TD 9 tiết 65

giáo án điện tử Thể dục
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Ngày đăng 2018-05-15 17:30:58 Tác giả Xuân Nguyễn Thị loại .doc kích thước 0.29 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Giaùo aùn TD 9 Naêm hoïc : 2013 - 2014 Giaùo aùn số : 65 NOÄI DUNG BAØI DAÏY Tieát theo ppct : 65 Ñaù caàu : Ôn ñaù caàu cao chaân chính dieän baèng mu baøn chaân, hoàn thiện NS : 12/04/2014 phát cầu

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Giaùo aùn TD 9                                                                                                                       Naêm hoïc : 2013 - 2014                                              

Giaùo aùn số       :  65    NOÄI DUNG BAØI DAÏY
Tieát  theo ppct :  65           Ñaù caàu :  Ôn ñaù caàu cao chaân chính dieän baèng mu baøn chaân, hoàn thiện
 NS : 12/04/2014                   phát cầu cao chaân chính dieän baèng mu baøn chaân. (Kiểm tra thử).
                                            Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên       
                                                                       
PHAÀN VAØ NOÄI DUNG
YEÂU CAÀU VAØ PHAÂN TÍCH KÓ THUAÄT
MỞ ĐẦU
1.Nhaän lôùp
2.Giôùi thieäu ND-YC
3.Kieåm tra baøi cuõ
? Phát cầu cao chân chính diện.
4. Khôûi ñoäng : Chung          Chuyeân moân…
 
- Caùn söï lôùp taäp hôïp baùo caùo só soá cuûa lôùp
- Gv nhaän lôùp giôùi thieäu noäi dung yeâu caàu giôø hoïc
- Thực hiện tương đối tốt kĩ thuật phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.
- GV nhận xét, cho điểm đánh giá.
- Xoay caùc khôùp, eùp doïc – ngang, đá lăng
- CBN – NCÑ, di chuyển chếch trước trái –phải.
 
CÔ BAÛN
1 .Ñaù caàu 
 
? Ñaù caàu cao chaân chính dieän baèng mu baøn chaân
?Hoàn thiện phátù caàu cao chaân chính dieän baèng mu baøn chaân
? Kiểm tra thử phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.
2 .Chạy bền: 
 
? Chạy trên địa hình tự nhiên.
 
Yeâu caàu : - Thöïc hieän töông ñoái toát các kĩ thuật đá cầu - phát cầu chính diện bằng mu bàn chân.
- Tung cầu lên khi đá, điểm tiếp xúc cầu bằng mu bàn chân, tích cực nâng gối, tay phối hợp tự nhiên, mắt luôn nhìn theo cầu.
- Tung caàu khi phaùt caàu, ñieåm tieáp xuùc caàu baèng mu baøn chaân, tay phoái hôïp töï nhieân, maét luoân nhìn theo caàu
- Thực hiện tốt kĩ thuật phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân
- Mỗi học sinh phát 5 lần
- Cầu qua trên lưới, sang trong sân đối phương.
 
Yeâu caàu: Thực hiện tương đối tốt kĩ thuật chạy bền và phát triển sức bền.
 
- Gv nêu các chú ý khi thực hiện chạy bền và cách duy trì phát triển sức bền.
- Nam: 6 vòng
- Nữ: 4,5 vòng
 
KẾT THUÙC
Củng cố
Thả lỏng
Nhận xeùt
Daên doø
 
- Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. 
- Thaû loûng toaøn thaân, ruõ tay- chaân,đấm lưng nhẹ 
- Gv nhaän xeùt öu khuyeát ñieåm tieát hoïc
- OÂn tập các kĩ thuật đá cầu, tâng cầu, các bước di chuyển và rèn luyện sức bền.
 
Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1

Trường THCS Liêng Trang                                                                                              Gv: Nguyễn Thị Xuân


Giaùo aùn TD 9                                                                                                                       Naêm hoïc : 2013 - 2014                                              

 
MỤC TIEÂU – YEÂU CAÀU                                                                                       Tieát theo ppct: 65                                                                       
- Bieát caùch thöïc hiện và thực hện được kĩ thuật đá cầu-phát cầu cao chân chính         NS :12/04/2014
diện bằng mu bàn chân                                                                                                   ND:17/04/2014
- Biết cách rèn luyện sức bền và thực hiện được cự ly phát triển trên địa hình tự nhiên.                
Địa điểm-Phương tiện :Sâaân trường, vệ sinh nôi taäp luyeän, GA, sñcn , caàu ñaù, còi.
 
Thôøi gian
PHÖÔNG PHAÙP VAØ BIEÄN PHAÙP TRIEÅN KHAI
6-8’
1-2l
2lx8n
 
1x2l
 
Đội hình 4 haøng ngang cự li hẹp                                                                                    
Gv nhận lớp – Hs taäp hôïp baùo caùo só soá cuûa lôùp                                                                                           
Đội hình 4 haøng ngang cöï li heïp                                                                                    
dưới sự điều khiển của ban caùn söï lớp                                                                       
Đội hình 4 haøng ngang cöï  li hẹp,                                                   
 
30-32’
13-14’
1x8l
 
 
 
        1x8l
 
 
 
 
 
          8-10’
1x2l
 
  7-08’
         1x1l
1 vòng x 300m
 
TRÖÏC QUAN – GIAÛNG GIAÛI – PHAÂN NHOÙM – SÖÛA SAI – LAØM MAÃU
- Nội dung 1 : Ñaù caàu                
+ Ôn đá cầu cao chân 
                                                                             
 
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                        
+ Hoàn thiện phát cầu cao chân
                                                                                                                           
                  
   
 
      
+ Kiểm tra thử phát cầu.         
                                                   
- Nội dung 2 : Chạy bền.                
+ Chạy trên địa hình tự nhiên
 
 Gv quan sát vaø söûa sai cho hoïc sinh.
3-5’
1x1l
2lx8n
1x1l
 
 
Đội hình 4 haøng ngang cự li hẹp                                              
Đội hình 4  haøng so le cự li rộng                                         
Đội hình 4 haøng  ngang cự li hẹp                                             
                                                                                              
                                                                                             Gv     
 
1

Trường THCS Liêng Trang                                                                                              Gv: Nguyễn Thị Xuân


Giaùo aùn TD 9                                                                                                                       Naêm hoïc : 2013 - 2014                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo án số       :  59    NOÄI DUNG BAØI DAÏY
Tieát  theo ppct : 59            TTTC (BC): Phaùt boùng thấp tay chính dieän nöõ, nam phaùt boùng cao
 NS : 28/03/2014.                                  tay chính dieän, bỏ bóng, đấu tập.
                                            Ñaù caàu :  OÂn ñaù caàu vaø phaùt caàu cao chaân chính dieän baèng mu baøn
                                                           chaân, Hoïc: Di chuyển bước đơn ra sau chếch phải, chếch trái.
PHAÀN VAØ NOÄI DUNG
YEÂU CAÀU VAØ PHAÂN TÍCH KÓ THUAÄT
MỞ ĐẦU
1.Nhaän lôùp
- Caùn söï lôùp taäp hôïp baùo caùo só soá cuûa lôùp
- Gv nhaän lôùp giôùi thieäu noäi dung yeâu caàu giôø hoïc
1

Trường THCS Liêng Trang                                                                                              Gv: Nguyễn Thị Xuân


Giaùo aùn TD 9                                                                                                                       Naêm hoïc : 2013 - 2014                                              

2.Giôùi thieäu ND YC
3.Kieåm tra baøi cuõ
? Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.
4.Khôûi ñoäng:Chung,CM     
- Thöïc hieän töông ñoái toát kĩ thuật phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.
- Gv nhaän xeùt vaø cho ñieåm đánh giá.
- Xoay caùc khôùp, eùp doïc – ngang, đá lăng.
- CBN – NCÑ. Di chuyển bước ra trước chếch trái – phải.
CÔ BAÛN
1. TTTC (Boùng chuyeàn)
? Phaùt boùng cao tay chính dieän, phát bóng thấp tay chính diện.
 
 
? Bỏ boùng
 
? Ñaáu taäp
 
2 .Ñaù caàu  
? Di chuyeån böôùc ñôn ra tröôùc, cheách traùi, phaûi,
 
? Ñaù caàu vaø phaùt  cao chaân chính dieän baèng mu baøn chaân
 
? Hoïc: Di chuyển bước đơn ra sau chếch phải, chếch trái.
 
Yeâu caàu :-Thöïc hieän phaùt boùng töông ñoái toát phaùt boùng, bỏ boùng vaø ñaáu taäp.
- Thöïc hieän töông ñoái toát phaùt boùng thaáp tay chính dieän, phaùt boùng cao tay chính dieän
- Boùng qua löôùi leân cao theo hình voøng cung, lực bóng căng
- Phoái keát hôïp toaøn thaân nhòp nhaøng, ñoàng thôøi tung boùng khi phaùt
- Thực hiện tương đối tốt kĩ thuật chuyền bóng cao tay và linh hoạt cổ tay cũng như nâng dẫn khả năng quan sát sân đối phương.
+Mỗi đội gồm 3 HS chia đều trong nhóm theo hình thức đấu loại trực tiếp, các HS còn lại làm trọng tài.
Yeâu caàu : - Thöïc hieän töông ñoái toát caùc ñoäng taùc boå trôï vaø phaùt caàu
- Chaân thuaän ñaët sau, chaân laêng ñaët tröôùc , tay buoâng töï nhieân,maét höôùng tröôùc, khuîu goái. Duøng löïc cuûa chaân thuaän vaø keát hôïp vôùi chaân laêng ñaïp maïnh xuoáng ñaát theo höôùng cheách traùi, phaûi, tröôùc
- Tung caàu khi phaùt caàu, ñieåm tieáp xuùc caàu baèng mu baøn chaân, tay phoái hôïp töï nhieân, maét luoân nhìn theo caàu
- Duøng löïc cuûa baøn chaân vaø coå chaân ñaù maïnh caàu ra tröôùc, qua lưới trong sân.
- Chaân thuaän ñaët sau, chaân laêng ñaët tröôùc, tay buoâng töï nhieân, maét höôùng tröôùc, khuîu goái. Duøng löïc cuûa chaân thuaän vaø keát hôïp vôùi chaân laêng chủ động lùi chếch trái-phải,
KẾT THUÙC
Củng cố
Thả lỏng
Nhận xeùt
Dặn doø
 
- Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.
- Thaû loûng toaøn thaân, ruõ tay - chân ,đấm lưng nhẹ.
- Gv nhaän xeùt öu khuyeát ñieåm tieát hoïc
- OÂn tập moät soá ñoäng taùc boå trôï Boùng chuyeàn – ñaù caàu
 
 
MỤC TIEÂU – YEÂU CAÀU                                                                                     Tieát theo ppct: 59                                                                      
- Bieát caùch thöïc hieän và thực hiện tương đối tốt KT phaùt boùng, bỏ boùng vaø đấu     NS :28/03/2014
tập.                                                                                                                                ND :03/04/2014
- Bieát caùch thöïc hiện và thực hiện cơ bản caùc baøi taäp boå trôï, đá cầu – phát cầu cao chân chính diện, di chuyển bước đơn chếch trái –phải.
* Địa điểm-Phương tiện :Sâaân trường, vệ sinh nôi taäp luyeän, GA, sñcn, 6-8 quaû boùng chuyeàn, caàu.
Thôøi gian
PHÖÔNG PHAÙP VAØ BIEÄN PHAÙP TRIEÅN KHAI
6-8’
Đội hình 4 haøng ngang cự li hẹp                                                       
1

Trường THCS Liêng Trang                                                                                              Gv: Nguyễn Thị Xuân


Giaùo aùn TD 9                                                                                                                       Naêm hoïc : 2013 - 2014                                              

1-2l
2lx8n
 
1x2l
Gv nhận lớp – Hs taäp hôïp baùo caùo só soá cuûa lôùp                                                             
Đội hình 4 haøng ngang cöï li heïp                                                      
dưới sự điều khiển của ban caùn söï lớp                                         
Đội hình 4 haøng ngang cöï  li hẹp,  
30-32’
14-16’
1x5l
 
 
 
 
1x6l
 
 
1x4l
 
1x5l
 
14-16’
1x3l
 
1x3l
 
TRÖÏC QUAN – GIAÛNG GIAÛI – PHAÂN NHOÙ – SÖÛA SAI – LAØM MAÃU
- Nhoùm 1 : Ñaù caàu                                       - Nhoùm 2 : Boùng chuyeàn
+ OÂn vaø hoïc môùi caùc böôùc di chuyeån      +Phaùt boùng
 
                                                                                                
                                                                                              
                                                                                              
                                                 
                               
+ Đá cầu cao chân chính diện                                                                                                                                   
                                                                    + Bỏ boùng – ñaáu taäp
                                           
           A B
                                                                                                                                    + Phát cầu cao chân chính diện                                                                                                       
 
                                                  
                                                                                                                                              
                                                                                                                    
                                                  
                                                               Hoaùn ñoåi vò trí giöõa hai nhoùm   
                                                            Gv quan saùt vaø söûa sai cho hoïc sinh                                                                                          
3-5’
1x1l
2lx8n
1x1l
 
Đội hình 4 haøng ngang cự li hẹp                                              
Đội hình 4 hàng ngang so le cự li rộng                                       
Đội hình 4 haøng  ngang cự li hẹp                                             
                                                                                                      
                                                                                                     Gv     
Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

Trường THCS Liêng Trang                                                                                              Gv: Nguyễn Thị Xuân


Giaùo aùn TD 9                                                                                                                       Naêm hoïc : 2013 - 2014                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giaùo aùn soâ       :  60    NOÄI DUNG BAØI DAÏY
Tieát  theo ppct :  60            TTTC (BC22): Phaùt boùng cao tay chính dieän nöõ, nam
 NS : 30/03/11                                  phaùt boùng cao tay chính dieän, ñaäp boùng nam, đấu tập
                                            Ñaù caàu :  OÂn ñaù caàu cao chaân chính dieän baèng mu baøn chaân, Hoïc : Phaùt caàu
.                                                   cao chaân nghieâng mình oân  di chuyeån oân böôùc ñôn ra sau, cheách traùi, phaûi
                                                     Luaät ñaù caàu 22,23                    
1

Trường THCS Liêng Trang                                                                                              Gv: Nguyễn Thị Xuân


Giaùo aùn TD 9                                                                                                                       Naêm hoïc : 2013 - 2014                                              

PHAÀN VAØ NOÄI DUNG
YEÂU CAÀU VAØ PHAÂN TÍCH KÓ THUAÄT
MỞ ĐẦU
1.Nhaän lôùp
2.Giôùi thieäu ND YC
3.Kieåm tra baøi cuõ
? Phaùt caàu thaáp chaân
4. Khôûi ñoäng : Chung          Chuyeân moân…
 
- Caùn söï lôùp taäp hôïp baùo caùo só soá cuûa lôùp
- Gv nhaän lôùp giôùi thieäu noäi dung yeâu caàu giôø hoïc
- Thöïc hieän töông ñoái toát phaùt caàu thaáp chaân chính dieän baèng mu baøn chaân
- Gv nhaän xeùt vaø cho ñieåm
- Xoay caùc khôùp, eùp doïc – ngang,
- CBN – NCÑ
CÔ BAÛN
1. TTTC (Boùng chuyeàn)
? Phaùt boùng cao tay nghieâng mình, chính dieän
 
? Ñaäp boùng
 
? Ñaáu taäp
2 .Ñaù caàu  
? Di chuyeån böôùc ñôn ra tröôùc, cheách traùi, phaûi,
 
 
 
? Ñaù caàu chaân chính dieän baèng mu baøn chaân
 
? Hoïc : Phaùt caàu cao chaân nghieâng mình
 
 
 
 
? Luaät ñaù caàu
? Ñaáu taäp
 
Yeâu caàu :-Thöïc hieän phaùt boùng töông ñoái toát phaùt boùng, ñaäp boùng vaø ñaáu taäp
- Thöïc hieän töông ñoái toát phaùt boùng thaáp tay chính dieän, nghieâng mình
- Boùng qua löôùi leân cao theo hình voøng cung
- Phoái keát hôïp toaøn thaân nhòp nhaøng, ñoàng thôøi tung boùng khi phaùt
- Thöïc hieän töông ñoái toát chaïy ñaø theo phöông laáy ñaø  vaø daäp boùng
- Thöïc hieän nhieàu laàn ñaäp boùng theo phöông laáy ñaø
+Moãi ñoäi 3 hs chia ñeàu 4 toå thi ñaáu loaïi tröïc tieáp, caùc hs coøn laïi laøm troïng taøi
Yeâu caàu : - Thöïc hieän töông ñoái toát ñoäng taùc boå trôï vaø phaùt caàu, luaät ñaù caàu
- Chaân thuaän ñaët sau, chaân laêng ñaët tröôùc , tay buoâng töï nhieân,maét höôùng tröôùc, khuîu goái
- Duøng löïc cuûa chaân thuaän vaø keát hôïp vôùi chaân laêng ñaïp maïnh xuoáng ñaát theo höôùng cheách traùi, phaûi, tröôùc
-  Tung caàu khi phaùt caàu, ñieåm tieáp xuùc caàu baèng mu baøn chaân, tay phoái hôïp töï nhieân, maét luoân nhìn theo caàu
- Duøng löïc cuûa baøn chaân vaø coå chaân ñaù maïnh caàu ra tröôùc
Moâ phoûng phaùt caàu cao chaân nghieâng mình
*Ñieàu 22 :Loãi phaùt caàu Ñieàu 22.3; caàu khoâng qua löôøi hoaëc chui qua löôùi
Ñieàu 22.2 : caàu phaùt sang chaïm vaät caûn, tröôùc khi rôi xuoâng ñaát
* Ñieàu 23 : Phaùt caàu laïi Ñieàu 23.1Khi ñang ti ñaùu coù söï coá baát ngôø treân saân
Ñieàu 23.2 : Caû hai beân (giao caàu, ñôõ caàu) phaïm loãi cuøng moät luùc
- Moãi toå cöû 1 hs tham gia thi ñaáu ñaù caàu hình thöùc loaïi tröïc tieáp (3 hieäp)
1

Trường THCS Liêng Trang                                                                                              Gv: Nguyễn Thị Xuân


Giaùo aùn TD 9                                                                                                                       Naêm hoïc : 2013 - 2014                                              

KẾT THUÙC
Củng cố
Thả lỏng
Nhận xeùt
Daên doø
 
- Ñaäp boùng    
- Thaû loûng toaøn thaân, ruõ tay,đấm lưng nhẹ 
- Gv nhaän xeùt öu khuyeát ñieåm tieát hoïc
- OÂn tập moät soá ñoäng taùc boå trôï Boùng chuyeàn ( chuaån bò kieåm tra)– ñaù caàu
MỤC TIEÂU – YEÂU CAÀU                                                                                             Tieát theo ppct : 61                                                                     
-Bieát caùch thöïc hieän phaùt boùng, ñaäp boùng vaø daáu taäp                                                     NS :30/03/11
- Thöïc hieän ñöôïc phaùt boùng, ñaäp boáng vaø daáu taäp                                                            ND :   /03/11
- Bieát caùch thöïc hieân caùc baøi taäp boå trôï,  phaùt caàu, luaät ñaù caàu, ñaáu taäp …
     - Thöïc hieän ñöôïc caùc baøi taäp boå trôï, taâng caàu baèng ñuøi,ñôõ caàu baèng ngöïc, phaùt caàu ….
* Địa điểm-Phương tiện :Sâaân trường, vệ sinh nôi taäp luyeän, GA, sñcn , 6-8 quaû boùng chuyeàn , caàu ñaù
Thôøi gian
PHÖÔNG PHAÙP VAØ BIEÄN PHAÙP TRIEÅN KHAI
6-8’
1-2l
2lx8n
 
1x2l
hình 3 haøng ngang cự li hẹp
Gv nhận lớp – Hs taäp hôïp baùo caùo só soá cuûa lôùp                                         
Đội hình 3 haøng ngang cöï li heïp
dưới sự điều khiển của ban caùn söï lớp
Đội hình 3 haøng ngang cöï  li hẹp,
 
 
30-34’
14-16’
1x5l
 
 
 
 
1x6l
 
 
1x4l
 
1x5l
 
 
 
14-16’
1x1l
TRÖÏC QUAN – GIAÛNG GIAÛI – PHAÂN NHOÙM  - SÖÛA SAI – LAØM MAÃU
- Nhoùm 1 : Ñaù caàu                                       - Nhoùm 2 : Boùng chuyeàn
+ OÂn vaø hoïc môùi caùc böôùc di chuyeån          +Phaùt boùng thaáp tay chính dieän,
 
                                                                     
                                               
                                                      
                                                                                    
                        
+ Phaùt caàu …                                                 - Ñaäp boùng – ñaáu taäp
 
                                                                                          A                          B
                                                                                                           
 
    GV
 
    Ñaáu taäp                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                     
1

Trường THCS Liêng Trang                                                                                              Gv: Nguyễn Thị Xuân


Giaùo aùn TD 9                                                                                                                       Naêm hoïc : 2013 - 2014                                              

 
 
 
1x1l
 
 
 
 
? Luaät ñaù caàu                                                         Hoaùn ñoåi vò trí giöõa hai nhoùm
                                                   Gv quan saùt vaø söûa sai cho hoïc sinh
                       
                    
             GV
 
3-5’
1x1l
2lx8n
1x1l
 
 
Đội hinh 3 haøng ngang cự li hẹp                                              
Đội hình 3 hang so le cự li rộng                                         
Đội hình 3 haøng  ngang cự li hẹp                                             
                                                                                                     Gv     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

Trường THCS Liêng Trang                                                                                              Gv: Nguyễn Thị Xuân


Giaùo aùn TD 9                                                                                                                       Naêm hoïc : 2013 - 2014                                              

 
 
 
 
Giaùo aùn soá       :61     NOÄI DUNG BAØI DAÏY
Tieát theo ppct  :61             BOÙNG CHUYEÀN  : Kieåm tra  phaùt boùng
NS : 30/03/11                     Noäi dung : Phaùt boùng cao tay chính dieän (nam), phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình (nöõ)
 
PHAÀN VAØ NOÄI DUNG
YEÂU CAÀU VAØ PHAÂN TÍCH KÓ THUAÄT
MỞ ĐẦU
1.Nhaän lôùp
2.Giôùi thieäu NDYC
3.Kieåm tra baøi cuõ
 
4. Khôûi ñoäng : Chung          Chuyeân moân…
 
- Caùn söï lôùp taäp hôïp baùo caùo só soá cuûa lôùp
- Gv nhaän lôùp giôùi thieäu noäi dung yeâu caàu giôø kieåm tra
 
 
- Xoay caùc khôùp, eùp doïc – ngang,
- CBN – NCÑ - GCM.
CÔ BAÛN
1. NHAÛY CAO
Kieåm tra : Phaùt boùng cao tay chính dieän (nam), phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình (nöõ
 
* Thang ñieåm kieåm tra
- Ñieåm 9 -10 :  Thöïc hieän ñuùng  kó caû 3 laàn boùng ñeàu qua löôùi sang saân ñoái phöông.
- Ñieåm  7- 8 : Thöïc hieän ñuùng  kó caû 2 laàn boùng ñeàu qua löôùi sang saân ñoái phöông
.- Ñieåm 5 - 6 : Thöïc hieän ñuùng  kó caû 1 laàn boùng ñeàu qua löôùi sang saân ñoái phöông.
- Ñieåm 3 - 4 :  Thöïc hieän kó thuaät coù nhieàu sai soùt, khoâng coù laàn naøo qua saân ñoái phöông hoaëc qua löôùi khoâng vaøo saân 
- Ñieåm 1-2 : Thöïc hieän sai kó thuaät  khoâng coù laàn naøo qua saân ñoái phöông
- Caùc tröôøng hôïp khaùc Gv quyeát ñònh.
- Ñoái vôùi nhöõng em coù theå chaát khoâng bình thöôøng Gv caên cöù thöïc teá ñeå giaûi quyeát cho hôïp lí
 
KẾT THUÙC
Củng cố
Thả lỏng
Nhận xeùt
Daên doø
 
 
- Ruõ tay, thaû loûng toaøn thaân, phôi caù, ñaám löng nheï
- Gv nhaän xeùt öu khuyeát ñieåm tieát kieåm tra
- Ñaù caàu 
 
1

Trường THCS Liêng Trang                                                                                              Gv: Nguyễn Thị Xuân


Giaùo aùn TD 9                                                                                                                       Naêm hoïc : 2013 - 2014                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MỤC TIEÂU – YEÂU CAÀU                                                                                             Tieát theo ppct : 62                                                                        
-Bieát caùch thöïc phaùt boùng cao tay chính dieän(nam),phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình(nöõ)  NS 30/3/11
- Thöïc hieän cô baûn ñuùng phaùt boùng cao tay chính dieän(nam),thaáp tay nghieâng mình(nöõ)    ND : /03/11
* Địa điểm-Phương tiện :Sâaân trường, vệ sinh nôi kieåm tra , GA, SÑCN, Löôùi, boùng chuyeàn
Thôøi gian
PHÖÔNG PHAÙP  VAØ BIEÄN PHAÙP TRIEÅN KHAI
6-8’
1-3’
2lx8n
 
1x2l
 
Đội hình 3 haøng ngang cự li hẹp
Gv nhận lớp – Hs taäp hôïp baùo caùo só soá cuûa lôùp                                         
Đội hình 3 haøng ngang cöï li roäng 
dưới sự điều khiển của ban caùn söï lớp
Đội hình 3 haøng ngang cöï  li hẹp,,
 
32-34’
 
1x1l
4-6hs
1x2l
TRÖÏC QUAN
 
? Phaùt boùng thaáp tay … (nöõ) cao tay ….(nam)               
Gv neâu nhöõng yeâu caàu khi kieåm tra                                                         
Gv goïi 1 hs leân thöïc hieän hs khaùc chuaån bò                                           
                                                     
- Caùc nhoùm khaùc chuaån bò
- Kieåm tra laàn 2 khoâng quaù ñieåm 8                                        
                                                                                                                            Gv
 
 
 
 
                    
                    
                    
                    
 
1

Trường THCS Liêng Trang                                                                                              Gv: Nguyễn Thị Xuân


Nguồn:Xuân Nguyễn Thị

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử TD 9 tiết 65
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngtd65.doc[0.29 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
z9m00q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-05-15 17:30:58
Loại file
doc
Dung lượng
0.29 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
2
giáo án điện tử TD 9 tiết 65

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • TD 9 tiết 65
  Nguyễn Thị Xuân
  TD 9 tiết 65

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Nguyễn Thị Xuân

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/5/2018

  Xem: 0

 • TD 9 tiết 65
  Thể dục
  TD 9 tiết 65

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/5/2018

  Xem: 1

 • TD 9-Tiết 64,65
  Trần Đông Giang
  TD 9-Tiết 64,65

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Trần Đông Giang

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2012

  Xem: 0

 • TD 9-Tiết 64,65
  Thể dục
  TD 9-Tiết 64,65

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2012

  Xem: 0

 • TD 9-Tiết 64,65
  Thể dục
  TD 9-Tiết 64,65

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2012

  Xem: 0

 • TD 6-Tiết 65
  Thể dục
  TD 6-Tiết 65

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2012

  Xem: 0

 • TD 10 tiet 65
  Thể dục 11
  TD 10 tiet 65

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/11/2009

  Xem: 9

 • TD 6-Tiết 65
  Thể dục
  TD 6-Tiết 65

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2012

  Xem: 0

 • TD 6-Tiết 65
  Trần Đông Giang
  TD 6-Tiết 65

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Trần Đông Giang

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2012

  Xem: 0

 • TD 7 tiết 65
  Thể dục
  TD 7 tiết 65

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2015

  Xem: 0