Giáo Án Lớp 9:Tiết 1 Tháng 11

giáo án điện tử Giáo dục Công dân Giáo dục Công dân 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
dl87vq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2010-11-10 05:43:43
Loại file
doc
Dung lượng
0.04 M
Trang
1
Lần xem
2
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Ngày soạn: 04/11/2010 CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 11: TOÂN SÖ TROÏNG ÑAÏO TEÂN HOÏAT ÑOÄNG: LEÃ ÑAÊNG KYÙ “ TUAÀN HOÏC TOÁT ,THAÙNG HOÏC TOÁT ” VÀ THAÛO LUAÄN VEÀ CHUÛ ÑEÀ TRUYỀN THỐNG “ TOÂN SÖ TROÏNG ÑAÏO ” I

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Ngày soạn: 04/11/2010
CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 11: TOÂN SÖ TROÏNG ÑAÏO
TEÂN HOÏAT ÑOÄNG: LEÃ ÑAÊNG KYÙ “ TUAÀN HOÏC TOÁT ,THAÙNG HOÏC TOÁT ”
VÀ THAÛO LUAÄN VEÀ CHUÛ ÑEÀ TRUYỀN THỐNG “ TOÂN SÖ TROÏNG ÑAÏO ”
I) Yeâu caàu giaùo duïc :
1) Kiến thức:
- Giuùp hoïc sinh nhaän thöùc ñöôïc yù nghóa cuûa tuaàn hoïc toát ,thaùng hoïc toát ñeå laäp thaønh tích chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo VN 20/11.
- Giuùp hoïc sinh hieåu bieát veà toân sö troïng ñaïo cuûa daân toäc Vieät Nam.
2) Kyõ naêng:
- Hoïc sinh tích cöïc höôûng öùng leã ñaêng kyù thi ñua
- Kính troïng, bieát ôn thaày giaùo, coâ giaùo. Phaùt huy truyeàn thoáng “ Toân sö troïng ñaïo” cuûa daân toäc.
2) Thaùi ñoä:
- Hoïc sinh ñoaøn keát giuùp ñôõ nhau thöïc hieän toát keá hoaïch thi ñua.
- Traân troïng töï haøo vôùi truyeàn thoáng “ Toân sö troïng ñaïo ”
II) Noäi dung vaø hình thöùc hoïat ñoäng :
1) Noäi dung :
- Caùc chæ tieâu hoïc taäp vaø reøn luyeän cuûa caù nhaân ,toå lôùp;  Keá hoaïch thi ñua; Bieän phaùp thöïc hieän.
- Truyeàn thoáng “ Toân sö troïng ñaïo ”trong lòch söû cuûa daân toäc Vieät Nam .
- Nhöõng daãn chöùng minh hoïa veà truyeàn thoáng “ Toân sö troïng ñaïo ” xöa vaø nay
2) Hình thöùc :
- Trao ñoåi ,thaûo luaän .
- Bieåu dieãn vaên ngheä .
III) Chuaån bò hoïat ñoäng :
1) Phöông tieän hoïat ñoäng :
- Chöông trình haønh ñoäng cuûa caù nhaân ,toå ,lôùp.
- Nhöõng tö lieäu söu taàm ñöôïc (baøi baùo .saùch ,caâu chuyeän caùc tö lieäu lòch söû ,tranh aûnh ….) veà truyeàn thoáng “ Toân sö troïng ñaïo ” cuûa daân toäc Vieät Nam
- Caâu hoûi gôïi yù ,trao ñoåi ,thaûo luaän
- Baùo caùo cuûa hoïc sinh (Theo ñôn vò toå ,caù nhaân töï nguyeän )
- Phöông tieän trang trí vaøvò trí tröng baøy tö lieäu .
2) Toå chöùc :
a)  GVCN:
- Ñònh höôùng xaây döïng keá hoaïch thi ñua döïa treân ñaëc ñieåm khaû naêng ,ñieàu kieän cuï theå cuûa lôùp.
-  Ñònh höôùng noäi dung hoaït ñoäng (gôïi yù caùch söu taàm vaø saép xeáp tö lieäu )
- Ñoäng vieân hoïc sinh tích cöïc tham gia .
b) Hoïc sinh:
- Hoïp caùn boä lôùp xaây döïng keá hoaïch thi ñua cuûa lôùp .

- Caùc toå thöïc hieän keá hoaïch thi ñua cuûa toå döïa treân keá hoaïch cuûa lôùp .
-  Töøng caù nhaân thamgia xaây döïng keá hoaïch cuûa toå.
- Chuaån bò moät soá tieát muïc vaên ngheä.
- Hoïp toå ,chia nhoùm, phaân coâng söu taàm ,saép xeáp tö lieäu
- Vieát baùo caùo thu hoaïch .
- Taäp hôïp caùc baùo caùo vaø tö lieäu söu taàm .
- Phaân coâng ngöôøi ñieàu khieån chöông trình ,trang trí ,tröng baøy tö lieäu .
IV) Tieán haønh hoïat ñoäng :
 
Ngöôøi thöïc hieän
Noäi dung hoïat ñoäng
Thôøi gian
DCT:
Bích Vân
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tổ trưởng
Vân
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Khôûi ñoäng :
- Haùt taäp theå baøi haùt “Nhöõng boâng hoa ,nhöõng lôøi ca”
- Tuyeân boá lí do : Ngöôøi ñieàu khieån chöông trình tuyeân boá lyù do :
  Nhaân ñaân ta coù caâu :       “Muoán sang thì baét caàu kieàu
                                    Muoán con hay chöõ phaûi yeâu laáy thaày ”
                             Hoaëc :“ Khoâng thaày ñoá maøy laøm neân ” .
       Töø ngaøn naêm daân toäc Vieät Nam ñaõ coù truyeàn thoáng “ Toân sö troïng ñaïo ” .Nhaèm giuùp hoïc sinh chuùng ta nhaän thöùc saâu saéc ,yù nghóa cuûa ngaøy nhaø giaùo VN 20/11, loøng kính troïng vaø bieát ôn thaày coâ giaùo ,tieát hoaït ñoäng hoâm nay lôùp ta toå chöùc thaûo luaän veà chuû ñeà truyeàn thoáng “ Toân sö troïng ñaïo ” và leã ñaêng kyù “ Tuaàn hoïc toát , thaùng hoïc toát ” ñeå laäp thaønh tích chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo VN20/11, tích cöïc hoïc taäp reøn luyeän ñeå goùp phaàn phaùt huy truyeàn thoáng “ Toân sö troïng ñaïo ” cuûa daân toäc .Ñoù laø lyù do buoåi hoaït ñoäng hoâm nay .
2) Caùc hoïat ñoäng :
a) Hoaït ñoäng 1: Trình baøy keá hoaïch thi ñua cuûa toå,lôùp vaø thaûo luaän .
- Caùc toå laàn löôït ñoïc döï kieán keá hoaïch thi ñua cuûa toå.
- Lôùp tröôûng ñoïc döï kieán keá hoaïch thi ñua cuûa lôùp.
- Ngöôøi ñieàu khieån chöông trình höôùng daãn thaûo luaän boå sung keá hoaïch thi ñua cuûa lôùp , phuø hôïp ñaëc ñieåm cuûa lôùp .
+ Chuaån bò toát baøi hoïc ,laøm baøi taäp veà nhaø ñaày ñuû
+ Thöïc hieän toát traät töï ,kæ cöông trong giôø hoïc
+ Tích cöïc tham gia thaûo luaän ,phaùt bieåu yù kieán xaây döïng baøi ,trung thöïc trong hoïc taäp
+ Ñaït keát quaû cao trong hoïc taäp
- Laáy bieåu quyeát
- Thaûo luaän baøn bieän phaùp thöïc hieän keá hoaïch .
- Thö kyù thoâng qua bieân baûn .
10’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vân
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trâm
 
 
 
 
 
 
GVCN
 
 
 
 
b) Hoaït ñoäng 2:Trao ñoåi vaø thaûo luaän
* Ngöôøi ñieàu khieån chöông trình neâu nhöõng noäi dung thaûo luaän chính
  Caâu hoûi :
a/ Cho bieát noäi dung vaø yù nghóa cuûa truyeàn thoáng “ Toân sö troïng ñaïo ”cuûa daân toäc VN?
b/Nhöõng söï vieäc vaø hình aûnh ñeïp cuûa truyeàn thoáng “ Toân sö troïng ñaïo ”cuûa daân toäc VN xöa vaø nay ?
c/ Pheâ phaùn nhöõng bieåu hieän sai traùi vôùi truyeàn thoáng “ Toân sö troïng ñaïo ” cuûa daân toäc ?
* Ñaïi dieän caùc toå leân trình baøy baùo caùo thu hoaïch cuûa toå
* Caû lôùp thaûo luaän döïa treân caùc baùo caùo
* Ngöôøi daãn chöông trình toång keát caùc noäi dung chính cuûa buoåi thaûo luaän
c) Hoaït ñoäng 3: Vaên ngheä
Ngöôøi phuï traùch vaên ngheä laàn löôït giôùi thieäu caùc tieát muïc vaên ngheä ca ngôïi coâng ôn thaày, coâ giaùo .(Coù theå xen keõ chöông trình vaên ngheä trong quaù trình thaûo luaän )
3) Keát thuùc hoïat ñoäng : 
- Ngöôøi daãn chöông trình nhaän xeùt veà yù thöùc ,keát quaû cuûa caùc baïn.
- Giaùo vieân chuû nhieäm phaùt bieåu yù kieán
- Ngöôøi ñieàu khieån chöông trình tuyeân boá keát thuùc hoaït ñoäng
* GVCN:Höôùng daãn hoaït ñoäng tuaàn sau : “ Toå chöùc kyû nieäm ngaøy 20 thaùng 11 ” và “ Vaên ngheä chaøo möøng ngaøy 20 thaùng 11 ”
- Caùc baøi haùt maãu veà caùc thaày coâ giaùo 
- Tieán haønh : Caùc toå laàn löôït trình baøy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13’
 
 
 
2’
V) Ruùt kinh nghieäm , boå sung : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tiết 1 tháng 11
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngNew_Microsoft_Word_Document.doc[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự