Sơ đồ phản ứng

Đăng ngày 3/20/2012 8:53:11 PM | Thể loại: Hóa 9 | Chia sẽ bởi: Thảo Trương Thế | Lần tải: 12 | Lần xem: 21 | Page: 1 | Kích thước: 0.23 M | Loại file: doc

Chuyên đề SƠ ĐỒ PHẢN ỨNG- Luyện thi vào 10 - Nguyễn Văn Hoà- Phù M

Chuyên đề:    SƠ ĐỒ PHẢN ỨNG ( Phần vô cơ )

 

I- KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1/ Các bước thực hiện:

-  Phân loại các nguyên liệu và sản phẩm ở mỗi mũi tên.

- Chọn các phản ứng thích hợp để biến các nguyên liệu thành các sản phẩm.

- Viết đầy đủ các phương trình hóa học ( ghi điều kiện nếu có ).

* Lưu ý :

+ )  Trong sơ đồ biến hoá :   mỗi mũi tên chỉ được viết một PTHH.

+ )  Trong mỗi sơ đồ thì các chữ cái giống nhau là các chất giống nhau  ( dạng bổ túc pư )

2/Quan hệ biến đổi các chất vô cơ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Chú ý :   

Ngoài ra còn phải sử dụng các phản ứng khác : nhiệt phân, điện phân,  phản ứng chuyển mức hóa trị,  tính chất của H2SO4 đặc và HNO3 ... và các phản ứng nâng cao khác.                           

 

II- BÀI TẬP ÁP DỤNG VÀ NÂNG CAO:

 

1) Hoàn thành dãy chuyển hoá sau đây ( ghi rõ điều kiện nếu có ):

 

 

 

 

 

 

2) Hoàn thành sơ đồ biến hoá sau đây ( ghi rõ điều kiện nếu có ):

a) Na NaCl NaOH NaNO3   NO2 NaNO3.

b) Na Na2O NaOH Na2CO3 NaHCO3 Na2CO3 NaCl NaNO3.

c) FeS2   SO2 SO3   H2SO4 SO2 H2SO4 BaSO4.

d) Al Al2O3 Al NaAlO2 Al(OH)3 Al2O3 Al2(SO4)3 AlCl3 Al.

e) Na2ZnO2  Zn ZnO Na2ZnO2 ZnCl2 Zn(OH)2 ZnO.

g) N2 NO NO2 HNO3 Cu(NO3)2 CuCl2 Cu(OH)2 CuO Cu CuCl2.

h)  X2On  X Ca(XO2)2n 4 X(OH)n  XCln  X(NO3)n X.

 

3) Hoàn thành sơ đồ chuyển hoá sau đây:

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn :

 Các chất A,B bị khử bởi CO nên phải là các oxit ( mức hoá trị Fe < III)  và D phải là Fe.

 F và G là các sản phẩm của sự oxi hoá nên phải là các oxit.

  Chọn các chất lần lượt là : Fe3O4, FeO, Fe, FeS, SO2, SO3, H2SO4.

 

4) Xác định các chữ cái trong sơ đồ phản ứng và viết PTHH xảy ra:

a) X1 + X2  Br2  +   MnBr2   +   H2O

b) X3   +   X4  +  X5  HCl  + H2SO4

c) A1  +   A2   SO2  +  H2O

d) B1   +   B2  NH3    +   Ca(NO3)2   +  H2O

e) D1  +   D2  +  D3    Cl2   +    MnSO4  +   K2SO4   +  Na2SO4  +  H2O

Hướng dẫn :

 Dễ thấy chất X1,X2 :  MnO2 và HBr.

 Chất X3 X5 :  SO2, H2O , Cl2.

 Chất A1,A2 :  H2S và O2  ( hoặc S và H2SO4 đặc )

 Chất B1, B2 :  NH4NO3 và Ca(OH)2.

 Chất D1, D2,D3 : KMnO4 , NaCl, H2SO4 đặc.

 

5) Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau đây :

   SO2   muối A1

 A        A3

       Kết tủa A2  

Biết A là hợp chất vô cơ , khi đốt cháy 2,4gam A thì thu được 1,6 gam Fe2O3 và 0,896 lít khí sunfurơ ( đktc).

Hướng dẫn :

 Trong 2,4 gam A có :   1,12 gam Fe ;     1,28 gam S    không có oxi

 Xác định A : FeS2 ( được hiểu tương đối là FeS. S )

 Các phương trình phản ứng :

 4FeS2  +  11O2 2Fe2O3  +  8SO2

 SO2  +  2NaOH  Na2SO3 +  H2O

 FeS2  +   2HCl  FeCl2  +   H2S  +  S       (  xem FeS2    FeS.S )

 Na2SO3  +   S  Na2S2O3   ( làm giảm hóa trị của lưu huỳnh )

 

6) Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau đây:

      SO3  H2SO4

a) FeS2     SO2         SO2 S

 

   NaHSO3 Na2SO3

 

 NaH2PO4

b) P P2O5 H3PO4     Na2HPO4

 Na3PO4

c) BaCl2  +   ?       KCl    +    ?   ( 5 phản ứng khác nhau )

 

7) Xác định các chất ứng với các chữ cái A, B, C, D, E ... và viết phương trình phản ứng.

a)   B + CO2   ; B +  H2O C

 C  +  CO2  A + H2O  ; A +  H2O + CO2   D

 D A + H2O + CO2

b)  FeS2   +   O2 A + B  ; G + KOH H + D

 A + O2 C    ; H  +  Cu(NO3)2 I + K

 C + D axit E   ; I     +  E   F  +  A + D

 E + Cu F + A + D   ; G  +  Cl2  +  D   E + L

 A + D axit G

c)  N2  +   O2 A  ; C  +   CaCO3  Ca(NO3)2  +  H2O + D

 A  +    O2 B    ; D  +   Na2CO3 + H2O E

 B   +   H2O   C  +   A  ; E Na2CO3  +   H2O + D

d)

       

 

 

 

 

 

( Biết ở sơ đồ d : A,B,C,D,E là các hợp chất khác nhau của lưu huỳnh ).

Hướng dẫn :

(1) :   H2S  +  2NaOH    Na2S + 2H2O

(2): Na2S  +  FeCl2 FeS   + 2NaCl

(3): FeS   +  H2SO4 FeSO4  +  H2S

(4): 3FeSO43/2Cl2   Fe2(SO4)3  +  FeCl3

(5): Fe2(SO4)3  +  3H2O 2Fe + 3H2SO4  +  3/2 O2

(6): H2SO4  +  K2S K2SO4  +  H2S

(7): FeS +  2HCl   FeCl2 +  H2S

(8):  H2SO4  +  FeO FeSO4  +  H2O

Có thể giải bằng các phương trình phản ứng khác.

 

8) Hoàn thành dãy chuyển hoá sau :

a)  CaCl2 Ca Ca(OH)2 CaCO3    Ca(HCO3)2

 

Clorua vôi               Ca(NO3)2

b)  KMnO4 Cl2  NaClO NaCl NaOH Javel Cl2

 

O2   KClO3       

 

9) Xác định các chất A,B,C,D,E ,G,X, và hoàn thành các phương trình phản ứng:

 Fe    +    A     FeCl2   +    B  ; D  +    NaOH E     +  G

 B     +    C A   ; G   +  H2O X   +   B   +    C

 FeCl2   +    C   D

 

10) Thay các chữ cái bằng các CTHH thích hợp và hoàn thành phản ứng sau:

 A +  H2SO4 B + SO2 + H2O ; D  +  H2   A   +  H2O

 B  +   NaOH   C  +  Na2SO4 ; A   +   E  Cu(NO3)2   +  Ag

 C D + H2O

Hướng dẫn :     A: Cu  ; B: CuSO4 ; C: Cu(OH)2  ; D: CuO  ;   E: AgNO3

 

11) Hãy chọn 2 chất vô cơ X khác nhau và xác định A,B,C,D,E,F thỏa mãn sơ đồ sau :

   AC E

 X X X  X    ( Hướng dẫn : X là chất bị nhiệt phân hoặc điện phân)

   BD F

12) a) Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau  ( mỗi chữ cái là một chất khác nhau, với S là lưu huỳnh )

 S  +    A   X    ;        S   +  B Y

 Y  +   A   X + E   ;  X  +  Y S  +  E

 X  +   D  +   E  U  + V  ;  Y  +  D +  E U  +  V

 b) Cho từng khí X,Y trên tác dụng với dung dịch Br2 thì đều làm mất màu dung dịch brom. Viết các phương trình hóa học xảy ra.

Hướng dẫn :

 XY là những chất tạo ra từ S nên chỉ có thể : SO2, H2S , muối sunfua kim loại, sunfua cacbon. Nhưng vì X tác dụng được với Y nên phù hợp nhất là : X ( SO2) và Y ( H2S).

 Các phương trình phản ứng:

  S  +  O2 SO2 ( X)

  H2S  +  O2 SO2   +   H2( E)

  SO2  +   Cl2 +  2H2 H2SO4   +  2HCl    ( U: H2SO4 và V : HCl )

  S    +    H2  H2S ( Y)

  SO2   +    2H2S 3S  +  2H2O

  H2S  +   4Cl2  +   4H2H2SO4   +  8HCl  

 

13) Xác định các chất A,B, ... M,X trong sơ đồ và viết PTHH để minh họa:

  X +  A      F

  X +  B      HF

  X +  C       K H  +  BaSO4

  X +  D      XH

Hướng dẫn : A,B,C,D phải là các chất khử khác nhau, X là oxit của sắt.

 

14) Viết PTHH để thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau ( mỗi chữ cái là một chất khác nhau)

A B C D A D E A

Biết trong hợp chất oxit, nguyên tố A có chiếm 52,94% về khối lượng.

 

 

15) Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau:

   FeCl2 Fe(NO3)2 Fe(OH)2

 Fe        Fe2O3Fe.

   FeCl Fe(NO3)2 Fe(OH)3 

 

16) Cho sơ đồ phản ứng sau đây :

 NH3  A1 A2    

Biết A1 gồm các nguyên tố C,H,O,N với tỷ lệ khối lượng tương ứng 3:1:4:7 và trong phân tử A1 có 2 nguyên tử nitơ.

a) Hãy xác định CTHH của A1, A2, A3 và hoàn thành phương trình phản ứng trên.

b) Chọn chất thích hợp để làm khô mỗi khí A3 và  A4.

Hướng dẫn :  từ tỷ số khối lượng C,H,O,N  tìm được  A1 là urê :  CO(NH2)2 

 

   --------------------------------------------------------

 

1

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Sơ đồ phản ứng, Hóa 9. . Chúng tôi chia sẽ đến các bạn giáo án Sơ đồ phản ứng .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , Thư viện Sơ đồ phản ứng thuộc danh mục Hóa 9 được chia sẽ bởi user Thảo Trương Thế đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này đã chia sẽ vào chuyên mục Hóa 9 , có 1 page, thuộc file .doc, cùng thể loại còn có Giáo án Bài tập - Tài liệu tự học Hóa 9 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo Chuyên đề: SƠ ĐỒ PHẢN ỨNG ( Phần vô cơ ) I- KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1/ Các bước thực hiện: - Phân loại những nguyên liệu và sản phẩm ở mỗi mũi tên,còn cho biết thêm - Chọn những phản ứng phù hợp để biến những nguyên liệu thành những sản phẩm, bên cạnh đó - Viết đầy đủ những phương trình hóa học ( ghi điều kiện giả dụ có ), nói thêm * Lưu ý : + ) Trong sơ đồ biến hoá : mỗi mũi tên chỉ được viết một PTHH, thêm nữa + ) Trong mỗi sơ đồ thì những chữ cái giống nhau https://nslide.com/giao-an/so-do-phan-ung.kqbzxq.html