Tiet 1

giáo án điện tử
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       6      0
Ngày đăng 2018-04-02 20:56:02 Tác giả Tuấn Dương Văn loại .doc kích thước 0.29 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Tuần :1 Tiết : 1 NS: Bài 1: NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG- NGUỒN SÁNG VÀ VẬT SÁNG I.MUÏC TIEÂU: 1.Kieán thöùc:  Nhaän bieát ñöôïc raèng, ta nhìn thaáy caùc vaät khi coù aùnh saùng töø caùc vaät ñoù truyeàn vaøo maét ta.  Neâu ñöôïc ví duï veà nguồn saùng vaø vaät saùng. 2.Kyõ naêng: - Laøm vaø quan saùt caùc thí nghieäm ñeå ruùt ra ñieàu kieän nhaän bieát aùnh saùng vaø vaät saùng. 3.Thaùi ñoä:  Nghieâm tuùc quan saùt hieän töôïng khi chæ nhìn thaáy vaät maø khoâng caàm ñöôïc. II.CHUAÅN BÒ 1.Giaùo vieân

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Tuần :1
Tiết : 1
NS:
Bài 1: NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG- NGUỒN SÁNG VÀ VẬT SÁNG
I.MUÏC TIEÂU:
1.Kieán thöùc:
        Nhaän bieát ñöôïc raèng, ta nhìn thaáy caùc vaät khi coù aùnh saùng töø caùc vaät ñoù truyeàn vaøo maét ta.
        Neâu ñöôïc ví duï veà nguồn saùng vaø vaät saùng.
2.Kyõ naêng:
      - Laøm vaø quan saùt caùc thí nghieäm ñeå ruùt ra ñieàu kieän nhaän bieát aùnh saùng vaø vaät saùng.
3.Thaùi ñoä:
        Nghieâm tuùc quan saùt hieän töôïng khi chæ nhìn thaáy vaät maø khoâng caàm ñöôïc.
II.CHUAÅN BÒ
1.Giaùo vieân:
        Moät soá vaät duïng laøm nguoàn saùng vaø vaät saùng : ngoïn neán, ñeøn pin…
2.Hoïc sinh: Nhoùm
        1 hoäp kín beân trong coù boùng ñeøn pin vaø moät maûnh giaáy hình 1.2 a
III.CÁC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC :
NOÄI DUNG
HOAT ĐỘNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu chöông trình VL7  ..5.. phuùt
 
Giôùi thieäu chöông trình vaät lí 7:
Goàm coù 3 chöông:
- Chöông I: Quang Hoïc
- Chöông II: Aâm Hoïc
- Chöông III: Ñieän Hoïc.
       - Taïi sao ñi xe vaøo ban ñeâm caàn phaûi coù ñeøn cuûa xe hoaëc ñeøn ñöôøng ?
       - Em haõy nhìn vaøo aûnh chuïp ôû ñaàu chöông vaø cho bieát treân mieáng bìa vieát chöõ gì ? (TÌM)
        - AÛnh quan saùt ñöôïc treân göông coù tính chaát gì ?
Taát caû caùc hieän töôïng treân ñeàu lieân quan ñeán aùnh saùng vaø aûnh cuûa vaät qua caùc loïai göông maø caùc em seõ ñöôïc tìm hieåu trong chöông naøy.
         Ñaët vaán ñeà: GV cho hoïc sinh ñoïc phaàn thoaïi ñaàu baøi vaø goïi moät hoïc sinh leân laøm TN nhö ñaàu baøi
   - Baät ñeøn chieáu saùng  veà phía HS
   - Ñeå ñeøn pin ngang tröôùc maët , baám coâng taéc baät ñeøn pin.
Hoûi : maét coù nhaän thaáy aùnh saùng tröïc tieáp töø ñeøn phaùt ra hay khoâng ? Vì sao ?
Vaäy khi naøo ta nhaän bieát ñöôïc aùnh saùng ?
 
 
 
 
 
- HS:Traû lôøi coù theå ñuùng hoaëc chöa chính xaùc
- TÍM hoaëc MÍT
 
 
- Neâu caùc caâu hoûi ôû phaàn ñaàu chöông Quang hoïc.
 
 
Nhaän bieát ñöôïc ñeøn ñang saùng
 
 
- Khoâng nhìn thaáy
 
- Thaûo luaän neâu döï ñoaùn
 
 
Hoaït ñoäng 2:  Tìm hieåu khi naøo ta nhaän bieát ñöôïc aùnh saùng   5.... phuùt
I- Nhaän bieát aùnh saùng
Quan saùt vaø thí nghieäm:
Yeâu caàu:
-          Ñoïc muïc quan saùt vaø thí nghieäm
 
- Ñoïc muïc quan saùt vaø TN


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keát luaän:
     Chuùng ta nhaän bieát ñöôïc aùnh saùng khi coù aùng saùng truyeàn vaøo maét ta.
 
-          Thaûo luaän nhoùm nhoû 2em trong baøn.
GV : Gôïi yù tìm nhöõng ñieåm gioáng vaø khaùc nhau trong 4 tröôøng hôïp vaø chæ ra ñieàu kieän  ñeå maét ta nhaän bieát ñöôïc aùnh saùng.
-  Traû lôøi caâu C1
 
 
 
 
- Hoaøn thaønh keát luaän
 
     Chuyeån yù : ñeå nhìn thaáy moät vaät phaûi coù ñieàu kieän gì ?
 
 
 
Thaûo luaän nhoùm traû lôøi C1
C1 : Tröôøng hôïp 1 vaø tröôøng hôïp 2
- Ñieàu kieän gioáng nhau : coù aùnh saùng truyeàn vaøo maét
- Hoaøn thaønh Keát luaän:mắt ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta
 
Hs nêu dự đoán:có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta
 
Hoaït ñoäng 3:  Tìm hieåu khi naøo ta nhaän bieát ñöôïc aùnh saùng  ...10. phuùt
II-Nhìn thaáy moät vaät
  Thí nghieäm:
      Ta nhìn thaáy moät vaät khi coù aùnh saùng töø vaät ñoù truyeàn vaøo maét ta.
- Höôùng daãn HS laøm TN nhö hình :
 
     
 
 
 
 
            Hình 1.2a                     Hình 1.2b
 
 
-  Vaäy ta nhìn thaáy moät vaät khi naøo ?    
* Tích hợp bảo vệ môi trường:
Ở các thành phố lớn do các nhà cao tầng che chắn nên HS thường phải học tập và làm việc dưới ánh sáng nhân tạo, điều này có hại cho mắt. Để làm giảm tác hại này HS cần có kế hoạch học tập và vui chơi dã ngoại.
Chuyeån yù : Trong soá caùc vaät : ñeøn pin, ngoïn ñeøn huyønh quang, caây vieát, baûng ñen … vaät naøo laø nguoàn saùng vaø vaät naøo laø vaät saùng ?
 
- Laøm TN vaø traû lôøi caâu C2
 
    C2: Ta nhìn thaáy maûnh giaáy khi ñeøn baät saùng (h1.2a). Vì maûnh giaáy nhaän aùnh saùng töø ñeøn vaø haét laïi aùnh saùng ñoù vaøo maét ta.
 
 
- Ta nhìn thấy môt vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta
 
 
 
Hs lắng nghe
Hoaït ñoäng 4: :   Phaân bieät nguoàn saùng vaø vaät saùng   ...10. phuùt
 


III-Nguoàn saùng vaø vaät saùng :
 
 
 
 
 
 
 
       Keát luaän:
- Nguoàn saùng laø nhöõng vaät töï noù phaùt ra aùnh saùng.
Ví duï: Maët Trôøi, ngoïn löûa, ñeøn ñieän, lade.
- Vaät saùng goàm nguoàn saùng vaø nhöõng vaät haét laïi aùnh saùng chieáu vaøo noù.
Ví duï: Maët Traêng, caùc haønh tinh, caùc ñoà vaät.
 Yeâu caàu:
       - Quan saùt hình 1.3.
      -  Ñoïc caâu C3.
      -  Caù nhaân traû lôøi.
 
 
 
 
 
Töø ñoù yeâu caàu HS hoaøn thaønh phaàn keát luaän?
 
 
 
 
 
 
-          Nguoàn saùng laø gì? Cho ví duï?
-          Vaät saùng laø gì? Cho ví duï?
 
HS laøm theo yeâu caàu GV
 
 
- HS khaùc nhaän xeùt :
    C3: Daây toùc boùng ñeøn töï phaùt ra aùnh saùng, coøn maûnh giaáy traéng haét laïi aùnh saùng do vaät khaùc chieáu vaøo noù .
 
Keát luaän: Daây toùc boùng ñeøn töï noù phaùt ra aùnh saùng khi coù doøng ñieän chaïy qua goïi laø nguoàn saùng.
Daây toøc boùng ñeøn phaùt saùng vaø maûnh giaáy traéng haét laïi aùnh saùng töø vaät khaùc chieáu vaøo noù goïi chung laø vaät saùng.
-
HS ghi vôû
 
        GV keå moät soá vaät nhö : Queït ga ñang baät, ngoïn neán, baûng ñen, baøn hoïc….
        Trong soá caùc vaät coâ vöøa lieät keâ vaät naøo laø nguoàn saùng vaø vaät naøo laø vaät saùng ?
Giaûi thích vì sao baûng ñen khoâng phaûi laø vaät saùng
 
 
 
GV : Yeâu caàu HS keå theâm moät soá nguoàn saùng vaø vaät saùng khaùc .        
       - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc phaàn coù theå em chöa bieát ñeå hieåu roõ theâm.
- Nguoàn saùng : queït ga ñang baät, ngoïn neán….
- Vaät saùng : Taát caû ngoaïi tröø baûng ñen
 
- Ñoïc phaàn "Coù theå em chöa bieát" và trả lời:Vì vật đen là vật không tự phát ra ánh sánh và cũng không hắt lại ánh sáng chiếu vào nó
- HS :+ Nguoàn saùng: tia chôùp, ñom ñoùm, nham thaïch phun ra töø nuùi löûa, Maët trôøi, ngoâi sao , ñoám löûa…
+ Vaät saùng : baøn, vieát, saùch, hoa …
Hoaït ñoäng 5 : Vaän duïng   ...10. phuùt
IV- Vaän duïng:
     C4:  Baïn Thanh ñuùng. Vì tuy ñeøn coù baät saùng nhöng khoâng hcieáu thaúng vaøo maét ta , neân khoâng nhìn thaáy.
C5: Khoùi goàm nhieàu haït nhoû li ti, caùc haït khoùi ñöôïc ñeøn chieáu saùng trôû thaønh caùc vaät saùng . caùc vaät saùng nhoû li ti xeáp gaàn nhau taïo thaønh 1 veät saùng maø ta nhìn thaáy ñöôïc.
- Yeâu caàu HS ñoïc vaø traû lôøi C4
 
 
 
 
Yeâu caàu HS traû lôøi C5
 
 
 
-          Goïi hs khaùc nhaän xeùt-boå sung
-          GV choát laïi
HS laøm vieäc caù nhaân.
 
 
 
 
C4:  HS ghi vôû
 
 
 
C5: HS ghi vôû
 
 
Hoaït ñoäng 5 : Cuûng coá    ..3.. phuùt


 
   - Ta nhaän bieát ñöôïc aùnh saùng khi naøo ?
    - Ta nhaân bieát ñöôïc vaät saùng khi naøo ?
    - Nguoàn saùng laø gì ? Cho 5 ví duï . Vaät saùng laø gì ? Cho 5 ví duï  ?
Gv chú ý sửa sai cho HS
Cá nhân HS trả lời
 
 
 
HS lắng nghe
Hoaït ñoäng 6 :  Daën doø    ...2. phuùt
         Hoïc thuoäc phaàn ghi nhôù.
         Laøm baøi taäp töø 1.1 – 1.13
         Chuaån bò baøi 2 “Söï Truyeàn Aùnh Saùng”:
      + Tìm hieåu ñöôøng truyeàn cuûa aùnh saùng.
       + Coù maáy loaïi chuøm saùng ? Keå teân ?
       + Tia saùng ñöôïc bieåu dieãn nhö theá naøo?
 

 
 
PHUÏ TRANG
 
        THOÂNG TIN THAM KHAÛO
         -  AÙnh saùng sau khi truyeàn vaøo maét qua loã con ngöôi seõ taùc ñoäng vaøo ñaàu caùc daây thaàn kinh thò giaùc cho ta caûm giaùc saùng.
         -  AÙnh saùng khoâng chæ truyeàn ñöôïc trong moâi tröôøng trong suoát maø coøn truyeàn ñöôïc trong chaân khoâng.
        -  AÙnh saùng laø moät daïng cuûa naêng löôïng, noù ñöôïc taïo ra bôûi 2 quaù trình : noùng saùng vaø phaùt quang. Noùng saùng laø söï phaùt ra aùng saùng bôûi vaät noùng, phaùt quang laø söï phaùt ra aùng saùng khoâng duøng nhieät .
        -  Haàu heát aùnh saùng ñeán vôùi chuùng ta baét nguoàn töø maét trôøi . AÙnh saùng ñöôïc taïo ra bôûi Maët trôøi bôûi söï noùng saùng . AÙnh saùng di chuyeån trong khoâng gian vôùi toác ñoä 300.000 km/s
 GIAÛI BAØI TAÄP SBT
 1.1 -Choïn C. Vì coù aùnh saùng truyeàn vaøo maét ta.
 1.2-  Choïn B. Voû chai saùng choùi döôùi trôøi naéng.
 1.3-  Vì khoâng coù aùnh saùng chieáu leân maûnh giaáy, do ñoù khoâng coù aùnh saùng bò maûnh giaáy haét laïi                             truyeàn vaøo maét ta.
 1.4 - Vì ta nhìn thaáy caùc vaät saùng ôû xung quanh mieáng bìa ñen do ñoù phaân bieät ñöôïc mieáng bìa ñen               vôùi caùc vaät ôû xung quanh.
          1.5-  Göông ñoù khoâng phaûi laø nguoàn saùng vì noù khoâng töï phaùt ra aùnh saùng maø chæ haét laïi aùnh saùng               chieáu vaøo noù
          1.6 Chọn C. Khi có ánh sáng lọt vào mắt ta
          1.7.Chọn D . Khi có ánh sáng từ vật đến mắt ta
          1.8.Chọn D. Không phải là nguồn sáng vì gương không tự phát ra áng sáng
          1.9.Chọn D. Mặt trăng
          1.10.  Chọn B. Dán miếng bìa đen lên tờ giấy trắng rồi đặt trong bóng tối
          1.11 . Chọn C. Dán miếng bìa đen lên môt tờ giấy màu xanh đặt ngoài trời lúc ban ngày
          1. 12. Chọn C. Mảng giấy đen đặt dưới ánh nắng mặt trời
          1.13.  Chọn D. Vì có ánh sáng từ bông hoa màu đỏ đến mắt ta
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Nguồn:Tuấn Dương Văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tiet 1
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngTiet_1.doc[0.29 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
odwz0q
Danh mục
giáo án điện tử
Ngày đăng
2018-04-02 20:56:02
Loại file
doc
Dung lượng
0.29 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
6
giáo án điện tử Tiet 1

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Tuần 1 , tiết 1 , tiết 2
  Tiếng Việt
  Tuần 1 , tiết 1 , tiết 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2009

  Xem: 17

 • Tuần 1 , tiết 1 , tiết 2
  Tập đọc 3
  Tuần 1 , tiết 1 , tiết 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2009

  Xem: 70

 • Tuần 1 , tiết 1 , tiết 2
  Tiếng Việt
  Tuần 1 , tiết 1 , tiết 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2009

  Xem: 14

 • Tuần 1 , tiết 1 , tiết 2
  Tiếng Việt
  Tuần 1 , tiết 1 , tiết 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2009

  Xem: 42

 • Tiết 1 - Tiết 14
  Tin học 8
  Tiết 1 - Tiết 14

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2013

  Xem: 0

 • tiết 1 - tiết 54
  Toán học 6
  tiết 1 - tiết 54

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/12/2010

  Xem: 0

 • 1 tiết (tiết 15)
  Công nghệ 8
  1 tiết (tiết 15)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/2/2011

  Xem: 0

 • Tiết 1 --> Tiết 4
  Lớp 4
  Tiết 1 --> Tiết 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/9/2011

  Xem: 0

 • tuần 1 - tiết 1
  Giáo án
  tuần 1 - tiết 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/9/2015

  Xem: 0

 • TUẦN 1 TIẾT 1
  Mầm non
  TUẦN 1 TIẾT 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2016

  Xem: 0