slide 1
Trang 1
slide 2
Trang 2
slide 3
Trang 3
slide 4
Trang 4
slide 5
Trang 5
slide 6
Trang 6

Số nguyên tố. Hơp số. Bảng số nguyên tố giáo án Toán học 6

Đăng ngày 10/20/2009 1:13:00 PM | Thể loại: Toán học 6 | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 6 | FileSize: 0.02 M | File type: ppt
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

SỐ NGUYÊN TỐ. HỢP SỐ. BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ
Tiết
1. Số nguyên tố. Hợp số
1
;
;
;
;
;
;
;
;
1
1
1
1
2
2
2
4
3
3
5
6
2
3
4
5
6
;
;
;
Hãy xếp các số a vào hai nhóm: Nhóm chỉ có hai ước và nhóm có nhiều hơn hai ước?

Để tìm hiểu thế nào là số nguyên tố,
thế nào là hợp số ta xét bảng sau:Số nguyên tố:
Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là một và chính nó.
Hợp số:
Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.
Lưu ý:

-Số 0 và số 1 không là số nguyên tố và cũng không là hợp số.
-Các số nguyên tố nhỏ hơn 10 đó là: 2, 3, 5, 7.
-Các hợp số nhỏ hơn 10 đó là: 4, 6, 8, 9.
2. Lập bảng số nguyên tố không vượt 100

Sponsor Documents