PHÒNG GD & ĐT  ĐẠI LỘC   GIÁO ÁN

   TRƯỜNG TH  NGÔ QUANG TÁM            GV : NGUYỄN ĐĂNG TRUẬT

                                                                                                                    Ngày 25Tháng 08năm 2008

         Môn: Thể dục.    Lớp : 2

          Bài : 01        * Giới thiệu chương trình

                                *Trò chơi Diệt các con vật có hại

             I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh                                        

-Giới thiệu chương trình TD lớp 2.Yêu cầu HS biết được một số nội dung cơ bản của 

chương trình và có thái độ học tập đúng.

-Một số quy định trong giờ học.Yêu cầu HS biết nhứng điểm cơ bản và từng bước vận 

dụng vào quá trình học tập.Biên chế tổ,chọn cán sự .

-Học giậm chân tại chỗ-đứng lại.Yêu cầu thực hiện tương đối đúng.

-Ôn trò chơi:Diệt các con vật có hại.Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động.

               II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

- Địa điểm : Sân trường  .  1 còi

               III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

ĐỊNH LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

   I/ MỞ ĐẦU

GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học

HS đứng tại chỗ vổ tay và hát

Giậm chân …giậm     Đứng lại ……đứng

( Học sinh đếm theo nhịp1,2 ; 1,2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)

Nhận xét

 

    II/ CƠ BẢN:

a. Giới thiệu chương trình TD lớp 2. Biên chế tổ chức tập luyện, chọn cán sự bộ môn.

- Lớp trưởng là cán sự bộ môn TD, có nhiệm vụ quản lý chung

- Tổ trưởng có nhiệmvụ tổ chứctổ mình tập luyện

Nhận xét

  b. Phổ biến nội quy học tập

- Cán sự bộ môn tổ chức tập trung lớp ngoài sân

- Trang phục trong giờ học phải đảm bảo

- Nhận xét chung tinh thần học tập của học sinh

  c. Trò chơi: Diệt các con vật có hại

GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi

Nhận xét

III/ KẾT THÚC:

HS đứng tại chỗ vổ tay hát

Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học

- Yêu cầu nội dung về nhà

6p

 

 

 

 

 

 

 

28p

20p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    8p

 

 

 

 

 

 

 

6p

Đội Hình

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

              GV

 

 

Đội hình học tập

*     *     *     *     *     *     *

    *     *     *     *     *     *     *

*     *     *     *     *     *     *

    *     *     *     *     *     *     *

 

                     GV

Đội hình trò chơi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đội Hình xuống lớp

*  *  *  *  *  *  *  * *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

 

                         GV

 

Nguyễn Đăng Truật - Trường Tiểu học Ngô Quang Tám - Đại Lộc - Quảng Nam

 


      PHÒNG GD & ĐT  ĐẠI LỘC      GIÁO ÁN

  TRƯỜNG TH  NGÔ QUANG TÁM             GV : NGUYỄN ĐĂNG TRUẬT

                                                                                                                   Ngày 25.Tháng 08.năm 2008

         Môn: Thể dục.    Lớp : 2

          Bài : 02    * Tập hàng dọc, dóng hàng, điểm số,

    Chào,báo cáo khi giáo viên nhận lớp.

         I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh

- Ôn một số khĩ năng ĐHĐN đã học ở lớp 1, Y/c thực hiện tương đối chính xác động tác

- Học cách chào, báo cáo khi GV nhận lớp và kết thúc giờ học. Y/c thực thiện ở mức

   tương đối đúng.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

- Địa điểm : Sân trường;  Còi

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

ĐỊNH LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

   I/ MỞ ĐẦU

GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học

HS đứng tại chỗ vổ tay và hát

Kiểm tra bài cũ :  4 hs

Nhận xét

 

    II/ CƠ BẢN:

a. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng

- Thành 4 hàng dọc ……..tập hợp

- Nhìn trước ………Thẳng .         Thôi

cả lớp điểm số…..báo cáo

giậm chân…giậm         Đứng lại…….đứng

Nhận xét

 

  b. Chào,báo cáo khi GV nhận lớp và kết thúc giờ học:

GV hướng dẫn, học sinh thực hiện

Nhận xét

*Cán sự hướng dẫn luyện tập ĐHĐN

Nhận xét

 

III/ KẾT THÚC:

HS đứng tại chỗ vổ tay hát

Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học

Về nhà luyện tập giậm chân tại chỗ

6p

 

 

 

 

 

     28p

10p

3-4lần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10p

3-4lần

 

 

 

 

 

 

 

8p

 

 

6p

 

Đội Hình

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

              GV

 

 

 

 

 

 

 

Đội hình tập luyện

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

 

                     GV

 

 

 

 

 

 

 

 

             *  *  *  *  *  *  *  *

             *  *  *  *  *  *  *  *

             *  *  *  *  *  *  *  *

             *  *  *  *  *  *  *  *

                        GV

 

 

Nguyễn Đăng Truật - Trường Tiểu học Ngô Quang Tám - Đại Lộc - Quảng Nam

 


       PHÒNG GD & ĐT  ĐẠI LỘC   GIÁO ÁN

    TRƯỜNG TH  NGÔ QUANG TÁM            GV : NGUYỄN ĐĂNG TRUẬT

                                                                                                                  Ngày 01 Tháng 09.năm 2008

         Môn: Thể dục.    Lớp : 2

          Bài : 03        * Dàn hàng ngang, Dồn hàng

     * Trò chơi: Qua đường lội

          I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh

- Ôn một số khĩ năng ĐHĐN đã học ở lớp 1, Y/c thực hiện tương đối chính xác,trật tự

- Ôn cách chào, báo cáo khi GV nhận lớp, Y/c thực thiện tương đối đúng.,trật tự

- Ôn trò chơi :” Qua đường lội” Y/c học sinh biết cách chơi và tham gia.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

- Địa điểm : Sân trường;  Còi

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

ĐỊNH LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

   I/ MỞ ĐẦU

GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học

HS chạy một vòng trên sân tập

HS đứng tại chỗ vổ tay và hát

Giậm chân …giậm         Đứng lại ….đứng

Thành vòng tròn đi thường …. bước        Thôi

Kiểm tra bài cũ :  4 hs

Nhận xét

    II/ CƠ BẢN:

a. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng

- Thành 4 hàng dọc ……..tập hợp

- Nhìn trước …………….Thẳng .    Thôi

Nghiêm    (nghỉ )

Giậm chân….giậm      Đứng lại……đứng

Nhận xét

b.Dàn hàng ngang  -  Dồn hàng

Nhận xét

  c. Chào,báo cáo khi GV nhận lớp:

GV hướng dẫn, học sinh thực hiện

Nhận xét

d. Trò chơi: Qua đường lội

6p

  1-2 lấn

 

 

 

 

 

 

28p

7p

1-2lần

 

 

 

 

      7p

1-2lần

 

 

 

 

 

 

      7p

1-2lần

 

 

 

 

 

7p

 

 

 

 

 

Đội Hình

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

              GV

 

 

 

Đội hình tập luyện

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  * *

 

                     GV

 

 

                 

Đội hình trò chơi

 

<= *  *  *  *  *  *  * 

<= *  *  *  *  *  *  *   

<= *  *  *  *  *  *  *   

<= *  *  *  *  *  *  *   

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Truật - Trường Tiểu học Ngô Quang Tám - Đại Lộc - Quảng Nam

 


GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi

Nhận xét

 

III/ KẾT THÚC:

HS đứng tại chỗ vổ tay hát

Trò chơi : Có chúng em

Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học

- Yêu cầu nội dung về nhà

 

 

 

 

 

 

 

6p

 

 

 

 

Đội Hình xuống lớp

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

              GV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Truật - Trường Tiểu học Ngô Quang Tám - Đại Lộc - Quảng Nam

 


       PHÒNG GD & ĐT  ĐẠI LỘC                 GIÁO ÁN

   TRƯỜNG TH  NGÔ QUANG TÁM             GV : NGUYỄN ĐĂNG TRUẬT

                                                                                                                  Ngày 01Tháng 09năm 2008

         Môn: Thể dục.    Lớp : 2

          Bài : 04        * Dàn hàng ngang, Dồn hàng

     * Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi

          I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh

- Ôn một số khĩ năng ĐHĐN, Y/c thực hiện tương đối chính xác, đẹp

- Ôn trò chơi :” Nhanh lên bạn ơi” Y/c học sinh biết cách chơi và tham gia nhiệt tình.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

- Địa điểm : Sân trường;  Còi

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

ĐỊNH LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

   I/ MỞ ĐẦU

GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học

HS đứng tại chỗ vổ tay và hát

Giậm chân …giậm      Đứng lại ……đứng

( Học sinh đếm theo nhịp1,2 ; 1,2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)

Kiểm tra bài cũ : 4 hs

Nhận xét

    II/ CƠ BẢN:

a. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng

- Thành 4 hàng dọc ……..tập hợp

- Nhìn trước ………Thẳng .       Thôi

Cả lớp điểm số….báo cáo

Nghiêm  (nghỉ )

Bên phải  ( trái ) ….quay

Nhận xét

b. Dàn hàng ngang    -   Dồn hàng

Nhận xét

c. Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi

GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi

 Nhận xét

III/ KẾT THÚC:

HS đứng tại chỗ vổ tay hát

Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học

Về nhà ôn ĐHĐN

6p

1-2 lấn

 

 

 

 

 

 

28p

10p

2-3lần

 

 

 

 

 

9p

2-3lần

 

 

 

 

 

 

9p

 

 

 

 

 

 

6p

 

 

 

Đội Hình

*  * *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

              GV

 

 

 

 

 

 

 

Đội hình tập luyện

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

 

                     GV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đội Hình xuống lớp

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

              GV

 

Nguyễn Đăng Truật - Trường Tiểu học Ngô Quang Tám - Đại Lộc - Quảng Nam

 


       PHÒNG GD & ĐT  ĐẠI LỘC   GIÁO ÁN

   TRƯỜNG TH  NGÔ QUANG TÁM            GV : NGUYỄN ĐĂNG TRUẬT

                                                                                                                   Ngày 08Tháng 09.năm 2008

         Môn: Thể dục.    Lớp : 2

          Bài : 05        * Quay trái, quay phải

     * Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi

          I.  MỤC TIÊU: Giúp học sinh

- Ôn một số kĩ năng ĐHĐN, Y/c thực hiện tương đối chính xác, đẹp.

- Học quay phải, quay trái. Y.c thực hiện được động tác tương đối đúng kỹ thuật,p hướng.

- Ôn trò chơi :” Nhanh lên bạn ơi” Y/c học sinh tham gia đúng luật và biết cách chơi..

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

-          Địa điểm : Sân trường   .   1 còi

            III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

ĐỊNH LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

   I/ MỞ ĐẦU

GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học

HS chạy 1 vòng trên sân tập

Thành vòng tròn,đi thường…bước         Thôi

Kiểm tra bài cũ : 4 hs

Nhận xét

 

    II/ CƠ BẢN:

a. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng,điểm số

- Thành 4 hàng dọc ……..tập hợp

- Nhìn trước ………Thẳng .       Thôi

-Từ 1 đến hết………điểm số

Nhận xét

  b. Học quay trái, quay phải

- Bên phải(trái)……..quay

Nhận xét

*Cán sự hướng dẫn ôn ĐHĐN

  Nhận xét

  c. Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi

GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi

Nhận xét

III/ KẾT THÚC:

HS đứng tại chỗ vổ tay hát

Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học

Về nhà ôn ĐHĐN

6p

 

 

 

 

 

 

28p

10p

1-2 lần

 

 

 

 

 

 

 

 

9p

2-3lần

 

 

 

9p

 

 

 

 

 

 

 

6p

 

Đội Hình

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

              GV

 

Đội hình tập luyện

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

                     GV

 

 

 

 

Đội hình trò chơi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đội Hình xuống lớp

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

              GV

 

Nguyễn Đăng Truật - Trường Tiểu học Ngô Quang Tám - Đại Lộc - Quảng Nam

 


       PHÒNG GD & ĐT  ĐẠI LỘC   GIÁO ÁN

    TRƯỜNG TH  NGÔ QUANG TÁM            GV : NGUYỄN ĐĂNG TRUẬT

                                                                                                                   Ngày 08Tháng 09năm 2008

         Môn: Thể dục.    Lớp : 2

          Bài : 06        * Quay trái, quay phải

             * Động tác Vươn thở và tay

          I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh

- Ôn quay trái, quay phải, Y/c thực hiện tương đối chính xác, đẹp,đúng phương hướng.

- Làm quen với hai động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. Y.c thực hiện được động tác tương đối đúng kt động tác.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

-          Địa điểm : Sân trường .  .  1 còi . Tranh động tác vươn thở và tay

            III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

ĐỊNH LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

   I/ MỞ ĐẦU

GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học

HS đứng tại chỗ vổ tay và hát

Giậm chân ……giậm    Đứng lại ……….đứng

( Học sinh đếm theo nhịp1,2 ; 1,2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)

Kiểm tra bài cũ : 4HS

Nhận xét

    II/ CƠ BẢN:

a. Bên phải(trái)……..quay

 

Nhận xét

b.Đọng tác vươn thở :

 

G.viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập

Nhận xét

  c. Động tác tay:

G.viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập

Nhận xét

*Luyện tập 2 động tác vươn thở và tay

Nhận xét

III/ KẾT THÚC:

HS đứng tại chỗ vổ tay hát       Thả lỏng

Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học

Về nhà tập 2 động tác đã học

6p

1-2 lấn

 

 

 

 

 

 

28p

6p

   4-5lần

 

    6p

 

 

 

 

 

 

 

 

     6p

 

 

 

 

 

 

 

 

   10p

3-4lần

6p

 

Đội Hình

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

              GV

 

 

 

 

 

Đội hình tập luyện

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

 

                     GV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đội Hình xuống lớp

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

              GV

 

Nguyễn Đăng Truật - Trường Tiểu học Ngô Quang Tám - Đại Lộc - Quảng Nam

 


       PHÒNG GD & ĐT  ĐẠI LỘC             GIÁO ÁN

    TRƯỜNG TH  NGÔ QUANG TÁM            GV : NGUYỄN ĐĂNG TRUẬT

                                                                                                                  Ngày 15 Tháng 09.năm 2008

         Môn: Thể dục.    Lớp : 2

          Bài : 07        * Trò chơi: Kéo cưa lừa xẽ

             * Động tác chân

         I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh

- Ôn động tác vươn thở,tay của bài TD phát triển chungY/c thực hiện tương đối đúng, đẹp.

- Học động chân của bài thể dục phát triển chung. Y.c thực hiện được động tác tương đối

  đúng kt động tác.

-Ôn trò chơi : Kéo cưa lừa xẻ.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

-          Địa điểm : Sân trường .   1 còi  .  tranh động tác chân

           III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

ĐỊNH LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

   I/ MỞ ĐẦU

GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học

HS chạy 1 vòng trên sân tập.

Thành vòng tròn,đi thường……….bước      Thôi

Khởi động

Kiểm tra bài cũ : 4 hs

Nhận xét

 

    II/ CƠ BẢN:

a. Ôn tập động tác vươn thở, tay

 

Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập

Nhận xét

b. Động tác chân

Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập

Nhận xét

*Luyện tập liên hoàn 3 động tác đã học

Nhận xét

c. Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ

Hướng dẫn và tổ chức HS chơi

Nhận xét

 

III/ KẾT THÚC:

HS đứng tại chỗ vổ tay hát       Thả lỏng

Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học

Về nhà luyện tập các động tác đã học

6p

 

 

 

 

 

 

 

     28p

7p

   1-2lần

 

 

 

     8p

   4-5lần

 

 

 

 

 

      7p

  1-2lần

     6p

 

 

 

 

 

 

   6p

Đội Hình

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

              GV

 

 

 

 

 

Đội hình học mới động tác TD

*     *     *     *     *     *     * 

    *     *     *     *     *     *     * 

*     *     *     *     *     *     * 

    *     *    *     *     *     *     * 

GV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đội Hình xuống lớp

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

              GV

 

Nguyễn Đăng Truật - Trường Tiểu học Ngô Quang Tám - Đại Lộc - Quảng Nam

 


       PHÒNG GD & ĐT  ĐẠI LỘC   GIÁO ÁN

    TRƯỜNG TH  NGÔ QUANG TÁM            GV : NGUYỄN ĐĂNG TRUẬT

                                                                                                                  Ngày 15 Tháng 09 .năm 2008

         Môn: Thể dục.    Lớp : 2

          Bài : 08       * Trò chơi: Kéo cưa lừa xẽ

             * Động tác lườn

          I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh

- Ôn động tác vươn thở, tay, chân. Y/c thực hiện từng động tác tương đối chính xác, đẹp.

- Làm quen với động lườn . Y.c thực hiện được động tác tương đối đúng kt động tác.

-Ôn trò chơi:Kéo cưa lừa xẻ.Yêu cầu biết  chơi và tham gia vào trò chơi có đọc vần điệu

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

-          Địa điểm : Sân trường . 1 còi  . Tranh động tác lườn

            III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

ĐỊNH LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

   I/ MỞ ĐẦU

GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học

HS đứng tại chỗ vổ tay và hát

HS chạy 1 vòng trên sân tập

Giậm chân ……giậm     Đứng lại ……….đứng

Kiểm tra bài cũ : 4 hs

Nhận xét

 

    II/ CƠ BẢN:

a. Ôn tập động tác vươn thở, tay, chân

Nhận xét

b. Động tác lườn

G.viên hướng dẫn HS luyện tập

Nhận xét

*Ôn 4 động tác TD đã học

Nhận xét

*Các tổ thi đua trình diễn 4 động tác TD

Nhận xét              Tuyên dương

c. Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ 

Hướng dẫn và tỏ chức HS chơi

Nhận xét

 

III/ KẾT THÚC:

HS đứng tại chỗ vổ tay hát

Hệ thống lại bài học

- Yêu cầu nội dung về nhà

6p

 

 

 

 

 

 

 

28p

8p

   1-2lần

7p

  4-5lần

 

 

 

 

 

   7p

 

 

 

 

    6p

 

 

 

 

 

 

 

 

    6p

Đội Hình

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

              GV

 

 

 

 

 

 

Đội hình học mới động tác TD

*     *     *     *     *     *     * 

    *     *     *     *     *     *     * 

*     *     *     *     *     *     * 

    *     *     *     *     *     *     * 

GV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đội Hình xuống lớp

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

              GV

 

Nguyễn Đăng Truật - Trường Tiểu học Ngô Quang Tám - Đại Lộc - Quảng Nam

 


      PHÒNG GD & ĐT  ĐẠI LỘC   GIÁO ÁN

    TRƯỜNG TH  NGÔ QUANG TÁM             GV : NGUYỄN ĐĂNG TRUẬT

                                                                                                                   Ngày  22Tháng 09năm 2008

         Môn: Thể dục.    Lớp : 2

                      Bài : 09   *Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn

                                             và ngược lại.

  * Ôn 4 động tác của bài thể dục phát triển chung.

          I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh

- Ôn 4 động tác vươn thở,tay,chân,lườn.Yêu cầu thực hiện được từng động tác tương đối

  chính xác.

-Học cách chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại.Yêu cầu thực              

hiện được động tác tương đối chính xác,nhanh và trật tự.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

-         Địa điểm : Sân trường . 1 còi  .

            III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

ĐỊNH LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

   I/ MỞ ĐẦU

GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học

HS đứng tại chỗ vổ tay và hát

Giậm chân …giậm       Đứng lại ……đứng

Trò chơi:Diệt các con vật có hại.

Kiểm tra bài cũ : 4 hs

Nhận xét

    II/ CƠ BẢN:

aChuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại.

-Thành vòng tròn,đi thường…..bước        Thôi

-Thành 4 hàng dọc)……Tập hợp

Nhận xét

b.Ôn 4 động tác TD:Vươn thở,tay,chân và lườn

Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp

Nhận xét

c.Trò chơi:Kéo cưa lừa xẻ

G.viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi

Nhận xét

III/ KẾT THÚC:

HS đứng tại chỗ vổ tay hát      Thả lỏng

Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học

Về nhà ôn 4 động tác TD đã học

6p

 

 

 

 

 

 

28p

10p

  2-3lần

 

 

 

 

 

 

 

 

10pt

  2-3lần

 

 

    8p

 

 

 

 

 

 

    6p

 

 

 

 

Đội Hình

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

              GV

 

 

 

 

 

 

Đội hình học mới động tác TD

*     *     *     *     *     *     * 

    *     *     *     *     *     *     * 

*     *     *     *     *    *     * 

    *     *     *     *     *     *     * 

GV

 

 

 

 

 

 

 

Đội Hình xuống lớp

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

              GV

 

Nguyễn Đăng Truật - Trường Tiểu học Ngô Quang Tám - Đại Lộc - Quảng Nam

 


       PHÒNG GD & ĐT  ĐẠI LỘC   GIÁO ÁN

   TRƯỜNG TH  NGÔ QUANG TÁM             GV : NGUYỄN ĐĂNG TRUẬT

                                                                                                                   Ngày 22 Tháng 09 .năm 2008

         Môn: Thể dục.    Lớp : 2

                      Bài : 10   * Chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình

                                              vòng tròn và ngược lại

  * Học động tác bụng

          I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh

- Ôn 4 động tác vươn thở,tay,chân,lườn. Học mới động tác bụngYêu cầu thực hiện được từng động tác tương đối chính xác,đúng nhịp,đúng phương hướng.

-Học chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại.Yêu cầu thực              

hiện được động tác tương đối chính xác,nhanh và trật tự.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

-         Địa điểm : Sân trường . 1 còi  .

            III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

ĐỊNH LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

   I/ MỞ ĐẦU

GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học

HS đứng tại chỗ vổ tay và hát

Giậm chân ….giậm       Đứng lại …….đứng

Khởi động

Kiểm tra bài cũ : 4 hs

Nhận xét

    II/ CƠ BẢN:

aChuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại.

-Thành  vòng tròn,đi thường…..bước        Thôi

-Thành 4 hàng ngang……Tập hợp

Nhận xét

b.Học động tác bụng

Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập

Nhận xét

cn 5 động tác TD đã học

Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp

Nhận xét

III/ KẾT THÚC:

HS đứng tại chỗ vổ tay hát

Hệ thống lại bài học

- Yêu cầu nội dung về nhà

6p

 

 

 

 

 

 

28p

9p

2-3lần

 

 

 

 

 

 

 

 

9p

4-5lần

 

 

 

 

 

 

10p

 

 

6p

 

 

 

 

Đội Hình

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

              GV

 

 

 

 

 

 

 

Đội hình học mới động tác TD

*     *     *     *     *     *     * 

    *     *     *     *     *     *     * 

*     *    *     *     *     *     * 

    *     *     *     *     *     *     * 

GV

 

 

 

 

 

 

Đội Hình xuống lớp

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

              GV

 

 

Nguyễn Đăng Truật - Trường Tiểu học Ngô Quang Tám - Đại Lộc - Quảng Nam

 

nguon VI OLET