lÒ vµ cao c¶ Êy tÊt c¶ thuéc vÒ c« gi¸o MÇm Non t¹o nªn nÒn t¶ng v÷ng ch¾c , lµ trÆng ®­êng kh«n lín cña trÎ . ë løa tuæi nµy “ c¸i n¶y s¶y c¸i ung” chÝnh v× vËy sù nh¶y c¶m vµ cã tr¸ch nhiÖm cao lµ yªu cÇu kh«ng thÓ thiÕu trong c«ng t¸c ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ , c« gi¸o ph¶i rÊt linh ho¹t nh¹y bÐn kÞp thêi , cã n¨ng lùc vµ cã tÝnh chñ ®éng s¸ng t¹o


.

VËy gi¸o dôc cã tÇm quan träng rÊt lín ®èi víi ®êi sèng con ng­êi nhÊt lµ ë tuæi MÇm non . ca dao x­a cã c©u “ d¹y con tõ thña cßn th¬” c©u ca dao Êy ®· ®i vµo lßng ng­êi vµ kh«ng thÓ nµo quªn . Mçi chóng ta ®Òu ®­îc lín lªn tõ nh÷ng tiÕng du dÞu ngät cña bµ cña mÑ cÊt lªn  “Ch¸u ¬i ch¸u ë víi bµ”hoÆc “ con ¬i con ngñ cho ngon”...§· hoµ vµo hån ta vµ du ta kh«n lín v× vËy cho trÎ LQ víi M«i tr­êng xung quanh mang l¹i nguån biÓu t­îng v« cïng phong phó , ®a d¹ng , xinh ®éng , ®Çy hÊp dÉn víi trÎ th¬ , thÕ giíi xung quanh xinh ®éng lµ vËy , thÝch thó lµ vËy , v× thÕ trÎ lu«n cã niÒm khao kh¸t kh¸m ph¸ , t×m hiÓu vÒ chóng . cho trÎ LQ víi m«i tr­êng xung quanh sÏ cung cÊp cho trÎ vèn hiÓu biÕt nh÷ng g× xung quanh m×nh , tõ m«i tr­êng tù nhiªn ( cá c©y , hoa l¸ , chim u«ng , )®Õn m«i tr­êng x· héi ( c«ng viÖc cña mçi ng­êi trong x· héi , mèi quan hÖ cña con ng­êi víi nhau ). vµ trÎ hiÓu biÕt vÒ chÝnh b¶n th©n m×nh , mÆt kh¸c viÖc cho trÎ lµm quen víi m«i tr­êng xung quanh trong tr­êng mÇm non ®ang gÆp mét sè khã kh¨n vÒ c¬ së vËt chÊt

nÕu gi¸o viªn kh«ng quan t©m t¹o ®iÒu kiÖn häc tËp cho trÎ , kh«ng s¸ng t¹o trong viÖc tæ chøc , tæ chøc tiÕt d¹y nh»m lµm cho trÎ høng thó , tËp chung chó ý vµo tiÕt häc th× hiÖu qu¶ kh«ng cao

- Trªn thùc tiÔn hiÖn nay c¸c tiÕt häc “ LQvíi m«i tr­êng xung quanh cho trÎ 5-6 tuæi cßn rÊt tÎ nh¹t , gi¸o viªn ng¹i dËy trÎ ch­a cã hóg thó häc tËp v× vËy viÖc sö dông nh÷ng thñ thuËt g©y høng thó cho trÎ nh»m n©ng cao tiÕt häc “ LQ víi m«i tr­êng xung quanh” lµ rÊt cÇn thiÕt , chÝnh v× vËy mµ t«i ®· chän ®Ò tµi nµy .

II / Môc ®Ých nghiªn cøu

Trong c«ng t¸c gi¸o dôc trÎ mÇm non th× viÖc cho trÎ lµm quen víi m«i tr­êng xung lµ kh«ng thÓ thiÕu . M«i tr­êng xung quanh cã t¸c dông gi¸o dôc vÒ mäi mÆt ®èi víi trÎ nh­ lµ : ng«n ng÷ , ®¹o ®øc , trÝ tuÖ , thÈm mü thÓ lùc ... Lµm quen víi m«i tr­êng xung quanh lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó giao tiÕp vµ lµm quen víi m«i tr­êng xung quanh ®Ó giao l­u vµ bÇy tá nguyÖn väng cña m×nh vµ ®ång thêi lµ c«ng cô cña t­ duy . V× vËy c¸c nhµ gi¸o dôc sö dông nhiÒu ph­¬ng ph¸p ®Î cho trÎ tiÕp cËn víi thÓ giíi xung quanh .

III/ §èi t­îng nghiªn cøu

C¨n cø vµo yªu cÇu cña ®Ò tµi , t«i chän ®èi t­îng nghiªn cøu lµ trÎ MÇm Non 5 – 6 tuæi tr­êng MÇm Non Phó Tóc

IV / Giíi h¹n ph¹m vi néi dung nghiªn cøu


Trong ph¹m vi kh¶ n¨ng vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh . T«i vËn dông vÊn ®Ò mµ bµi viÕt nµy ®Ò cËp ®Õn ch­¬ng tr×nh ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ mÇm non tõ 5 – 6 tuæi ë chÝnh ®¬n vÞ tr­êng t«i dang c«ng t¸c .

V / NhiÖm vô nghiªn cøu

Qua ®Ò tµi nghiªn cøu gióp gi¸o viªn cã nh÷ng ®Þnh h­íng phï hîp trong c«ng t¸c ch¨m sãc cho trÎ mÇm non ë ®é tuæi 5- 6 tuæi sau khi vËn dông ®Ò tµi sÏ gãp phÇn ®¾c lùc cho qu¸ tr×nh h×nh thµnh nh©n c¸ch cho trÎ

VI / Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu

Tr­íc hÕt b¶n th©n ph¶i nhËn ®Þnh ®­îc t×nh h×nh chung cña ®èi t­îng nghiªn cøu,sau ®ã ®äc, ph©n tÝch, tæg hîp tµi liÖu tham kh¶o. §Ó x©y d­îng ®Ò c­¬ng s¸ng kiÕn, ¸p dông s¸ng kiÕn vµ hoµn thµnh s¸ng kiÕn.

VII / Ph¹m vi thêi gian nghiªn cøu

§Ò tµi ®­îc tiÕn hµnh trong  mét n¨m häc, tõ th¸ng 9 n¨m 2008 ®Õn th¸ng 5 n¨m 2009 t¹i líp MÉu gi¸o 5 tuæi th«n T­ S¶n, cña tr­êng MÇm Non Phó Tóc

 

B – néi dung

I – t×nh h×nh thùc tÕ

1/ T×nh tr¹ng tr­­íc khi thùc hiÖn ®Ò tµi

a)     thuËn lîi :

§­­îc sù quan t©m cña Phßng GD - §T , th­­êng xuyªn t©m båi d­ìng chuyªn m«n cho gi¸o viªn .

B¶n th©n lu«n yªu nghÒ mÕn trÎ ,ham häc hái n©ng cao chuyªn m«n . T×m tßi vµ tù lµm mét sè ®å dïng ,®å ch¬i ®Ó phôc vô tiÕt d¹y vµo ho¹t ®éng vui ch¬i cña trÎ .

TrÎ ë gÇn tr­­êng nªn rÊt ch¨m ®i líp .

b ) Khã kh¨n :

C¬ së vËt chÊt thiÕu thèn , phßng häc chËt hÑp , ®å dïng phôc vô tiÕt d¹y cßn rÊt thiÕu thèn nh­ ­ ,: nh÷ng vËt mÉu ,nh÷ng con vËt thËt ,®å vËt ...

Gãc tù nhiªn cßn nghÌo , sè c©y Ýt ,lo¹i c©y ch­a phong phó , ®å ch¬i ,®å dïng cßn Ýt ...

Sè trÎ ë líp ch­­a qua nhãm líp nhµ trÎ , trÎ ®Õn líp 4 -5 tuæi chiÕm  80  % , kh¶ n¨ng trÎ tiÕp thu chËm .

Vèn hiÓu biÕt vÒ m«i tr­­êng x· héi cßn h¹n chÕ .

§å dïng phôc vô tiÕt d¹y cßn nghÌo nµn , ®å ch¬i cña trÎ còng rÊt Ýt , thiÕu nh÷ng h×nh ¶nh ®Ñp , sinh ®éng ®Ó trÎ quan s¸t .

2- Sè liÖu ®iÒu tra tr­­íc khi thùc hiÖn


Tr­­íc khi thùc hiÖn ®Ò tµi t«i ®· cã nh÷ng tiÕt cho trÎ lµm quen víi m«i tr­­êng xung quanh , t«i thÊy vèn biÓu t­­îng vÒ thÕ giíi xung quanh cña trÎ cßn Ýt , ®Æc biÖt trÎ rÊt rÔ nhÇm lÉn , khi gäi tªn c¸c con vËt , vÝ dô nh­­ : TÊt c¶ c¸c con vËt biÕt bay , trÎ ®Òu gäi lµ chim mµ kh«ng gäi ®­îc ®ã lµ chim Ðn hay chim bå c©u ... MÆt kh¸c kh¼ n¨ng quan s¸t , ph©n lo¹i cña trÎ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n ,sè liÖu cô thÓ qua tõng tiÕt d¹y ®­­îc tæng hîp trong b¶ng sau :

B¶ng 1 : KÕt qu¶ tæng kÕt kh¶ n¨ng quan s¸t , So s¸nh ,ph©n lo¹i vËt mÉu cña trÎ

( Tæng sè trÎ lµ 25)

STT

 

Kü n¨ng quan s¸t ,t×m ra ®Æc ®iÓm ,

kh¶ n¨ng so s¸nh , ph©n lo¹i

KÕt qu¶

Sè l­­îng

Tû lÖ %

1

Lo¹i tèt

4

16

2

Lo¹i kh¸

6

24

3

Lo¹i TB

10

40

4

Lo¹i yÕu

5

20

 

Tõ kÕt qu¶ nh­­ trªn , t«i lu«n b¨n kho¨n suy nghÜ t×m nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó tiÕt d¹y “ LQVMTXQ ” ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n . Tõ ®ã n©ng dÇn kh¶ n¨ng quan s¸t , so s¸nh vµ ph©n lo¹i cho trÎ , lµm phong phó biÓu t­­îng vÒ m«i tr­­êng xung quanh trong mçi trÎ .

Dùa vµo vèn kiÕn thøc ®· häc vµ ®­­îc båi d­­ìng chuyªn m«n , t«i ®· t×m ra mét sè biÖn ph¸p sau :”

II . néi dung

 

Sau mét n¨m thùc hiÖn ®Ò tµi , t«i ®· sö dông mét sè biÖn ph¸p sau :

1-     X©y dùng c¬ së vËt chÊt

2-     Bæ sung ®å dïng , ®å ch¬i ®Ó tiÕt d¹y thªm sinh ®éng , hÊp dÉn .

3-     X©y dùng gãc ( bÐ víi thiªn nhiªn )

4-     Lµm giÇu vèn biÓu t­­îng vÌ m«i tr­­êng xung quanh .

5-     RÌn trÎ th«ng qua tiÕt d¹y .

6-     N©ng cao kü n¨ng quan s¸t , so s¸nh vµ ph©n lo¹i

7-     KÕt hîp gi÷a c« gi¸o vµ phô huynh ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ d¹y trÎ cao nhÊt

 

 

nh÷ng biÖn ph¸p thùc hiÖn

 

1/ X©y dùng c¬ së vËt chÊt


§å dïng ,trùc quan , ®å ch¬i phôc vô tiÕt häc nh­ : Bµn ,ghÕ ,b¶ng ,tranh , m« h×nh ,c¸c tõ g¾n víi mçi h×nh ¶nh ,vËt mÉu ... CÇn ph¶i ®Çy ®ñ cho c« vµ trÎ cïng ho¹t ®éng .

§å dïng cña trÎ còng ph¶i ®Ñp ,hÊp dÉn ,phong phó sinh ®éng nh»m kÝch thÝch høng thó ,tß mß lßng ham hiÓu biÕt cña trÎ , t«i th­­êng sö dông ®å thËt , vËt thËt hoÆc  h×nh ¶nh ®éng cho tiÕt häc sinh häc .

dùa vµo yªu cÇu thùc tÕ d¹y trÎ , t«i ®Ò nghÞ víi BGH nhµ tr­­êng trang bÞ thªm thiÕt bÞ ,®å dïng d¹y häc nh­­ : B¶ng ,tranh ¶nh ,l«t« ,vµ víi mçi tiÕt cÇn cã ®å dïng ®Ó phôc vô thËt ®Çy ®ñ .

Víi c¸c bËc phô huynh vËn ®éng hä mua thªm ®å dïng , tranh ,truyÖn , ®Æc biÖt lµ tranh ,s¸ch , ¶nh vÒ c¸c con vËt ,c©y cèi ,hoa l¸ ,qu¶ ,... S­u tÇm nh÷ng c©u ca dao , tôc ng÷ ,®ång dao ®Ó lµm phong phó vèn hiÓu biÕt vÒ m«i tr­­êng xung quanh cña trÎ .

Víi chÝnh b¶n th©n m×nh t«i tËn dông nh÷ng nguyªn vËt liÖu cã s½n ë ®Þa ph­­¬ng nh­­ : , v¶i vôn ,coäng r¬m kh« , l¸ kh«, hoa Ðp kh« ,vá c©y kh« ®Ó lµm tranh ¶nh cho tiÕt d¹y . S­­u tÇm c¸c lo¹i h¹t , c¸c lo¹i vá trai èc ,hÕn sß ... ®Ó bæ xung gia ®å ch¬i cña trÎ .

2/ Bæ xung ®å ch¬i

§­îc nhµ tr­­êng cÊp cho tranh d¹y m«i tr­­êng xung quanh,l« t« c¸c lo¹i...Ngoµi ra t«i cßn tù lµm ®å dïng phôc vô tiÕt d¹y,c¸c lo¹i tranh ¶nh ,h×nh ¶nh ,c¸c con vËt ,c©y cá , hoa l¸ ... S­u tÇm tranh cã h×nh ¶nh ®Ñp xö dông trong viÖc cho trÎ LQVMTXQ . TËn dông c¸c h×nh ¶nh ë ®èc lÞch, b×a ,ho¹ b¸o ,¶nh cò ... Võa trang trÝ líp võa lµm ®å dïng ®å ch¬i .

T«i tËn dông b×a c¸t t«ng cã d©y d¹t thËt sinh ®éng ,hÊp dÉn , g©y høng thó víi trÎ. Sau ®ã ®Ó trÎ tù ®iÒu khiÓn , ®Ó trÎ biÕt con vËt nµy cã ch©n hay cã c¸nh , cã ch©n th× biÕt ch¹y cã c¸nh th× biÕt bay .

T«i ®Ó cho trÎ tù lµm mét s¶n phÈm nh­ tranh vÏ vÒ c¸c con vËt , cá c©y ,hoa l¸ , ho¹c c¸c s¶n phÈm nÆn nh÷ng ®å vËt xung quanh trÎ ,c¸c s¶n phÈm t¹o h×nh ,tranh tõ nh÷ng phÕ liÖu , c« vµ trÎ cïng lµm thÓ hiÖn vèn hiÓu biÕt phong phó cña trÎ vÒ MTXQ .

T«i s­u tÇm nh÷ng bµi th¬ vÒ m«i tr­êng xung quanh ,sau ®ã dïng h×nh ¶nh minh ho¹ vµ cã ch÷ viÕt ®i cïng . Võa gióp trÎ cñng cè h×nh ¶nh võa ®Ó trÎ rÌn luyÖn ng«n ng÷ .Tõ ®ã t­­ duy cña trÎ còng ph¸t triÓn .

Víi nh÷ng ®å dïng , ®å ch¬i ®­îc ph¸t vµ tù lµm khi t«i ®­a vµo sö dông trong tiÕt d¹y m«i tr­­êng xung quanh , t«i thÊy trÎ rÊt hµo høng , høng thó häc , trÎ hiÓu biÕt nhiÒu ,quan s¸t rÊt tèt , t×m rÊt nhanh c¸c vËt mÉu c« ®­a ra , so s¸nh vµ ph©n lo¹i còng rÊt râ rµng , rµnh m¹ch , ng«n ng÷ rÊt ph¸t triÓn , trÎ thuéc rÊt nhiÒu th¬ ca dao ,tôc ng÷ ,®Æc biÖt lµ c¸c c©u ®è vÒ c¸c con vËt , c¸c c©y hoa ,c¸c lo¹i qu¶ ... T­­ duy cña trÎ còng nhanh vµ chÝnh x¸c h¬n .

3 – X©y dùng gãc “bÐ víi thiªn nhiªn ”

Gãc thiªn nhiªn lµ n¬i dµnh cho c¸c ho¹t ®éng ch¨m sãc c©y cèi : NhÆt cá ,b¾t s©u , t­­íi n­íc , ngoµi ra cßn lµ n¬i t×m ®äc c¸c lo¹i s¸ch vÒ thiªn nhiªn , c¸c tranh ¶nh vÒ thÕ giíi tù nhiªn .


T«i x©y dùng gãc thiªn nhiªn cã c¸c c©y xanh nh­­: c©y v¹n niªn thanh , c©y hoa hång … Dµn d©y leo .

T«i bè trÝ gi¸ s¸ch chñ yÕu lµ s¸ch vÏ con vËt , c©y cèi ,hoa l¸ , qu¶ h¹t … Tranh ¶nh võa tÇm víi cña trÎ ®Ó trÎ cã thÓ xem vµ ®äc s¸ch ( cã que chØ cho viÖc ®äc s¸ch ) §äc s¸ch theo tõng ch÷ ,tõng dßng , t«i s¾p xÕp c¸c hép ®ùng vá c©y kh« hoa l¸ Ðp  kh« , c¸c lo¹i h¹t … Cã ng¾n nh·n m¸c vµ h×nh ¶nh râ rµng ®Ó trÎ rÔ nhËn thÊy , trÎ ®­­îc ch¬i vµ lµm ®­­îc nh÷ng s¶n phÈm tõ nh÷ng då ch¬i Êy . ngoµi ra t«i còng dïng vá hÕn , èc trai ,sß … vá trøng vÖ sinh s¹ch sÏ  võa lµm ®å dïng ,®å ch¬i phong phó võa rÎ tiÒn võa rÔ kiÕm

C¸c tranh , l« t« ®Òu ®­îc ph©n lo¹i ®Ó ë gi¸ võa rª lÊy , rÔ t×m .

VÝ dô : T«i ph©n loai l« t« :

_ L« t« con vËt xÕp vµo mét « .

-         L« t« c¸c lo¹i qu¶ xÕp vµo mét «

§èi víi tranh ®Òu cã ch÷ c¸i t­­¬ng øng ë d­­íi còng ®­­îc ph©n lo¹i xÕp gän gµng vµ rÔ kiÕm .

4 – Lµm giÇu vèn hiÓu biÕt vÒ m«i tr­­êng xung quanh

BiÓu t­­îng vÒ thÕ giíi sung quanh , ®­a ®Õn víi trÎ qua nhiÒu h×nh thøc :

C©u ®è ,bµi h¸t , ca dao ,tôc ng÷ ,®ång dao ,tranh ¶nh ,®å vËt ,vËt thËt … Gióp trÎ kh«ng bÞ nhµm ch¸n ,l¹i rÔ tiÕp thu ®Ó trÎ ghi nhí vµ  chÝnh x¸c ho¸ thµnh biÓu t­îng cña m×nh .

VÝ dô : Cho trÎ lµm quen víi con cua :

“ Con g× t¸m c¼ng hai cµng.

§Çu th× kh«ng cã  bß ngang c¶ ®êi

TrÎ ®o¸n ngay ®­­îc ®ã lµ con cua ,. Nh­­ng trong ®Çu trÎ biÓu t­­îng vÒ con cua ®­­îc chÝnh s¸c lµ con cua cã hai cµng to ,cã t¸m ch©n nµy ,l¹i bß ngang n÷a .

Cho trÎ lµm  quen víi con c¸ ,tt«i dïng c©u ®è .

“Con g× cã vÈy cã v©y

Kh«ng ®i trªn c¹n mµ ®i d­íi hå ”

TrÎ tr¶ lêi ®ã lµ con c¸ .Nh­­ng trÎ l¹i biÕt thªm con c¸ cã ®Æc ®iÓm cô thÓ , cã v©y cã ®u«i , vÈy ,m«i tr­­êng sèng cña chóng…

Tõ ®ã trÎ cã thÓ so s¸nh xem con c¸ vµ con cua cã ®Æc ®iÓm g× gièng nhau ,cã ®Æc ®iÓm g× kh¸c nhau ? Sau ®ã trÎ cã thÓ ph©n nhãm .

Ngo¸i ra t«i cßn dïng c¸ch kh¸c ®Ó vµo bµi cung cÊp biÓu t­­îng thÕ giíi sung quanh cho trÎ , qua h×nh ¶nh m« h×nh ,con vËt thËt …

5 / RÌn trÎ th«ng qua tiÕt d¹y

V× cho tÎ LQVMTXQ , nªn trong mçi tiÕt víi mçi mÉu vËt ,hay tranh ¶nh , t«i ®Òu cho tÎ quan s¸t kü , cho tÎ ®­a ra nhiÒu ý kiÕn nhËn xÐt ®Ó t×m ra ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c ®Æc ®iÓm vËt mÉu .


VÝ dô : Lµm quen víi con cua , trÎ ®· t×m ®­­îc ®Æc ®iÓm cña con cua cã hai cµng to ,t¸m ch©n … Sau ®ã ®Æt c©u hái gîi më “ c¸c con cã biÕt con cua nã ®i nh­­ thÕ nµo kh«ng ? ” TrÎ tr¶ lêi ®­­îc lµ con cua bß ngang , t«i dïng que chØ râ , cua cã mai cua ,yÕm cua cøng ®Ó b¶o vÖ c¬ thÓ chóng.

Nh­­ vËy kh«ng nh÷ng trÎ biÕt ®­­îc cua cã nh÷ng ®Æc ®iÓm g× mµ trÎ cßn biÕt m«i tr­­êng sèng cña chóng ,c¸ch vËn ®éng ,(§i nh­­  thÕ nµo ? ) c¸c bé phËn c¬ thÓ ra sao . N¾m râ ®Æc ®iÓm trÎ quan s¸t rÔ h¬n , tõ ®ã so s¸nh rÊt râ rµng vµ ph©n lo¹i còng rÊt tèt .

Trong tiÕt d¹y m«i tr­­êng xung quanh t«i lång ghÐp thÝch hîp c¸c m«n kh¸c nh­­ :” To¸n , ©m nnh¹c , t¹o h×nh ,v¨n häc … ®Ó trÎ thªm høng thó , ghi nhí tèt h¬n , hiÓu vÊn ®Ò s©u vµ réng h¬n .

VÝ dô : Trong tiÕt d¹y lµm quen víi ®éng vËt sèng d­­íi n­­íc .

T«i cho trÎ thi “ ®è vui ” hai ®éi ra c©u ®è cho nhau vµ gi¶i c©u ®è ®éi b¹n .

“ Nhµ h×nh so¸n l»m ë d­íc ao

ChØ cã mét cöa ra vµo mµ th«i

Mang nhµ ®i kh¾p mäi n¬i

Kh«ng ®i ®ãng cöa nhØ ng¬i mét m×nh .”

( con èc )

Con g× ®Çu bÑp .

Hai ng¹nh hai bªn

R©u ng¾n vÓnh lªn

M×nh tr¬n bãng nhìn

( con c¸ trª)

Nh­­ vËy trÎ ®­­îc c©u ®è rÊt vui vÎ hµo høng , kÝch thÝch t­­ duy , lµm phong phó vèn tõ vµ ng«n ng÷ m¹ch l¹c . . Trong tiÕt d¹y t«i còng lång ghÐp to¸n s¬ ®¼ng , LQ víi con cua ,c« vµ trÎ cïng ®Õm sè ch©n cua .

T«i ®­a ©m nh¹c xen kÏ gi÷a c¸c phÇn chuyÓn tiÕp trong tiÕt d¹y ®Ó tiÕt d¹y thªm hµo høng ,s«i ®éng .

Trong tiÕt d¹y t«i còng kÝch thÝch kh¼ n¨ng s¸ng t¹o nghÖ thuËt cña trÎ b»ng c¸ch g¾n hoÆc d¸n ®Ó hoµn thiÖn bøc tranh .

T«i th­­êng tæ chøc c¸c trß ch¬i trong tiÕt häc .C¸c trß ch¬i ®éng ,trß ch¬i tÜnh ®an xen nhau ®Ó t¹o høng thó , tiÕt d¹y vui t­­¬i , trÎ thªm phÇn ho¹t b¸t nhanh nhÑn .

Víi mçi h×nh ¶nh cho trÎ lµm quen ®Òu cã tõ t­­¬ng øng ë d­­íi ®Ó rÔ nhËn biÕt ®­­îc ch÷ c¸i m×nh ®· häc .

6 / N©ng cao kü n¨ng quan s¸t , so s¸nh vµ ph©n lo¹i ë trÎ


BiÕt ®­­îc kü n¨ng vµ nghÖ thuËt dËy trÎ lµm quen víi MTXQ còng ch­a th¹t s¸ng t¹o , nªn b¶n th©n t«i k¾c phôc b»ng c¸ch : Th­­êng xuyªn häc tËp b¹n bÒ ®ång nghiÖp , luyÖn tËp giäng nãi sao cho thËt chuyÒn c¶m , t¸c phong d¹y sao cho nhÑ nhµng , linh ho¹t .

VÒ kiÕn thøc ph¶i n¾m v÷ng ph­­¬ng ph¸p d¹y , cung cÊp cho trÎ kiÕn thøc dï ®¬n gi¶n ­ nh­ng còng ph¶i thËt chÝnh x¸c .

TËn dông mäi thêi gian ®Ó tù rÌn luyÖn m×nh ,dï ë líp hay ë nhµ .

Sö dông bé tranh cho trÎ LQVMTXQ ,theo néi dung tõng bµi ,theo ®óng ch­­¬ng tr×nh .

Lu«n n¨ng nghe ,tiÕp thu ý kiÕn nhËn xÐt ,cña BGH sau mçi tiÕt d¹y , ®Ó tõ ®ã ph¸t huy nh÷ng mÆt tèt ,kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ .

+ VÒ c¸ch tiÕn hµnh :

Víi mçi b¸i tuú thuéc vµo ®èi t­­îng cho trÎ lµm quen , t«i t×m nh÷ng c¸ch vµo bµi kh¸c nhau ®Ó g©y sù chó ý , tß mß cña tÎ . cã thÓ dïng c©u ®è ,bµi h¸t … §ª trÎ nhËn biÕt ®èi t­­îng b»ng tranh ¶nh vµ ®å vËt , vËt thËt vµ m« h×nh .

Víi mçi ®èi t­­îng trÎ ®­­îc lµm quen , trÎ ®­­îc quan s¸t thËt kü , trÎ biÕt ®­a ra ý kiÕn nhËn xÐt cña m×nh , cïng víi ®ã lµ c©u hái gîi më cña c« , cø mçi lÇn lµm quen nh­­ vËy t«i lång ghÐp néi dung gi¸o dôc vµo bµi . TrÎ kh«ng nh÷ng hiÕu vÒ vËt ®ã mµ cßn cã c¸ch øng xö , hµnh ®éng víi chóng .

Sau khi trÎ ®­­îc lµm quen 3 – 4 ®èi t­­îng( trong 1bµi ) t«i cho trÎ so s¸nh 2®èi t­­îng mét , ®Ó trÎ cã thÓ rÔ rµng hoµn thµnh nhiÑm vô ph©n lo¹i trong c¸c trß ch¬i

Tæ chøc c¸c trß ch¬i trong mçi tiÕt ®¹t , t«i tæ chøc ®an xen trß ch¬i ®éng víi trß ch¬i tÜnh , lµm cho kh«ng khÝ tiÕt d¹y vui t­¬i hµo høng vµ hiÖu qu¶ .

Trong c¸c tiªt häc kh¸c t«i còng lång ghÐp kiÕn thøc m«i tr­­êng sung quanh ®Ó cñng cè vèn hiÓu biÕt vÒ biÓu t­îng ®· cã  cña trÎ

VÝ dô : Tron tiÕt lµm quen víi ch÷ c¸i I ,T , C

C« ®­a tranh h×nh “con voi ” C« vµ trÎ cïng ®µm tho¹i vÒ con voi ®Ó trÎ biÕt ®­­îc h×nh d¹ng ,m«i tr­­êng sèng , thøc ¨n vµ c¸ch vËn ®éng cña nã

Trong ho¹t ®éng kh¸c cña trÎ , t«i cã thÓ cung cÊp kiÕn thøc cò , tËn dông mäi lóc ,mäi n¬i ®Ó gi¸o dôc trÎ .

Trong ho¹t ®éng gãc , trÎ ®­îc ch¬i ë gãc thiªn nhien . trÎ t­­íi c©y , nhÆt l¸ , b¾t sau ,xem s¸ch vÒ m«i tr­­êng xung quanh . ®Æc biÖt trÎ ®­­îc ch¬i nhiÒu ®å vËt thËt , khi ®­îc ho¹t ®éng nhiÒu víi ®å vËt thËt , trÎ ®­­îc nh×n ,sê ,n¾n ,ngöi ,… Tõ ®ã cã h×nh ¶nh chän vÑn vÒ nh÷ng g× sung quanh tÎ , khçng thÕ mµ t«i cßn ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o cña trÎ b»ng c¸ch cho tÎ lµm tranh tõ nguyªn liÖu thiªn nhiªn nh­­ : Hoa , l¸ Ðp kh« , vá c©y ,coäng r¬m , vá thuû s¶n …

Qua c¸c buæi d¹o ch¬i ,th¨m quan , ho¹t ®éng ngoµi trêi , d· nngo¹i … khi trÎ quan s¸t t«i h­íng trÎ sö dông mäi gi¸c quan ®Ó trÎ cã thÓ chØ ra chän vÑn ®èi t­­îng ®ã .


VÝ dô : C« vµ trÎ quan s¸t c©y hoa hång , h­íng trÎ nhËn biÕt mµu s¾c c¸nh hoa . Cho trÎ sê c¸nh hoa thÊy mÞn vµ nh½n , c¸c mÐp cña l¸ cã r¨ng c­a . §­a hoa nªn ngöi cã mïi th¬m .

TrÎ ®­­îc quan s¸t kü , cã ®­­îc ®Çy ®ñ c¸c ®Æc ®iÓm cña ®èi t­­îng nªn trÎ so s¸nh rÊt tèt vµ ph©n lo¹i rÊt nhanh .

D¹o ch¬i th¨m quan ho¹t ®éng ngoµi trêi , kh«ng nh÷ng ®Ó trÎ kh¸m ph¸ thÕ giíi sung quanh m×nh mµ t«i cßn gi¸o dôc t×nh yªu thiªn nhiªn , ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng . t«i còng lu«n chó ý kiÕn thøc x· héi víi trÎ vÒ c«ng viÖc cña mçi ng­êi , vÒ mãi quan hÖ gi÷a con ng­­êi víi nhau , ®Æc biÖt lµ gi¸o dôc ATGT víi trÎ t¹o cho trÎ thãi quen vµ ý thøc khi tham gia giao th«ng . Víi trÎ mÆc dï kiÕn thøc rÊt ®¬n gi¶n . §i trªn ®­êng kh«ng ch¹y , kh«ng l« ®ïa , ®i bªn tay ph¶i , ho¹c lµ nh×n nh÷ng tÝn hiÖu giao th«ng .

7 / KÕt hîp gi÷a phô huynh vµ c« gi¸o ..

§èi víi trÎ mÇm non dÔ nhí l¹i dÔ quªn , nÕu kh«ng ®­­îc luyÖn tËp th­­êng xuyªn th× sau ngµy nghØ xÏ quªn lêi c« d¹y

V× thÕ t«i th­êng xuyªn chao ®æi víi phô huynh vµo giê ®ãn tr¶ trÎ ®Ó hiÓu ®­îc tÝnh c¸ch trÎ vµ ®Ó phô huynh luyÖn them cho trÎ .

Ch¸u A , ch¸u B rÊt thÝch ®äc c©u ®è cho bè mÑ nghe .

Ch¸u C ,ch¸u D rÊt hay hái vÒ nh÷ng g× l¹ sung quanh .

§éng viªn c¸c ch¸u kh«ng chØ biÕt b¶o vÖ m«i tr­­êng sung quanh mµ cßn gi÷ g×n ,gióp ®ì cha mÑ nh÷ng c«ng viÖc vÖ sinh nhá .

Trao ®æi víi phô huynh mua cho trÎ nh÷ng quÓn tranh vÒ con vËt ,c©y cá … phï hîp víi løa tuæi . trÎ ®­îc lµm quen víi h×nh ¶nh , víi ch÷ viÕt .

ViÖc kÕt hîp gi÷a gia ®×nh vµ c« gi¸o lµ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc , gióp trÎ luþªn tËp nhiÒu h¬n , tõ ®ã trÎ cã ®­îc vèn kiÕn thøc vÒ thiªn nhiªn , vÒ x· héi phong phó vµ ®a d¹ng h¬n,V× trÎ ë m«i tr­­êng lµ n«ng th«n , nªn ë nhµ trÎ ®­îc tiÕp xóc víi nhiÒu thiªn nhiªn , cá c©y hoa l¸ rÊt nhiÒu , ®­­îc bè mÑ th­­êng xuyªn cung cÊp vµ cñng cè nh÷ng g× ®· cã th× hiÖu qu¶ viÖc cho trÎ lµm quen víi m«i tr­­êng sung quanh lµ rÊt cao .

KÕt qu¶ thùc nghiÖm

Qua thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p trªn kÕt qu¶ ®¹t ®­­îc nh­­ sau :

  • B¶n th©n ®­­îc trau råi kiÕn thøc ,kü n¨ng , nghÖ thuËt d¹y trÎ .
  • Phô huynh tÝn nhiÖm tin yªu
  • KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ qua 6 tiÕt dËy ®­­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau :

 

 


 

B¶ng 2 : KÕt qu¶ ®¹t ®­­îc

STT

Ph©n lo¹i

§Çu n¨m

Cuèi n¨m

Sè l­îng

Tû lÖ %

Sè l­­îng

Tû lÖ %

1

Lo¹i tèt

2

33.33

4

66.67

2

Lo¹i kh¸

4

66.67

2

33.33

 

Víi trÎ cã tiÕn bé râ rÖt trong tõng tiÕt d¹y .

TrÎ cã kü n¨ng quan s¸t , so s¸nh ,ph©n lo¹i tèt , hiÓu biÕt réng vÒ tù nhiªn còng nh­ vÒ x· héi .

§Æc biÖt trong héi thi bÐ lµm quen ATGT vµ gi¸o dôc b¶o vÖ m«i tr­­êng c¸c ch¸u líp t«i thÓ hiÖn rÊt tèt vÒ kiÕn thøc ATGT còng rÊt tèt vµ cã ý thøc b¶o vÖ m«i tr­­êng . §­­îc ban gi¸m kh¶o ®¸nh gi¸ rÊt cao .

kÕt qu¶ ®¸nh gi¸  cña trÎ

§­­îc biÓu hiÖn qua b¶ng sau :

B¶ng 3 : KÕt qu¶ ®¹t ®­­îc cña trÎ

TT

Kü n¨ng quan s¸t ,so s¸nh ,ph©n lo¹i

§Çu n¨m

Cuèi n¨m

T¨ng

Sè l­­îng

Tû lÖ %

Sè l­­îng

Tû lÖ %

Sè l­­îng

Tû lÖ %

1

Lo¹i tèt

4

16

10

40

6

24

2

Lo¹i kh¸

6

24

10

40

4

16

3

Trung b×nh

13

52

5

20

 

 

4

Lo¹i yÕu

2

8

0

0

 

 

 

§èi t­­îng phô huynh :

C¸c bËc phô huynh ®· nhËn thøc râ ®­­îc tÇm quan träng cña viÖc d¹y trÎ lµm quen víi m«i tr­­êng  xung quanh , t¹o ®iÒu kiÖn cïng c«ng t¸c víi c« gi¸o ®Ó ®­­îc lµm quen víi m«i tr­êng  xung quanh cña trÎ ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt , ®ã còng ®· gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng m«n cho trÎ lµm quen víi m«i tr­­êng  xung quanh .

 

Bµi häc kinh nghiÖm

-         Gi¸o viªn thùc sù yªu nghÒ mÕn trÎ , cã n¨ng lùc s­­ ph¹m , n¾m ch¾c chuyªn m«n .


-         Cã sù hiÓu biÕt vÒ kü n¨ng d¹y trÎ lµm quen víi m«i tr­­êng sung quanh .

-         Cã sù s¸ng t¹o trong mçi tiÕt d¹y , lu«n cã sù ®æi míi trong ph­­¬ng ph¸p d¹y trÎ

-         Th­­êng xuyªn rÌn luyÖn b¶n th©n ,kü n¨ng d¹y , thao t¸c ,rÌn luyÖn giäng nãi

-         §å dïng d¹y trÎ phong phó s¸ng t¹o hÊp dÉn víi trÎ .

-         Lµm tãt c«ng t¸c tuyªn truyÒn víi c¸c bËc phô huynh .

-         Lu«n t¹o ®­îc m«i tr­­êng häc mµ ch¬i ,ch¬i mµ lµm .

-         Chó ý rÌn trÎ Ýt nãi , chËm hiÓu cã ph­­¬ng ph¸p h­íng d©nn xcô thÓ .

-         §éng viªn kÞp thêi vµ gióp trÎ tËp luþen th­­êng xuyªn .

-         T¹o ®iÒu kiÖn tèt ®Ó trÎ cã kh¶ n¨ng t­­ duy , ph¸t triÓn tèt . dùa vµo héi thi “BÐ lµm quen ATGTvµ gi¸o dôc BVMT”

              Trªn ®©y lµ mét sè biÖn ph¸p , kinh nghiÖm mµ t«i ®· thùc nghiÑm ®Ó “ N©ng cao chÊt l­­îng cho trÎ lµm quen víi m«i tr­­êng sung quanh ” cho trÎ 5 – 6 tuæi , ®Ó n©ng cao kü n¨ng quan s¸t , so s¸nh ph©n lo¹i ë trÎ khi ®­­îc lµm quen víi m«i tr­­êng  xung quanh .  B¶n th©n rÊt mong ®­­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña quý ban vµ c¸c ®ång nghiÖp ®Ó nh÷ng giê d¹y m«i tr­­êng  xung quanh ®¹t kÕt qu¶ cao.

 

                        Phó Tóc .Ngµy 19.th¸ng  5 n¨m 2009

nhËn xÐt , ®¸nh gi¸ , xÕp lo¹i cña                                                 Ng­êi viÕt

        héi ®ång khoa häc c¬ së                                                 

 

 

 

 

Chñ tÞch héi ®ång

( Ký tªn , ®ãng dÊu )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

SKKN-MTXQ.doc[0.09 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)