Giáo Án Mỹ Thuật 7:Tiet 12 Mt7

giáo án điện tử Mĩ thuật Mĩ thuật 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
9q7hzq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2013-11-08 09:31:14
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Ngµy so¹n: 10/11/2013 Ngµy d¹y: 13/11/2013 TiÕt 12 Bài 10 VÏ tranh §Ò tµi cuéc sèng quanh em (TiÕt 1 - VÏ h×nh) I/ Môc tiªu bµi häc 1. KiÕn thøc: HS quan s¸t c¸c ho¹t ®éng th­êng ngµy cña con ng­êi tr

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Ngµy so¹n:  10/11/2013
Ngµy d¹y:  13/11/2013
TiÕt 12 Bài 10
VÏ tranh
 
        §Ò tµi cuéc sèng quanh em
(TiÕt 1 - VÏ h×nh)
 
 
 
 
I/ Môc tiªu bµi häc
1. KiÕn thøc: HS quan s¸t c¸c ho¹t ®éng th­êng ngµy cña con ng­êi trong gia ®×nh, nhµ tr­êng vµ x· héi ®Ó khai th¸c ®­îc ®Ò tµi ph¶n ¸nh cuéc sèng quanh em
2. KÜ n¨ng: HS ph©n tÝch ®­îc vÎ ®Ñp cña bøc tranh thuéc ®Ò tµi cuéc sèng quanh em. Nhí ®­îc c¸c b­íc tiÕn hµnh bµi vÏ tranh, vÏ ®­îc mét bøc tranh theo ý thÝch vµ ®óng ®Ò tµi.
3. Th¸i ®é: BiÕt sèng lµnh m¹nh, häc tËp tèt vµ cã ý thøc lµm ®Ñp cuéc sèng quanh m×nh.
II/ChuÈn bÞ cña GV - HS
1/ §å dïng d¹y häc:
a. GV :
- tranh cña ho¹ sÜ, ¶nh ®Ñp vÒ phong c¶nh ®Êt n­íc
- Bé tranh ë MT 6
b. HS: GiÊy A4, ch×, tÈy, mµu vÏ. 
2/ Ph­¬ng ph¸p d¹y häc:  P2 trùc quan, vÊn ®¸p, thùc hµnh luyÖn tËp,….
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc
1. æn ®Þnh tæ chøc : 1’
2. KiÓm tra : 3’
 Nªu c¸c b­íc trang trÝ ®å vËt cã d¹ng h×nh ch÷ nhËt?
3. Bµi míi :
giíi thiÖu bµi : 5’
Cho häc sinh quan s¸t mét sè tranh ¶nh vÒ c¸c ho¹t ®éng trong cuéc sèng hµng ngµy,¶nh ®Ñp vÒ phong c¶nh ®Êt n­íc.
 H: Qua nh÷ng h×nh ¶nh võa quan s¸t em cã nhËn xÐt g× vÒ cuéc sèng xung quanh chóng ta?
 HS nhËn xÐt
GV vµo bµi.
Ho¹t ®éng cña GV - HS
 
Néi dung
■ Ho¹t ®éng 1: H­íng dÉn HS t×m chän ND ®Ò tµi : 10’
▲GV cho HS xem 1 sè bøc tranh Sgk
Y/C nhËn xÐt vÒ ND ®Ò tµi, bè côc, mµu s¾c.
● HS quan s¸t tranh ®­a ra nhËn xÐt, HS kh¸c NX, BS
 
 
I/ T×m chän néi dung ®Ò tµi :
- §©y lµ c¸c bµi vÏ tranh ®Ò tµi cã nhiÒu ND phong phó ph¶n ¸nh cña con ng­êi vµ tù nhiªn.
VD: §Ò tµi gia ®×nh, nhµ tr­êng, m«i truêng, phong c¶nh ... 

▲ GVKL ph©n tÝch tranh
H: KÓ tªn 1 vµi ND ®Ò tµi c/s quanh em
H : KÓ tªn 1 sè ho¹t ®éng ë gia ®×nh ?
H : C¸c ho¹t ®éng ë nhµ tr­­êng
H : C¸c ho¹t ®éng x· héi ?
H : KÓ tªn  nh÷ng h×nh ¶nh ®Æc tr­­ng cña mçi néi dung ?
● HS kÓ 1 sè néi dung thuéc ®Ò tµi c/s quanh em.   
* TÝch hîp gi¸o dôc ®Þa ph­¬ng: ë ®Þa ph­¬ng chóng ta thuéc khu vùc miÒn nói, chñ yÕu lµ ng­êi d©n téc thiÓu sè vµ cã mét nÒn v¨n hãa rÊt riªng mang ®Ëm b¶n s¾c d©n téc (thªu dÖt thæ cÈm), ®ång thêi cã phong c¶nh rÊt riªng, rÊt ®Ñp : ruéng bËc thang, ®åi nói, m©y mï,…thu hót ®«ng ®¶o kh¸ch du lÞch,….®ã còng lµ mét trong nh÷ng h×nh ¶nh ®Ó c¸c em cã thÓ lùa chän vµ vÏ tranh.
GV kÕt luËn : Khi vÏ cÇn lùa chän nh÷ng h×nh ¶nh ®Æc tr­­ng®ã cho bµi vÏ sinh ®éng.
* TÝch hîp t­ t­ëng Hå ChÝ Minh :
▲ GV gîi ý thªm -> chuyÓn môc. 
■ Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn HS c¸ch vÏ tranh: 10’
▲ GV yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸ch vÏ tranh (®· häc ë c¸c giê tr­íc)
● HS nh¾c l¹i, HS kh¸c NX, BS
▲ GVKL (dïng h×nh minh ho¹ h­íng dÉn c¸ch vÏ minh ho¹ trªn b¶ng) h­íng dÉn cô thÓ tõng b­íc vÏ cho HS.
● HS quan s¸t, l¾ng nghe, ghi bµi.
▲ GV cho HS quan s¸t 1 sè bøc tranh ch­a tèt vÒ bè côc, mµu s¾c, néi dung ch­a thÓ hiÖn râ
● HS NX, rót kinh nghiÖm
▲ GVKL ph©n tÝch tranh ®Ó HS thÊy râ ®iÓm ch­a ®¹t trong bµi ®Ó HS rót kinh nghiÖm ë bµi vÏ cña m×nh.
GV NhÊn m¹nh cho HS thªm phÇn chó ý khi vÏ bµi: Bè côc ph¶i cã m¶ng chÝnh, phô to nhá, xa gÇn, h×nh ¶nh trong tranh cã d¸ng ®éng d¸ng tÜnh, xa gÇn, mµu s¾c cã ®Ëm nh¹t râ ND vµ kh«ng gian trong bøc tranh.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/ C¸ch vÏ:
- T×m chän néi dung ®Ò tµi.
- Ph¸c th¶o bè côc
- VÏ h×nh
- VÏ mµu ( mµu s¾c t­¬i s¸ng, râ ND)
* Chó ý: Bè côc (cã m¶ng chÝnh, phô, xa gÇn, h×nh vÏ cã d¸ng ®éng, d¸ng tÜnh to, nhá, xa gÇn)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ Ho¹t ®éng 3 : H­íng dÉn HS luyÖn tËp thùc hµnh : 10’
Yªu cÇu : VÏ 1 bøc tranh ®Ò tµi: Cuéc sèng quanh em.
● HS vÏ bµi
▲ GV: HD HS thùc hiÖn bµi vÏ theo ®óng c¸c b­íc tiÕn hµnh ë môc II
- Quan s¸t gãp ý cho nh÷ng HS cßn nhiÒu lóng tóng trong bµi vÏ.
- §éng viªn khÝch lÖ HS vÏ bµi sao cho cã hiÖu qu¶.
■ Ho¹t ®éng 4: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cu¶ häc sinh: 5’
▲ GV Y/C mçi tæ 5 bµi lªn tr­ng bµy, Y/C HS quan s¸t nhËn xÐt theo néi dung gîi ý sau:
H: Néi dung ®Ò tµi ®· næi bËt râ träng t©m ch­a.
H: Bè côc trong bøc tranh ®· thÓ hiÖn râ m¶ng chÝnh, phô ch­a, cã xa, gÇn ?
H: H×nh vÏ trong tranh cã d¸ng ®éng, d¸ng tÜnh ch­a ?
● HS quan s¸t bµi cña b¹n sau ®ã nhËn xÐt theo c¶m nhËn riªng cña m×nh
● HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.
▲ GV Tæng hîp ý kiÕn b­íc ®Çu ®¸nh gi¸ bµi vÏ ,th¸i ®é häc tËp cña HS, cñng cè bµi
 
 
 
 
 
III/ Thùc hµnh:
VÏ 1 bøc tranh ®Ò tµi: Cuéc sèng quanh em.
(GiÊy A4, vÏ mµu hoÆc xÐ d¸n giÊy mµu)
 
4. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh: 1’
▲ HS vÒ häc bµi, chuÈn bÞ ®å dïng häc tËp cho giê sau.
- GV thu bµi vÏ cña häc sinh.
- Häc sinh vÏ bµi kh¸c hoµn chØnh.

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử tiet 12 mt7
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngtiet_12.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • tiet 12 mt7
  Mỹ thuật 7
  tiet 12 mt7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2013

  Xem: 0

 • TUAN 12 TIET 12 MT7
  Giáo án khác
  TUAN 12 TIET 12 MT7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/11/2015

  Xem: 6