UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 209/TB-MNMH
 Mỹ Hưng, ngày 06 tháng 10 năm 2021


THÔNG BÁO VỀ CÁC KHOẢN THU
Năm học 2021 - 2022

Căn cứ Công văn số 114/TCKH của Phòng tài chính-kế hoạch Huyện Thanh Oai ngày 27/9/2021 về việc hướng dẫn thực hiện thu chi học phí và các khoản thu khác trong năm học 2021 - 2022.
Thực hiện Kế hoạch số 201/KH-MNMH ngày 29/9/2021 kế hoạch thu-chi các khoản đóng góp năm học 2021-2022 của Nhà trường, Biên bản thống nhất của các hội nghị họp Ban chi ủy, Ban giám hiệu, Ban đại diện cha mẹ học sinh họp tối ngày 12/9/2021 và các biên bản họp toàn thể phụ huynh các lớp tối ngày 13/9/2021, Tờ trình số 202/TTr-MNMH ngày 28/9/2021 của trường MN Mỹ Hưng gửi về UBND huyện Thanh Oai, Phòng Tài chính và PGD&ĐT Thanh Oai về việc cho phép thu các khoản đóng góp trong năm học 2021-2021 và yêu cầu thực tế các hoạt động chăm sóc và giáo dục các cháu năm học 2021 - 2022 của nhà trường.
Trường MN Mỹ Hưng thông báo các khoản thu trong năm 2021-2022 như sau:
Khoản thu
Mức thu: Nhà trẻ và MG
Thời gian thu

1.Khoản thu theo quy địnhHọc phí
75.000đ/tháng (Trẻ 5 tuổi)
95.000đ/tháng (NT,3 và 4T)
Tháng 10;11 và tháng 2
(Thu 2 kỳ: HK1 và HK2)

2.Khoản thu thỏa thuận+ Học phẩm
150.000đ/năm
Tháng 10, tháng 11

+ Trang thiết bị bán trú
150.000đ/năm
Tháng 10, tháng 11

+ Chăm sóc bán trú
150.000đ/tháng
Theo tháng

+ Tiền ăn
18.000đ/ngày
Theo tháng

+ Tiền nước
12.000đ/tháng
Theo tháng

+ Kinh phí hoạt động của BĐD cha mẹ học sinh.
Ước tổng thu được: 64.800.000 đồng/năm
PH tự nguyện đóng góp và quản lý về công tác thu - chi

 Trên đây là thông báo các khoản thu trong năm học 2021 - 2022 của trường Mầm non Mỹ Hưng, ngoài các khoản thu trên nhà trường không thu bất kỳ một khoản thu nào khác. Nhà trường rất mong được sự quan tâm và chấp hành đầy đủ đảm bảo đúng thời gian đã quy định của các bậc phụ huynh trong toàn trường để nhà trường thực hiện tốt kế hoạch và nhiệm vụ năm học đã đề ra.
Thông báo này được niêm iết từ ngày 06/10/2021 đến hết ngày 06/11/2021. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc xin liên hệ trực tiếp với các đồng chí có tên sau:
- Hiệu trưởng: Nhữ Thị Thủy - ĐT: 0984.330871;
- Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Mai - ĐT: 0987.746384.
- Hội trưởng hội phụ huynh: Nguyễn Tiến Hiệp - ĐT: 0987.628690.

ĐẠI DIỆN HỘI PHỤ HUYNH
Nguyễn Tiến Hiệp


HIỆU TRƯỞNG
Nhữ Thị Thủy


nguon VI OLET