Giáo Án Thể Dục:Td 7 Đến Tiết 30

giáo án điện tử Thể dục Thể dục 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
vvo2uq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2009-11-21 21:34:32
Loại file
doc
Dung lượng
0.86 M
Trang
1
Lần xem
2
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

ThÓ dôc 7 – N¨m häc 2009 - 2010 TiÕt :1 Lý thuyÕt Nguyªn nh©n vµ c¸ch phßng tr¸nh chÊn th­¬ng khi ho¹t ®éng TDTT Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: A. Môc tiªu - Gióp häc sinh cã mét sè hiÓu biÕt cÇn thiÕt ®Ó chñ ®

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

                                                                                                         ThÓ dôc 7 – N¨m häc 2009 - 2010

TiÕt :1                                                 Lý thuyÕt
Nguyªn nh©n vµ c¸ch phßng tr¸nh chÊn th­¬ng
khi ho¹t ®éng TDTT
 
Ngµy so¹n:
Ngµy d¹y:
 
 
 A. Môc tiªu
- Gióp häc sinh cã mét sè hiÓu biÕt cÇn thiÕt ®Ó chñ ®éng phßng tr¸nh kh«ng ®Ó chÊn th­¬ng x¶y ra trong khi tËp luyÖn vµ thi ®Êu TDTT.
 - Häc sinh hiÓu ®­îc ý nghÜa, mét sè nguyªn nh©n c¬ b¶n vµ c¸ch phßng tr¸nh chÊn th­¬ng trong tËp luyÖn vµ thi ®Êu TDTT.
 - BiÕt vËn dông nh÷ng hiÓu biÕt ®· häc ®Ó b¶o ®¶m an toµn trong tËp luyÖn vµ thi ®Êu TDTT.
 B. §Þa ®iÓm – Ph­¬ng tiÖn
- Häc trªn líp, HS cã vë ghi.
- ThuyÕt tr×nh, gi¶ng gi¶i
 C. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp.
 I. NhËn líp
- æn ®Þnh tæ chøc líp: 7A:         7B:         7C:         7D:          7E:  7G:
- Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc.
II. Môc tiªu, néi dung ch­­¬ng tr×nh thÓ dôc líp 7.
     1. Môc tiªu m«n thÓ dôc THCS:
§Ó thùc hiÖn môc tiªu chung, ch­­­¬ng tr×nh m«n thÓ dôc ë tr­­êng gióp häc sinh n¾m ®­­îc mét sè kiÕn thøc, kü n¨ng c¬ b¶n ®Ó tËp luyÖn gi÷ g×n søc khoÎ, n©ng cao thÓ lùc. Gãp phÇn rÌn luyÖn nÕp sèng lµnh m¹nh, t¸c phong nhanh nhÑn, kû luËt, thãi quen tù gi¸c luyÖn tËp thÓ dôc thÓ thao, gi÷ g×n vÖ sinh. Bªn c¹nh ®ã gióp häc sinh biÕt vËn dông ë møc ®é nhÊt ®Þnh nh÷ng ®iÓm ®· häc vµo nÕp sinh ho¹t ë tr­êng vµ ngoµi nhµ tr­êng. N©ng cao dÇn thÓ lùc, thi ®¹t tiªu chuÈn RLTT vµ thÓ hiÖn kh¶ n¨ng cña b¶n th©n vÒ TDTT.
 
Tr­êng THCS Th¹ch §µ                                         1                                               NguyÔn Duy H¶i Hµ


                                                                                                         ThÓ dôc 7 – N¨m häc 2009 - 2010

 Ch­­­¬ng tr×nh m«n thÓ dôc líp 7 nh»m gióp häc sinh cñng cè vµ ph¸t triÓn nh÷ng kÕt qu¶ ®· häc ë líp 6, chuÈn bÞ häc tËp cã hiÖu qu¶ cao ch­­¬ng tr×nh líp 8, gãp phÇn tõng b­íc thùc hiÖn môc tiªu m«n häc ë trung häc c¬ së.
     2. Néi dung ch­­¬ng tr×nh thÓ dôc 7:
 + Lý thuyÕt chung.
 + §éi h×nh ®éi ngò.
 + Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung.
 + Trß ch¬i vµ ®éng t¸c bæ trî ch¹y nhanh.
 + Trß ch¬i vµ ®éng t¸c bæ trî ch¹y bÒn.
 + Trß ch¬i vµ ®éng t¸c bæ trî nh¶y xa, nh¶y cao.
 + Trß ch¬i vµ ®éng t¸c bæ trî nÐm bãng.
 + M«n thÓ thao tù chän.
 II. Ph¸t triÓn bµi: Phßng tr¸nh chÊn th­­­¬ng khi ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao.
     * ý nghÜa cña viÖc phßng tr¸nh chÊn th­­­¬ng trong ho¹t ®éng TDTT:
 + Môc ®Ých c¬ b¶n vµ quan träng nhÊt khi tham gia tËp luyÖn TDTT lµ n©ng cao søc khoÎ, ph¸t triÓn thÓ lùc cña mçi ng­­êi. ThÕ nh­­­ng do kh«ng biÕt hoÆc biÕt nh­­­ng coi th­êng, kh«ng chÞu tu©n theo c¸c nguyªn t¾c, ph­­­¬ng ph¸p khoa häc trong ho¹t ®éng TDTT, nªn ng­­­êi tËp ®· ®Ó x¶y ra chÊn th­­­¬ng nh­­­:
- X©y x¸t nhÑ ch­a hoÆc cã ch¶y m¸u Ýt ë ngoµi da.
- Cho¸ng, ngÊt.
- Bong g©n.
- Tæn th­¬ng c¬
- Tæn th­­¬ng khíp vµ sai khíp.
- GËp hoÆc gÉy x­­­¬ng.
- ChÊn ®éng n·o hoÆc cét sèng.
+ §Ó x¶y ra chÊn th­­­¬ng lµm ¶nh h­­­ëng xÊu ®Õn søc khoÎ, thÓ lùc, ®Õn kÕt qu¶ häc tËp hiÖn t¹i vµ c«ng t¸c sau nµy lµ ®i ng­­îc l¹i víi môc ®Ých khi tham gia luyÖn tËp TDTT. Do ®ã, cã thÓ nãi chÊn th­­­¬ng lµ kÎ thï cña TDTT. BiÕt ®­­îc nguyªn nh©n vµ c¸ch phßng tr¸nh kh«ng ®Ó chÊn th­­­¬ng x¶y ra lµ yªu cÇu quan träng trong qu¸ tr×nh tËp luyÖn vµ thi ®Êu TDTT.
 
Tr­êng THCS Th¹ch §µ                                         1                                               NguyÔn Duy H¶i Hµ


                                                                                                         ThÓ dôc 7 – N¨m häc 2009 - 2010

TiÕt:2                       §éi h×nh ®éi ngò  -  ch¹y nhanh
Ngµy so¹n:                                       ch¹y bÒn
Ngµy d¹y:
 
 
A. Môc tiªu
- §H§N: Nh»m gióp häc sinh n¾m ®­îc mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ §H§N nh­: TËp hîp hµng däc, dãng hµng, §øng nghiªm, ®øng nghØ, quay tr¸i, quay ph¶i, quay sau.
 - Ch¹y nhanh: ¤n tËp mét sè ®éng t¸c bæ trî nh»m ph¸t triÓn søc nhanh nh­: Ch¹y b­íc nhá, Ch¹y n©ng cao ®ïi, Ch¹y gãt ch¹m m«ng.
 - Ch¹y bÒn: Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. Häc sinh n¾m ®­îc hiÖn t­îng thë dèc vµ c¸ch kh¾c phôc, mét sè ®éng t¸c th­ gi·n, th¶ láng
B. §Þa ®iÓm – Ph­¬ng tiÖn
- S©n tËp, bµn ghÕ GV
C. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp.
Néi dung
§L
Ph­¬ng ph¸p – Tæ chøc
A. Më ®Çu
1. NhËn líp: C¸n sù líp b¸o c¸o sü sè:7A:         7B:          7C:                                  7D:             7E:           7G:
- Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc
2. Khëi ®éng
- Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tËp
- Xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, vai, h«ng, gèi.
- Bµi TD tay kh«ng 6 §T:
+ §éng t¸c tay
+ §éng t¸c l­ên
+ §éng t¸c vÆn m×nh
+ §éng t¸c bông
+ §éng ct¸c ch©n
+ §éng t¸c toµn th©n
- Ðp d©y ch»ng h«ng ngang däc
6-8’
1-2’
 
 
5-6’
1v
 
4X8
 
2lX8n
2lX8n
2lX8n
2lX8n
2lX8n
2lX8n
4X8
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
*
- Líp tr­ëng b¸o c¸o
- GV phæ biÕn môc tiªu
- GV cho HS khëi ®éng
 
     x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
     x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
 
*
 
Tr­êng THCS Th¹ch §µ                                         1                                               NguyÔn Duy H¶i Hµ


                                                                                                         ThÓ dôc 7 – N¨m häc 2009 - 2010

B. C¬ b¶n
1. §éi h×nh ®éi ngò
- ¤n:
+ TËp hîp hµng däc, dãng hµng.
 
+ §øng nghiªm; §øng nghØ; Quay ph¶i ; Quay tr¸i; Quay ®»ng sau
 
2. Ch¹y nhanh:
- Ch¹y b­íc nhá.
 
- Ch¹y n©ng cao ®ïi.
 
- Ch¹y gãt ch¹m m«ng.
3. Ch¹y bÒn:
- Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn.
 
- HiÖn t­îng “ Thë dèc ” vµ c¸ch kh¾c phôc.
- Mét sè ®éng t¸c th­ gi·n, th¶ láng: Võa ®i, võa dang tay hoÆc ®­a hai tay lªn cao: HÝt vµo b»ng mòi; khi bu«ng tay xuèng: Thë ra b»ng miÖng. L¾c b¾p ®ïi. Rung b¾p c¼ng ch©n. Nhón nh¶y th¶ láng.
C. kÕt thóc.
1. Th¶ láng:
+ Cói th¶ láng
+ Nh¶y th¶ láng
+ Rung l¾c tay ch©n
2. NhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc
 
3. VÒ nhµ:¤n §H§N, C¸c ®éng t¸c bæ trî ch¹y nhanh.
30
10’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20’
 
1-2l
 
3l
3l
3l
 
 
5’
 
2X8n
2X8n
2X8n
 
 - Gi¸o viªn cho líp «n 1 – 2 lÇn, sau ®ã chia líp thµnh 4 nhãm cho c¸c em «n l¹i toµn bé c¸c néi dung vÒ §H§N ®· häc. GV quan s¸t söa sai.
? ThÕ nµo lµ mét hµng däc chuÈn.(Mçi em c¸ch nhau 1 c¸nh tay, ng­êi ë sau chØ nh×n thÊy 1 ng­êi ë phÝa trªn m×nh)
? KhÈu lÖnh tËp hîp hµng däc.
(Thµnh 1(2,3,4,..)hµng däc…tËp hîp)
? Khi quay ra sau th× gãt ch©n nµo lµm trô? (Gãt ch©n ph¶i)
- §éi h×nh tËp bæ trî:
x x x x x x    x
x x x x x x    x
x x x x x x    x
x x x x x x    x
                     *
- Häc sinh ch¹y quanh s©n tr­êng theo nhãm.
 
- Gv giíi thiÖu hiÖn t­îng thë dèc vµ c¸ch kh¾c phôc. HS chó ý l¾ng nghe ®Ó vËn dông vµo tËp luyÖn.
- GV h­íng dÉn mét sè ®éng t¸c th­ gi·n th¶ láng.
 
 
 
- HS thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c th¶ láng theo sù ®iÒu khiÓn cña c¸n sù líp.
 
 
- GV nhËn xÐt tiÕt häc vµ h­íng dÉn «n tËp ë nhµ.
 
Tr­êng THCS Th¹ch §µ                                         1                                               NguyÔn Duy H¶i Hµ


                                                                                                         ThÓ dôc 7 – N¨m häc 2009 - 2010

TiÕt:3                       §éi h×nh ®éi ngò  -  ch¹y nhanh
Ngµy so¹n:                                      
Ngµy d¹y:
 
 
A. Môc tiªu
- §H§N: Nh»m gióp häc sinh n¾m ®­îc mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ §H§N nh­: TËp hîp hµng däc, dãng hµng, ®iÓm sè tõ 1 ®Õn hÕt vµ ®iÓm sè 1-2,1-2 ®Õn hÕt; Häc: BiÕn ®æi ®éi h×nh 0 - 2  -  4.
- Ch¹y nhanh: Trß ch¬I “Ch¹y tiÕp søc”, “Ch¹y tiÕp søc chuyÓn vËt” mét sè ®éng t¸c bæ trî, bµi tËp ph¸t triÓn søc nhanh.
 * Häc sinh chó ý quan s¸t, tËp luyÖn tÝch cùc theo sù h­íng dÉn cña GV.
B. §Þa ®iÓm – Ph­¬ng tiÖn
- S©n tËp, bµn ghÕ GV
C. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp.
Néi dung
§L
Ph­¬ng ph¸p – Tæ chøc
A. Më ®Çu
1. NhËn líp: C¸n sù líp b¸o c¸o sü sè:7A:         7B:          7C:                                  7D:             7E:           7G:
- Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc
2. Khëi ®éng
- Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tËp
- Xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, vai, h«ng, gèi.
- Bµi TD tay kh«ng 6 §T:
+ §éng t¸c tay
+ §éng t¸c l­ên
+ §éng t¸c vÆn m×nh
+ §éng t¸c bông
+ §éng ct¸c ch©n
+ §éng t¸c toµn th©n
- Ðp d©y ch»ng h«ng ngang däc
6-8’
1-2’
 
 
5-6’
1v
 
4X8
 
2lX8n
2lX8n
2lX8n
2lX8n
2lX8n
2lX8n
4X8
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
*
- Líp tr­ëng b¸o c¸o
- GV phæ biÕn môc tiªu
- GV cho HS khëi ®éng
 
     x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
     x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
 
*
 
Tr­êng THCS Th¹ch §µ                                         1                                               NguyÔn Duy H¶i Hµ


                                                                                                         ThÓ dôc 7 – N¨m häc 2009 - 2010

B. C¬ b¶n
1. §éi h×nh ®éi ngò
- ¤n:  
           + TËp hîp hµng däc, dãng hµng.
           + §øng nghiªm; §øng nghØ; Quay ph¶i ; Quay tr¸i; Quay ®»ng sau.
         + §iÓm sè tõ 1 ®Õn hÕt vµ 1-2, 1-2 ®Õn hÕt.
- Häc:
 
           + BiÕn ®æi ®éi h×nh 0-2-4.
 
2. Ch¹y nhanh:
- Trß ch¬i: “Ch¹y tiÕp søc” vµ “Ch¹y tiÕp søc chuyÓn vËt”
- Ch¹y b­íc nhá.
- Ch¹y n©ng cao ®ïi.
- Ch¹y gãt ch¹m m«ng.
 
3. Cñng cè:
- BiÕn ®æi ®éi h×nh 0-2-4
 
 
C. kÕt thóc.
1. Th¶ láng:
+ Cói th¶ láng
+ Nh¶y th¶ láng
+ Rung l¾c tay ch©n
2. NhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc
3. VÒ nhµ:
¤n §H§N, C¸c ®éng t¸c bæ trî ch¹y nhanh.
30
10’
 
 
 
 
 
 
 
 
20’
 
 
3l
3l
3l
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5’
 
2X8n
2X8n
2X8n
 
 
- Gi¸o viªn cho líp «n 1 – 2 lÇn, sau ®ã chia líp thµnh 4 nhãm cho c¸c em «n l¹i toµn bé c¸c néi dung vÒ §H§N ®· häc. GV quan s¸t söa sai.
 
? KhÈu lÖnh ®iÓm sè tõ 1 ®Õn hÕt?.
(Tõng tæ( hoÆc c¶ líp) tõ 1 ®Õn hÕt…®iÓm sè)
? KhÈu lÖnh ®iÓm sè tõ 1-2,1-2 ®Õn hÕt?.
(Tõng tæ( hoÆc c¶ líp) theo 1-2,1-2 …®iÓm sè).
- GV h­íng dÉn kü thuËt, lµm mÉu vµ cho HS tËp. GV quan s¸t vµ söa sai.
 
- GV h­íng dÉn c¸ch ch¬i, luËt ch¬i vµ h­íng dÉn cho HS ch¬i.
- §éi h×nh tËp bæ trî:
x x x x x x    x
x x x x x x    x
x x x x x x    x
x x x x x x    x
                     *
- GV gäi HS thùc hiÖn c¸ch biÕn ®æi ®éi h×nh 0-2-4.
 
 
- HS thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c th¶ láng theo sù ®iÒu khiÓn cña c¸n sù líp.
 
 
- GV nhËn xÐt tiÕt häc vµ h­íng dÉn «n tËp ë nhµ.
 
Tr­êng THCS Th¹ch §µ                                         1                                               NguyÔn Duy H¶i Hµ


                                                                                                         ThÓ dôc 7 – N¨m häc 2009 - 2010

TiÕt:4                       §éi h×nh ®éi ngò  -  ch¹y nhanh
Ngµy so¹n:                                   ch¹y bÒn   
Ngµy d¹y:
A. Môc tiªu
- §H§N: ¤n tËp hîp hµng däc, dãng hµng, §øng nghiªm, ®øng nghØ, Quay ph¶i, quay tr¸i, quay ®»ng sau; BiÕn ®æi ®éi h×nh 0 - 2 - 4.
- Ch¹y nhanh: ¤n luyÖn T¹i chç ®¸nh tay, §øng mÆt h­íng ch¹y xuÊt ph¸t, ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi.
 - Ch¹y bÒn: Häc ph©n phèi søc khi ch¹y; Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn.
 * Häc sinh thùc hiÖn tèt c¸c néi dung vÒ §H§N nh­ tËp hîp hµng däc dãng hµng, ®øng nghiªm nghØ... Thùc hiÖn tèt c¸c ®éng t¸c kü thuËt bæ trî ch¹y nhanh. BiÕt c¸ch ph©n phèi søc khi ch¹y bÒn ®Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ tèt nhÊt khi tËp luyÖn.
B. §Þa ®iÓm – Ph­¬ng tiÖn
- S©n tËp, bµn ghÕ GV
C. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp.
Néi dung
§L
Ph­¬ng ph¸p – Tæ chøc
A. Më ®Çu
1. NhËn líp: C¸n sù líp b¸o c¸o sü sè:7A:         7B:          7C:                                  7D:             7E:           7G:
- Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc
2. Khëi ®éng
- Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tËp
- Xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, vai, h«ng, gèi.
- Bµi TD tay kh«ng 6 §T:
+ §éng t¸c tay
+ §éng t¸c l­ên
+ §éng t¸c vÆn m×nh
+ §éng t¸c bông
+ §éng ct¸c ch©n
+ §éng t¸c toµn th©n
- Ðp d©y ch»ng h«ng ngang däc
6-8’
1-2’
 
 
5-6’
1v
 
4X8
 
2lX8n
2lX8n
2lX8n
2lX8n
2lX8n
2lX8n
4X8
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
*
- Líp tr­ëng b¸o c¸o
- GV phæ biÕn môc tiªu
- GV cho HS khëi ®éng
 
     x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
     x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
 
*
 
Tr­êng THCS Th¹ch §µ                                         1                                               NguyÔn Duy H¶i Hµ


                                                                                                         ThÓ dôc 7 – N¨m häc 2009 - 2010

B. C¬ b¶n
1. §éi h×nh ®éi ngò
- ¤n:  
           + TËp hîp hµng däc, dãng hµng.
           + §øng nghiªm; §øng nghØ; Quay ph¶i ; Quay tr¸i; Quay ®»ng sau.
 
           + BiÕn ®æi ®éi h×nh 0-2-4.
 
2. Ch¹y nhanh:
- Ch¹y b­íc nhá.
- Ch¹y n©ng cao ®ïi.
- Ch¹y gãt ch¹m m«ng.
 
- T¹i chç ®µnh tay.
 
- §øng mÆt h­íng ch¹y XP.
3. Ch¹y bÒn:
- C¸ch ph©n phèi søc khi ch¹y.
-LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn.
4. Cñng cè:
- T¹i chç ®µnh tay.
C. kÕt thóc.
1. Th¶ láng:
+ Cói th¶ láng
+ Nh¶y th¶ láng
+ Rung l¾c tay ch©n
2. NhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc
3. VÒ nhµ:
¤n §H§N, C¸c ®éng t¸c bæ trî ch¹y nhanh.
30
7’
 
 
 
 
 
 
 
 
10’
3l
3l
3l
 
 
 
 
10’
 
 
 
3’
 
 
5’
 
2X8n
2X8n
2X8n
 
 
- Gi¸o viªn cho líp «n 1 – 2 lÇn, sau ®ã chia líp thµnh 4 nhãm cho c¸c em «n l¹i toµn bé c¸c néi dung vÒ §H§N ®· häc. GV quan s¸t söa sai.
§éi h×nh tËp luyÖn:
                x x x x x x x x
                x x x x x x x x
                x x x x x x x x
                x x x x x x x x
 
- §éi h×nh tËp bæ trî:
x x x x x x    x
x x x x x x    x
x x x x x x    x
x x x x x x    x
                     *
- GV lµm mÉu, ph©n tÝch kü thuËt vµ h­íng dÉn HS tËp. Chó ý quan s¸t söa sai cho HS.
- GV nªu c¸ch ph©n phèi søc khi ch¹y bÒn HS chó ý l»ng nghe ®Ó vËn dông.
- HS ch¹y quanh s©n tr­êng theo nhãm, mçi nhãm 5-7 em. Nam 300m, N÷ 200m.
- GV gäi HS thùc hiÖn c¸ch ®¸nh tay khi ch¹y(thùc hiÖn t¹i chç)
 
 
- HS thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c th¶ láng theo sù ®iÒu khiÓn cña c¸n sù líp.
 
 
- GV nhËn xÐt tiÕt häc vµ h­íng dÉn «n tËp ë nhµ.
 
Tr­êng THCS Th¹ch §µ                                         1                                               NguyÔn Duy H¶i Hµ


                                                                                                         ThÓ dôc 7 – N¨m häc 2009 - 2010

TiÕt:5                                                        lý thuyÕt: nguyªn nh©n
Ngµy so¹n:                           vµ c¸ch phßng tr¸nh chÊn th­¬ng
Ngµy d¹y:
 
 
          A. Môc tiªu
 - Nh»m gióp häc sinh hiÓu biÕt ®­îc mét sè nguyªn nh©n c¬ b¶n th­êng x¶y ra khi tham gia ho¹t ®éng TDTT vµ c¸ch phßng tr¸nh khái chÊn th­¬ng khi tËp luyÖn vµ häc tËp bé m«n TDTT.
 - Häc sinh l¾m ®­îc mét sè nguyªn nh©n c¬ b¶n ®Ó phßng tr¸nh chÊn th­¬ng khi tËp luyÖn vµ häc tËp ®Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao nhÊt.
B. §Þa ®iÓm – Ph­¬ng tiÖn
- Líp häc, bót vµ vë ghi chÐp.
C. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp.
Néi dung
Ph­¬ng ph¸p tæ chøc
1. Mét sè nguyªn nh©n:
- Kh«ng thùc hiÖn ®óng mét sè nguyªn t¾c c¬ b¶n trong tËp luyÖn  vµ thi ®Êu TDTT nh­:
   + Nguyªn t¾c hÖ thèng: §ã lµ cÇn tËp luyÖn TDTT th­êng xuyªn, kiªn tr×, cã hÖ thèng.
   + Nguyªn t¾c t¨ng tiÕn: §ã lµ cÇn tËp tõ nhÑ ®Õn nÆng vµ tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p dÇn theo mét kÕ ho¹ch nhÊt ®Þnh, kh«ng nãng véi, ngÉu høng, tuú tiÖn.
   + Nguyªn t¾c võa søc: §ã lµ cÇn tËp phï hîp víi kh¶ n©ng vµ søc khoÎ cña mçi ng­êi.
- Kh«ng ®¶m b¶o c¸c nguyªn t¾c vÖ sinh trong tËp luyÖn TDTT nh­:
   + §Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn tËp luyÖn kh«ng ®¶m b¶o an toµn, vÖ sinh.
   + Trang phôc tËp luyÖn kh«ng phï hîp.
   + M«i tr­êng tËp luyÖn nh­ ¸nh s¸ng, kh«ng khÝ, nhiÖt ®é, tiÕng ån... kh«ng ®¶m b¶o yªu cÇu.
? Môc ®Ých cña tËp luyÖn TDTT lµ g×?
§Ó n©ng cao søc khoÎ, ph¸t triÓn thÓ lùc.
- Cã em nµo ®· ®Ó x¶y ra chÊn th­¬ng khi tËp thÓ thao?
- Em h·y kÓ vÒ mét chÊn th­¬ng khi tËp thÓ thao ®· x¶y ra víi em ( hoÆc vÒ mét chÊn th­¬ng khi ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao mµ em ®­îc biÕt).
- Theo em nguyªn nh©n x¶y ra chÊn th­¬ng ®ã lµ g×?
- Kh«ng tiÕn hµnh khëi ®éng tr­íc khi b¾t ®Çu mét buæi tËp nh­ vËy ®óng hay sai? Sai.
- §Ó thùc hiÖn nguyªn t¾c t¨ng tiÕn, em cÇn tËp luyÖn nh­ thÕ nµo? ( CÇn tËp tõ nhÑ ®Õn nÆng, tËp dÇn tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p ).
- §Ó thùc hiÖn nguyªn t¾c võa søc, em cÇn tËp luyÖn
 
Tr­êng THCS Th¹ch §µ                                         1                                               NguyÔn Duy H¶i Hµ


                                                                                                         ThÓ dôc 7 – N¨m häc 2009 - 2010

   + ¡n, uèng qu¸ nhiÒu ngay tr­íc hoÆc sau khi tËp luyÖn...
- Kh«ng tu©n thñ néi quy, kØ luËt trong tËp luyÖn vµ thi ®Êu TDTT.
   TËp luyÖn hay thi ®Êu TDTT lµ mét ho¹t ®éng tËp thÓ, nÕu kh«ng tu©n thñ nh÷ng quy ®Þnh mét c¸ch nghiªm tóc, th× rÊt dÔ x¶y ra chÊn th­¬ng.
2. C¸ch phßng tr¸nh.
- Khi b¾t ®Çu mét buæi tËp hoÆc tr­íc khi thi ®Êu nhÊt thiÕt ph¶i tiÕn hµnh khëi ®éng cho tèt ®Ó ®­a c¬ thÓ tõ tr¹ng th¸i tÜnh sang tr¹ng th¸i ®éng lµm cho c¬ thÓ thÝch nghi dÇn víi tr¹ng th¸i vËn ®éng. Trong phÇn c¬ b¶n cña buæi tËp cÇn tËp tõ nhÑ ®Õn nÆng vµ t­ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p. Kh«ng tËp c¸c ®éng t¸c khã, nguy hiÓm khi kh«ng cã ng­êi h­ìng dÉn, b¶o hiÓm. Tr­íc khi kÕt thóc buæi tËp hoÆc sau khi thi ®Êu, nhÊt thiÕt ph¶i tiÕn hµnh håi tÜnh ®Ó ®­a c¬ thÓ tõ tr¹ng th¸i vËn ®éng vÒ tr¹ng th¸i b×nh th­êng b»ng mét sè ®éng t¸c th¶ láng. Trong qu¸ tr×nh tËp luyÖn hoÆc thi ®Êu, nÕu thÊy søc khoÎ kh«ng b×nh th­êng, cÇn b¸o cho GV biÕt ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi. Kh«ng tham gia thi ®Êu khi ch­a cã mét qu¸ tr×nh tËp luyÖn nhÊt ®Þnh.
- GV vµ HS cÇn tæ chøc dän vÖ sinh s©n tËp vµ kiÓm tra, söa ch÷a ph­¬ng tiÖn tËp tr­íc khi tiÕn hµnh buæi tËp. CÇn cã kÕ hoÆch trång c©y xanh, x©y dùng hÖ thèng tho¸t n­íc vµ xö lÝ c¸c chç g©y « nhiÔm ®Ó s©n tËp tho¸ng, m¸t, trong lµnh, kh« r¸o. Nªn mÆc trang phôc TT khi tËp. Kh«ng ¨n uèng qu¸ nhiÒu ngay tr­íc vµ sau khi tËp. Khi tËp xong, må h«i nhiÒu, kh«ng nªn ngåi chç th«ng giã, hoÆc t¾m n­íc l¹nh ngay, v× rÊt dÔ bÞ c¶m.
- Mçi häc sinh cÇn t¹o cho m×nh mét thãi quen, nÕp sèng lµnh m¹nh, tËp luyÖn TDTT th­êng xuyªn, kh«ng uèng r­îu bia, hót thuèc l¸ vµ dïng c¸c chÊt ma tuý. Kh«ng tù ra ao, hå, s«ng, biÓn t¾m hoÆc tËp b¬i khi kh«ng cã ng­êi h­íng dÉn, b¶o ®¶m.
nh­ thÕ nµo?
( CÇn tËp luyÖn phï hîp víi søc khoÎ cña m×nh ).
 
 
 
 
 
- GV tæng hîp ý kiÕn vµ cïng HS ®i ®Õn mét sè quy ­íc thèng nhÊt ®Ó phßng tr¸nh, ng¨n ngõa kh«ng ®Ó chÊn th­¬ng khi ho¹t ®éng TDTT ®Ó mäi ng­êi cïng thùc hiÖn, cã sù ph©n c«ng nhiÖm vô râ rµng:
   + Dän vÖ sinh s©n tËp vµ kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ tr­íc khi tËp ( Bµn trùc nhËt ).
 
+ Quy ®Þnh vÒ trang phôc trong c¸c giê häc ThÓ dôc.
 
   + C¸c nÒ nÕp chµo, b¸o c¸o khi GV nhËn líp vµ kÕt thóc giê häc, khi cÇn xin phÐp ra ngoµi...
 
   + C¸c quy ®Þnh vÒ ®éi h×nh tËp luyÖn vµ kØ luËt tËp luyÖn trªn s©n v.v...
 
Tr­êng THCS Th¹ch §µ                                         1                                               NguyÔn Duy H¶i Hµ


                                                                                                         ThÓ dôc 7 – N¨m häc 2009 - 2010

TiÕt:6                       §éi h×nh ®éi ngò  -  ch¹y nhanh
Ngµy so¹n:                                      
Ngµy d¹y:
 
A. Môc tiªu
- §H§N: Nh»m gióp häc sinh n¾m ®­îc mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ §H§N nh­: TËp hîp hµng ngang, dãng hµng, ®iÓm sè vµ c¸ch ®iÒu khiÓn cña ng­êi chØ huy
- Ch¹y nhanh: ¤n tËp mét sè ®éng t¸c bæ trî cho ch¹y nhanh: Ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y gãt ch¹m m«ng, §øng vai h­íng ch¹y - xuÊt ph¸t.
 * Häc sinh thùc hiÖn ®­îc t­¬ng ®èi tèt c¸ch chØ huy ®iÒu khiÓn c¸c néi dung vÒ §H§N; Thùc hiÖn tèt c¸c ®éng t¸c bæ trî cho ch¹y nhanh vµ kü thuËt vai h­íng ch¹y xuÊt ph¸t.
B. §Þa ®iÓm – Ph­¬ng tiÖn
- S©n tËp, bµn ghÕ GV
C. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp.
Néi dung
§L
Ph­¬ng ph¸p – Tæ chøc
A. Më ®Çu
1. NhËn líp: C¸n sù líp b¸o c¸o sü sè:7A:         7B:          7C:                                  7D:             7E:           7G:
- Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc
2. Khëi ®éng
- Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tËp
- Xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, vai, h«ng, gèi.
- Bµi TD tay kh«ng 6 §T:
+ §éng t¸c tay
+ §éng t¸c l­ên
+ §éng t¸c vÆn m×nh
+ §éng t¸c bông
+ §éng t¸c ch©n
+ §éng t¸c toµn th©n
- Ðp d©y ch»ng h«ng ngang däc
6-8’
1-2’
 
 
5-6’
1v
 
4X8
 
2lX8n
2lX8n
2lX8n
2lX8n
2lX8n
2lX8n
4X8
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
*
- Líp tr­ëng b¸o c¸o
- GV phæ biÕn môc tiªu
- GV cho HS khëi ®éng
 
     x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
     x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
 
*
 
 
Tr­êng THCS Th¹ch §µ                                         1                                               NguyÔn Duy H¶i Hµ


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử TD 7 đến tiết 30
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngThe_duc_7.doc[0.86 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự