thống kê điểm thi, điểm TBM học kì 2 mới có công thức

Đăng ngày 5/10/2012 8:10:09 AM | Thể loại: BI�?U MẪU- H�? S� | Chia sẽ bởi: Yên Nguyễn Minh | Lần tải: 12 | Lần xem: 1 | Page: 6 | Kích thước: 0.07 M | Loại file: xls
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .xls

giáo án thống kê điểm thi, điểm TBM học kì 2 mới có côngthức, BI�?U MẪU- H�? S�. . Chúng tôi giới thiệu đến bạn đọc giáo án thống kê điểm thi, điểm TBM học kì 2 mới có côngthức .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , Thư viện thống kê điểm thi, điểm TBM học kì 2 mới có côngthức thuộc danh mục BI�?U MẪU- H�? S� được giới thiệu bởi user Yên Nguyễn Minh tới cộng đồng nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này được giới thiệu vào thể loại BI�?U MẪU- H�? S� , có 6 page, thuộc thể loại .xls, cùng chuyên mục còn có Giáo án BI�?U MẪU- H�? S� ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem Đơn vị:…………………………………… Mẫu 5 Thống kê bài kiểm tra những môn Toán, Văn, Anh lớp 6, 7, 8 - học kỳ II - Năm học 2011-2012 Môn TS HS TS bài kiểm tra Điểm bài kiểm tra Lớp 0 - 2 đ 2,1 - 4,9 đ 5,0 - 6,4 đ 6,5 - 7,9đ >= 8,0đ Từ 5,0đ trở lên Kiểm tra SLTLSLTLSLTLSLTLSLTLSLTL 6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!đúng Toán7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!đúng 84141001536, nói thêm là 591331, kế tiếp là 711229,còn cho biết thêm 2712, https://nslide.com/giao-an/thong-ke-diem-thi-diem-tbm-hoc-ki-2-moi-co-cong-thuc.0bb6xq.html

Nội dung

Đơn vị:……………………………………


Mẫu 5

"Thống kê bài kiểm tra các môn Toán, Văn, Anh lớp 6, 7, 8 - học kỳ II - Năm học 2011-2012 "


Môn TS HS "TS bài
kiểm tra" Điểm bài kiểm tra
Lớp 0 - 2 đ "2,1 - 4,9 đ" "5,0 - 6,4 đ" "6,5 - 7,9đ" ">= 8,0đ" "Từ 5,0đ trở lên" Kiểm tra
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! đúng
Toán 7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! đúng
8 41 41 0 0 15 36.59 13 31.71 12 29.27 1 2.44 0 đúng
6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! đúng
Ngữ Văn 7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! đúng
8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! đúng
6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! đúng
Tiếng Anh 7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! đúng
8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! đúng

Người lập

HIỆU TRƯỞNG