THU CONG LOP 1-3 TUAN 16

Đăng ngày 12/15/2017 2:14:18 PM | Thể loại: Lưu trữ tạm thời | Chia sẽ bởi: my la my | Lần tải: 1 | Lần xem: 16 | Page: 1 | Kích thước: 0.05 M | Loại file: doc

 


Bµi so¹n tuÇn 16

( Từ ngày: 11 - 15/12/2017)

 

Ngày soạn: 09 /12/2017

Ngày giảng: Thứ hai: 11/12/2017   (2A)

                      Thứ năm: 14/12/2017 (2B)

 

Thủ công lớp 2

 

TiÕt 16: GÊp, c¾t, d¸n biÓn b¸o giao th«ng

CẤM xe ®i ng­îc chiÒu (TIẾT 2)

I.Mục tiêu:

- HS biết  cách gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều.

- HS gấp, cắt, dán  được biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều. 

- HS có ý thức chấp hành luật lệ giao thông

II. Đồ dùng dạy học :

- Mẫu hình biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều.

- Quy trình gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều có hình vẽ minh hoạ cho từng bước .

- Giấy thủ công, kéo, hồ dán, bút chì, thước kẻ.

III. Các hoạt độn g dạy- học:

1.Tổ chức.   (02’)

2.Kiểm tra đồ dùng.

3.Bài mới.

a.Giới thiệu

b. Bài giảng

 

Hoạt động,

thời gian

Ho¹t ®éng cña GV

Ho¹t ®éng cña HS

Hoạt động 1: HS nhắc lại các bước gấp (06’)

 

Hoạt động 2:

HS thùc hµnh (17’ )

 

 

Hoạt động 3:

NhËn xÐt, ®¸nh gi¸

(06)

- GV yêu cầu HS nhắc lại các bước:

 

 

 

- GV tæ chøc cho HS thùc hµnh gÊp, c¾t , d¸n biÓn b¸o giao th«ng cÊm xe ®i ng­îc chiÒu. 

 

 

- GV yêu cầu HS nhận xét sản phẩm của bạn theo các tiêu chí:

+ Xé đúng mẫu biển báo giao thông.

-Böôùc 1 : Gaáp caét bieån baùo caám xe ñi ngöôïc chieàu.

-Böôùc 2 : Daùn bieån baùo caám xe ñi ngöôïc chieàu.

 

+ HS thực hành

 

 

 

 

+ Nhận xét, sản phẩm của bạn

 

 


 

 

+ Cắt, dán đúng và đẹp.

- NhËn xÐt ý thøc lµm bµi vµ tinh thÇn th¸i ®é cña HS.

Dặn dò: VÒ nhµ tËp gÊp, c¾t d¸n biÓn b¸o giao th«ng cÊm xe ®i ng­îc chiÒu

- ChuÈn bÞ giê häc sau mang giÊy nh¸p, giÊy thñ c«ng, bót ch×, th­íc kÎ, kÐo, hå d¸n ®Ó thùc hµnh bµi “ gÊp, c¾t , d¸n biÓn b¸o giao th«ng cấm đỗ xe”.

 

 

 

 

+ Lắng nghe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=================

 

Ngày soạn: 09/12/2017

Ngày giảng: Thứ hai: 11/12/2017 (3A)

                      Thứ : 13/12/2017  (3B)

 

Thủ công lớp 3

 

TiÕt 16: C¾t, d¸n ch÷ e

I.Mục tiêu:

- HS biÕt c¸ch kÎ, c¾t, d¸n ch÷ E. KÎ, c¾t, d¸n ®­îc ch÷ E theo ®óng quy tr×nh kü thuËt. HS yªu thÝch c¾t, d¸n ch÷.

II. Đồ dùng dạy học :

- MÉu ch÷ E c¾t ®· d¸n vµ mÉu ch÷ E c¾t tõ giÊy mµu hoÆc giÊy tr¾ng. Tranh quy tr×nh kÎ, c¾t, d¸n ch÷ E.

- GiÊy thñ c«ng, th­íc kÎ, bót ch×, kÐo thñ c«ng, hå d¸n.

III. Các hoạt độn g dạy- học:

1.Tæ chøc.   (02’)


2.KiÓm tra ®å dïng.

3.Bµi míi.

a.Giíi thiÖu

b. Bµi gi¶ng

 

 

Hoạt động,

thời gian

Ho¹t ®éng cña GV

Ho¹t ®éng cña HS

Ho¹t ®éng 1:

Quan s¸t , nhËn xÐt.

06’

Ho¹t ®éng 2: Gi¸o viªn h­íng dÉn mÉu

07’

Ho¹t ®éng 3 : HS thùc hµnh c¾t, d¸n ch÷ E

15’

 

 

 

 

 

Ho¹t ®éng 4:  NhËn xÐt, ®¸nh gi¸

(05)

 

 

 

- GV giới thiệu mẫu các chữ E và hướng dẫn HS quan sát mẫu chữ E

 

* Bước 1: Kẻ chữ E

* Bước 2: Cắt chữ

* Bước 3: Dán chữ E

 

 

- GV yêu cầu HS nhắc lại và thực hiện các thao tác kẻ, gấp, cắt chữ E.

- GV tổ chức cho HS tập kẻ cắt chữ E.

- GV quan sát, uốn nắn, giúp đỡ HS còn lúng túng.

- GV nhắc HS dán chữ cho cân đối và miết cho phẳng.

 

- Yêu cầu HS nhận xét, đánh giá bài của bạn:

+ Cắt đúng mẫu

+ Nét cắt phẳng, đẹp

- GV đánh giá sản phẩm thực hành của HS và khen ngợi những em làm được sản phẩm đẹp.

- GV nhËn xÐt sù chuÈn bÞ bµi, tinh thÇn th¸i ®é häc tËp, kÕt qu¶ thùc hµnh cña HS.

DÆn dß: HS giê häc sau mang giÊy thñ c«ng, giÊy nh¸p, bót mµu, kÐo thñ c«ng ®Ó häc bµi “C¾t, d¸n ch÷ Vui vΔ.

 

- HS quan s¸t ch÷ mÉu.

- Nªu nhËn xÐt vÒ ®é réng, chiÒu cao cña ch÷.

 

- HS nắm được cách cắt, dán:

* B­íc 1: KÎ ch÷ E

* B­íc 2: C¾t ch÷

* B­íc 3: D¸n ch÷ E

 

- HS thùc hµnh cá nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS nhận xét bài của bạn.

 

 

 

- Lắng nghe.


=================

 

Ngày soạn: 10/12/2017

Ngày giảng: Thứ ba: 12/12/2017 (1A)

                      Thứ : 13/12/2017 (1B)

 

Thủ công lớp 1  

 

TiÕt 16: GÊp c¸i qu¹t (tiÕt 2)

I.Mục tiêu:

Gióp HS :

- BiÕt mét sè lo¹i giÊy, b×a vµ dông cô häc thñ c«ng.

II. Đồ dùng dy hc :

- GiÊy mµu, b×a vµ dông cô: Th­íc, kÐo, hå...

III. Các hot động dy- hc:

1.Tæ chøc.   (02’)

2.KiÓm tra ®å dïng.

3.Bµi míi.

a.Giíi thiÖu

b. Bµi gi¶ng

Hoạt động,

thời gian

Ho¹t ®éng cña GV

Ho¹t ®éng cña HS

Hot động 1: Nhc li  qui tr×nh

06’

Hot động 2: HD thùc hµnh

17’

 

 

Hot động 3: Tr­ng bµy  s¶n phÈm

 

Hot động 4:

NhËn xÐt,

dÆn dß :

06’

- GV treo bảng qui trình

- Nhắc lại các bước.

 

 

- Cho HS gấp quạt theo các bước đúng qui trình.

- GV theo dõi, quan sát giúp đỡ những em còn lúng túng.

 

- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm theo từng nhóm.

- Nhận xét, tuyên dương.

 

- GV yêu cầu HS đánh giá nhận xét sản phẩm của bạn:

+ Gấp đúng mẫu và đẹp mắt

+ trang trí đẹp,...

- GV đánh giá sản phẩm của HS

- Dặn chuẩn bị học bài “ Gấp cái ví”

- 2 em nh¾c l¹i theo 3 b­íc

 

 

 

- HS thùc hµnh gÊp qu¹t theo nhãm

 

 

 

 

- Tõngnhãm tr­ng bµy s¶n phÈm theo c« ph©n c«ng

 

 

- Líp nhËn xÐt

 

 

 

 

 

+ Lắng nghe


 

=================

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án THU CONG LOP 1-3 TUAN 16, Lưu trữ tạm thời. . https://nslide.com/giao-an/thu-cong-lop-1-3-tuan-16.iytx0q.html