Giáo Án Hình Học:Tiết 1-2

giáo án điện tử Toán học Toán học 9 Hình học 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
ikzmwq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2011-02-12 23:46:09
Loại file
doc
Dung lượng
0.15 M
Trang
1
Lần xem
2
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Giáo án: Hình học 9 Năm học: 2010 – 2011 ---------------------------------------------------------------- & -------------------------------------------------------------- Ngµy so¹n: 29/08 /2010 CHÖÔNG

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Giáo án: Hình học 9                                                                                                                       Năm học: 2010 – 2011
---------------------------------------------------------------- & --------------------------------------------------------------                            

Ngµy so¹n: 29/08 /2010
CHÖÔNG I: Heä thöùc löôïng trong tam giaùc vuoâng
 
TiÕt 1:               MOÄT SOÁ HEÄ THÖÙC VEÀ CAÏNH VAØ ÑÖÔØNG CAO
  TRONG TAM GIAÙC VUOÂNG
A. MUÏC TIEÂU      HS caàn chæ ra ñöôïc hình chieáu cuûa caùc caïnh goùc vuoâng treân caïnh huyeàn. Nhaän bieát ñöôïc caùc caëp tam giaùc vuoâng ñoàng daïng trong hình 1/tr.64.
     Bieát chöùng minh caùc heä thöùc : b2 = a.b/ , c2 = a.c/ (1) vaø thieát laäp ñöôïc heä thöùc h2 = b/.c/
     Vaän duïng ñöôïc caùc heä thöùc (1) ñeå kieåm nghieäm laïi ñònh lí pi-ta-go vaø ñeå giaûi baøi taäp
     HS coù thaùi ñoäï hoïc taäp tích cöïc, ñuùng ñaén.
B. CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS 1.GV : - SGK, Thöôùc thaúng, Tranh veõ hình 2/tr.66 Sgk.
            - Thöôùc thaúng, phaán maøu
2.HS : -  SGK, OÂn taäp caùc tröôøng hôïp ñoàng daïng cuûa tam giaùc vuoâng, ñònh lí Pytago.
    - Thöôùc thaúng, eâke.
C. TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG  HOÏC TAÄP Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
  Hoaït ñoäng 1 : GIÔÙI THIEÄU SÔ LÖÔÏC CHÖÔNG TRÌNH HÌNH 9
Trong chöông trình hình hoïc 9, caùc em seõ hoïc caùc phaàn :
1. Heä thöùc löôïng trong tam giaùc vuoâng.
2. Ñöôøng troøn.
3. Caùc hình khoâng gian : hình truï, hình noùn, hình caàu.
Chöông I : “Heä thöùc löôïng trong tam giaùc vuoâng” bao goàm caùc heä thöùc trong tam giaùc vuoâng, söû duïng caùc heä thöùc naøy ñeå tính caùc goùc, caùc caïnh trong moät tam giaùc vuoâng neáu bieát ñöôïc hai caïnh hoaëc bieát ñöôïc moät caïnh vaø moät goùc trong tam giaùc vuuong ñoù.
Hoâm nay caùc em hoïc baøi ñaàu tieân cuûa chöông I. “Moät soá heä thöùc veà caïnh vaø ñöôøng cao trong tam giaùc vuoâng”
Hoaït ñoäng 2 : HEÄ THÖÙC GIÖÕA CAÏNH GOÙC VUOÂNG VAØ HÌNH CHIEÁU
                                                  CUÛA NOÙ TREÂN CAÏNH  HUYEÀN
GV veõ hình 1 tr.64 Sgk leân baûng phuï vaø giôùi thieäu caùc kí hieäu qui öôùc treân hình :
 
 
 
 
 
GV löu yù HS : Trong ABC ngöôøi ta luoân quy öôùc: AB = c; AC = b ; BC = a.
Yeâu caàu HS ñoïc ñònh lí 1 sgk.
? Theo ñònh lí naøy, ta vieát ñöôïc heä thöùc gì treân hình veõ?
? Em naøo coù theå chöùng minh ñöôïc heä thöùc :
AC2 = BC.HC
? Em naøo coù theå chöùng minh ñöôïc heä thöùc :
AB2 = BC.HB
(GV nhaän xeùt baøi laøm cuûa HS).
? Maáu choát cuûa vieäc chöùng minh hai heä thöùc treân laø gì?
Baøi2(tr.68Sgk). (Ñöa ñeà baøi vaø hình veõ treân baûng phuï).
 
 
 
 
GV(noùi): ÔÛ lôùp 7 caùc em ñaõ bieát noäi dung cuûa ñònh lí Pytago, haõy phaùt bieåu noäi dung cuûa ñònh lí naøy.
Heä thöùc : a2 = b2 + c2. Em naøo chöùng minh?
Gôïi yù : Döïa vaøo keát quaû cuûa ñònh lí 1 vöøa hoïc ñeå chöùng minh.
Vaäy töø ñònh lí 1 ta cuõng suy ra ñöôïc ñònh lí Pytago
HS quan saùt hình veõ, vaø nghe GV trình baøy caùc qui öôùc veà ñoä daøi cuûa caùc ñoaïn thaúng treân hình.
 
 
 

 
HS neâu caùc heä thöùc nhö SGK
Hai HS cuøng leân baûng :
- HS1 trình baøy chöùng minh heä thöùc:
AC2 = BC.HC
- HS2 trình baøy chöùng minh heä thöùc:
AB2 = BC.HB.
Sau khi 2 HS chöùng minh xong, caùc HS khaùc nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn.
Maáu choát cuûa vieäc chöùng minh hai heä thöùc treân laø döïa vaøo tam giaùc ñoàng daïng.
 
 
 
HS traû lôøi mieäng, GV ghi baûng : . . .
x = ; y = 2
 
 
 
HS phaùt bieåu noäi dung cuûa ñònh lí Pytago . . .
 
 
HS: chöùng minh heä thöùc:
       a2 = b2 + c2
 
 
Hoaït ñoäng 3 : MOÄT SOÁ HEÄ THÖÙC LIEÂN QUAN TÔÙI ÑÖÔØNG CAO
Ñònh lí 2: Yeâu caàu HS ñoïc ñònh lí 2(Sgk tr65).
? Theo caùc qui öôùc thì ta caàn chöùng minh heä thöùc naøo?
nghóa laø chöùng minh : AH2 = BH.CH.
Ñeå chöùng minh heä thöùc naøy ta phaûi chöùng minh ñieàu gì? Em naøo chöùng minh ñöôïc AHB    CHA?
Yeâu caàu HS aùp duïng ñònh lí 2 vaøo vieäc giaûi ví duï 2 (tr.66,Sgk).
(Ñöa ñeà baøi vaø leân baûng phuï).
? Ñeà baøi  yeâu caàu ta tính gì?
? Trong tam giaùc vuoâng ADC ta ñaõ bieát nhöõng gì?
- Caàn tính ñoaïn naøo?
- Caùch tính?
HS leân baûng trình baøy.
GV nhaän xeùt baøi laøm
cuûa HS.
 
 
 
 
 
 
HS: Ñoïc ñònh lyù sgk
 
 
 
 
HS chöùng minh: AHB     CHA
  AH2 = BH.CH.
 
HS quan saùt baûng phuï.
 
Ñeà baøi yeâu caàu tính ñoä daøi ñoaïn AC.
HS traû lôøi
 
Tính ñoaïn BC.
AÙP duïng ñònh lí 2, ta coù : BD2 = AB.BC
 2,252 = 1,5.BC BC = 3,375 (m)
Vaäy chieàu cao cuûa caây laø :
AC = AB + BC = 1,5 + 3,375= 4,875 (m)
HS nhaän xeùt baøi laøm treân baûng, nghe GV nhaän xeùt chung sau ñoù ghi baøi giaûi vaøo vôû.
Hoaït ñoäng 4 : CUÛNG COÁ – LUYEÄN TAÄP
Haõy phaùt bieåu ñònh lí 1 vaø ñònh lí 2?
Cho DEF vuoâng taïi D, keû ñöôøng cao DI (IEF). Haõy vieát heä thöùc caùc ñònh lí 1 vaø 2 öùng vôùi hình treân.
Baøi 1/tr68. (Ñöa ñeà baøi leân baûng phuï).
Yeâu caàu hai HS leân baûng laøm baøi (caû hai em cuøng laøm baøi 1a,b.
 
 
 
 
 
HS phaùt bieåu ñònh lí 1 vaø ñònh lí 2.
HS nghe GV ñoïc ñeà vaø veõ hình.
Ghi heä thöùc . . .
 
Baøi 1/tr68.
Hai HS leân baûng laøm baøi.
Caùc HS coøn laïi laøm baøi treân giaáy (Hình veõ coù saün trong sgk)
a)     x = 3,6 ; y = 6,4
b)     x = 7,2 ; y = 12,8
 
 
 
Hoaït ñoäng 5 :  HƯỚNG DAÃN VEÀ NHAØ
- Yeâu caàu HS hoïc thuoäc ñònh lí 1, ñònh lí 2, ñònh lí Pytago.
- Ñoïc “coù theå em chöa bieát” tr68 sgk laø caùc caùch phaùt bieåu khaùc cuûa heä thöùc1, heä thöùc2.
- Baøi taäp veà nhaø soá 4,6 (tr69 sgk vaø baøi soá 1,2 tr89 SBT.)
- OÂn laïi caùch tính dieän tích tam giaùc vuoâng.
- Ñoïc tröôùc ñònh lí 3 vaø 4.
 
 
D. RUÙT KINH NGHIEÂäM:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Ngµy so¹n: 09/ 09/2010
 
TiÕt 2 :                       MOÄT SOÁ HEÄ THÖÙC VEÀ CAÏNH VAØ ÑÖÔØNG CAO
              TRONG TAM GIAÙC VUOÂNG
A.  MUÏC TIEÂU      Cuûng coá ñònh lí 1 vaø 2 veà caïnh vaø ñöôøng cao trong tam giaùc vuoâng.
     HS bieát thieát laäp caùc heä thöùc bc = ah vaø döôùi söï höôùng daãn cuûa GV.
     Bieát vaän duïng caùc kieán thöùc treân ñeå vaøo giaûi moät soá baøi toaùn lieân quan ñeán thöïc teá.
B. CHUAÅN BÒ CỦA GV VAØ HS 1.GV : - Baûng toång hôïp moät soá veà caïnh vaø ñöôøng cao trong tam giaùc vuoâng.
- Baûng phuï ghi saün moät soá baøi taäp, ñònh lí3, ñònh lí4.
- Thöôùc thaúng, compa, eâke.
       2.HS: - SGK, thöôùc thaúng, eâke, baûng nhoùm.
C. TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG  HOÏC TAÄP Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
Hoaït ñoäng 1 : KIEÅM TRA
GV neâu yeâu caàu kieåm tra :
Phaùt bieåu ñònh lí1 vaø 2 heä thöùc veà caïnh vaø ñöôøng cao trong tam giaùc vuoâng.
- Veõ tam giaùc vuoâng, ñieàn kí hieäu vaø heä thöùc 1 vaø 2 (döôùi daïng chöõ caùi a,b,c. . .)
 
- Chöõa baøi taäp 4(tr.69Sgk).
(GV ñöa ñeà baøi leân baûng phuï).
 
 
 
 
 
GV nhaän xeùt baøi laøm cuûa HS.
 
HS : Phaùt bieåu ñònh lí1 vaø 2 heä thöùc veà caïnh vaø ñöôøng cao trong tam giaùc vuoâng.
-Veõ tam giaùc vuoâng, ñieàn kí hieäu vaø heä thöùc 1 vaø 2 (döôùi daïng chöõ caùiû a,b,c. . .).
 
AH2 = BH.HC (Ñònh lí1)
Hay 22 = 1.x  x = 4.
AC2 = AH2 + HC2 (Ñònh lí Pytago).
AC2 = 22 + 42 = 20  y = 2
 
 
HS nhaän xeùt baøi laøm treân baûng, nghe GV nhaän xeùt chung sau ñoù ghi baøi giaûi vaøo vôû.
Hoaït ñoäng 2 : ÑÒNH LÍ 3
GV ñöa noäi dung cuûa ñònh lí 3  vaø hình veõ leân baûng phuï.
? Neâu heä thöùc cuûa ñònh lí 3.
? Haõy chöùng minh ñònh lí.
 
 
 
 
GV yeâu caàu HS phaùt hieän theâm caùch chöùng minh khaùc.
Yeâu caàu HS trình baøy mieäng chöùng minh, GV ghi vaøi yù chính trong chöùng minh naøy :
ABC  HBA (vì hai tam giaùc vuoâng coù goùc nhoïn B chung)

 AC.AB = BC.AH 
Yeâu caàu HS laøm baøi 3(tr69Sgk). Tính x vaø y.
(GV ñöa ñeà baøi leân baûng phuï).
 
 
 
 
 
 
 
 
HS neâu heä thöùc . . .
Chöùng minh :
SABC =
 AC.AB = BC.AH  hay b.c = a.h
HS : Coù theå chöùng minh döïa vaøo tam giaùc ñoàng daïng : ABC      HBA
 
HS trình baøy mieäng chöùng minh
 
 
 
 
HS laøm baøi 3 (tr.69 sgk). Tính x vaø y.
y =
y =
 
y =
x.y = 5.7 (ñònh lí 3)
x =
 
 
Hoaït ñoäng 3 : ÑÒNH LÍ 4
Ñaët vaán ñeà : Nhôø heä thöùc (3) vaø nhôø ñònh lí Pytago, ta coù theå chöùng minh ñöôïc heä thöùc sau : vaø heä thöùc naøy ñöôïc phaùt bieåu thaønh lôøi nhö sau :
GV phaùt bieåu ñònh lí 4 (Sgk) ñoàng thôøi coù giaûi thích töø goïi nghòch ñaûo cuûa
Höôùng daãn chöùng minh :
Ta coù :   =
 .  Maø b2 + c2 = a2
.Vaäy ñeå chöùng minh heä thöùc ta phaûi chöùng minh ñieàu gì?
? Heä thöùc coù theå chöùng minh ñöôïc töø ñaâu? Baèng caùch naøo?
GV yeâu caàu caùc em töï trình baøy chöùng minh vaøo vôû.
Ví duï 3(tr.67Sgk). (GV ñöa ñeà baøi vaø hình veõ leân baûng phuï).
 
 
 
 
? Caên cöù vaøo giaû thieát, ta tính ñoä daøi ñöôøng cao h nhö theá naøo?
 
HS nghe GV ñaët vaán ñeà.
 
 
 
 
HS nghe GV giaûi thích töø goïi cuûa .
HS nghe GV höôùng daãn tìm toøi caùch chöùng minh heä thöùc
 
Ñeå chöùng minh heä thöùc ta phaûi chöùng minh heä thöùc
 
Coù theå chöùng minh ñöôïc töø heä thöùc b.c = h.a, baèng caùch bình phöông hai veá.
 
 
 
 
 
 
HS: AÙp duïng ñònh lí pi-ta-go tính caïnh huyeàn sau ñoù aùp duïng heä thöùc: a.h = b.c
 
HS laøm baøi döôùi söï höôùng daãn cuûa GV.
Keát quaû : h = 4,8 (cm)   
Hoaït ñoäng 4: CUÛNG COÁ  VAØ LUYEÄN TAÄP
Baøi taäp: Haõy ñieàn vaøo choã troáng (...) ñeå ñöôïc caùc heä thöùc caïnh vaø ñöôøng cao trong tam giaùc vuoâng.
 
 
 
 
 a2 = . . . + . . .
 b2 = . . . ; . . . = ac/
 h2 = . . .
 . . . = ah
 
 
 
 
 
 
 
 
HS ñieàn vaøo choã troáng (...)
Hoaït ñoäng 5:  HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ
- Naém vöõng caùc heä thöùc veà caïnh vaø ñöôøng cao trong tam giaùc vuoâng.
- Baøi taäp veà nhaø soá 7, 9 tr 69,70 sgk, baøi soá 3, 4, 5, 6, 7 tr 90 sbt.
- Tieát sau luyeän taäp.
 
D. RUÙT KINH NGHIEÂäM:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                                       
                                                                                       1

----------------------------------------------------------------- & -------------------------------------------------------------
Giáo viên: Lê Mạnh Hùng                                                                             Đơn vị: Trường THCS Liên Minh


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tiết 1-2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTiet_12.doc[0.15 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • tiết 1 - tiết 2
  Tin học 7
  tiết 1 - tiết 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/10/2008

  Xem: 18

 • Tuần 1 , tiết 1 , tiết 2
  Tập đọc 3
  Tuần 1 , tiết 1 , tiết 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2009

  Xem: 70

 • Tiết 1+2
  Hóa học 9
  Tiết 1+2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/4/2008

  Xem: 48

 • Tiet 1+2
  Thể dục
  Tiet 1+2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2008

  Xem: 31

 • tiet 1-2
  Tiếng Anh 10
  tiet 1-2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2014

  Xem: 13

 • Tiet 1-2
  Ngữ văn 7
  Tiet 1-2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/8/2014

  Xem: 4

 • tiet 1-2
  Vật lý 11
  tiet 1-2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2010

  Xem: 37

 • Tiết 1-2
  Đại số 9
  Tiết 1-2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2010

  Xem: 34

 • tiet 1 -2
  Thể dục 11
  tiet 1 -2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2009

  Xem: 49

 • tiet 1,2
  Tiếng Anh
  tiet 1,2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2010

  Xem: 6