Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Cng hoà x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

 

B¶n tham luËn vÒ c«ng t¸c t­ t­ëng chÝnh trÞ vµ ph¸t triÓn  §¶ng trong gi¸o viªn trÎ n¨m häc 2008 – 2009

 

nh th­a c¸c quÝ vÞ ®¹i biÓu kh¸ch quÝ!

KÝnh th­a toµn thÓ §¹i héi.

Lời đầu tiên cho phép tôi gửi tới các quý vị đại biểu, các đồng chí lời chúc tốt đẹp nhất. Chóc §H cña chóng ta thµnh c«ng tèt ®Ñp.

 Võa råi chóng ta ®· cïng ®­îc nghe b¶n b¸o c¸o c«ng t¸c §oµn n¨m häc 2007 – 2008 vµ b¶n ph­¬ng h­íng nhiÖm vô nhiÖm k× n¨m 2008 – 2009. B¶n th©n t«i hoµn toµn nhÊt trÝ víi nh÷ng néi dung trong b¶n b¸o c¸o vµ b¶n ph­¬ng h­íng nhiÖm vô.

Hôm nay tôi rất vinh dự được đại diện cho Đoàn viªn Chi ®oµn gi¸o viªn phát biểu tham luận về “công tác t­ t­ëng chÝnh trÞ vµ phát triển Đảng trong đoàn viên giáo viên trẻ”

 Hi väng r»ng sÏ phÇn nµo gióp cho b¶n ph­¬ng h­íng nhiÖm vô cña chóng ta ®­îc hoµn chØnh, ®Çy ®ñ h¬n vµ s¸t víi thùc tÕ triÓn khai h¬n.

 §Çu tiªn theo t«i th× trong c«ng t¸c chÝnh trÞ t­ t­ëng cña §oµn viªn thanh niªn yÕu tè quan träng nhÊt ®ã lµ mçi ®oµn viªn thanh niªn ph¶i x¸c ®Þnh cho mình tinh thÇn kiªn ®Þnh theo chñ nghÜa M¸c – Lª nin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh, coi  ®ã nh­ lµ kim chØ nam hµnh ®éng trong c«ng t¸c vµ trong cuéc sèng. Lu«n tin t­ëng vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ nhµ n­íc. §Æc biÖt trong t×nh h×nh hiÖn nay c¶ n­íc ®ang h­ëng øng tham gia cuéc vËn ®éng “Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå CHÝ Minh”

 §èi víi chóng ta lµ nh÷ng gi¸o viªn thùc hiÖn nhiÖm vô gi¶ng d¹y cÇn tin t­ëng tuyÖt ®èi vµ sù l·nh ®¹o cña cÊp uû §¶ng , BGH vµ c¸c tæ chøc trong nhµ tr­êng. Tõ ®ã x¸c ®Þnh cho m×nh tinh thÇn cèng hiÕn vµ s¸ng t¹o hÕt m×nh trong c«ng t¸c, ®¹t hiÖu qu¶ gi¸o dôc cao. Nhanh chãng tr­ëng thµnh vÒ mäi mÆt.

 Mét ®iÒu n÷a theo t«i rÊt cÇn thiÕt  vµ thùc tÕ ®èi víi chóng ta cßn ®ang lµ nh÷ng ®oµn viªn thanh niªn rÊt trÎ hÇu hÕt míi ra tr­êng ®ang trµn ®Çy nhiÖt huyÕt vµ tinh thÇn cèng hiÕn nh­ng ch¾c ch¾n trong c«ng t¸c chuyªn m«n còng nh­ trong kinh nghiÖm sèng cßn rÊt nhiÒu chç cÇn bæ sung . V× vËy ë mçi ®oµn viªn TN cÇn x©y dùng vµ x¸c ®Þnh cho m×nh t­ t­ëng cÇu tiÕn bé, tinh thÇn häc hái ë ®ång nghiÖp, ë nh­ng thÕ hÖ ®i tr­íc m×nh. TuyÖt ®èi tr¸nh t­ t­ëng b¶o thñ, cè h÷u.

 Nh­ chóng ta ®· biÕt tæ chøc §oµn cña chóng ta lµ lùc l­îng hËu bÞ hïng hËu cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam. VÊn ®Ò phÊn ®Êu tr­ëng thµnh vµ nhanh chãng ®­îc vinh dù tù hµo ®øng d­íi cê §¶ng ®ang ®Æt ra tr­íc m¾t chóng ta.

Trong năm học vừa qua bên cạnh những hoạt động phong trào văn hoá văn nghệ, thể thao các hoạt động .. mà đoàn trường phát động. Các hoạt động chào mừng ngày hiến trương các nhà giáo… thì công tác phát triển Đảng trong giáo viên trẻ luôn được quan tâm và đặt lên một trong những nhiệm vụ hàng đầu.  Chi bộ thường xuyên chỉ đạo, Chi đoàn Giáo viên kịp thời phổ biến Nghị quyết của Chi bộ về công tác phát triển Đảng, hướng dẫn qui trình kết nạp Đảng và kế hoạch bồi dưỡng, giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Chi bộ bồi dưỡng kết nạp.

  Trong năm học qua phong trào phấn đấu, rèn luyện tu dưỡng để trở thành Đảng viên trong sinh viên đã thực sự chuyển biến tốt. Đã có nhiều tấm gương học tập tốt, rèn luyện tốt, tham gia tích cực phong trào Đoàn. Chi đoàn đã bình chọn kịp thời và Ban chấp hành Chi Đoàn đã giới thiệu được nhiều Đoàn viên ưu tú tham dự lớp học : Bồi dưỡng kết nạp Đảng

 Trªn c¬ së t¹o ®iÒu kiÖn rÊt thuËn lîi tõ phÝa Chi bé, mçi chóng ta cÇn ph¶i phÊn ®Êu hÕt m×nh, nç lùc kh«ng ngõng  ®Ó tr­ëng thµnh vÒ mäi mÆt xøng ®¸ng ®­îc vinh dù tù hµo ®øng d­íi cê §¶ng quang vinh. V©y mçi chóng ta ph¶i lµm thÕ nµo, mçi chóng ta cÇn nh÷ng yÕu tè nµo. Tr­íc hÕt ph¶i rÌn luyÖn cho m×nh mét b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng th«ng qua tù  t×m hiÓu vµ qua nh÷ng líp båi d­ìng chÝnh trÞ th­êng xuyªn do cÊp trªn tæ chøc. Tõ ®ã x¸c ®Þnh cho m×nh ®éng c¬ vµo §¶ng ®óng ®¾n. PhÊn ®Êu hoµn thµnh mäi nhiÖm vô ®­îc giao, g¾n bã víi tËp thÓ, víi nh©n d©n, tÝch cùc tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng ®oµn thÓ vµ c¸c c«ng t¸c x· héi.

KÝnh th­a toµn thÓ §¹i Héi !

 Vi  vi c đưa Đảng viên sinh viên về sinh hoạt cùng với Chi đoàn Giáo viên, chi bộ  Đảng trường THPT Văn Ch n  đã rất quan tâm và chỉ đạo sát sao công tác phát triển Đảng trong gi áo viên tr ẻ. Cùng với sự phát hiện và bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú của chi đoàn, điều đó đã đem lại hiệu quả cao trong việc phát triển đảng viên trong giáo viên trẻ.

 Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Chi b , của đoàn trường, cùng với truyền thống tu dưỡng phấn đấu vươn lên trong học tập và công tác để trở thành Đảng viên ĐCSVN, t ôi tin tưởng sẽ c òn có nhiều Đảng viên mới là giáo viên trẻ đ ưc k ết n p trong th i gian t i.

Trªn ®©y  lµ mét vµi ý kiÕn, suy nghÜ  cña t«i. Ch¾c ch¾n cßn cã chç ch­a thËt ®Çy ®ñ. RÊt mong nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÐn ®ãng gãp tõ phÝa c¸c ®ång chÝ ®Ó gióp cho b¶n tham luËn cña t«I ®­îc hoµn chØnh h¬n.

Cuối cùng một lần nữa tôi xin chúc các qúy vị đại biểu, các đồng chí có một sức khoẻ dồi dào, chúc đại hội thành công tốt đẹp!

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Tham luận phát triển Đảng

Đăng ngày 10/3/2009 7:46:11 PM | Thể loại: Giáo án khác | Lần tải: 2743 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án Tham luận phát triển Đảng, Giáo án khác. . nslide.com chia sẽ đến bạn đọc giáo án Tham luận phát triển Đảng .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem , Tài liệu Tham luận phát triển Đảng thuộc danh mục Giáo án khác được giới thiệu bởi bạn Phong Bùi Duy đến các bạn nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này đã đưa vào chuyên mục Giáo án khác , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Ngữ văn Giáo án khác ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bản tham luận về công tác tư tưởng chính trị và phát triển Đảng trong thầy giáo trẻ năm học 2008 – 2009 Kính thưa những quí vị đại biểu khách quí! Kính thưa toàn thể Đại hội, nói thêm là Lời đầu tiên cho phép tôi gởi đến những quý vị đại biểu, những đồng chí lời chúc tốt đẹp nhất,còn cho biết thêm Chúc ĐH của chúng ta thành công tốt đẹp, nói thêm là Vừa rồi chúng ta đã cùng được nghe bản báo cáo công tác Đoàn năm học 2007 – 2008

https://nslide.com/giao-an/tham-luan-phat-trien-dang.1j9vuq.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Giáo án khác


hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản tham luận về công tác tư tưởng chính trị và phát triển Đảng trong giáo viên trẻ năm học 2008 – 2009

Kính thưa các quí vị đại biểu khách quí!
Kính thưa toàn thể Đại hội.
Lời đầu tiên cho phép tôi gửi tới các quý vị đại biểu, các đồng chí lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc ĐH của chúng ta thành công tốt đẹp.
Vừa rồi chúng ta đã cùng được nghe bản báo cáo công tác Đoàn năm học 2007 – 2008 và bản phương hướng nhiệm vụ nhiệm kì năm 2008 – 2009. Bản thân tôi hoàn toàn nhất trí với những nội dung trong bản báo cáo và bản phương hướng nhiệm vụ.
Hôm nay tôi rất vinh dự được đại diện cho Đoàn Chi đoàn giáo viên phát biểu tham luận về “công tác tư tưởng chính trị và phát triển Đảng trong đoàn viên giáo viên trẻ”
Hi vọng rằng sẽ phần nào giúp cho bản phương hướng nhiệm vụ của chúng ta được hoàn chỉnh, đầy đủ hơn và sát với thực tế triển khai hơn.
Đầu tiên theo tôi thì trong công tác chính trị tư tưởng của Đoàn viên thanh niên yếu tố quan trọng nhất đó là mỗi đoàn viên thanh niên phải xác định cho mình tinh thần kiên định theo chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đó như là kim chỉ nam hành động trong công tác và trong cuộc sống. Luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước. Đặc biệt trong tình hình hiện nay cả nước đang hưởng ứng tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ CHí Minh”
Đối với chúng ta là những giáo viên thực hiện nhiệm vụ giảng dạy cần tin tưởng tuyệt đối và sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng , BGH và các tổ chức trong nhà trường. Từ đó xác định cho mình tinh thần cống hiến và sáng tạo hết mình trong công tác, đạt hiệu quả giáo dục cao. Nhanh chóng trưởng thành về mọi mặt.
Một điều nữa theo tôi rất cần thiết và thực tế đối với chúng ta còn đang là những đoàn viên thanh niên rất trẻ hầu hết mới ra trường đang tràn đầy nhiệt huyết và tinh thần cống hiến nhưng chắc chắn trong công tác chuyên môn cũng như trong kinh nghiệm sống còn rất nhiều chỗ cần bổ sung . Vì vậy ở mỗi đoàn viên TN cần xây dựng và xác định cho mình tư tưởng cầu tiến bộ, tinh thần học hỏi ở đồng nghiệp, ở nhưng thế hệ đi trước mình. Tuyệt đối tránh tư tưởng bảo thủ, cố hữu.
Như chúng ta đã biết tổ chức Đoàn của chúng ta là lực lượng hậu bị hùng hậu của Đảng cộng sản Việt Nam. Vấn đề phấn đấu trưởng thành và nhanh chóng được vinh dự tự hào đứng dưới cờ Đảng đang đặt ra trước mắt chúng ta.
Trong năm học vừa qua bên cạnh những hoạt động phong trào văn hoá văn nghệ, thể thao các hoạt động .. mà đoàn trường phát động. Các hoạt động chào mừng ngày hiến trương các nhà giáo… thì công tác phát triển Đảng trong giáo viên trẻ luôn được quan tâm và đặt lên một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Chi bộ thường xuyên chỉ đạo, Chi đoàn Giáo viên kịp thời phổ biến Nghị quyết của Chi bộ về công tác phát triển Đảng, hướng dẫn qui trình kết nạp Đảng và kế hoạch bồi dưỡng, giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Chi bộ bồi dưỡng kết nạp.
  Trong năm học qua phong trào phấn đấu, rèn luyện tu dưỡng để trở thành Đảng viên

Sponsor Documents