thống kê điểm thi, điểm TBM học kì 2 mới có công thức

Đăng ngày 5/10/2012 8:10:09 AM | Thể loại: Giáo dục Công dân | Chia sẽ bởi: Yên Nguyễn Minh | Lần tải: 12 | Lần xem: 1 | Page: 6 | Kích thước: 0.07 M | Loại file: xls
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .xls

giáo án thống kê điểm thi, điểm TBM học kì 2 mới có côngthức, Giáo dục Công dân. . nslide trân trọng giới thiệu đến các bạn tài liệu thống kê điểm thi, điểm TBM học kì 2 mới có côngthức .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , Tài liệu thống kê điểm thi, điểm TBM học kì 2 mới có côngthức thuộc thể loại Giáo dục Công dân được giới thiệu bởi bạn Yên Nguyễn Minh tới bạn đọc nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này đã giới thiệu vào thể loại Giáo dục Công dân , có tổng cộng 6 page, thuộc file .xls, cùng chuyên mục còn có Giáo án Giáo dục Công dân ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập Đơn vị:…………………………………… Mẫu 5 Thống kê bài kiểm tra những môn Toán, Văn, Anh lớp 6, 7, 8 - học kỳ II - Năm học 2011-2012 Môn TS HS TS bài kiểm tra Điểm bài kiểm tra Lớp 0 - 2 đ 2,1 - 4,9 đ 5,0 - 6,4 đ 6,5 - 7,9đ >= 8,0đ Từ 5,0đ trở lên Kiểm tra SLTLSLTLSLTLSLTLSLTLSLTL 6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!đúng Toán7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!đúng 84141001536, tiếp theo là 591331, bên cạnh đó 711229, https://nslide.com/giao-an/thong-ke-diem-thi-diem-tbm-hoc-ki-2-moi-co-cong-thuc.1bb6xq.html

Nội dung

Đơn vị:……………………………………


Mẫu 5

"Thống kê bài kiểm tra các môn Toán, Văn, Anh lớp 6, 7, 8 - học kỳ II - Năm học 2011-2012 "


Môn TS HS "TS bài
kiểm tra" Điểm bài kiểm tra
Lớp 0 - 2 đ "2,1 - 4,9 đ" "5,0 - 6,4 đ" "6,5 - 7,9đ" ">= 8,0đ" "Từ 5,0đ trở lên" Kiểm tra
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! đúng
Toán 7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! đúng
8 41 41 0 0 15 36.59 13 31.71 12 29.27 1 2.44 0 đúng
6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! đúng
Ngữ Văn 7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! đúng
8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! đúng
6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! đúng
Tiếng Anh 7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! đúng
8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! đúng

Người lập

HIỆU TRƯỞNG