Tiet 10

giáo án điện tử
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Ngày đăng 2018-04-02 21:00:35 Tác giả Tuấn Dương Văn loại .doc kích thước 0.07 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Tuaàn : 10 NS: Tieát : 10 BAØI 9: TOÅNG KEÁT CHÖÔNG 1 : QUANG HOÏC I.MUÏC TIEÂU: 1.Kieán thöùc: Cuøng oân laïi, cuõng coá laïi nhöõng kieán thöùc cô baûn lieân quan ñeán söï nhìn thaáy vaät saùng, söï truyeàn aùnh saùng, söï phaûn xaï aùnh saùng, tính chaát aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông phaúng, göông caàu loài, göông caàu loõm. Xaùc ñònh vuøng nhìn thaáy cuûa göông caàu loài. 2.Kyõ naêng: - Veõ aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông phaúng vaø vuøng quan saùt ñöôïc trong göông phaúng. 3.Thaùi

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Tuaàn : 10          NS:
Tieát : 10    
 
BAØI 9:  TOÅNG KEÁT CHÖÔNG 1 : QUANG HOÏC  
I.MUÏC TIEÂU: 1.Kieán thöùc:
Cuøng oân laïi, cuõng coá laïi nhöõng kieán thöùc cô baûn lieân quan ñeán söï nhìn thaáy vaät saùng, söï truyeàn aùnh saùng, söï phaûn xaï aùnh saùng, tính chaát aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông phaúng, göông caàu loài, göông caàu loõm. Xaùc ñònh vuøng nhìn thaáy cuûa göông caàu loài.
2.Kyõ naêng:
-       Veõ aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông phaúng vaø vuøng quan saùt ñöôïc trong göông phaúng.
3.Thaùi ñoä:
-       Reøn luyeän kyõ naêng laøm baøi taäp.
II.CHUAÅN BÒ
1.Giaùo vieân:
-       Veõ saün troø chôi oâ chöõ,  heä thoáng caùc caâu hoûi
2.Hoïc sinh: Nhoùm
-       Chuaån bò noäi dung caâu hoûi oân taäp chöông
III.TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
           NOÄI DUNG
ÑIEÀU KHIEÅN CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
Hoaït ñoäng 1:   Oân taäp    .... phuùt
I-Töï kieåm tra.
 
 
 
 
 
 
 
Caâu 1 :Choïn C
Caâu 2 :Choïn B
Caâu 3 :Ñònh luaät truyeàn thaúng cuûa aùnh saùng : Trong moâi tröôøng trong suoát vaø ñoàng tính aùnh saùng truyeàn ñi theo ñöôøng thaúng
Caâu 4 :Ñònh luaät phaûn xaï aùnh saùng:
Tia phaûn xaï naèm trong cuøng maët phaúng vôùi tia tôùi vaø ñöôøng phaùp tuyeán.
Goùc phaûn xaï baèng goùc tôùi
Caâu 5: AÛnh aûo
Yeâu caàu :
-       Chia 4 nhoùm.
-       Nhoùm ñaët caâu hoûi cheùo.
-       Thi ñua giöõa caùc nhoùm.
-       Thöïc hieän töø caâu 1 – caâu 6
GV nhaän xeùt vaø thoáng nhaát keát quaû.
Caâu 1 :SGK trang 25.
Caâu 2 :SGK trang 25.
Caâu 3:SGK trang 25.
 
 
 
 
Caâu 4:SGK trang 25.
 
 
 
 
 
HS laøm theo yeâu caàu GV
-       Chia nhoùm .
-       Ñaïi dieän nhoùm ñaët caâu hoûi.
-       Thaûo luaän caâu hoûi nhoùm baïn.
-       Theo doõi - Nhaän xeùt - Ghi baøi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     -  Aûnh coù ñoä lôùn baèng vaät.
    -  Khoaûng caùch töø aûnh ñeán göông baèng khoaûng caùch töø vaät tôùi göông.
Caâu 6:
     - Gioáng: Aûnh aûo
    - Khaùc : aûnh taïo bôûi göông caàu loài lôùn hôn aûnh taïo bôûi göông phaúng .
Caâu 8 :
1. AÛnh aûo taïo bôûi göông phaúng khoâng höùng ñöôïc treân maøn chaén .
2. Aûnh aûo taïo bôûi göông caàu loài khoâng höùng ñöôïc treân maøn chaén .
3. Aûnh aûo taïo bôûi göông caàu loõm khoâng höùng ñöôïc treân maøn chaén .
 Caâu 9:Vuøng nhìn thaáy cuûa göông caàu loài lôùn hôn cuûa göông phaúng.
 
 
 
Caâu 5:SGK trang 25.
 
 
 
 
Caâu 6:SGK trang 25.
 
Caâu 8 :
Yeâu caàu:
-       Nhoùm ghi vaøo phieáu hoïc taäp.
-       Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû.
GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm nhoùm
 
 
Caâu 9:SGK trang 25.
 
 
 
 
- HS ñoïc caâu hoûi vaø traû lôøi
 
 
 
 
- HS ñoïc caâu hoûi vaø traû lôøi
 
 
- HS ñoïc caâu hoûi vaø traû lôøi
 
 
Nhoùm laøm theo yeâu caàu:
-       Thö kí ghi vaøo baûng nhoùm.
-       Nhoùm tröôûng daùn leân baûng.
-       HS khaùc trong nhoùm trình baøy
 
 
-HS ñoïc caâu hoûi vaø traû lôøi
Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp kó naêng veõ tia phaûn xaï, veõ aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông phaúng  .... phuùt
II-Vaän duïng
C1:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   C2: Aûnh quan saùt ñöôïc trong 3 göông ñeàu laø aûnh aûo , aûnh nhìn thaáy trong göông caàu loài nhoû hôn trong göông phaúng, aûnh trong göông phaúng laïi nhoû hôn aûnh trong göông caàu loõm.
    C3: Nhöõng caëp nhìn thaáy nhau : An – Thanh ; An – Haûi ; Thanh – Haûi. Yeâu caàu:
-       Ñoïc yeâu caàu  caâu C1, C2.
-       Thaûo luaän nhoùm.
-       Ñaïi dieän nhoùm trình baøy.
-       Nhoùm nhaän xeùt cheùo.
GV nhaán maïnh caùch veõ:
       + AÛnh qua göông. (Tính chaát ñoái xöùng cuûa aûnh).
       + Veõ tia phaûn xaï (döïa vaøo ñònh luaät phaûn xaï aùnh saùng).
 
 
 
 
 
 
 
 
Yeâu caàu:
-       Ñoïc caâu C3.
Nhoùm laøm theo yeâu caàu:
- Ñoïc yeâu caàu  caâu C1,C2.
- Thaûo luaän nhoùm.
- Ñaïi dieän nhoùm trình baøy.
- Nhoùm nhaän xeùt cheùo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HS nhaän phieáu hoïc taäp :
-       Tìm nhöõng caëp nhìn thaáy nhau.

 
 
-       Quan saùt hình.
-       Hoaøn thaønh C3 theo phieáu hoïc taäp.
 
 
 
 
 
 
 
GV phaùt phieáu hoïc taäp cho HS
 
-       Hai baïn ngoài chung baøn chaám cheùo.
Hoaït ñoäng 3:   Troø chôi oâ chöõ    .... phuùt
-       Giaùo vieân treo baûng phuï.
-       Höôùng daãn caùch thöùc chôi.
Yeâu caàu :
-       Moãi nhoùm ñöôïc choïn moät töø haøng ngang.
-       Nhoùm coù theå boå sung.
-       Coù theå tìm töø haøng doïc tröôùc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GV nhaän xeùt  - Tuyeân döông nhoùm  hoaït ñoäng tích cöïc
Hoaït ñoäng 4 : Daën doø    .... phuùt
    Kieåm tra tieát :
                   -  OÂn laïi kieán thöùc chöông 1.
                   -  Hoïc thuoäc phaàn ghi nhôù trong khung cuûa moãi baøi trong SGK
                   - OÂn taäp laïi caùc caâu C trong phaàn vaän duïng cuûa moãi baøi.
                  - Tieát sau lam  kieåm tra 1 tieát.
 

Nguồn:Tuấn Dương Văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tiet 10
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngTiet_10.doc[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
2dwz0q
Danh mục
giáo án điện tử
Ngày đăng
2018-04-02 21:00:35
Loại file
doc
Dung lượng
0.07 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
2
giáo án điện tử Tiet 10

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • tiết 10 - bài 10
  Địa lý 7
  tiết 10 - bài 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lý 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/11/2012

  Xem: 0

 • tiết 10 - bài 10
  Địa lý 7
  tiết 10 - bài 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lý 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2009

  Xem: 11

 • tiết 10 - bài 10
  Địa lý 7
  tiết 10 - bài 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lý 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/11/2009

  Xem: 14

 • TUAN 10 - tiet 10
  Mỹ thuật 6
  TUAN 10 - tiet 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/12/2012

  Xem: 0

 • TUAN 10 - tiet 10
  Mỹ thuật 6
  TUAN 10 - tiet 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/12/2012

  Xem: 0

 • Tiết 10:Bài 10
  Âm nhạc 9
  Tiết 10:Bài 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2012

  Xem: 0

 • Tiết 10 Bai 10.
  Vật lí 7
  Tiết 10 Bai 10.

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/11/2010

  Xem: 0

 • tuần 10 tiết 10
  Âm nhạc 8
  tuần 10 tiết 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2010

  Xem: 0

 • tuần 10 tiết 10
  Âm nhạc 7
  tuần 10 tiết 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2010

  Xem: 0

 • Tiết 10:Bài 10
  Âm nhạc 9
  Tiết 10:Bài 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/10/2012

  Xem: 0