SKKN- Soạn Violet

giáo án điện tử Tiểu Học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       15      0
Ngày đăng 2008-05-23 21:53:13 Tác giả Hùng Nguyễn Mạnh loại .doc kích thước 0.33 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

ÑEÀ TAØI: SOAÏN THAÛO BAØI TAÄP TRAÉC NGHIEÄM TREÂN VIOLET DAØN BAØI ÑAËT VAÁN ÑEÀ NHÖÕNG KHOÙ KHAÊN, THUAÄN LÔÏI TRONG VIEÄC ÖÙNG DUÏNG COÂNG CUÏ SOAÏN THAÛO VIOLET CAØI ÑAËT VAØ CHAÏY CHÖÔNG TRÌNH NHÖÕNG LÖU YÙ CHUNG CUÛA CHÖÔNGTRÌNH ÖÙNG DUÏNG ÑEÅ SOAÏN THAÛO CHÖÔNG TRÌNH TRAÉC NGHIEÄM KEÁT LUAÄN 1 Soaïn thaûo baøi taäp traéc nghieäm treân Violet. ÑEÀ TAØI: SOAÏN THAÛO BAØI TAÄP TRAÉC NGHIEÄM TREÂN VIOLET  1. ÑAËT VAÁN ÑEÀ: - Hoïc sinh tieåu hoïc coù nhöõng khoù khaên trong vieäc giaûi quy

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
ÑEÀ TAØI:
 
SOAÏN THAÛO BAØI TAÄP TRAÉC NGHIEÄM TREÂN VIOLET
 
DAØN BAØI
 
 
ÑAËT VAÁN ÑEÀ
NHÖÕNG KHOÙ KHAÊN, THUAÄN LÔÏI TRONG VIEÄC ÖÙNG DUÏNG COÂNG CUÏ SOAÏN THAÛO VIOLET
CAØI ÑAËT VAØ CHAÏY CHÖÔNG TRÌNH
NHÖÕNG LÖU YÙ CHUNG CUÛA CHÖÔNGTRÌNH
ÖÙNG DUÏNG ÑEÅ SOAÏN THAÛO CHÖÔNG TRÌNH TRAÉC NGHIEÄM
KEÁT LUAÄN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

Soaïn thaûo baøi taäp traéc nghieäm treân Violet.


 
    ÑEÀ TAØI:
 
SOAÏN THAÛO BAØI TAÄP TRAÉC NGHIEÄM TREÂN VIOLET

 
1. ÑAËT VAÁN ÑEÀ:
-    Hoïc sinh tieåu hoïc coù nhöõng khoù khaên trong vieäc giaûi quyeát caùc nhieäm vuï hoïc taäp nhö: Ñi hoïc ñuùng giôø, ngoài hoïc ngay ngaén, phaûi laøm caùc baøi taäp ñöôïc giao ñuùng thôøi haïn… Tuy nhieân, ôû caùc em, yù chí coøn thaáp, deã thaáy nhaøm chaùn vaø nhanh choùng maát söï chuù yù. Caùc em chæ höùng thuù vôùi ñaëc ñieåm beân ngoaøi cuûa quaù trình hoïc taäp. Ñoái vôùi hoïc sinh, tính tích cöïc beân trong thöôøng naûy sinh töø taùc ñoäng beân ngoaøi. Vì vaäy,  laøm theá naøo ñeå loâi cuoán, thu huùt söï chuù yù cuûa caùc em luoân  laø ñieàu thoâi thuùc chuùng toâi tìm kieám nhöõng giaûi phaùp nhaèm giaûm bôùt nhöõng khoù khaên vaø ñem ñeán cho caùc em  nieàm höùng thuù trong hoïc taäp.
-   Moät trong nhöõng giaûi phaùp cuûa chuùng toâi laø vieäc öùng duïng coâng ngheä thoâng tin trong daïy hoïc. Phaàn meàm Violet laø phaàn meàm coâng cuï giuùp cho giaùo vieân coù theå töï xaây döïng ñöôïc caùc baøi giaûng treân maùy tính moät caùch nhanh choùng vaø hieäu quaû, phuø  hôïp vôùi hoïc sinh tieåu hoïc. Töông töï phaàn meàm PowerPoint, Violet coù ñaày ñuû caùc chöùc  naêng duøng ñeå taïo ra caùc trang noäi dung baøi giaûng. Ngoaøi ra, Violet coøn cung caáp saün nhieàu maãu baøi taäp chuaån döôùi daïng traéc nghieäm. Ñaây laø ñieàu chuùng toâi taâm ñaéc.
-   Nhaèm öùng duïng moät caùch hieäu quaû phöông tieän daïy hoïc treân, nhaèm thay ñoåi hình thöùc daïy hoïc, vaø giuùp caùc em tieáp caän baøi taäp döôùi daïng traéc nghieäm, trong phaïm vi cuûa baøi vieát naøy, chuùng toâi muoán trao ñoåi nhöõng hieåu bieát cuûa mình cuøng ñoàng nghieäp vaø hôn heát chuùng ta mang ñeán cho caùc em nieàm höùng thuù trong giôø hoïc.
2. NHÖÕNG KHOÙ KHAÊN, THUAÄN LÔÏI TRONG VIEÄC ÖÙNG DUÏNG COÂNG CUÏ SOAÏN THAÛO VIOLET:
2.1 Khoù khaên:
* Cô sôû vaät chaát keùm, phoøng hoïc chaät heïp khieán cho vieäc trình chieáu gaëp nhieàu khoù khaên. Maøn hình ñuùng tieâu chuaån thì khoâng söû duïng ñöôïc.
* Maùy tính thö vieän tröôøng coù caáu hình yeáu, khoâng duøng ñöôïc.
1

Soaïn thaûo baøi taäp traéc nghieäm treân Violet.


     Ñaây laø nhöõng khoù khaên thöïc teá töø phía chuùng toâi, nhöng chuùng toâi ñaõ coù giaûi phaùp laø duøng vaûi traéng khoâng boùng ñeå thay cho maøn hình.
2.2 Thuaän lôïi:
- Chuùng toâi ñöôïc söï giuùp ñôõ nhieät tình, tröïc tieáp töø caùn boä chuyeân moân phoøng giaùo duïc quaän Taân Phuù, söï ñoäng vieân cuûa nhaø tröôøng.
- Tröôøng ñöôïc trang bò maùy chieáu Projector môùi, maøn aûnh roäng.
- Löïc löôïng giaùo vieân khoái nhieät tình, ham hoïc hoûi vaø ñoaøn keát, raát quan taâm ñeán vieäc toå chöùc daïy hoïc nhö theá  naøo cho hieäu quaû.
- Vôùi coâng cuï soaïn thaûo Violet, noäi dung luyeän taäp ñöôïc theå hieän ña daïng. nhôø ñoù thu huùt söï chuù yù cuûa hoïc sinh. Vì theá, caùc em laøm vieäc tích cöïc hôn. Kieán thöùc ñöôïc khaéc saâu hôn nhôø söï hoaït ñoäng tích cöïc ñoù. Giôø hoïc trôû neân loâi cuoán, haáp daãn hôn.
- Baøi soaïn cuûa moãi giaùo vieân treân Violet laø nguoàn tö lieäu giaûng daïy coù theå duøng cho caû khoái. Vì vaäy maø coâng söùc ñaàu tö cuûa chuùng ta ñöôïc söû duïng trieät ñeå. Giaùo vieân coù theå söûa ñoåi deã daøng  khi muoán caäp nhaät theâm hoaëc caét boû phaàn khoâng phuø hôïp ( khi chöa ñoùng goùi baøi giaûng ).
- Treân moät trang baøi giaûng( baèng moät sidle trong PowerPoint), chuùng ta coù theå thieát keá nhieàu baøi taäp khaùc nhau cho nhöõng phaân moân khaùc nhau.
- Violet coù giao dieän thieát keá tröïc quan vaø deã duøng, ngoân ngöõ giao tieáp vaø phaàn trôï giuùp hoaøn toaøn baèng tieáng Vieät neân phuø hôïp vôùi taát caû giaùo vieân. Font tieáng Vieät luoân ñaûm baûo oån ñònh treân moïi maùy tính.
- Baøi soaïn ñöôïc ñaõ ñoùng goùi seõ xuaát ra thaønh thö muïc chöùa file EXE hoaëc file HTML coù theå chaïy ñoäc laäp ñöôïc treân moïi maùy tính, hoaëc ñöa leân maùy chuû thaønh caùc baøi giaûng tröïc tuyeán ñeå söû duïng qua maïng Iternet. 
- Violet coù theå keát hôïp vôùi caùc phaàn meàm coâng cuï khaùc nhö PowerPoint.
3.   CAØI ÑAËT VAØ CHAÏY CHÖÔNG TRÌNH:
- Baïn coù theå caøi ñaët phaàn meàm Violet töø ñóa CD hoaëc download theo ñòa chæ website: www.bachkim.com.vn
   4. NHÖÕNG LÖU YÙ CHUNG CUÛA  CHÖÔNG TRÌNH:
- Chaïy chöông trình Violet baïn phaûi taét Vietkey ñeå söû duïng cheá ñoä goõ tieáng vieät cuûa Violet.
1

Soaïn thaûo baøi taäp traéc nghieäm treân Violet.


- Ñeå nhaäp phaân soá, caùc soá ño dieän tích, theå tích baïn phaûi goõ vôùi töø khoùa LATEX(…)
 
Ví duï:  
  Muoán nhaäp , baïn phaûi goõ: Latex(3/5)
- Baïn chæ ñoùng goùi baøi giaûng khi khoâng coøn chænh söûa theâm gì nöõa.
- Ñeå keát hôïp vôùi PowerPoint baïn phaûi thao taùc nhö sau: taïo 1 slide môùi ôû PowerPoint ( thöù töï slide naøy tuøy thuoäc vaøo noäi dung baøi giaûng )        Autoshapes ( nhaép choïn 1 bieåu töôïng, keùo bieåu töôïng vöøa choïn leân trang PowerPoint, luùc naøy hoäp thoaïi Action setting xuaát hieän )   Action buttons   Run program Browse ( tìm oå ñóa löu phaàn thieát keá VIOLET )  OK      OK.
 
ÖÙNG DUÏNG ÑEÅ SOAÏN THAÛO BAØI TAÄP TRAÉC NGHIEÄM:
1

Soaïn thaûo baøi taäp traéc nghieäm treân Violet.


  Violet coù ñaày ñuû caùc chöùc  naêng duøng ñeå taïo ra caùc trang noäi dung baøi giaûng: cho pheùp nhaäp döõ lieäu vaên baûn, coâng thöùc, caùc file döõ lieäu multimedia( hình aûnh, aâm thanh, phim, hoaït hình Flash…) sau ñoù laép gheùp döõ lieäu, saép xeáp thöù töï, taïo caùc hieäu öùng chuyeån ñoäng vaø bieán ñoåi. Trong phaïm vi cuûa baøi vieát naøy, toâi mong muoán chia seû, trao ñoåi vôùi caùc baïn veà caùc daïng baøi taäp traéc nghieäm nhaèm öùng duïng deã daøng hôn, hieäu quaû hôn trong quaù trình giaûng daïy, goàm caùc daïng baøi sau:
  baøi taäp traéc nghieäm, baøi taäp keùo thaû chöõ, baøi taäp oâ chöõ.
    5.1 Baøi taäp kieåu traéc nghieäm ( 4 kieåu ).
* Moät ñaùp aùn ñuùng:
   - Chæ cho pheùp choïn moät ñaùp aùn ñuùng.
* Nhieàu ñaùp aùn ñuùng:
   - Cho pheùp choïn nhieàu ñaùp aùn moät luùc.
* Ñuùng – sai:
   - Vôùi moãi phöông aùn seõ traû lôøi laø ñuùng hay sai.
    + Löu yù:
        Ñoái vôùi caùc daïng baøi taäp treân, baïn chæ caàn tích vaøo nhöõng keát quaû ñuùng
     sau moãi phöông aùn.                   
          * Caâu hoûi gheùp ñoâi:
             - Keùo thaû yù ôû coät phaûi vaøo caùc yù töông öùng ôû coät traùi ñeå ñöôïc keát quaû ñuùng.
    + Löu yù:
         Taïo kieåu baøi taäp traéc nhieäm  “Gheùp ñoâi” khi soaïn thaûo baïn phaûi luoân ñöa ra keát quaû ñuùng ñaèng sau moãi phöông aùn. Sau ñoù, Violet seõ troän ngaãu nhieân caùc keát quaû .
Ví duï:  
  Taïo baøi taäp traéc nghieäm sau
   Caùc khaúng ñònh sau laø ñuùng hay sai:
a)    Moät soá chia heát cho 9 thì soá ñoù chia heát cho 3.
b)    Moät soá chia heát cho 3 thì soá ñoù chia heát cho 9.
1

Soaïn thaûo baøi taäp traéc nghieäm treân Violet.


a)    Moät soá chia heát cho 15 thì soá ñoù chia heát cho 9.
  Nhập liệu cho bài tập trên như sau:
 

 
Để thêm phương án, ta nhấn vào nút “+” ở góc dưới bên trái, để bớt phương án thì nhấn vào nút “”. Sau khi nhập xong, ta nhấn nút "Đồng ý" sẽ được màn hình bài tập trắc nghiệm như sau:
 

5.2 Baøi taäp  keùo thaû chöõ:
* Keùo thaû chöõ/ keùo thaû hình aûnh:
    Nhieäm vuï cuûa hoïc sinh laø keùo thaû caùc ñoái töôïng naøy vaøo ñuùng vò trí ñöôïc quy ñònh tröôùc treân moät hình aûnh hay moät ñoaïn vaên baûn. Baøi taäp naøy coøn theå hieän döôùi daïng aån hieän hoaëc ñieàn khuyeát.
1

Soaïn thaûo baøi taäp traéc nghieäm treân Violet.


* AÅn hieän chöõ :
   Khi click chuoät vaøo choã troáng thì ñaùp aùn seõ hieän leân (neáu ñang aån) hoaëc aån ñi (neáu ñang hieän).
* Ñieàn khuyeát:
  Khoâng coù saún caùc töø phöông aùn, hoïc sinh hoaëc giaùo vieân phaûi click chuoät vaøo oâ troáng ñeå goõ nhaäp phöông aùn cuûa mình vaøo.
  + Löu yù:
         Daïng baøi taäp naøy khoâng cho nhaäp caùc kyù hieäu toaùn hoïc nhö: ñôn vò ño dieän tích, theå tích, phaân soá nhö daïng baøi taäp traéc nghieäm.
5.3 Baøi taäp oâ chöõ
-   Troø chôi giaûi oâ chöõ haøng ngang vaø  haøng doïc.
  + Löu yù: 
    Khi giaûi oâ chöõ , hoïc sinh ( hoaëc giaùo vieân ) phaûi click chuoät vaøo caâu hoûi choïn roài goõ caâu traû lôøi töông öùng vaøo hoäp. Vì vaäy, caâu traû lôøi caàn ngaén goïn.
Sau khi soaïn thaûo caùc baøi taäp baïn coù theå taïo hieäu öùng chuyeån ñoäng vaø bieán ñoåi, ñoùng goùi lieân keát vôùi caùc baøi giaûng ñöôïc taïo töø PowerPoint.
     Caùc daïng baøi taäp treân ñeàu ñöôïc höôùng daãn thieát keá raát roõ raøng trong taäp tin “ Höôùng daãn söû duïng” khi baïn download chöông trình.
    Toùm laïi:
    Baïn coù theå öùng duïng phaàn meàm treân ñeå soaïn thaûo caùc daïng baøi taäp traéc nghieäm moät caùch deã daøng, nhanh choùng, hieäu quaû, phuø hôïp vôùi hoïc sinh tieåu hoïc.
  6 . KEÁT LUAÄN:
-   Ñieàu toâi thaáy taâm ñaéc nhaát laø qua vieäc xaây döïng caùc baøi taäp döôùi daïng traéc nghieäm naøy, ngoaøi vieäc thay ñoåi hình thöùc daïy hoïc chuùng toâi coøn giuùp hoïc sinh tieáp caän nhieàu hôn vôùi hình thöùc luyeän taäp traéc nghieäm. Ñieàu ñoù phuø hôïp vôùi xu theá giaùo duïc cuûa caùc nöôùc treân theá giôùi. Thoâng qua ñoù, töøng böôùc chuùng toâi xaây döïng cho hoïc sinh tính phaûn bieän. Hoïc sinh bieát: löïa choïn caùi gì thì phaûi coù cô sôû ñuùng ñaén, bieát lyù giaûi cho nhöõng ñieàu mình choïn hoaëc khoâng choïn, bieát söûa sai vaø chòu traùch nhieäm veà quyeát ñònh cuûa baûn thaân mình, bieát hoïc ôû thaày, ôû baïn vaø hoïc maø khoâng caàn ñöôïc daïy.
1

Soaïn thaûo baøi taäp traéc nghieäm treân Violet.


-   Muïc ñích cuoái cuøng laø thoâng qua noäi dung, phöông phaùp vaø hình thöùc toå chöùc daïy hoïc, chuùng ta phaûi khôi daäy nieàm ñam meâ, söï toø moø trong hoïc taäp. Trang bò cho caùc em kyõ naêng soáng, kyõ naêng öùng phoù vôùi cuoäc soáng luoân luoân bieán ñoäng.
 
     Caùc baïn suy nghó gì veà lôøi phaùt bieåu cuûa thuû töôùng Lyù Hieån Long nhaân muøa khai tröôøng ôû Singapore “Thöù haïng laø quan troïng nhöng thöù haïng khoâng phaûi laø ñieàu duy nhaát trong cuoäc soáng vaø coù nhieàu ñieàu khaùc trong cuoäc soáng phaûi hoïc ôû tröôøng”.
                                                    Taân Phuù, ngaøy 1 thaùng 11 naêm 2006.
                                                                        Ngöôøi vieát
 
 
                                                              Traàn Thò Baïch Thuûy
1

Soaïn thaûo baøi taäp traéc nghieäm treân Violet.


Nguồn:Hùng Nguyễn Mạnh

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử SKKN- Soạn Violet
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.png152_VIOLET.doc[0.33 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
wtvstq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2008-05-23 21:53:13
Loại file
doc
Dung lượng
0.33 M
Trang
1
Lần tải
1
Lần xem
15
giáo án điện tử SKKN- Soạn Violet

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • SKKN- Soan Violet
  TOÁN HỌC
  SKKN- Soan Violet

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử TOÁN HỌC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/3/2009

  Xem: 62

 • SKKN- Soạn Violet
  Tiểu học
  SKKN- Soạn Violet

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2008

  Xem: 1

 • SKKN- Soạn Violet
  Sáng kiến kinh nghiệm
  SKKN- Soạn Violet

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sáng kiến kinh nghiệm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/1/2009

  Xem: 377

 • SKKN- Soan Violet
  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
  SKKN- Soan Violet

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/3/2009

  Xem: 71

 • SKKN soạn violet
  Sinh học 12
  SKKN soạn violet

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/10/2010

  Xem: 0

 • violet soan thu
  Tiếng Việt
  violet soan thu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2009

  Xem: 10

 • Soan thao= Violet
  Thủ thuật word
  Soan thao= Violet

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ thuật word

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/7/2009

  Xem: 22

 • bai soan violet
  Toán học 4
  bai soan violet

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/2/2010

  Xem: 116

 • SKKN violet
  Sáng kiến kinh nghiệm
  SKKN violet

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sáng kiến kinh nghiệm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2013

  Xem: 0

 • SKKN Violet
  THCS
  SKKN Violet

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử THCS

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/3/2011

  Xem: 0