TD 9 tiết 65

giáo án Thể dục
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
09m00q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
5/15/2018 5:30:58 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.29 M
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Giáo án : 65NỘI DUNG BÀI DẠY Tiết theo ppct : 65 Đá cầu : Ôn đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, hoàn thiện NS : 12/04/2014 phát cao chân chính diện bằng mu bàn chân. (tra thử). Chạy bền: Chạ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử TD 9 tiết 65, Giáo Án Thể Dục , Giáo án điện tử TD 9 tiết 65, doc, 1 trang, 0.29 M, Thể dục chia sẽ bởi Xuân Nguyễn Thị đã có 0 download

 
LINK DOWNLOAD

TD-9-tiet-65.doc[0.29 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Giáo án : 65 NỘI DUNG BÀI DẠY
Tiết theo ppct : 65 Đá cầu : Ôn đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, hoàn thiện
NS : 12/04/2014 phát cao chân chính diện bằng mu bàn chân. (tra thử).
Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên


PHẦN VÀ NỘI DUNG
YÊU CẦU VÀ PHÂN TÍCH KĨ THUẬT


1.Nhận lớp
2.Giới thiệu ND-YC
3.Kiểm tra bài cũ
? Phát cầu cao chân chính diện.
4. Khởi động : Chung Chuyên môn…

- Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp
- Gv nhận lớp giới thiệu nội dung yêu cầu giờ học
- hiện tương đối tốt kĩ thuật phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.
- GV nhận xét, cho điểm đánh giá.
- Xoay các khớp, ép dọc – ngang, đá lăng
- CBN – NCĐ, di chếch trước trái –phải.

CƠ BẢN
1 .Đá cầu
? Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân
?Hoàn thiện cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân
? Kiểm tra thử phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.
2 .bền:
? Chạy trên địa hình tự nhiên.

Yêu cầu : - Thực hiện tương đối tốt các kĩ thuật đá cầu - phát cầu chính diện bằng mu bàn chân.
- Tung lên khi đá, điểm tiếp xúc cầu bằng mu bàn chân, tích cực nâng gối, tay phối hợp tự nhiên, mắt luôn nhìn theo cầu.
- Tung cầu khi phát cầu, điểm tiếp xúc cầu bằng mu bàn chân, tay phối hợp tự nhiên, mắt luôn nhìn theo cầu
- Thực hiện tốt kĩ thuật phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân
- Mỗi học sinh phát 5 lần
- Cầu qua trên lưới, sang trong sân đối phương.
Yêu cầu: Thực hiện tương đối tốt kĩ thuật chạy bền và phát triển sức bền.
- Gv nêu các chú ý khi thực hiện chạy bền và cách duy trì phát triển sức bền.
- Nam: 6 vòng
- Nữ: 4,5 vòng

THÚC
xét
Dăn dò

- Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.
- Thả lỏng toàn thân, rũ tay- chân,
- Gv nhận xét ưu khuyết điểm tiết học
- Ôn các kĩ thuật đá cầu, tâng cầu, các bước di chuyển và rèn luyện sức bền.

Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TIÊU – YÊU CẦU Tiết theo ppct: 65
- Biết cách thực hiện thực hện được kĩ thuật đá cầu-phát cầu cao chân chính NS :12/04/2014
diện bằng mu bàn chân ND:17/04/2014
- cách rèn luyện sức bền và thực hiện được cự ly phát triển trên địa hình tự nhiên.
-:Sâân , sinh nơi tập luyện, GA, sđcn , cầu đá, còi.

Thời gian
PHƯƠNG PHÁP VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI

6-8’
1-2l
2lx8n
1x2l

hình 4 hàng ngang li ( ( ( ( ( (
Gv – Hs tập hợp báo cáo sĩ số của lớp ( ( ( ( ( (
hình 4 hàng ngang cự li hẹp ( ( ( ( ( (
an cán sự ( ( ( ( ( (
hình 4 hàng ngang cự li , (

30-32’
13-14’
1x8l
1x8l
8-10’
1x2l
7-08’
1x1l
1 x 300m
TRỰC QUAN – GIẢNG GIẢI – PHÂN NHÓM – SỬA SAI – LÀM MẪU
- dung 1 : Đá cầu
+ Ôn đá cầu cao chân
( ( ( ( ( (

( ( ( ( ( (
(
+ Hoàn thiện phát cầu cao chân(
+ tra thử phát cầu.

- dung 2 : Chạy bền.
+ Chạy trên địa hình tự nhiên
Gv quan sát và sửa sai cho học sinh.

3-5’
1x1l
2lx8n
1x1l

hình 4 hàng ngang li ( ( ( ( ( (
hình 4 hàng so le li ( ( ( ( ( (
hình 4 hàng ngang li ( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( (
(Gv 


Giaùo aùn TD 9                                                                                                                       Naêm hoïc : 2013 - 2014                                              

Giaùo aùn s       :  65    NOÄI DUNG BAØI DAÏY

Tieát  theo ppct :  65           Ñaù caàu :  Ôn ñaù caàu cao chaân chính dieän baèng mu baøn chaân, hoàn thiện

 NS : 12/04/2014                   phát cầu cao chaân chính dieän baèng mu baøn chaân. (Kiểm tra thử).

                                            Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên       

                                                                       

PHAÀN VAØ NOÄI DUNG

YEÂU CAÀU VAØ PHAÂN TÍCH KÓ THUAÄT

M ĐẦU

1.Nhaän lôùp

2.Giôùi thieäu ND-YC

3.Kieåm tra baøi cuõ

? Phát cầu cao chân chính diện.

4. Khôûi ñoäng : Chung          Chuyeân moân

 

- Caùn söï lôùp taäp hôïp baùo caùo só soá cuûa lôùp

- Gv nhaän lôùp giôùi thieäu noäi dung yeâu caàu giôø hoïc

- Thực hiện tương đối tốt kĩ thuật phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.

- GV nhận xét, cho điểm đánh giá.

- Xoay caùc khôùp, eùp doïc – ngang, đá lăng

- CBN – NCÑ, di chuyển chếch trước trái –phải.

 

CÔ BAÛN

1 .Ñaù caàu 

 

? Ñaù caàu cao chaân chính dieän baèng mu baøn chaân

?Hoàn thiện phátù caàu cao chaân chính dieän baèng mu baøn chaân

? Kiểm tra thử phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.

2 .Chạy bền: 

 

? Chạy trên địa hình tự nhiên.

 

Yeâu caàu : - Thöïc hieän töông ñoái toát các kĩ thuật đá cầu - phát cầu chính diện bằng mu bàn chân.

- Tung cầu lên khi đá, điểm tiếp xúc cầu bằng mu bàn chân, tích cực nâng gối, tay phối hợp tự nhiên, mắt luôn nhìn theo cầu.

- Tung caàu khi phaùt caàu, ñieåm tieáp xuùc caàu baèng mu baøn chaân, tay phoái hôïp töï nhieân, maét luoân nhìn theo caàu

- Thực hiện tốt kĩ thuật phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân

- Mỗi học sinh phát 5 lần

- Cầu qua trên lưới, sang trong sân đối phương.

 

Yeâu caàu: Thực hiện tương đối tốt kĩ thuật chạy bền và phát triển sức bền.

 

- Gv nêu các chú ý khi thực hiện chạy bền và cách duy trì phát triển sức bền.

- Nam: 6 vòng

- Nữ: 4,5 vòng

 

KT THUÙC

Cng c

Th lng

Nhn xeùt

Daên doø

 

- Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. 

- Thaû loûng toaøn thaân, ruõ tay- chaân,đấm lưng nh 

- Gv nhaän xeùt öu khuyeát ñieåm tieát hoïc

- OÂn tp các kĩ thuật đá cầu, tâng cầu, các bước di chuyển và rèn luyện sức bền.

 

Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1

Trường THCS Liêng Trang                                                                                              Gv: Nguyễn Thị Xuân


Giaùo aùn TD 9                                                                                                                       Naêm hoïc : 2013 - 2014                                              

 

MC TIEÂU – YEÂU CAÀU                                                                                       Tieát theo ppct: 65                                                                       

- Bieát caùch thöïc hiện và thực hện được kĩ thuật đá cầu-phát cầu cao chân chính         NS :12/04/2014

diện bằng mu bàn chân                                                                                                   ND:17/04/2014

- Biết cách rèn luyện sức bền và thực hiện được cự ly phát triển trên địa hình tự nhiên.                

Địa đim-Phương tin :Sâaân trường, v sinh nôi taäp luyeän, GA, sñcn , caàu ñaù, còi.

 

Thôøi gian

PHÖÔNG PHAÙP VAØ BIEÄN PHAÙP TRIEÅN KHAI

6-8’

1-2l

2lx8n

 

1x2l

 

Đội hình 4 haøng ngang c li hp                                                                                    

Gv nhn lp – Hs taäp hôïp baùo caùo só soá cuûa lôùp                                                                                           

Đội hình 4 haøng ngang cöï li heïp                                                                                    

dưới s điu khin ca ban caùn söï lp                                                                       

Đội hình 4 haøng ngang cöï  li hp,                                                  

 

30-32

13-14

1x8l

 

 

 

        1x8l

 

 

 

 

 

          8-10’

1x2l

 

  7-08

         1x1l

1 vòng x 300m

 

TRÖÏC QUAN – GIAÛNG GIAÛI – PHAÂN NHOÙM – SÖÛA SAI – LAØM MAÃU

- Nội dung 1 : Ñaù caàu                

+ Ôn đá cầu cao chân 

                                                                             

 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                        

+ Hoàn thiện phát cầu cao chân

                                                                                                                           

                  

   

 

      

+ Kiểm tra thử phát cầu.         

                                                   

- Nội dung 2 : Chạy bền.                

+ Chạy trên địa hình tự nhiên

 

 Gv quan sát vaø söûa sai cho hoïc sinh.

3-5’

1x1l

2lx8n

1x1l

 

 

Đội hình 4 haøng ngang c li hp                                             

Đội hình 4  haøng so le c li rng                                        

Đội hình 4 haøng  ngang c li hp                                            

                                                                                             

                                                                                             Gv     

 

1

Trường THCS Liêng Trang                                                                                              Gv: Nguyễn Thị Xuân


Giaùo aùn TD 9                                                                                                                       Naêm hoïc : 2013 - 2014                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo án số       :  59    NOÄI DUNG BAØI DAÏY

Tieát  theo ppct : 59            TTTC (BC): Phaùt boùng thấp tay chính dieän nöõ, nam phaùt boùng cao

 NS : 28/03/2014.                                  tay chính dieän, bỏ bóng, đấu tập.

                                            Ñaù caàu :  OÂn ñaù caàu vaø phaùt caàu cao chaân chính dieän baèng mu baøn

                                                           chaân, Hoïc: Di chuyển bước đơn ra sau chếch phải, chếch trái.

PHAÀN VAØ NOÄI DUNG

YEÂU CAÀU VAØ PHAÂN TÍCH KÓ THUAÄT

M ĐẦU

1.Nhaän lôùp

- Caùn söï lôùp taäp hôïp baùo caùo só soá cuûa lôùp

- Gv nhaän lôùp giôùi thieäu noäi dung yeâu caàu giôø hoïc

1

Trường THCS Liêng Trang                                                                                              Gv: Nguyễn Thị Xuân


Giaùo aùn TD 9                                                                                                                       Naêm hoïc : 2013 - 2014                                              

2.Giôùi thieäu ND YC

3.Kieåm tra baøi cuõ

? Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.

4.Khôûi ñoäng:Chung,CM     

- Thöïc hieän töông ñoái toát kĩ thuật phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.

- Gv nhaän xeùt vaø cho ñieåm đánh giá.

- Xoay caùc khôùp, eùp doïc – ngang, đá lăng.

- CBN – NCÑ. Di chuyển bước ra trước chếch trái – phải.

CÔ BAÛN

1. TTTC (Boùng chuyeàn)

? Phaùt boùng cao tay chính dieän, phát bóng thấp tay chính diện.

 

 

? B boùng

 

? Ñaáu taäp

 

2 .Ñaù caàu  

? Di chuyeån böôùc ñôn ra tröôùc, cheách traùi, phaûi,

 

? Ñaù caàu vaø phaùt  cao chaân chính dieän baèng mu baøn chaân

 

? Hoïc: Di chuyển bước đơn ra sau chếch phải, chếch trái.

 

Yeâu caàu :-Thöïc hieän phaùt boùng töông ñoái toát phaùt boùng, b boùng vaø ñaáu taäp.

- Thöïc hieän töông ñoái toát phaùt boùng thaáp tay chính dieän, phaùt boùng cao tay chính dieän

- Boùng qua löôùi leân cao theo hình voøng cung, lực bóng căng

- Phoái keát hôïp toaøn thaân nhòp nhaøng, ñoàng thôøi tung boùng khi phaùt

- Thực hiện tương đối tốt kĩ thuật chuyền bóng cao tay và linh hoạt cổ tay cũng như nâng dẫn khả năng quan sát sân đối phương.

+Mỗi đội gồm 3 HS chia đều trong nhóm theo hình thức đấu loại trực tiếp, các HS còn lại làm trọng tài.

Yeâu caàu : - Thöïc hieän töông ñoái toát caùc ñoäng taùc boå trôï vaø phaùt caàu

- Chaân thuaän ñaët sau, chaân laêng ñaët tröôùc , tay buoâng töï nhieân,maét höôùng tröôùc, khuîu goái. Duøng löïc cuûa chaân thuaän vaø keát hôïp vôùi chaân laêng ñaïp maïnh xuoáng ñaát theo höôùng cheách traùi, phaûi, tröôùc

- Tung caàu khi phaùt caàu, ñieåm tieáp xuùc caàu baèng mu baøn chaân, tay phoái hôïp töï nhieân, maét luoân nhìn theo caàu

- Duøng löïc cuûa baøn chaân vaø coå chaân ñaù maïnh caàu ra tröôùc, qua lưới trong sân.

- Chaân thuaän ñaët sau, chaân laêng ñaët tröôùc, tay buoâng töï nhieân, maét höôùng tröôùc, khuîu goái. Duøng löïc cuûa chaân thuaän vaø keát hôïp vôùi chaân laêng chủ động lùi chếch trái-phải,

KT THUÙC

Cng c

Th lng

Nhn xeùt

Dặn doø

 

- Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.

- Thaû loûng toaøn thaân, ruõ tay - chân ,đấm lưng nh.

- Gv nhaän xeùt öu khuyeát ñieåm tieát hoïc

- OÂn tp moät soá ñoäng taùc boå trôï Boùng chuyeàn – ñaù caàu

 

 

MC TIEÂU – YEÂU CAÀU                                                                                     Tieát theo ppct: 59                                                                      

- Bieát caùch thöïc hieän và thực hiện tương đối tốt KT phaùt boùng, b boùng vaø đấu     NS :28/03/2014

tập.                                                                                                                                ND :03/04/2014

- Bieát caùch thöïc hiện và thực hiện cơ bản caùc baøi taäp boå trôï, đá cầu – phát cầu cao chân chính diện, di chuyển bước đơn chếch trái –phải.

* Địa đim-Phương tin :Sâaân trường, v sinh nôi taäp luyeän, GA, sñcn, 6-8 quaû boùng chuyeàn, caàu.

Thôøi gian

PHÖÔNG PHAÙP VAØ BIEÄN PHAÙP TRIEÅN KHAI

6-8’

Đội hình 4 haøng ngang c li hp                                                      

1

Trường THCS Liêng Trang                                                                                              Gv: Nguyễn Thị Xuân


Giaùo aùn TD 9                                                                                                                       Naêm hoïc : 2013 - 2014                                              

1-2l

2lx8n

 

1x2l

Gv nhn lp – Hs taäp hôïp baùo caùo só soá cuûa lôùp                                                            

Đội hình 4 haøng ngang cöï li heïp                                                     

dưới s điu khin ca ban caùn söï lp                                        

Đội hình 4 haøng ngang cöï  li hp,  

30-32

14-16’

1x5l

 

 

 

 

1x6l

 

 

1x4l

 

1x5l

 

14-16’

1x3l

 

1x3l

 

TRÖÏC QUAN – GIAÛNG GIAÛI – PHAÂN NHOÙ – SÖÛA SAI – LAØM MAÃU

- Nhoùm 1 : Ñaù caàu                                       - Nhoùm 2 : Boùng chuyeàn

+ OÂn vaø hoïc môùi caùc böôùc di chuyeån      +Phaùt boùng

 

                                                                                              

                                                                                            

                                                                                            

                                                 

                               

+ Đá cầu cao chân chính diện                                                                                                                                   

                                                                    + B boùng – ñaáu taäp

                                          

           A B

                                                                                                                                   + Phát cầu cao chân chính diện                                                                                                       

 

                                                 

                                                                                                                                              

                                                                                                                   

                                                 

                                                               Hoaùn ñoåi vò trí giöõa hai nhoùm   

                                                            Gv quan saùt vaø söûa sai cho hoïc sinh                                                                                          

3-5’

1x1l

2lx8n

1x1l

 

Đội hình 4 haøng ngang c li hp                                             

Đội hình 4 hàng ngang so le c li rng                                      

Đội hình 4 haøng  ngang c li hp                                            

                                                                                                     

                                                                                                     Gv     

Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trường THCS Liêng Trang                                                                                              Gv: Nguyễn Thị Xuân


Giaùo aùn TD 9                                                                                                                       Naêm hoïc : 2013 - 2014                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giaùo aùn soâ       :  60    NOÄI DUNG BAØI DAÏY

Tieát  theo ppct :  60            TTTC (BC22): Phaùt boùng cao tay chính dieän nöõ, nam

 NS : 30/03/11                                  phaùt boùng cao tay chính dieän, ñaäp boùng nam, đấu tập

                                            Ñaù caàu :  OÂn ñaù caàu cao chaân chính dieän baèng mu baøn chaân, Hoïc : Phaùt caàu

.                                                   cao chaân nghieâng mình oân  di chuyeån oân böôùc ñôn ra sau, cheách traùi, phaûi

                                                     Luaät ñaù caàu 22,23                    

1

Trường THCS Liêng Trang                                                                                              Gv: Nguyễn Thị Xuân


Giaùo aùn TD 9                                                                                                                       Naêm hoïc : 2013 - 2014                                              

PHAÀN VAØ NOÄI DUNG

YEÂU CAÀU VAØ PHAÂN TÍCH KÓ THUAÄT

M ĐẦU

1.Nhaän lôùp

2.Giôùi thieäu ND YC

3.Kieåm tra baøi cuõ

? Phaùt caàu thaáp chaân

4. Khôûi ñoäng : Chung          Chuyeân moân

 

- Caùn söï lôùp taäp hôïp baùo caùo só soá cuûa lôùp

- Gv nhaän lôùp giôùi thieäu noäi dung yeâu caàu giôø hoïc

- Thöïc hieän töông ñoái toát phaùt caàu thaáp chaân chính dieän baèng mu baøn chaân

- Gv nhaän xeùt vaø cho ñieåm

- Xoay caùc khôùp, eùp doïc – ngang,

- CBN – NCÑ

CÔ BAÛN

1. TTTC (Boùng chuyeàn)

? Phaùt boùng cao tay nghieâng mình, chính dieän

 

? Ñaäp boùng

 

? Ñaáu taäp

2 .Ñaù caàu  

? Di chuyeån böôùc ñôn ra tröôùc, cheách traùi, phaûi,

 

 

 

? Ñaù caàu chaân chính dieän baèng mu baøn chaân

 

? Hoïc : Phaùt caàu cao chaân nghieâng mình

 

 

 

 

? Luaät ñaù caàu

? Ñaáu taäp

 

Yeâu caàu :-Thöïc hieän phaùt boùng töông ñoái toát phaùt boùng, ñaäp boùng vaø ñaáu taäp

- Thöïc hieän töông ñoái toát phaùt boùng thaáp tay chính dieän, nghieâng mình

- Boùng qua löôùi leân cao theo hình voøng cung

- Phoái keát hôïp toaøn thaân nhòp nhaøng, ñoàng thôøi tung boùng khi phaùt

- Thöïc hieän töông ñoái toát chaïy ñaø theo phöông laáy ñaø  vaø daäp boùng

- Thöïc hieän nhieàu laàn ñaäp boùng theo phöông laáy ñaø

+Moãi ñoäi 3 hs chia ñeàu 4 toå thi ñaáu loaïi tröïc tieáp, caùc hs coøn laïi laøm troïng taøi

Yeâu caàu : - Thöïc hieän töông ñoái toát ñoäng taùc boå trôï vaø phaùt caàu, luaät ñaù caàu

- Chaân thuaän ñaët sau, chaân laêng ñaët tröôùc , tay buoâng töï nhieân,maét höôùng tröôùc, khuîu goái

- Duøng löïc cuûa chaân thuaän vaø keát hôïp vôùi chaân laêng ñaïp maïnh xuoáng ñaát theo höôùng cheách traùi, phaûi, tröôùc

-  Tung caàu khi phaùt caàu, ñieåm tieáp xuùc caàu baèng mu baøn chaân, tay phoái hôïp töï nhieân, maét luoân nhìn theo caàu

- Duøng löïc cuûa baøn chaân vaø coå chaân ñaù maïnh caàu ra tröôùc

Moâ phoûng phaùt caàu cao chaân nghieâng mình

*Ñieàu 22 :Loãi phaùt caàu Ñieàu 22.3; caàu khoâng qua löôøi hoaëc chui qua löôùi

Ñieàu 22.2 : caàu phaùt sang chaïm vaät caûn, tröôùc khi rôi xuoâng ñaát

* Ñieàu 23 : Phaùt caàu laïi Ñieàu 23.1Khi ñang ti ñaùu coù söï coá baát ngôø treân saân

Ñieàu 23.2 : Caû hai beân (giao caàu, ñôõ caàu) phaïm loãi cuøng moät luùc

- Moãi toå cöû 1 hs tham gia thi ñaáu ñaù caàu hình thöùc loaïi tröïc tieáp (3 hieäp)

1

Trường THCS Liêng Trang                                                                                              Gv: Nguyễn Thị Xuân


Giaùo aùn TD 9                                                                                                                       Naêm hoïc : 2013 - 2014                                              

KT THUÙC

Cng c

Th lng

Nhn xeùt

Daên doø

 

- Ñaäp boùng    

- Thaû loûng toaøn thaân, ruõ tay,đấm lưng nh 

- Gv nhaän xeùt öu khuyeát ñieåm tieát hoïc

- OÂn tp moät soá ñoäng taùc boå trôï Boùng chuyeàn ( chuaån bò kieåm tra)– ñaù caàu

MC TIEÂU – YEÂU CAÀU                                                                                             Tieát theo ppct : 61                                                                     

-Bieát caùch thöïc hieän phaùt boùng, ñaäp boùng vaø daáu taäp                                                     NS :30/03/11

- Thöïc hieän ñöôïc phaùt boùng, ñaäp boáng vaø daáu taäp                                                            ND :   /03/11

- Bieát caùch thöïc hieân caùc baøi taäp boå trôï,  phaùt caàu, luaät ñaù caàu, ñaáu taäp …

     - Thöïc hieän ñöôïc caùc baøi taäp boå trôï, taâng caàu baèng ñuøi,ñôõ caàu baèng ngöïc, phaùt caàu ….

* Địa đim-Phương tin :Sâaân trường, v sinh nôi taäp luyeän, GA, sñcn , 6-8 quaû boùng chuyeàn , caàu ñaù

Thôøi gian

PHÖÔNG PHAÙP VAØ BIEÄN PHAÙP TRIEÅN KHAI

6-8’

1-2l

2lx8n

 

1x2l

hình 3 haøng ngang c li hp

Gv nhn lp – Hs taäp hôïp baùo caùo só soá cuûa lôùp                                         

Đội hình 3 haøng ngang cöï li heïp

dưới s điu khin ca ban caùn söï lp

Đội hình 3 haøng ngang cöï  li hp,

 

 

30-34’

14-16’

1x5l

 

 

 

 

1x6l

 

 

1x4l

 

1x5l

 

 

 

14-16’

1x1l

TRÖÏC QUAN – GIAÛNG GIAÛI – PHAÂN NHOÙM  - SÖÛA SAI – LAØM MAÃU

- Nhoùm 1 : Ñaù caàu                                       - Nhoùm 2 : Boùng chuyeàn

+ OÂn vaø hoïc môùi caùc böôùc di chuyeån          +Phaùt boùng thaáp tay chính dieän,

 

                                                                    

                                              

                                                      

                                                                                    

                        

+ Phaùt caàu …                                                 - Ñaäp boùng – ñaáu taäp

 

                                                                                          A                          B

                                                                                                           

 

    GV

 

    Ñaáu taäp                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                     

1

Trường THCS Liêng Trang                                                                                              Gv: Nguyễn Thị Xuân


Giaùo aùn TD 9                                                                                                                       Naêm hoïc : 2013 - 2014                                              

 

 

 

1x1l

 

 

 

 

? Luaät ñaù caàu                                                         Hoaùn ñoåi vò trí giöõa hai nhoùm

                                                   Gv quan saùt vaø söûa sai cho hoïc sinh

                      

                   

             GV

 

3-5’

1x1l

2lx8n

1x1l

 

 

Đội hinh 3 haøng ngang c li hp                                             

Đội hình 3 hang so le c li rng                                        

Đội hình 3 haøng  ngang c li hp                                            

                                                                                                     Gv     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trường THCS Liêng Trang                                                                                              Gv: Nguyễn Thị Xuân


Giaùo aùn TD 9                                                                                                                       Naêm hoïc : 2013 - 2014                                              

 

 

 

 

Giaùo aùn soá       :61     NOÄI DUNG BAØI DAÏY

Tieát theo ppct  :61             BOÙNG CHUYEÀN  : Kieåm tra  phaùt boùng

NS : 30/03/11                     Noäi dung : Phaùt boùng cao tay chính dieän (nam), phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình (nöõ)

 

PHAÀN VAØ NOÄI DUNG

YEÂU CAÀU VAØ PHAÂN TÍCH KÓ THUAÄT

M ĐẦU

1.Nhaän lôùp

2.Giôùi thieäu NDYC

3.Kieåm tra baøi cuõ

 

4. Khôûi ñoäng : Chung          Chuyeân moân

 

- Caùn söï lôùp taäp hôïp baùo caùo só soá cuûa lôùp

- Gv nhaän lôùp giôùi thieäu noäi dung yeâu caàu giôø kieåm tra

 

 

- Xoay caùc khôùp, eùp doïc – ngang,

- CBN – NCÑ - GCM.

CÔ BAÛN

1. NHAÛY CAO

Kieåm tra : Phaùt boùng cao tay chính dieän (nam), phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình (nöõ

 

* Thang ñieåm kieåm tra

- Ñieåm 9 -10Thöïc hieän ñuùng  kó caû 3 laàn boùng ñeàu qua löôùi sang saân ñoái phöông.

- Ñieåm  7- 8 : Thöïc hieän ñuùng  kó caû 2 laàn boùng ñeàu qua löôùi sang saân ñoái phöông

.- Ñieåm 5 - 6 : Thöïc hieän ñuùng  kó caû 1 laàn boùng ñeàu qua löôùi sang saân ñoái phöông.

- Ñieåm 3 - 4 :  Thöïc hieän kó thuaät coù nhieàu sai soùt, khoâng coù laàn naøo qua saân ñoái phöông hoaëc qua löôùi khoâng vaøo saân 

- Ñieåm 1-2 : Thöïc hieän sai kó thuaät  khoâng coù laàn naøo qua saân ñoái phöông

- Caùc tröôøng hôïp khaùc Gv quyeát ñònh.

- Ñoái vôùi nhöõng em coù theå chaát khoâng bình thöôøng Gv caên cöù thöïc teá ñeå giaûi quyeát cho hôïp lí

 

KT THUÙC

Cng c

Th lng

Nhn xeùt

Daên doø

 

 

- Ruõ tay, thaû loûng toaøn thaân, phôi caù, ñaám löng nheï

- Gv nhaän xeùt öu khuyeát ñieåm tieát kieåm tra

- Ñaù caàu 

 

1

Trường THCS Liêng Trang                                                                                              Gv: Nguyễn Thị Xuân


Giaùo aùn TD 9                                                                                                                       Naêm hoïc : 2013 - 2014                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MC TIEÂU – YEÂU CAÀU                                                                                             Tieát theo ppct : 62                                                                        

-Bieát caùch thöïc phaùt boùng cao tay chính dieän(nam),phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình(nöõ)  NS 30/3/11

- Thöïc hieän cô baûn ñuùng phaùt boùng cao tay chính dieän(nam),thaáp tay nghieâng mình(nöõ)    ND : /03/11

* Địa đim-Phương tin :Sâaân trường, v sinh nôi kieåm tra , GA, SÑCN, Löôùi, boùng chuyeàn

Thôøi gian

PHÖÔNG PHAÙP  VAØ BIEÄN PHAÙP TRIEÅN KHAI

6-8’

1-3’

2lx8n

 

1x2l

 

Đội hình 3 haøng ngang c li hp

Gv nhn lp – Hs taäp hôïp baùo caùo só soá cuûa lôùp                                         

Đội hình 3 haøng ngang cöï li roäng 

dưới s điu khin ca ban caùn söï lp

Đội hình 3 haøng ngang cöï  li hp,,

 

32-34’

 

1x1l

4-6hs

1x2l

TRÖÏC QUAN

 

? Phaùt boùng thaáp tay … (nöõ) cao tay ….(nam)              

Gv neâu nhöõng yeâu caàu khi kieåm tra                                                         

Gv goïi 1 hs leân thöïc hieän hs khaùc chuaån bò                                           

                                                     

- Caùc nhoùm khaùc chuaån bò

- Kieåm tra laàn 2 khoâng quaù ñieåm 8                                        

                                                                                                                            Gv

 

 

 

 

                   

                   

                   

                   

 

1

Trường THCS Liêng Trang                                                                                              Gv: Nguyễn Thị Xuân

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về TD 9 tiết 65
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU