TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
BAN ĐẠI DIỆN PHỤ HUYNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 05/TB-BĐDPH-MNMH
 Mỹ Hưng, ngày tháng 10 năm 2021


THÔNG BÁO VỀ VIỆC VẬN ĐỘNG PHỤ HUYNH HỌC SINH THAM GIA ỦNG HỘ QUỸ HỘI PHỤ HUYNH CỦA TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
Năm học 2021 - 2022

Căn cứ Thông Tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ GD&ĐT, Thông tư ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;
Thực hiện Quy chế số 01/QC-BĐDPHHS ngày 14/9/2021 về việc xây dựng Quy chế hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh và Kế hoạch số 02/KH-BĐDPHHS ngày 14/9/2021 Kế hoạch hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2021 - 2022;
Căn cứ vào các hội nghị họp Ban đại diện Hội phụ huynh của trường và Hội nghị họp phụ huynh của các lớp đầu năm học 2021 - 2022;
Căn cứ vào các yêu cầu thực tế các hoạt động của Hội cha mẹ học sinh về công tác phối hợp với nhà trường và BĐD cha mẹ học sinh trong công tác CS&GD các cháu trong độ tuổi MN năm học 2021 - 2022 của trường mầm non Mỹ Hưng.
Để có nguồn kinh phí hoạt động của Hội cha mẹ học sinh trong năm học 2021-2022, Ban thường trực hội cha mẹ học sinh trường mầm non Mỹ Hưng trân trọng thông báo tới các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm và toàn thể các bậc phụ huynh của các cháu học sinh trong toàn trường, hãy cùng chung tay, tham gia đóng góp và ủng hộ kinh phí cho Hội phụ huynh, để Hội phụ huynh có được nguồn kinh phí nhất định, nhằm thực hiện và tổ chức tốt kế hoạch các hoạt động của Hội cha mẹ học sinh đã đề ra trong năm học 2021 - 2022.
Ban thường trực Hội phụ huynh của trường rất mong được đón nhận sự chung tay, góp sức của các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm và toàn thể phụ huynh học sinh trong toàn trường để Hội phụ huynh thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra.
Thông báo này được niêm iết từ ngày 28/9/2021 đến hết ngày 18/10/2021. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, xin liên hệ trực tiếp với các Ông (Bà) trong Ban thường trực của Hội có tên sau:
Ông: Nguyễn Tiến Hiệp - Hội trưởng - ĐT: 0987.628690.
Ông: Nguyễn Đăng Tùng - Hội phó - Thường trực - ĐT: 0366.800492.
2. Ông: Nguyễn Đình Thắng - Hội phó - ĐT: 0978589325.


T/M BAN THƯỜNG TRỰC HỘI PH
HỘI TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Hiệp


nguon VI OLET