Kế hoạch hành động
Của Trường Tiểu học Thị Trấn Sóc Sơn .
KHUNG CẢNH XANH TRONG SÂN TRƯỜNG
& XÂY DỰNG VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA NHÀ TRƯỜNG
Mục tiêu chung:
- Thông qua dự án góp phần tác động đến nhận thức, dần thay làm thay đổi hành vi tiêu dùng của giáo viên, học sinh nhà trường
- Lượng hóa được những thay đổi tích cực trong việc sử dụng năng lượng; sử dụng tài nguyên thiên nhiên; thay đổi trong việc xử lý rác thải ra môi trường trong năm học này 2020 – 2021 và làm tiền đề cho những năm học tiếp theo.
- Giảm lượng xả thải rác thải nhựa ra môi trường thông qua thu gom, tái sử dụng rác; giảm lượng tiêu thụ tài nguyên
Mục tiêu cụ thể:
1. Xây dựng đội ngũ giáo viên làm nòng cốt, hạt nhân để lan tỏa về tiêu dùng bền vững, và áp dụng - Góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học; xây dựng môi trường dạy học thân thiện.
cụ thể nhà trường đặt mục tiêu qua dự án xây dựng được một đội ngũ gồm 51 cán bộ, giáo viên nhân viên nhà trường làm nòng cốt cho việc xây dựng Tiểu họcSóc Sơn trở thành trường học bền vững trong những năm học tiếp theo. Thành phần cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia bao gồm: Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm ở các khối lớp; giáo viên là tổng phụ trách đội; nhân viên văn phòng nhà trường. Trong đó Ban giám hiệu có nhiệm vụ xây dựng chương trình chính khóa và ngoại khóa có lồng ghép nội dung giáo dục lối sống bền vững. Giáo viên, nhân viên được tập huấn, học hỏi kinh nghiệm về giáo dục lối sống bền vững từ đó thực hiện theo mục tiêu chương trình đã đề ra nhằm giáo dục lối sống bền vững cho học sinh nhà trường.
3. Mục tiêu trong học kỳ II năm học 2020 – 2021 nhà trường có …. học sinh được tiếp cận giáo dục lối sống bền vững trong đó đặc biệt là tiêu dùng bền vững. Trong các năm học tiếp theo nhà trường đặt mục tiêu có….. học sinh được giáo dục theo chương trình của dự án: Xây dựng Tiểu học Hùng Vương trở thành trường học Xanh – Sạch- Bền vững.
4. Mục tiêu truyên truyền đến …. phụ huynh học sinh nhà trường về việc thực hành lối sống bền vững và cùng chung tay giáo dục về lối sống bền vững cho học sinh ở nhà. Tác động đến nhận thức nhằm góp phần thay đổi hành vi của chính họ từ đó là gương cho các em học sinh trong việc thực hiện lối sống bền vững bảo vệ môi trường xung quanh
HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN:
Hoạt động
Mô tả hoạt động
Kết quả đầu ra/đo lường
Ngày kết thúc/nộp báo cáo
Nguồn lực/kinh phí thực hiện
Lưu ý

A. Quản lý chung
- Xây dựng kế hoạch, chương trình chính khóa và ngoại khóa trong việc thực hiện giáo dục lối sống bền vững cho học sinh.
- Quản lý dự án, đảm bảo tiến độ và quản lý chi phí hiệu quả
- Có một kế hoạch cụ thể thực hiện các mục tiêu .
- Có chương trình giáo dục lồng ghép trong khung chương trình năm học của nhà trường.
- Báo cáo chi tiêu dự án
+ Phụ cấp ban quản lý: 1.000.000/người x 5 người
+ Chi văn phòng phẩm 2.000.000/ cả dự án
Từ tháng 1/2021- kết thúc dự án
7,000,000


B. Tuyên truyền và Giáo dục vì sự phát triển bền vững và lối sống bền vững (Toàn thể … học sinh trong trường)

20,000,000
 Nhà trường đối ứng 5.000.000

-Tổ chức các cuộc thi /trò chơi về sống xanh
- Chúng em tìm hiểu môi trường
+ Trang trí, tổ chức : 2.000.000
+ Kính phí cho Ban giám khảo : 2.000.000đ
+ Phần thưởng : 2.000.000
- Thi tái chế rác thải thành công cụ sử dụng trong học tập, cuộc sống, giải trí.
+ Trang trí, tổ chức : 2.000.000
+ Kính phí cho Ban giám khảo : 3.000.000đ
+ Phần thưởng : 3.000.000
- Tổ chức hội thi vẽ tranh về bảo vệ môi trường.
+ Trang trí, tổ chức : 2.000.000
+ Kính phí cho Ban giám khảo : 2.000.000đ
+ Phần thưởng : 2.000.000
- Học sinh nhận biết “Yêu trường” qua ý thức giữ gìn vệ sinh trong lớp, sân trường, nhà vệ sinh
- Bức tranh chủ đề Chúng em tái chế rác thải nhựa, Chúng em sống chung với với thiên nhiên
- Sản phẩm tái chế từ rác thải