BÀI THU HOẠCH
TỰ BỒI DƯỜNG THƯỜNG XUYÊN - NĂM 2017 - 2018

Họ và tên giáo viên: Vũ Kim Huệ
Chức vụ: Giáo viên
Nhiệm vụ được giao: Dạy toán 7 + 8; lý 9 - Tổ trưởng tổ KHTN
Đơn vị: Trường TH&THCS Bình Trung
TÊN CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG: “Rèn kỹ năng, năng lực tự học toán cho học sinh lớp 8”
I. LÝ DO CHON CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỜNG :
- Xuất phát từ yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học hiện nay
- Do thực trạng dạy học hiện nay:
Trong việc ứng dụng các phương pháp dạy học tích cực lấy người học làm trung tâm, còn gv chỉ là người hướng dẫn. Vấn đề tự học và tư tưởng lấy việc học của trò làm gốc là một quá trình lâu dài không phải một sớm một chiều và của riêng ai.
Việc tự học của học sinh THCS là một điều rất cần thiết, trong việc tích luỹ kiến thức cho bản thân học sinh
Tuy vậy, trong thực tế dạy học hiện nay việc áp dụng phương pháp dạy học hướng dẫn học sinh tự học của giáo viên THCS ở tất cả các môn học nói chung và môn toán nói riêng còn gặp rất nhiều lúng túng và khó khăn.
II.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT SAU BỒI DƯỠNG
Hướng dẫn được học sinh tự học tập bộ môn toán nâng cao chất lượng bộ môn.
III. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG
Tự nghiên cứu tài liệu và thực tế của học sinh trong nhà trường.
IV. KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG
Nghiên cứu từ tháng 10 đến hết tháng 11/2017
V.QUÁ TRÌNH BỒI DƯỠNG
1. Hướng dẫn tự học
Trong hoạt động hướng dẫn, dạy chính là sự tổ chức hay điều khiển tối ưu hoá quá trình chiếm lĩnh tri thức khoa học để hình thành và phát triển nhân cách cho người học. Hoạt động dạy học có hai chức năng luôn gắn kết chặt chẽ với nhau “truyền đạt thông tin dạy học và điều khiển hoạt động .
Từ sơ đồ dạy học trên có thể hiểu khái niệm hướng dẫn tự học là sự điều khiển của GV trong việc định hướng, tổ và chỉ đạo nhằm giúp học sinh tối ưu hoá quá trình tự chiếm lĩnh tri thức, hình thành kỹ năng, kỹ xảo thông qua đó hình thành và pháp huy nhân cách cho học sinh.
Tự học có hướng dẫn là một hình thức tổ chức dạy học mà trong đó thầy đóng vai trò người định hướng, dẫn
* Nguyên tắc cơ bản trong hướng dẫn học và tự học
* Nguyên tắc đảm bảo tính lôgíc nội dung và mục tiêu chương trình
* Nguyên tắc sử dụng hướng dẫn của GV phải phát huy tối đa nỗ lực của học sinh
* Nguyên tắc đảm bảo hiệu quả việc tự kiểm tra đánh giá và duy trì thường xuyên thông tin ngược chiều từ học sinh đến GV.
Để học thường xuyên, học cho bản thân người học thì GV phải xác định được các biện pháp hướng dẫn học sinh tự học. Vì bên cạnh việc nắm đựơc tri thúc trên lớp, học sinh còn học cách lĩnh hội kiến thức ngoài xã hội từ đó nâng cao chất lượng học tập, tạo tiền đề cho sự phát triển năng lực nhận thức của học sinh. Giúp học sinh không những lĩnh hội tri thức một cách chủ động, vững chắc mà còn phát triển kỹ năng tư duy, tổng hợp, khái quát hoá nội dung kiến thức một cách tốt nhất.
2.. Các biện pháp hướng
nguon VI OLET