THU CONG LOP 1-3 TUAN 16

giáo án Lưu trữ tạm thời
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
iytx0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
12/15/2017 2:14:18 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Lần xem
1
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

Bài soạn tuần 16 ( Từ ngày: 11 - 15/12/2017) Ngày soạn: 09 /12/2017 Ngày giảng: Thứ hai: 11/12/2017 (2A) Thứ năm: 14/12/2017 (2B) Thủ công lớp 2 Tiết 16: Gấp, cắt, dán biển báo giao thông CẤM xe đi ng,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử THU CONG LOP 1-3 TUAN 16, Giáo Án Lưu Trữ Tạm Thời , Giáo án điện tử THU CONG LOP 1-3 TUAN 16, doc, 1 trang, 0.05 M, Lưu trữ tạm thời chia sẽ bởi my la my đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

THU-CONG-LOP-1-3-TUAN-16.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Bài soạn tuần 16
( Từ ngày: 11 - 15/12/2017)
Ngày soạn: 09 /12/2017
Ngày giảng: Thứ hai: 11/12/2017 (2A)
Thứ năm: 14/12/2017 (2B)
Thủ công lớp 2
Tiết 16: Gấp, cắt, dán biển báo giao thông
CẤM xe đi ngược chiều (TIẾT 2)
I.Mục tiêu:
- HS biết cách gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều.
- HS gấp, cắt, dán được biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều.
- HS có ý thức chấp hành luật lệ giao thông
II. Đồ dùng dạy học :
- Mẫu hình biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều.
- Quy trình gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều có hình vẽ minh hoạ cho từng bước .
- Giấy thủ công, kéo, hồ dán, bút chì, thước kẻ.
III. Các hoạt độn g dạy- học:
1.Tổ chức. (02’)
2.Kiểm tra đồ dùng.
3.Bài mới.
a.Giới thiệu
. Bài giảng
Hoạt động,
thời gian
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

Hoạt động 1: HS nhắc lại các bước gấp (06’)
Hoạt động 2:
HS thực hành (17’ )
Hoạt động 3:
Nhận xét, đánh giá
()
- GV yêu cầu HS nhắc lại các bước:
- GV tổ chức cho HS thực hành gấp, cắt , dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều.
- GV yêu cầu HS nhận xét sản phẩm của bạn theo các tiêu chí:
+ Xé đúng mẫu biển báo giao thông.
+ Cắt, dán đúng và đẹp.
- Nhận xét ý thức làm bài và tinh thần thái độ của HS.
Dặn dò: Về nhà tập gấp, cắt dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều
- Chuẩn bị giờ học sau mang giấy nháp, giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán để thực hành bài “ gấp, cắt , dán biển báo giao thông cấm đỗ xe”.
-Bước 1 : Gấp cắt biển báo cấm xe đi ngược chiều.
-Bước 2 : Dán biển báo cấm xe đi ngược chiều.
+ HS thực hành
+ Nhận xét, sản phẩm của bạn
+ Lắng nghe.


=========(((========
Ngày soạn: 09/12/2017
Ngày giảng: Thứ hai: 11/12/2017 (3A)
Thứ tư: 13/12/2017 (3B)
Thủ công lớp 3
Tiết 16: Cắt, dán chữ e
I.Mục tiêu:
- HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ E. Kẻ, cắt, dán được chữ E theo đúng quy trình kỹ thuật. HS yêu thích cắt, dán ch
II. Đồ dùng dạy học :
- Mẫu chữ E cắt đã dán và mẫu chữ E cắt từ giấy màu hoặc giấy trắng. Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ E.
- Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán.
III. Các hoạt độn g dạy- học:
1.Tổ chức. (02’)
2.Kiểm tra đồ dùng.
3.Bài mới.
a.Giới thiệu
. Bài giảng
Hoạt động,
thời gian
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

Hoạt động 1:
Quan sát , nhận xét.
06’
Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn mẫu
07’
Hoạt động 3 : HS thực hành cắt, dán chữ E
15’
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
()
- GV giới thiệu mẫu các chữ E và hướng dẫn HS quan sát mẫu chữ E
* Bước

 


Bµi so¹n tuÇn 16

( Từ ngày: 11 - 15/12/2017)

 

Ngày soạn: 09 /12/2017

Ngày giảng: Thứ hai: 11/12/2017   (2A)

                      Thứ năm: 14/12/2017 (2B)

 

Thủ công lớp 2

 

TiÕt 16: GÊp, c¾t, d¸n biÓn b¸o giao th«ng

CẤM xe ®i ng­îc chiÒu (TIẾT 2)

I.Mục tiêu:

- HS biết  cách gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều.

- HS gấp, cắt, dán  được biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều. 

- HS có ý thức chấp hành luật lệ giao thông

II. Đồ dùng dạy học :

- Mẫu hình biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều.

- Quy trình gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều có hình vẽ minh hoạ cho từng bước .

- Giấy thủ công, kéo, hồ dán, bút chì, thước kẻ.

III. Các hoạt độn g dạy- học:

1.Tổ chức.   (02’)

2.Kiểm tra đồ dùng.

3.Bài mới.

a.Giới thiệu

b. Bài giảng

 

Hoạt động,

thời gian

Ho¹t ®éng cña GV

Ho¹t ®éng cña HS

Hoạt động 1: HS nhắc lại các bước gấp (06’)

 

Hoạt động 2:

HS thùc hµnh (17’ )

 

 

Hoạt động 3:

NhËn xÐt, ®¸nh gi¸

(06)

- GV yêu cầu HS nhắc lại các bước:

 

 

 

- GV tæ chøc cho HS thùc hµnh gÊp, c¾t , d¸n biÓn b¸o giao th«ng cÊm xe ®i ng­îc chiÒu. 

 

 

- GV yêu cầu HS nhận xét sản phẩm của bạn theo các tiêu chí:

+ Xé đúng mẫu biển báo giao thông.

-Böôùc 1 : Gaáp caét bieån baùo caám xe ñi ngöôïc chieàu.

-Böôùc 2 : Daùn bieån baùo caám xe ñi ngöôïc chieàu.

 

+ HS thực hành

 

 

 

 

+ Nhận xét, sản phẩm của bạn

 

 


 

 

+ Cắt, dán đúng và đẹp.

- NhËn xÐt ý thøc lµm bµi vµ tinh thÇn th¸i ®é cña HS.

Dặn dò: VÒ nhµ tËp gÊp, c¾t d¸n biÓn b¸o giao th«ng cÊm xe ®i ng­îc chiÒu

- ChuÈn bÞ giê häc sau mang giÊy nh¸p, giÊy thñ c«ng, bót ch×, th­íc kÎ, kÐo, hå d¸n ®Ó thùc hµnh bµi “ gÊp, c¾t , d¸n biÓn b¸o giao th«ng cấm đỗ xe”.

 

 

 

 

+ Lắng nghe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=================

 

Ngày soạn: 09/12/2017

Ngày giảng: Thứ hai: 11/12/2017 (3A)

                      Thứ : 13/12/2017  (3B)

 

Thủ công lớp 3

 

TiÕt 16: C¾t, d¸n ch÷ e

I.Mục tiêu:

- HS biÕt c¸ch kÎ, c¾t, d¸n ch÷ E. KÎ, c¾t, d¸n ®­îc ch÷ E theo ®óng quy tr×nh kü thuËt. HS yªu thÝch c¾t, d¸n ch÷.

II. Đồ dùng dạy học :

- MÉu ch÷ E c¾t ®· d¸n vµ mÉu ch÷ E c¾t tõ giÊy mµu hoÆc giÊy tr¾ng. Tranh quy tr×nh kÎ, c¾t, d¸n ch÷ E.

- GiÊy thñ c«ng, th­íc kÎ, bót ch×, kÐo thñ c«ng, hå d¸n.

III. Các hoạt độn g dạy- học:

1.Tæ chøc.   (02’)


2.KiÓm tra ®å dïng.

3.Bµi míi.

a.Giíi thiÖu

b. Bµi gi¶ng

 

 

Hoạt động,

thời gian

Ho¹t ®éng cña GV

Ho¹t ®éng cña HS

Ho¹t ®éng 1:

Quan s¸t , nhËn xÐt.

06’

Ho¹t ®éng 2: Gi¸o viªn h­íng dÉn mÉu

07’

Ho¹t ®éng 3 : HS thùc hµnh c¾t, d¸n ch÷ E

15’

 

 

 

 

 

Ho¹t ®éng 4:  NhËn xÐt, ®¸nh gi¸

(05)

 

 

 

- GV giới thiệu mẫu các chữ E và hướng dẫn HS quan sát mẫu chữ E

 

* Bước 1: Kẻ chữ E

* Bước 2: Cắt chữ

* Bước 3: Dán chữ E

 

 

- GV yêu cầu HS nhắc lại và thực hiện các thao tác kẻ, gấp, cắt chữ E.

- GV tổ chức cho HS tập kẻ cắt chữ E.

- GV quan sát, uốn nắn, giúp đỡ HS còn lúng túng.

- GV nhắc HS dán chữ cho cân đối và miết cho phẳng.

 

- Yêu cầu HS nhận xét, đánh giá bài của bạn:

+ Cắt đúng mẫu

+ Nét cắt phẳng, đẹp

- GV đánh giá sản phẩm thực hành của HS và khen ngợi những em làm được sản phẩm đẹp.

- GV nhËn xÐt sù chuÈn bÞ bµi, tinh thÇn th¸i ®é häc tËp, kÕt qu¶ thùc hµnh cña HS.

DÆn dß: HS giê häc sau mang giÊy thñ c«ng, giÊy nh¸p, bót mµu, kÐo thñ c«ng ®Ó häc bµi “C¾t, d¸n ch÷ Vui vΔ.

 

- HS quan s¸t ch÷ mÉu.

- Nªu nhËn xÐt vÒ ®é réng, chiÒu cao cña ch÷.

 

- HS nắm được cách cắt, dán:

* B­íc 1: KÎ ch÷ E

* B­íc 2: C¾t ch÷

* B­íc 3: D¸n ch÷ E

 

- HS thùc hµnh cá nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS nhận xét bài của bạn.

 

 

 

- Lắng nghe.


=================

 

Ngày soạn: 10/12/2017

Ngày giảng: Thứ ba: 12/12/2017 (1A)

                      Thứ : 13/12/2017 (1B)

 

Thủ công lớp 1  

 

TiÕt 16: GÊp c¸i qu¹t (tiÕt 2)

I.Mục tiêu:

Gióp HS :

- BiÕt mét sè lo¹i giÊy, b×a vµ dông cô häc thñ c«ng.

II. Đồ dùng dy hc :

- GiÊy mµu, b×a vµ dông cô: Th­íc, kÐo, hå...

III. Các hot động dy- hc:

1.Tæ chøc.   (02’)

2.KiÓm tra ®å dïng.

3.Bµi míi.

a.Giíi thiÖu

b. Bµi gi¶ng

Hoạt động,

thời gian

Ho¹t ®éng cña GV

Ho¹t ®éng cña HS

Hot động 1: Nhc li  qui tr×nh

06’

Hot động 2: HD thùc hµnh

17’

 

 

Hot động 3: Tr­ng bµy  s¶n phÈm

 

Hot động 4:

NhËn xÐt,

dÆn dß :

06’

- GV treo bảng qui trình

- Nhắc lại các bước.

 

 

- Cho HS gấp quạt theo các bước đúng qui trình.

- GV theo dõi, quan sát giúp đỡ những em còn lúng túng.

 

- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm theo từng nhóm.

- Nhận xét, tuyên dương.

 

- GV yêu cầu HS đánh giá nhận xét sản phẩm của bạn:

+ Gấp đúng mẫu và đẹp mắt

+ trang trí đẹp,...

- GV đánh giá sản phẩm của HS

- Dặn chuẩn bị học bài “ Gấp cái ví”

- 2 em nh¾c l¹i theo 3 b­íc

 

 

 

- HS thùc hµnh gÊp qu¹t theo nhãm

 

 

 

 

- Tõngnhãm tr­ng bµy s¶n phÈm theo c« ph©n c«ng

 

 

- Líp nhËn xÐt

 

 

 

 

 

+ Lắng nghe


 

=================

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về THU CONG LOP 1-3 TUAN 16
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN