Tiết 1,2: Phong cách Hồ Chí Minh 2

giáo án điện tử Ngữ văn Ngữ văn 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 196       7      0
Ngày đăng 2008-06-15 06:50:56 Tác giả Hùng Nguyễn Mạnh loại .doc kích thước 0.07 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

GIAÙO AÙN MOÂN : Ngöõ Vaên LÔÙP 9 Giaùo vieân soaïn : Nguyeãn Thò Myõ Duyeân Teân baøi : VAÊN BAÛN: PHONG CAÙCH HOÀ CHÍ MINH Tieát chöông trình: Ngaøy soaïn: daïy lôùp Ngaøy: A. Muïc tieâu : - Kieán t

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
GIAÙO AÙN MOÂN :       Ngöõ Vaên                   LÔÙP        9
Giaùo vieân soaïn : Nguyeãn Thò Myõ Duyeân
Teân baøi :    VAÊN BAÛN: PHONG CAÙCH HOÀ CHÍ MINH        Tieát chöông trình:
Ngaøy soaïn:                       daïy lôùp    Ngaøy:        
A.   Muïc tieâu : 
-          Kieán thöùc:  -  Giuùp hoïc sinh thaáy ñöôïc veû ñeïp trong phong caùch Hoà Chí Minh laø söï keát hôïp haøi hoaø göõa truyeàn thoáng vaø hieän ñaïi, daân toäc vaø nhaân loaïi; thanh cao vaø giaûn dò
-          Kó naêng:  
-          Thaùi ñoä :  Töø loøng yeâu kính , töï haøo veà Baùc, hoïc sinh. coù yù thöùc tu döôõng , hoïc taäp, reøn luyeän theo göông  Baùc
B.  Chuaån bò:       Saùch giaùo khoa.,saùch giaùo vieân., taøi lieäu keå chuyeän veà Baùc
C.  Hoaït ñoäng daïy hoïc:
 Kieåm tra baøi cuõ: 
Baøi môùi:    Hoà Chí Minh khoâng nhöõng laø nhaø yeâu nöôùc, nhaø caùch maïng vó ñaøi maø coøn laø dnah nhaân vaên hoaù theá giôùi. Veû ñeïp vaên hoaù chính laø neùt moãi baït trong phong caùch Hoà Chí Minh
Noäi dung hoaït ñoäng
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoâng cuûa hoïc sinh
Ñoïc vaø tìm hieåu chuù thích xem saùch giaùo khoa trang 7
Tìm hieåu vaên baûn:
Hoà Chí Minh – moät nhaân caùch, moât loái soáng raát Vieät Nam, raát phöông ñoâng nhöng cuõng raát môùi, raát hieän ñaïi:
Trong cuoäc ñôøi hoaït ñoäng caùch maïng, chuû tòch HCM ñaõ ñi qua nhieàu nöôùc, tieáp xuùc vôùi nhieàu neàn vaên hoaù. Ngöôøi hieåu saâu roäng neàn vaên hoaù caùc nöôùc chaâu AÙ, chaâu Aâu, Chaâu Phi, chaâu Mó. Ñeå coù ñöôïc voán tri thöùc vaên oaù saâu roäng aáy Baùc Hoà ñaõ:
-          Noùi, vieát thaïo nhieàu thöù tieáng nöôùc ngoaøi
-          Hoïc hoûi qua coâng vieäc, lao ñoäng
-          Ñoïc vaên baûn.
-          Laàn löôït tìm hieåu caùc töø trong phaàn chuù thích.
Voán tri thöùc vaên hoaù nhaân loaïi cuûa chuû tòch Hoà Chí Minh saâu roäng nhö theá naøo ?
Vì sao ngöôøi laïi coù ñöôïc voán tri thöùc saâu roäng nhö theá?
(  -   Ngöôøi hieåu bieát raát saâu saéc neàn vaên hoaù cuûa caùc nöôùc bôûi ngöôøi noùi, vieát thaønh thaïo nheàu thöù tieáng: Anh, Hoa, Nga, Phaùp
-          Ngöôøi tieáp thu coù choïn loïc tinh hoa vaên hoaù nöôùc ngoaøi:
+   Khoâng chòu aûnh höôûng moät caùch thuï ñoäng
+   Tieáp thu caùi hay, caùi ñeïp vaø pheâ phaùn nhöõng haïn cheá, tieâu cöïc.
-          Ñoïc vaên baûn
-          Tìm hieåu theo söï höôùng daãn cuûa giaùo vieân
-          Hoïc sinh. laéng nghe caâu hoûi
-          Hoïc sinh suy nghó traû lôøi
-          Hoïc sinh ghi cheùp noäi dung vaøo vôû
 
 
 
 
 
 
 
 
 


-          Tìm hieåu ñeán möùc saâu saéc
Ñieàu quan troïng laø ngöôøi ñaõ tieáp thu moät caùch coù choïn loïc tinh hoa vaên hoaù nöôùc ngoaøi.
Neùt ñeïp trong loái soáng giaûn dò maø thanh cao cuûa chuû tòch HCM
-          Giaûn dò:  töø nôi ôû, nôi laøm vieäc ñôn sô ñeán aên uoáng ñaïm baïc
-          Caùch soáng giaûn dò laïi voâ cuøng thanh cao: Ñaây khoâng phaûi laø loái soáng khaéc khoå, cuõng khoâng phaûi töï laøm khaùc ñôøi maø ñaây laø loái soáng coù vaên hoaù trôû thaønh moät quan nieäm thaåm mó: ñeïp ôû söï giaûn dò, töï nhieân
Bieän phaùp ngheä thuaät laøm noåi baät veû ñeïp phong caùch HCM.
-          Keát hôïp keå vaø bình luaän moät caùch töï nhieân.
-          Choïn loïc chi tieát tieâu bieåu
-          Söû duïng ngheä thuaät ñoái laäp
III. Toång keát:
( Ghi nhôù saùch giaùo khoa – trang 8)
IV.  Luyeän taäp:
Keå chuyeän veà loái soáng giaûn dò cuûa Baùc Hoà.
     Höôùng daãn chuaån bò baøi
Baøi vöøa hoïc:
 
 
 
 
+  Treân neàn taûng Vaên hoaù daân toäc maø tieáp thu nhöõng aûnh höôûng quoác teá)
Loái soáng raát bình dò, raát Vieät Nam, raát phöông Ñoâng cuûa Baùc Hoà ñöôïc theå hieän nhö theá naøo?
( ÔÛ cöông vò laõnh ñaïo cao nhaát cuûa Ñaûng vaø nhaø nöôùc nhöng  chuû tòch HCM coù moät loái soáng voâ cuøng giaûn dò. Chieác nhaø saøn baèng goã chæ veûn veïn vaøi phoøng vöøa ñeå hoïp, laøm vieäc vaø nguû; boä quaàn aùo baø ba naâu,ñoâi deùp loáp thoâ sô; aên uoáng caù kho, rau luoäc, chaùo hoa…
Caùch soáng cuûa Baùc gôïi ta nhôù ñeùn caùch soáng cuûa caùc vò hieàn trieát trong lòch söû nhö Nguyeãn Traõi, Nguyeãn Bænh Khieâm…)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cho hoïc sinh keå nhöõng caâu chuyeân  veà loái soáng giaûn dò maø cao ñeïp cuû chuû tòch HCM
 
-          Ñoïc laïi vaên baûn
 
 
 
 
Hoïc sinh theo doõi vaên baûn
 
Suy nghó traû lôøi caâu hoûi
 
Ghi cheùp noäi dung vaøo vôû
 
 
 
 
 
 
 
Thaûo luaän theo nhoùm
Ñaïi dieän traû lôøi caâu hoûi
Ghi cheùp noäi dung vaøo vôû
Ñoïc ghi nhöù ôû saùch giaùo khoa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-   Trình baøy phaån chuaån bò cuûa caù nhaân
 


 
Baøi saép hoïc
-          Phaân tích loái soáng bình dò cuûa Baùc Hoà.
-          Vì sao coù theå noùi loái soáng cuûa Baùc Hoà laø söï keát hôïp giöõa giaûn dò vaø thanh cao.
-          PHÖÔNG CHAÂM HOÄI THOAÏI
-          Ñoïc caùc ví duï ôû saùch giaùo khoa
-          Traû lôøi caâu hoûi beân döôùi ví duï
-          Ruùt ra baøi hoïc
 
.
 


 
GIAÙO AÙN MOÂN :       Ngöõ Vaên                   LÔÙP        8
Giaùo vieân soaïn : Nguyeãn Thò Myõ Duyeân
Teân baøi :    CAÂC  PHÖÔNG CHAÂM HOÄI THOAÏI    Tieát chöông trình:
Ngaøy soaïn:                       daïy lôùp    Ngaøy:        
A.   Muïc tieâu : 
-          Kieán thöùc:  -  Giuùp hoïc sinh. naém ñöôïc noäi dung phöông chaâm veà löôïng vaø phöông chaâm veà chaát
-          Kó naêng:   Bieát vaän duïng nhöõng phöông chaâm naøy trong giao tieáp
-          Thaùi ñoä : 
B.  Chuaån bò:       Saùch giaùo khoa. Saùch giaùo vieân.
C.  Hoaït ñoäng daïy hoïc:
 Kieåm tra baøi cuõ:  Phaân tích loái soáng bình dò cuûa Baùc Hoà
Vì sao coù theå noùi loái soáng cuûa Baùc laø söï keát hôïp giöõa giaûn dò vaø thanh cao.
Baøi môùi:    Trong giao tieáp coù nhöõng qui ñònh tuy khoâng ñöôïc noùi ra thaønh lôøi nhöng ngöôøi tham gia giao tieáp caàn phaûi thaân thuû , neáu khoâng giao tieáp söõ khoâng thaønh coâng. Nhöõng qui ñònh ñoù ñöôïc theå hieän qua caùc phöông chaâm hoäi thoaïi
Noäi dung hoaït ñoäng
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoâng cuûa hoïc sinh
Phöông chaâm veà löôïng
-          Ví duï : saùch giaùo khoa
-          Ghi nhôù
Khi giao tieáp,caàn noùi cho coù noäi dung; noäi dung cuûa lôøi noùi phaûi ñaùp öùng ñuùng yeâu caàu , khoâng thieáu, khoâng thöøa
 
 
 
 
 
 
 
 
-          Höôùng daãn hoïc sinh ñoïc ñoaïn ñoái thoaïi
Khi An hoûi: “ Hoïc bôi ôû ñaâu? Maø Ba traû lôøi” ÔÛ döôùi nöôùc” thì caâu traû lôøi coù ñaùp öùng ñieàu maø An caàn bieát khoâng?
Gôøi yù: ( -  caâu traû lôøi cuûa Ba khoâng mang noäi dung maø An caàn bieát…Ñieàu maø An muoán bieát laø moät ñòa ñieåm cuï theå naøo ñoù…
Caàn traû lôøi nhö theá naøo ?
Töø ñoù ruùt ra baøi hoïc gì veà giao tieáp?
Gôïi yù: Khi noùi,caâu noùi phaûi coù noäi dung ñuùng vôùi yeâu caàu cuûa giao tieáp, khoâng neân noùi ít hôn nhöõng gì maø giao tieáp ñoøi hoûi.
Höôùng daãn hoïc sinh ñoïc hoaëc keå chuyeän” Lôïn cöôùi, aùo môùi”
Vì sao truyeän laïi gaây cöôøi?
Leõ ra anh coù “ lôïn cöôùi” vaø anh coù “ aùo môùi” phaûi hoûi va traû lôøi nhö theá naøo ñeå ngöôøi nghe ñuû bieát ñöôïc ñieàu caân hoûi vaø caàn traû lôøi
Hoïc sinh ñoïc ñoaïn ñoái thoaïi saùch giaùo khoa
Hoïc sinh theo doõi caâu hoûi
Suy nghó, traû lôøi
 
 
Ruùt ra baøi hoïc
 
 
 
 
 
-          Keå chuyeän “lôïn cöôùi, aùo môùi”
-          Theo doõi vaø suy nghó traû lôøi caâu hoûi
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.   Phöông chaâm veà chaát:
-          Ví duï: Saùch giaùo khoa
-          Ghi nhôù: Khi giao tieáp, ñöøng noùi nhöõng ñieàu maø mình khoâng tin laø ñuùng hay khoâng coù baèng chöùng xaùc thöïc
III.  Luyeän taäp
  Baøi taäp 1:
a).  Thöøa cuïm töø” nuoâi ôû nhaø”
b).   Thöøa cuïm  töø” coù hai caùnh”
Baøi taäp 2:
a).   ….noùi coù saùch , maùch coù chöùng
b).   …noùi doái
c).  … noùi moø
d).  …noùi nhaêng, noùi cuoäi
e).  ….noùi traïng
Baøi taäp 3
Vôùi caâu hoûi “ roài coù nuoâi ñöôïc khoâng?”, ngöôøi noùi ñaõ khoâng tuaân thuû phöông chaâm veà löôïng ( hoûi ñieàu thöøa)
Nhö vaäy, caàn phaûi tuaân thuû yeâu caàu gì khi giao tieáp?
( Gôïi yù:  truyeän gaây cöôøi vì caùc nhaân vaät noùi nhieàu hôn nhöõng gì caàn noùi.
Trong giao tieáp, khoâng neân noùi nhieàu hôn nhöõng gì caàn noùi.
Cho hoïc sinh ñoïc ghi nhôù ôû saùch giaùo khoa
 
 
Höôùng daãn hoïc sinh ñoïc truyeän cöôøi “ Quaû bí khoång loà”
Truyeän cöôøi naøy pheâ phaùn ñieàu gì?
( Gôïi yù:  truyeän pheâ phaùn tinh thaàn noùi khoaùc)
Nhö vaäy trong giao tieáp coù ñieàu gì caàn traùnh?
Gôïi yù:  Trong giao tieáp khoâng neân noùi nhöõng ñieàu gì maø mình khoâng tin laø ñuùng söï thaät
Cho hoïc sinh ñoïc ghi nhôù ôû saùch giaùo khoa
 
-          Höôùng daãn hoïc sinh ñoïc baøi taäp 1
-          Nhaéc laïi caùc phöông chaâm vöøa hoïc
 
Höôùng daãn hoïc sinh ñoïc baøi taäp 2
Gôïi yù:  Nghóa cuûa caùc töø ngöõ cho saún
Höôùng daãn hoïc sinh ñieàn vaøo choã troáng cho thích hôïp.
 
 
 
 
 
Ñoïc baøi taäp 3: truyeän cöôøi “ coù nuoâi ñöôïc khoâng?” Cho bieát phöông chaâm hoäi thoaïi naøo ñaõ khoâng ñöôïc tuaân thuû.
 
 
-          Ñoïc baøi taäp 4, höôùng daãn hoïc sinh giaûi thích theo yeâu caàu baøi taäp.
-          Ruùt ra ñieàu caàn phaûi tuaân thuû khi giao tieáp
 
 
 
 
 
 
-          Ñoïc ghi nhôù saùch giaùo khoa
 
 
-          Ñoïc truyeän cöôøi
-          Suy nghó traû lôøi caâu hoûi
 
-          Ruùt ra baøi hoïc
 
-          Ñoïc ghi nhôù ôû saùch giaùo khoa
 
-          Ñoïc ghi nhôù ôû saùch giaùo khoa
 
-          Ñoïc baøi taäp
 
-          Thaûo luaän theo nhoùm
-          Traû lôøi baøi taäp
-          Ñoïc baøi taäp 2
-          Theo doõi gôïi yù
-          Ñieàn vaøo choã troàng cho thích hôïp
 
 
 


Baøi taäp 4:
Ñeå ñaûm baûo tuaân thuû phöông chaâm veà chaát ngöôøi noùi phaûi duøng chöõng caùch noùi nhö vaäy ñeå baùo cho ngöôøi nghe bieát thoâng tin mình ñöa ra chöa ñöôïc kieåm chöùng.
Ñaûm baûo phöông chaâm veà löôïng
Baøi taäp 5: theo gôïi yù.
 
 
 
 
 
 
     Höôùng daãn chuaån bò baøi
Baøi vöøa hoïc:
 
 
Baøi saép hoïc
 
 
 
 
 
 
 
 
-          Baøi taäp 5:
Gôïi yù:
Aên ñoäm noùi ñaët: vu khoáng, ñaët ñieàu. AÊ oác noùi moø: Noùi khoâng coù caên cöù; aên khoâng noùi coù: vu khoáng, bòa ñaët. Caõi chaøy caõi coái: coá tranh caõi nhöng khoâng coù lí led gì caû. Khua moâi muùa meùp: noùi naêng ba hoa,khoaùc laùc; noùi dôi noùi chuoät: noùi laêng nhaêng,linh tinh; Höùa höôu , höùa vöôïn: höùa maø khoâng thöïc hieän
 
-          Naém caùc phöông chaâm veà chaát, veà löôïng
-          Söûa baøi taäp vaøo vôû
 
-          Söû duïng moät soá bieän phaùp ngheä thuaät trong vaên baûn thuyeát minh
-          OÂn taäp hieåu vaên baûn thuyeát minh
-          Ñoïc vaên baûn “ Haï long- Ñaù vaø nöôùc” vaø traû lôøi caâu hoûi
-          Ruùt ra nhaän xeùt
 
-          Ñoïc truyeän cöôøi
-          Traû lôøi caâu hoûi
 
 
 
-          Ñoïc baøi taäp
-          Giaûi thích theo yeâu caàu cuûa baøi taäp
.
 


 
GIAÙO AÙN MOÂN :       Ngöõ Vaên                   LÔÙP        8
Giaùo vieân soaïn : Nguyeãn Thò Myõ Duyeân
Teân baøi :    SÖÛ DUÏNG MOÄT SOÁ BIEÄN PHAÙP NGHEÄ THUAÄT TRONG VAÊN BAÛN THUYEÁT MINH                                  Tieát chöông trình:
Ngaøy soaïn:                       daïy lôùp    Ngaøy:        
A.   Muïc tieâu : 
-          Kieán thöùc:  _ Giuùp hoïc sinh.hieåu vieäc söû duïng moät soá bieän phaùp nheäthuaät trong vaên baûn. Thuyeát minh laøm cho vaên baûn. Thuyeát minh sinh ñoäng, haáp daãn
-          Kó naêng:   - Bieát caùch söû duïng moät soá bieän phaùo ngheä thuaät vaøo vaên baûn. Thuyeát minh
-          Thaùi ñoä : 
B.  Chuaån bò:       Saùch giaùo khoa. Saùch giaùo vieân.
C.  Hoaït ñoäng daïy hoïc:
 Kieåm tra baøi cuõ:  Cho bieát phöông chaâm veà chaát
Cho bieát phöông chaâm veà löôïng
Baøi môùi:    Ñeå vaên baûn. Thuyeát minh ñöôïc sinh ñoäng, haáp daãn caàn chuù yù caùc yeâu caàu cao hôn: Söû duïng moät soá bieän phaùp ngheä thuaät trong vaên baûn. Thuyeát minh, keát hôïp thuyeát minh vôùi mieâu taû
Noäi dung hoaït ñoäng
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoâng cuûa hoïc sinh
OÂn taäp vaên baûn thuyeát minh
-          Muïc ñích cuûa vaên baûn thuyeát minh
-          Tính chaát cuûa vaên baûn thuyeát minh
-          Caùc phöông phaùp thöôøng duøng
 
 
 
 
 
Höôùng daãn hoïc sinh oân laïi kieán thöùc veà kieåu vaên baûn thuyeát minh
Vaên baûn thuyeát minh laø gì?
Gôïi yù: laø kieåu vaên baûn thoâng duïng trong moïi laõnh vöïc ñôøi soáng nhaèm cung caáp cho ngöôøi ñoïc( nghe) tri thöùc vaø ñaëc ñieåm, tính chaát , nguyeân nhaân, yù nghóa cuûa caùc hieän töôïng, söï vaät trong thieân nhieân, Xaù hoäi baèng phöông thöùc trình baøy, giaûi thích, giôùi thieäu
Vaên baûn thuyeát minh coù nhöõng tính chaát gì?
Gôïi yù:  Moïi tri thöùc ñeàu phaûi  khaùch quan, xaùc thöïc, ñaùng tin caäy
Cho bieát caùc phöông phaùp thuyeát minh thöôøng duøng?
Gôïi YÙ: 
-          Phöông phaùp neâu ñònh nghóa
-          Phöông phaùp lieät keâ, heä thoáng
 
 
-          Nhôù laïi kieán thöùc cuõ
 
-          Suy nghó traû lôøi caâu hoûi
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
Vieát vaên baûn thuyeát minh coù söû duïng moät soá bieän phaùp ngheä thuaät
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Ghi nhôù
( saùch giaùo khoa trang 13)
Luyeän taäp 
Baøi taäp 1:  Vaên baûn.
Ngoïc Hoaøng xöû toäi ruoài xanh
-          Phöông phaùp neâu ví duï
-          Phöông phaùp duøng soá lieäu
-          Phöông phaùp so saùnh , ñoái chieáu
-          Phöông phaùp phaân loaïi, phaân tích
Höôùng daãn hoïc sinh. ñoïc vaên baûn. “ Haï long- ñaù vaø nöôùc”
Vaên baûn naøy thuyeát minh ñaëc ñieåm cuûa ñoái töôïng naøo? Vaên baûn coù cung caáp ñöôïc tri thöùc khaùch quan veà ñoái töôïng khoâng?
Vaên baûn ñaõ vaän duïng phöông phaùp thuyeát minh naøo laø chuû yeáu?
Ñeå sinh ñoäng, taùc giaû coøn vaän duïng bieän phaùp ngheä thuaät naøo?
Gôïi yù:  Vaên baûn ñaõ giôùi thieäu söï kì laï cuûa Haï long, ôû choã “ Chính nöôùc… coù taâm hoàn”
Vaên baûn söû duïng phöông phaùp thuyeát minh lieät keâ laø chuû yeáu. Ngoaøi ra, taùc giaû coøn söû duïng caùc bieän phaùp töôûng töôïng, lieân töôûng ñeå giôùi thieäu söï kì laï cuûa Haï long.
Ñeå vaên baûn ñöôïc sinh ñoäng, taùc giaû coøn vaä duïng caùc bieän phaùp ngheä thuaät : nhaân hoaù, so saùnh vaø keát hôïp vôùi mieâu taû
 
Cho hoïc sinh ñoïc ghi nhôù
 
-          Höôùng daãn hoïc sinh ñoïc vaên baûn.
Vaên baûn coù tính chaát thuyeát minh khoâng? Tính chaát aáy theå hieän ôû nhöõng ñieåm naøo? Nhöõng phöông phaùp thuyeát minh naøo ñöôïc söû duïng?
Baøi thuyeát minh naøy coù gì ñaëc bieät? Taùc giaû ñaõ söû duïng bieän phaùp ngheä thuaät naøo?
Gôïi yù: Caùc phöông phaùp ñöôïc söû duïng:
-          Phaân loaïi: caùc loaïi ruoài
-          Ñònh nghóa
 
 
 
 
 
 
 
 
-          Ñoïc vaên baûn ôû saùch giaùo khoa
 
 
-          Hoïc sinh. töï suy nghó
 
-          Theo doõi ôû vaên baûn
 
-          Traû lôøi caâu hoûi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-          Cho hoïc sinh ñoïc ghi nhôù ôû saùch giaùo khoa
 
-          Ñoïc vaên baûn. Saùch giaùo khoa
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baøi taäp 2: Ñoïc ñoaïn vaên saùch giaùo khoa trang 15
 
 
 
Höôùng daãn chuaån bò baøi
Baøi vöøa hoïc:
 
 
 
Baøi saép hoïc:
-          Soâ lieäu: soá vi khuaån, soá löôïng sinh saûn…
-          Lieät keâ
     Caùc bieän phaùp ngheä thuaät ôû ñaây coù taùc duïng gì? Chuùng coù gaây höùng thuù vaø laøm noåi baät noäi dung caàn thuyeát minh hay khoâng?
Gôïi YÙ: Caùc bieän phaùp ngheä thuaät coù taùc duïng gaây höùng thuù cho baïn ñoïc nhoû tuoåi, vöøa laø truyeän vui, vöøa hoïc theâm tri thöùc
Ñoïc ñoaïn vaên ôû baøi taäp 2
Neâu nhaän xeùt veà bieän phaùp ngheä thuaät ñöôïc söû duïng ñeå thuyeát minh.
Gôïi yù:  Bieän phaùp ngheä thuaät ôû ñaây chính laø laáy söï ngoä nhaän hoài nhoû laøm ñaàu moái caâu chuyeän
 
-          Ñeå vaên baûn thuyeát minh ñöôïc sinh ñoäng, haáp daån caàn coù yeâu caàu gì?
-          Tìm ñoïc moät vaên baûn thuyeát minh trong ñoù tìm caùc bieän phaùp ngheä thuaät ñöôïc söû duïng
-          Luyeän söû duïng moät soá bieän phaùp ngheä thuaät trong vaên baûn thuyeát minh.
-          Chuaån bò cho ñeà baøi : thuyeát minh caùi quaït
-          Trình baøy daøn yù cho baøi ñoïc theâm:” Hoï nhaø Kim”
 
 
-          Thaûo luaän nhoùm
 
-          Ñaïi dieän traû lôøi caâu hoûi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-          Ñoïc baøi taäp 2
-          Suy nghó traû lôøi caâu hoûi
 
 


 
 


Nguồn:Hùng Nguyễn Mạnh

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tiết 1,2: Phong cách Hồ Chí Minh 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngVan9(mau1).doc[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
c80stq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2008-06-15 06:50:56
Loại file
doc
Dung lượng
0.07 M
Trang
1
Lần tải
196
Lần xem
7
giáo án điện tử Tiết 1,2: Phong cách Hồ Chí Minh 2

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan