Thực hành 1- Con lắc đơn giáo án Lớp 12

Đăng ngày 5/15/2012 7:49:29 PM | Thể loại: Lớp 12 | Lần tải: 117 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Ngày ........ tháng ........ năm .............
Nhóm: Lớp ............. Số TT:
Họ và tên:Báo cáo thực hành

KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG
CỦA CON LẮC ĐƠN

I. MỤC ĐÍCH THỰC HÀNH

II. CƠ SỞ LÍ THUYẾT

III. DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM

IV. TIẾN HÀNH THỰC HÀNH VÀ THU TẬP KẾT QUẢ
1. Khảo sát sự ảnh hưởng của chu kì T vào biên độ dao động A
Với m = 50g; l = 30 cm

A(cm)
Thời gian (t (s) thực hiện n=5 dao động.
Chu kì dao động T(s)

A1=2,0 cm

T1=

A2=3,0 cm

T2=

A3=4,0 cm

T3=Kết luận:2. Khảo sát sự ảnh hưởng của chu kì T vào khối lượng m của vật
Với l = 30,0 cm; A= 3,0cm

m(g)
Thời gian (t (s) thực hiện n=5 dao động.
Chu kì T (S)

m1= 50 g

T1=

m2= 100 g

T2=

m3= 150 g

T3=Kết luận:3. Khảo sát sự ảnh hưởng của chu kì T của con lắc đơn vào chiều dài dây treo l
Với l =30cm, m = 50 g; A= 3,0cm

Chiều dài l (m)
Thời gian 10 dđ (t(s)
Chu kì T(s)


l1 = 30cm=0,30 m

T1 =


l2 = 35cm=0,35 m

T2 =


l3 = 40cm=0,40 m

T3 =
Kết luận:Sponsor Documents