Tiet 1

giáo án
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
odwz0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Ngày đăng
4/2/2018 8:56:02 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.29 M
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Tuần :1 Tiết : 1 NS: Bài 1: NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG- NGUỒN SÁNG VÀ VẬT SÁNG I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Nhận biết được rằng, ta nhìn thấy các vật khi có ánh sáng từ các vật đó truyền vào mắt ta. Nêu được ví d,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tiet 1, Giáo Án , Giáo án điện tử Tiet 1, doc, 1 trang, 0.29 M, chia sẽ bởi Tuấn Dương Văn đã có 0 download

 
LINK DOWNLOAD

Tiet-1.doc[0.29 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tuần :1
Tiết : 1
NS:
Bài 1: NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG- NGUỒN SÁNG VÀ VẬT SÁNG
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
Nhận biết được rằng, ta nhìn thấy các vật khi có ánh sáng từ các vật đó truyền vào mắt ta.
Nêu được ví dụ về sáng và vật sáng.
2.Kỹ năng:
- Làm và quan sát các thí nghiệm để rút ra điều kiện nhận biết ánh sáng và vật sáng.
3.Thái độ:
Nghiêm túc quan sát hiện tượng khi chỉ nhìn thấy vật mà không cầm được.
II.CHUẨN BỊ
1.Giáo viên:
Một số vật dụng làm nguồn sáng và vật sáng : ngọn nến, đèn pin…
2.Học sinh: Nhóm
1 hộp kín bên trong có bóng đèn pin và một mảnh giấy hình 1.2 a
III.HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :
NỘI DUNG
HOAT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Hoạt động 1: Giới thiệu chương trình VL7 ( ..5.. phút


Giới thiệu chương trình vật lí 7:
Gồm có 3 chương:
- Chương I: Quang Học
- Chương II: Aâm Học
- Chương III: Điện Học.
- Tại sao đi xe vào ban đêm cần phải có đèn của xe hoặc đèn đường ?
- Em hãy nhìn vào ảnh chụp ở đầu chương và cho biết trên miếng bìa viết chữ gì ? (TÌM)
- Ảnh quan sát được trên gương có tính chất gì ?
Tất cả các hiện tượng trên đều liên quan đến ánh sáng và ảnh của vật qua các lọai gương mà các em sẽ được tìm hiểu trong chương này.
Đặt vấn đề: GV cho học sinh đọc phần thoại đầu bài và gọi một học sinh lên làm TN như đầu bài
- Bật đèn chiếu sáng về phía HS
- Để đèn pin ngang trước mặt , bấm công tắc bật đèn pin.
Hỏi : mắt có nhận thấy ánh sáng trực tiếp từ đèn phát ra hay không ? Vì sao ?
Vậy khi nào ta nhận biết được ánh sáng ?

- HS:Trả lời có thể đúng hoặc chưa chính xác
- TÍM hoặc MÍT
- Nêu các câu hỏi ở phần đầu chương Quang học.
Nhận biết được đèn đang sáng
- Không nhìn thấy
- Thảo luận nêu dự đoán

Hoạt động 2: Tìm hiểu khi nào ta nhận biết được ánh sáng ( 5.... phút

I- Nhận biết ánh sáng
Quan sát và thí nghiệm:
Kết luận:
Chúng ta nhận biết được ánh sáng khi có áng sáng truyền vào mắt ta.
Yêu cầu:
Đọc mục quan sát và thí nghiệm
Thảo luận nhóm nhỏ 2em trong bàn.
GV : Gợi ý tìm những điểm giống và khác nhau trong 4 trường hợp và chỉ ra điều kiện để mắt ta nhận biết được ánh sáng.
- Trả lời câu C1
- Hoàn thành kết luận
Chuyển ý : để nhìn thấy một vật phải có điều kiện gì ?

- Đọc mục quan sát và TN
Thảo luận nhóm trả lời C1
C1 : Trường hợp 1 và trường hợp 2
- Điều kiện giống nhau : có ánh sáng truyền vào mắt
- Hoàn thành Kết luận:ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta
Hs nêu dự đoán:có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta

Hoạt động 3: Tìm hiểu khi nào ta nhận biết được ánh sáng (...10. phút

II-Nhìn thấy một vật
Thí nghiệm:
Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta.
- Hướng dẫn HS làm TN như hình :


Hình 1.2a Hình 1.2
- Vậy ta nhìn thấy một vật khi nào ?
* Tích hợp bảo vệ môi trường:
Ở các thành phố lớn do các nhà cao tầng che chắn nên HS thường phải học tập và làm việc dưới ánh sáng nhân tạo, điều này có hại cho mắt. Để làm giảm tác hại này HS cần có kế hoạch học tập và vui chơi dã ngoại.
Chuyển ý : Trong số các vật : đèn pin, ngọn đèn huỳnh quang, cây viết, bảng đen … vật nào là nguồn sáng và vật nào là vật sáng ?
- Làm TN và trả lời câu C2
C2: Ta nhìn thấy mảnh giấy khi đèn bật sáng (h1.2a). Vì mảnh giấy nhận ánh sáng từ đèn và hắt lại ánh sáng đó vào mắt ta.
- Ta nhìn môt vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta
Hs lắng nghe

Hoạt

 


Tuần :1

Tiết : 1

NS:

Bài 1: NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG- NGUỒN SÁNG VÀ VẬT SÁNG

I.MUÏC TIEÂU:

1.Kieán thöùc:

        Nhaän bieát ñöôïc raèng, ta nhìn thaáy caùc vaät khi coù aùnh saùng töø caùc vaät ñoù truyeàn vaøo maét ta.

        Neâu ñöôïc ví duï veà ngun saùng vaø vaät saùng.

2.Kyõ naêng:

      - Laøm vaø quan saùt caùc thí nghieäm ñeå ruùt ra ñieàu kieän nhaän bieát aùnh saùng vaø vaät saùng.

3.Thaùi ñoä:

        Nghieâm tuùc quan saùt hieän töôïng khi chæ nhìn thaáy vaät maø khoâng caàm ñöôïc.

II.CHUAÅN BÒ

1.Giaùo vieân:

        Moät soá vaät duïng laøm nguoàn saùng vaø vaät saùng : ngoïn neán, ñeøn pin…

2.Hoïc sinh: Nhoùm

        1 hoäp kín beân trong coù boùng ñeøn pin vaø moät maûnh giaáy hình 1.2 a

III.CÁC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC :

NOÄI DUNG

HOAT ĐỘNG CUÛA GIAÙO VIEÂN

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu chöông trình VL7 ..5.. phuùt

 

Giôùi thieäu chöông trình vaät lí 7:

Goàm coù 3 chöông:

- Chöông I: Quang Hoïc

- Chöông II: Aâm Hoïc

- Chöông III: Ñieän Hoïc.

       - Taïi sao ñi xe vaøo ban ñeâm caàn phaûi coù ñeøn cuûa xe hoaëc ñeøn ñöôøng ?

       - Em haõy nhìn vaøo aûnh chuïp ôû ñaàu chöông vaø cho bieát treân mieáng bìa vieát chöõ gì ? (TÌM)

        - AÛnh quan saùt ñöôïc treân göông coù tính chaát gì ?

Taát caû caùc hieän töôïng treân ñeàu lieân quan ñeán aùnh saùng vaø aûnh cuûa vaät qua caùc loïai göông maø caùc em seõ ñöôïc tìm hieåu trong chöông naøy.

         Ñaët vaán ñeà: GV cho hoïc sinh ñoïc phaàn thoaïi ñaàu baøi vaø goïi moät hoïc sinh leân laøm TN nhö ñaàu baøi

   - Baät ñeøn chieáu saùng  veà phía HS

   - Ñeå ñeøn pin ngang tröôùc maët , baám coâng taéc baät ñeøn pin.

Hoûi : maét coù nhaän thaáy aùnh saùng tröïc tieáp töø ñeøn phaùt ra hay khoâng ? Vì sao ?

Vaäy khi naøo ta nhaän bieát ñöôïc aùnh saùng ?

 

 

 

 

 

- HS:Traû lôøi coù theå ñuùng hoaëc chöa chính xaùc

- TÍM hoaëc MÍT

 

 

- Neâu caùc caâu hoûi ôû phaàn ñaàu chöông Quang hoïc.

 

 

Nhaän bieát ñöôïc ñeøn ñang saùng

 

 

- Khoâng nhìn thaáy

 

- Thaûo luaän neâu döï ñoaùn

 

 

Hoaït ñoäng 2:  Tìm hieåu khi naøo ta nhaän bieát ñöôïc aùnh saùng   5.... phuùt

I- Nhaän bieát aùnh saùng

Quan saùt vaø thí nghieäm:

Yeâu caàu:

-          Ñoïc muïc quan saùt vaø thí nghieäm

 

- Ñoïc muïc quan saùt vaø TN


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keát luaän:

     Chuùng ta nhaän bieát ñöôïc aùnh saùng khi coù aùng saùng truyeàn vaøo maét ta.

 

-          Thaûo luaän nhoùm nhoû 2em trong baøn.

GV : Gôïi yù tìm nhöõng ñieåm gioáng vaø khaùc nhau trong 4 tröôøng hôïp vaø chæ ra ñieàu kieän  ñeå maét ta nhaän bieát ñöôïc aùnh saùng.

Traû lôøi caâu C1

 

 

 

 

- Hoaøn thaønh keát luaän

 

     Chuyeån yù : ñeå nhìn thaáy moät vaät phaûi coù ñieàu kieän gì ?

 

 

 

Thaûo luaän nhoùm traû lôøi C1

C1 : Tröôøng hôïp 1 vaø tröôøng hôïp 2

- Ñieàu kieän gioáng nhau : coù aùnh saùng truyeàn vaøo maét

- Hoaøn thaønh Keát luaän:mắt ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta

 

Hs nêu dự đoán:có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta

 

Hoaït ñoäng 3:  Tìm hieåu khi naøo ta nhaän bieát ñöôïc aùnh saùng  ...10. phuùt

II-Nhìn thaáy moät vaät

  Thí nghieäm:

      Ta nhìn thaáy moät vaät khi caùnh saùng töø vaät ñoù truyeàn vaøo maét ta.

- Höôùng daãn HS laøm TN nhö hình :

 

     

 

 

 

 

            Hình 1.2a                     Hình 1.2b

 

 

-  Vaäy ta nhìn thaáy moät vaät khi naøo ?    

* Tích hợp bảo vệ môi trường:

Ở các thành phố lớn do các nhà cao tầng che chắn nên HS thường phải học tập và làm việc dưới ánh sáng nhân tạo, điều này có hại cho mắt. Để làm giảm tác hại này HS cần có kế hoạch học tập và vui chơi dã ngoại.

Chuyeån yù : Trong soá caùc vaät : ñeøn pin, ngoïn ñeøn huyønh quang, caây vieát, baûng ñen … vaät naøo laø nguoàn saùng vaø vaät naøo laø vaät saùng ?

 

- Laøm TN vaø traû lôøi caâu C2

 

    C2: Ta nhìn thaáy maûnh giaáy khi ñeøn baät saùng (h1.2a). Vì maûnh giaáy nhaän aùnh saùng töø ñeøn vaø haét laïi aùnh saùng ñoù vaøo maét ta.

 

 

- Ta nhìn thấy môt vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta

 

 

 

Hs lắng nghe

Hoaït ñoäng 4: :   Phaân bieät nguoàn saùng vaø vaät saùng  ...10. phuùt

 


III-Nguoàn saùng vaø vaät saùng :

 

 

 

 

 

 

 

       Keát luaän:

- Nguoàn saùng laø nhöõng vaät töï noù phaùt ra aùnh saùng.

Ví duï: Maët Trôøi, ngoïn löûa, ñeøn ñieän, lade.

- Vaät saùng goàm nguoàn saùng vaø nhöõng vaät haét laïi aùnh saùng chieáu vaøo noù.

Ví duï: Maët Traêng, caùc haønh tinh, caùc ñoà vaät.

 Yeâu caàu:

       - Quan saùt hình 1.3.

      -  Ñoïc caâu C3.

      -  Caù nhaân traû lôøi.

 

 

 

 

 

Töø ñoù yeâu caàu HS hoaøn thaønh phaàn keát luaän?

 

 

 

 

 

 

-          Nguoàn saùng laø gì? Cho ví duï?

-          Vaät saùng laø gì? Cho ví duï?

 

HS laøm theo yeâu caàu GV

 

 

- HS khaùc nhaän xeùt :

    C3: Daây toùc boùng ñeøn töï phaùt ra aùnh saùng, coøn maûnh giaáy traéng haét laïi aùnh saùng do vaät khaùc chieáu vaøo noù .

 

Keát luaän: Daây toùc boùng ñeøn töï noù phaùt ra aùnh saùng khi coù doøng ñieän chaïy qua goïi laø nguoàn saùng.

Daây toøc boùng ñeøn phaùt saùng vaø maûnh giaáy traéng haét laïi aùnh saùng töø vaät khaùc chieáu vaøo noù goïi chung laø vaät saùng.

-

HS ghi vôû

 

        GV keå moät soá vaät nhö : Queït ga ñang baät, ngoïn neán, baûng ñen, baøn hoïc….

        Trong soá caùc vaät coâ vöøa lieät keâ vaät naøo laø nguoàn saùng vaø vaät naøo laø vaät saùng ?

Giaûi thích vì sao baûng ñen khoâng phaûi laø vaät saùng

 

 

 

GV : Yeâu caàu HS keå theâm moät soá nguoàn saùng vaø vaät saùng khaùc .        

       - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc phaàn coù theå em chöa bieát ñeå hieåu roõ theâm.

- Nguoàn saùng : queït ga ñang baät, ngoïn neán….

- Vaät saùng : Taát caû ngoaïi tröø baûng ñen

 

- Ñoïc phaàn "Coù theå em chöa bieát" và trả lời:Vì vật đen là vật không tự phát ra ánh sánh và cũng không hắt lại ánh sáng chiếu vào nó

- HS :+ Nguoàn saùng: tia chôùp, ñom ñoùm, nham thaïch phun ra töø nuùi löûa, Maët trôøi, ngoâi sao , ñoám löûa…

+ Vaät saùng : baøn, vieát, saùch, hoa …

Hoaït ñoäng 5 : Vaän duïng  ...10. phuùt

IV- Vaän duïng:

     C4:  Baïn Thanh ñuùng. Vì tuy ñeøn coù baät saùng nhöng khoâng hcieáu thaúng vaøo maét ta , neân khoâng nhìn thaáy.

C5: Khoùi goàm nhieàu haït nhoû li ti, caùc haït khoùi ñöôïc ñeøn chieáu saùng trôû thaønh caùc vaät saùng . caùc vaät saùng nhoû li ti xeáp gaàn nhau taïo thaønh 1 veät saùng maø ta nhìn thaáy ñöôïc.

- Yeâu caàu HS ñoïc vaø traû lôøi C4

 

 

 

 

Yeâu caàu HS traû lôøi C5

 

 

 

-          Goïi hs khaùc nhaän xeùt-boå sung

-          GV choát laïi

HS laøm vieäc caù nhaân.

 

 

 

 

C4HS ghi vôû

 

 

 

C5: HS ghi vôû

 

 

Hoaït ñoäng 5 : Cuûng coá   ..3.. phuùt


 

   - Ta nhaän bieát ñöôïc aùnh saùng khi naøo ?

    - Ta nhaân bieát ñöôïc vaät saùng khi naøo ?

    - Nguoàn saùng laø gì ? Cho 5 ví duï . Vaät saùng laø gì ? Cho 5 ví duï  ?

Gv chú ý sửa sai cho HS

Cá nhân HS trả lời

 

 

 

HS lắng nghe

Hoaït ñoäng 6 :  Daën doø   ...2. phuùt

         Hoïc thuoäc phaàn ghi nhôù.

         Laøm baøi taäp töø 1.1 – 1.13

         Chuaån bò baøi 2 Söï Truyeàn Aùnh Saùng”:

      + Tìm hieåu ñöôøng truyeàn cuûa aùnh saùng.

       + Coù maáy loaïi chuøm saùng ? Keå teân ?

       + Tia saùng ñöôïc bieåu dieãn nhö theá naøo?

 

 

 

PHUÏ TRANG

 

       THOÂNG TIN THAM KHAÛO

         -  AÙnh saùng sau khi truyeàn vaøo maét qua loã con ngöôi seõ taùc ñoäng vaøo ñaàu caùc daây thaàn kinh thò giaùc cho ta caûm giaùc saùng.

         -  AÙnh saùng khoâng chæ truyeàn ñöôïc trong moâi tröôøng trong suoát maø coøn truyeàn ñöôïc trong chaân khoâng.

        -  AÙnh saùng laø moät daïng cuûa naêng löôïng, noù ñöôïc taïo ra bôûi 2 quaù trình : noùng saùng vaø phaùt quang. Noùng saùng laø söï phaùt ra aùng saùng bôûi vaät noùng, phaùt quang laø söï phaùt ra aùng saùng khoâng duøng nhieät .

        -  Haàu heát aùnh saùng ñeán vôùi chuùng ta baét nguoàn töø maét trôøi . AÙnh saùng ñöôïc taïo ra bôûi Maët trôøi bôûi söï noùng saùng . AÙnh saùng di chuyeån trong khoâng gian vôùi toác ñoä 300.000 km/s

GIAÛI BAØI TAÄP SBT

 1.1 -Choïn C. Vì coù aùnh saùng truyeàn vaøo maét ta.

 1.2-  Choïn B. Voû chai saùng choùi döôùi trôøi naéng.

 1.3-  Vì khoâng coù aùnh saùng chieáu leân maûnh giaáy, do ñoù khoâng coù aùnh saùng bò maûnh giaáy haét laïi                             truyeàn vaøo maét ta.

 1.4 - Vì ta nhìn thaáy caùc vaät saùng ôû xung quanh mieáng bìa ñen do ñoù phaân bieät ñöôïc mieáng bìa ñen               vôùi caùc vaät ôû xung quanh.

          1.5-  Göông ñoù khoâng phaûi laø nguoàn saùng vì noù khoâng töï phaùt ra aùnh saùng maø chæ haét laïi aùnh saùng               chieáu vaøo noù

          1.6 Chọn C. Khi có ánh sáng lọt vào mắt ta

          1.7.Chọn D . Khi có ánh sáng từ vật đến mắt ta

          1.8.Chọn D. Không phải là nguồn sáng vì gương không tự phát ra áng sáng

          1.9.Chọn D. Mặt trăng

          1.10.  Chọn B. Dán miếng bìa đen lên tờ giấy trắng rồi đặt trong bóng tối

          1.11 . Chọn C. Dán miếng bìa đen lên môt tờ giấy màu xanh đặt ngoài trời lúc ban ngày

          1. 12. Chọn C. Mảng giấy đen đặt dưới ánh nắng mặt trời

          1.13.  Chọn D. Vì có ánh sáng từ bông hoa màu đỏ đến mắt ta

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tiet 1
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN