UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 202/TTr-MNMH
 Mỹ Hưng, ngày 28 tháng 9 năm 2021


TỜ TRÌNH
V.v thu các khoản tiền trong năm học 2021 - 2022

Kính gửi: UBND Huyện Thanh oai;
Phòng Tài chính Huyện Thanh Oai;
Phòng giáo dục và đào tạo Huyện Thanh Oai.
Căn cứ Công văn số 114/TCKH của Phòng tài chính-kế hoạch Huyện Thanh Oai ngày 27/9/2021 về việc hướng dẫn thực hiện thu chi học phí và các khoản thu khác trong năm học 2021-2022.; Thông Tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT, Thông Tư ban hành điều lệ BĐD cha mẹ học sinh;
Căn cứ vào các hội nghị họp Ban chi ủy, Ban giám hiệu, Hội đồng nhà trường, hội nghị họp Ban đại diện Hội phụ huynh của trường và hội nghị họp phụ huynh của các lớp đầu năm học 2021 - 2022 và yêu cầu thực tế các hoạt động chăm sóc và giáo dục các cháu năm học 2021 - 2022 của nhà trường.
Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của trường mầm non Mỹ Hưng và tình hình hoạt động thực tế của trường Mầm non Mỹ Hưng năm học 2021 - 2022;
Trường mầm non Mỹ Hưng xin trình Phòng GD&ĐT Thanh Oai, UBND xã Mỹ Hưng các khoản thu trong năm học 2021 - 2022, cụ thể như sau:

Các khoản thu
Mức thu
Thời gian thu

I. Theo quy định:
- Học phí
75.000đ /tháng
95.000đ /tháng
Tháng 10;11 và tháng 2
(Thu 2 kỳ: HK1 và HK2)

II. Thu thỏa thuận với PH
1. Học phẩm
2. Đồ dùng phục vụ bán trú
3. Chăm sóc bán trú
4. Tiền ăn/ngày
5. Tiền nước

150.000 đ/năm
150.000 đ/năm
150.000đ/tháng
20.000 đ/ngày
12.000 đ/tháng

Tháng 9, tháng 10
Tháng 9, tháng 10
Thu theo tháng
Bán bằng phiếu
Thu theo tháng

III. Thu tự nguyện của PH Quỹ phụ huynh (Dự kiến ước thu trong năm học)

64.800.000 đồng/năm
PH tự nguyện đóng góp và quản lý về công tác thu - chi

Trên đây là các khoản thu trong năm học 2021 - 2022, trường Mầm non Mỹ Hưng xin trình UBND huyện Thanh Oai, Phòng Tài chính, Phòng GD&ĐT huyện Thanh Oai, xem xét, tạo điều kiện và cho phép nhà trường được thu các khoản tiền trên. Nhà trường sẽ thực hiện nghiêm túc các nội dung thu và chi các khoản đóng góp của phụ huynh theo các văn bản hướng dẫn của các cấp quy định ./.
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- UBND huyện T.Oai (để b/c);
- Phòng GD&ĐT Thanh Oai (để b/c);
- Phòng Tài chính Huyện T.Oai (để b/c);
- Lưu VP./.
HIỆU TRƯỞNG
Nhữ Thị Thủy


nguon VI OLET