Tiet 10

giáo án
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
2dwz0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Ngày đăng
4/2/2018 9:00:35 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.07 M
Lần xem
1
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

Tuần : 10NS: Tiết : 10 BÀI 9: TỔNG KẾT CHƯƠNG 1 : QUANG HỌC I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Cùng ôn lại, cũng cố lại những kiến thức cơ bản liên quan đến sự nhìn thấy vật sáng, sự truyền ánh sáng, sự phản xạ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tiet 10, Giáo Án , Giáo án điện tử Tiet 10, doc, 1 trang, 0.07 M, chia sẽ bởi Tuấn Dương Văn đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

Tiet-10.doc[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tuần : 10 NS:
Tiết : 10
BÀI 9: TỔNG KẾT CHƯƠNG 1 : QUANG HỌC
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
Cùng ôn lại, cũng cố lại những kiến thức cơ bản liên quan đến sự nhìn thấy vật sáng, sự truyền ánh sáng, sự phản xạ ánh sáng, tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm. Xác định vùng nhìn thấy của gương cầu lồi.
2.Kỹ năng:
Vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng và vùng quan sát được trong gương phẳng.
3.Thái độ:
Rèn luyện kỹ năng làm bài tập.
II.CHUẨN BỊ
1.Giáo viên:
Vẽ sẵn trò chơi ô chữ, hệ thống các câu hỏi
2.Học sinh: Nhóm
Chuẩn bị nội dung câu hỏi ôn tập chương
III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
NỘI DUNG
ĐIỀU KHIỂN CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Hoạt động 1: Oân tập  .... phút

I-Tự kiểm tra.
Câu 1 :Chọn C
Câu 2 :Chọn B
Câu 3 :Định luật truyền thẳng của ánh sáng : Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền đi theo đường thẳng
Câu 4 :Định luật phản xạ ánh sáng:
Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến.
Góc phản xạ bằng góc tới
Câu 5: Ảnh ảo
- Aûnh có độ lớn bằng vật.
- Khoảng cách từ ảnh đến gương bằng khoảng cách từ vật tới gương.
Câu 6:
- Giống: Aûnh ảo
- Khác : ảnh tạo bởi gương cầu lồi lớn hơn ảnh tạo bởi gương phẳng .
Câu 8 :
1. Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn .
2. Aûnh ảo tạo bởi gương cầu lồi không hứng được trên màn chắn .
3. Aûnh ảo tạo bởi gương cầu lõm không hứng được trên màn chắn .
Câu 9:Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn của gương phẳng.
Yêu cầu :
Chia 4 nhóm.
Nhóm đặt câu hỏi chéo.
Thi đua giữa các nhóm.
Thực hiện từ câu 1 – câu 6
GV nhận xét và thống nhất kết quả.
Câu 1 :SGK trang 25.
Câu 2 :SGK trang 25.
Câu 3:SGK trang 25.
Câu 4:SGK trang 25.
Câu 5:SGK trang 25.

Câu 6:SGK trang 25.
Câu 8 :
Yêu cầu:
Nhóm ghi vào phiếu học tập.
Đại diện nhóm trình bày kết quả.
GV nhận xét và cho điểm nhóm
Câu 9:SGK trang 25.
HS làm theo yêu cầu GV
Chia nhóm .
Đại diện nhóm đặt câu hỏi.
Thảo luận câu hỏi nhóm bạn.
Theo dõi - Nhận xét - Ghi bài
- HS đọc câu hỏi và trả lời
- HS đọc câu hỏi và trả lời
- HS đọc câu hỏi và trả lời
Nhóm làm theo yêu cầu:
Thư kí ghi vào bảng nhóm.
Nhóm trưởng dán lên bảng.
HS khác trong nhóm trình bày
-HS đọc câu hỏi và trả lời

Hoạt động 2: Luyện tập kĩ năng vẽ tia phản xạ, vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng  .... phút

II-Vận dụng
C1:
C2: Aûnh quan sát được trong 3 gương đều là ảnh ảo , ảnh nhìn thấy trong gương cầu lồi nhỏ hơn trong gương phẳng, ảnh trong gương phẳng lại nhỏ hơn ảnh trong gương cầu lõm.
C3: Những cặp nhìn thấy nhau : An – Thanh ; An – Hải ; Thanh – Hải.
Yêu cầu:
Đọc yêu cầu câu C1, C2.
Thảo luận nhóm.
Đại diện nhóm trình bày.
Nhóm nhận xét chéo.
GV nhấn mạnh cách vẽ:
+ Ảnh qua gương. (Tính chất đối xứng của ảnh).
+ Vẽ tia phản xạ (dựa vào định luật phản xạ ánh sáng).
Yêu cầu:
Đọc câu C3.
Quan sát hình.
Hoàn thành C3 theo phiếu học tập.
GV phát phiếu học tập cho HS
Nhóm làm theo yêu cầu:
- Đọc yêu cầu câu C1,C2.
- Thảo luận nhóm.
- Đại diện nhóm trình bày.
-

 


Tuaàn : 10          NS:

Tieát : 10    

 

BAØI 9:  TOÅNG KEÁT CHÖÔNG 1 : QUANG HOÏC

 

I.MUÏC TIEÂU:

1.Kieán thöùc:

Cuøng oân laïi, cuõng c laïi nhöõng kieán thöùc cô baûn lieân quan ñeán söï nhìn thaáy vaät saùng, söï truyeàn aùnh saùng, söï phaûn xaï aùnh saùng, tính chaát aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông phaúng, göông caàu loài, göông caàu loõm. Xaùc ñònh vuøng nhìn thaáy cuûa göông caàu loài.

2.Kyõ naêng:

-       Veõ aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông phaúng vaø vuøng quan saùt ñöôïc trong göông phaúng.

3.Thaùi ñoä:

-       Reøn luyeän kyõ naêng laøm baøi taäp.

II.CHUAÅN BÒ

1.Giaùo vieân:

-       Veõ saün troø chôi oâ chöõ,  heä thoáng caùc caâu hoûi

2.Hoïc sinh: Nhoùm

-       Chuaån bò noäi dung caâu hoûi oân taäp chöông

III.TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:

           NOÄI DUNG

ÑIEÀU KHIEÅN CUÛA GIAÙO VIEÂN

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

Hoaït ñoäng 1:   Oân taäp   .... phuùt

I-Töï kieåm tra.

 

 

 

 

 

 

 

Caâu 1 :Choïn C

Caâu 2 :Choïn B

Caâu 3 :Ñònh luaät truyeàn thaúng cuûa aùnh saùng : Trong moâi tröôøng trong suoát vaø ñoàng tính aùnh saùng truyeàn ñi theo ñöôøng thaúng

Caâu 4 :Ñònh luaät phaûn xaï aùnh saùng:

  1. Tia phaûn xaï naèm trong cuøng maët phaúng vôùi tia tôùi vaø ñöôøng phaùp tuyeán.
  2. Goùc phaûn xaï baèng goùc tôùi

Caâu 5: AÛnh aûo

Yeâu caàu :

-       Chia 4 nhoùm.

-       Nhoùm ñaët caâu hoûi cheùo.

-       Thi ñua giöõa caùc nhoùm.

-       Thöïc hieän töø caâu 1 – caâu 6

GV nhaän xeùt vaø thoáng nhaát keát quaû.

Caâu 1 :SGK trang 25.

Caâu 2 :SGK trang 25.

Caâu 3:SGK trang 25.

 

 

 

 

Caâu 4:SGK trang 25.

 

 

 

 

 

HS laøm theo yeâu caàu GV

-       Chia nhoùm .

-       Ñaïi dieän nhoùm ñaët caâu hoûi.

-       Thaûo luaän caâu hoûi nhoùm baïn.

-       Theo doõi - Nhaän xeùt - Ghi baøi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


     -  Aûnh coù ñoä lôùn baèng vaät.

    -  Khoaûng caùch töø aûnh ñeán göông baèng khoaûng caùch töø vaät tôùi göông.

Caâu 6:

     - Gioáng: Aûnh aûo

    - Khaùc : aûnh taïo bôûi göông caàu loài lôùn hôn aûnh taïo bôûi göông phaúng .

Caâu 8 :

1. AÛnh aûo taïo bôûi göông phaúng khoâng höùng ñöôïc treân maøn chaén .

2. Aûnh aûo taïo bôûi göông caàu loài khoâng höùng ñöôïc treân maøn chaén .

3. Aûnh aûo taïo bôûi göông caàu loõm khoâng höùng ñöôïc treân maøn chaén .

 Caâu 9:Vuøng nhìn thaáy cuûa göông caàu loài lôùn hôn cuûa göông phaúng.

 

 

 

Caâu 5:SGK trang 25.

 

 

 

 

Caâu 6:SGK trang 25.

 

Caâu 8 :

Yeâu caàu:

-       Nhoùm ghi vaøo phieáu hoïc taäp.

-       Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû.

GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm nhoùm

 

 

Caâu 9:SGK trang 25.

 

 

 

 

- HS ñoïc caâu hoûi vaø traû lôøi

 

 

 

 

- HS ñoïc caâu hoûi vaø traû lôøi

 

 

- HS ñoïc caâu hoûi vaø traû lôøi

 

 

Nhoùm laøm theo yeâu caàu:

-       Thö kí ghi vaøo baûng nhoùm.

-       Nhoùm tröôûng daùn leân baûng.

-       HS khaùc trong nhoùm trình baøy

 

 

-HS ñoïc caâu hoûi vaø traû lôøi

Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp kó naêng veõ tia phaûn xaï, veõ aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông phaúng .... phuùt

II-Vaän duïng

C1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   C2: Aûnh quan saùt ñöôïc trong 3 göông ñeàu laø aûnh aûo , aûnh nhìn thaáy trong göông caàu loài nhoû hôn trong göông phaúng, aûnh trong göông phaúng laïi nhoû hôn aûnh trong göông caàu loõm.

 

 

C3: Nhöõng caëp nhìn thaáy nhau : An – Thanh ; An – Haûi ; Thanh – Haûi.

Yeâu caàu:

-       Ñoïc yeâu caàu  caâu C1, C2.

-       Thaûo luaän nhoùm.

-       Ñaïi dieän nhoùm trình baøy.

-       Nhoùm nhaän xeùt cheùo.

GV nhaán maïnh caùch veõ:

       + AÛnh qua göông. (Tính chaát ñoái xöùng cuûa aûnh).

       + Veõ tia phaûn xaï (döïa vaøo ñònh luaät phaûn xaï aùnh saùng).

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeâu caàu:

-       Ñoïc caâu C3.

Nhoùm laøm theo yeâu caàu:

- Ñoïc yeâu caàu  caâu C1,C2.

- Thaûo luaän nhoùm.

- Ñaïi dieän nhoùm trình baøy.

- Nhoùm nhaän xeùt cheùo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS nhaän phieáu hoïc taäp :

-       Tìm nhöõng caëp nhìn thaáy nhau.


 

 

-       Quan saùt hình.

-       Hoaøn thaønh C3 theo phieáu hoïc taäp.

 

 

 

 

 

 

 

GV phaùt phieáu hoïc taäp cho HS

 

-       Hai baïn ngoài chung baøn chaám cheùo.

Hoaït ñoäng 3:   Troø chôi oâ chöõ   .... phuùt

-       Giaùo vieân treo baûng phuï.

-       Höôùng daãn caùch thöùc chôi.

Yeâu caàu :

-       Moãi nhoùm ñöôïc choïn moät töø haøng ngang.

-       Nhoùm coù theå boå sung.

-       Coù theå tìm töø haøng doïc tröôùc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV nhaän xeùt  - Tuyeân döông nhoùm  hoaït ñoäng tích cöïc

Hoaït ñoäng 4 : Daën doø   .... phuùt

    Kieåm tra tieát :

                   -  OÂn laïi kieán thöùc chöông 1.

                   -  Hoïc thuoäc phaàn ghi nhôù trong khung cuûa moãi baøi trong SGK

                   - OÂn taäp laïi caùc caâu C trong phaàn vaän duïng cuûa moãi baøi.

                  - Tit sau lam  kim tra 1 tit.

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tiet 10
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN