tiet 12 mt7 giáo án Mỹ thuật 7

  Đánh giá    Viết đánh giá
 11       1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
ar7hzq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
11/8/2013 9:31:14 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Lần xem
1
Lần tải
11

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
Ngày soạn: 10/11/2013
Ngày dạy: 13/11/2013
Tiết 12 10
Vẽ tranh

Đề tài cuộc sống quanh em
(Tiết 1 - Vẽ hình)
I/ Mục tiêu bài học
1. Kiến thức: HS quan sát các hoạt động thường ngày của con người trong gia đình, nhà trường và xã hội để khai thác được đề tài phản ánh cuộc sống quanh em
2. Kĩ năng: HS phân tích được vẻ đẹp của bức tranh thuộc đề tài cuộc sống quanh em. Nhớ được các bước tiến hành bài vẽ tranh, vẽ được một bức tranh theo ý thích và đúng đề tài.
3. Thái độ: Biết sống lành mạnh, học tập tốt và có ý thức làm đẹp cuộc sống quanh mình.
II/Chuẩn bị của GV - HS
1/ Đồ dùng dạy học:
a. GV :
- của hoạ sĩ, ảnh đẹp về phong cảnh đất nước
- Bộ tranh ở MT 6
. HS: Giấy A4, chì, tẩy, màu vẽ.
2/ Phương pháp dạy học: P2 trực quan, vấn đáp, thực hành luyện tập
III/ Các hoạt động dạy - học
1. định tổ chức :
2. Kiểm tra :
Nêu các bước trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật?
3. Bài mới :
thiệu bài :
Cho học sinh quan sát một số tranh ảnh về các hoạt động trong cuộc sống hàng ngày,ảnh đẹp về phong cảnh đất nước.
H: Qua những hình ảnh vừa quan sát em có nhận xét gì về cuộc sống xung quanh chúng ta?
HS nhận xét
GV vào bài.
Hoạt động của GV - HS
Nội dung

■ Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm chọn ND đề tài :
▲GV cho HS xem 1 số bức tranh Sgk
Y/C nhận xét về ND đề tài, bố cục, màu sắc.
● HS quan sát tranh đưa ra nhận xét, HS khác NX, BS
▲ GVKL phân tích tranh
H: Kể tên 1 vài ND đề tài c/s quanh em
H : Kể tên 1 số hoạt động ở gia đình ?
H : Các hoạt động ở nhà trường
H : Các hoạt động xã hội ?
H : Kể tên những hình ảnh đặc trưng của mỗi nội dung ?
● HS kể 1 số nội dung thuộc đề tài c/s quanh em.
* Tích hợp giáo dục địa phương: ở địa phương chúng ta thuộc khu vực miền núi, chủ yếu là người dân tộc thiểu số và có một nền văn hóa rất riêng mang đậm bản sắc dân tộc (thêu dệt thổ cẩm), đồng thời có phong cảnh rất riêng, rất đẹp : ruộng bậc thang, đồi núi, mây mùthu hút đông đảo khách du lịchó cũng là một trong những hình ảnh để các em có thể lựa chọn và vẽ tranh.
GV kết luận : Khi vẽ cần lựa chọn những hình ảnh đặc trưngđó cho bài vẽ sinh động.
* Tích hợp tư tưởng Hồ Chí Minh :
▲ GV gợi ý thêm -> chuyển mục.
■ Hoạt động 2: Hướng dẫn HS cách vẽ tranh:
▲ GV yêu cầu HS nhắc lại cách vẽ tranh (đã học ở các giờ trước)
● HS nhắc lại, HS khác NX, BS
▲ GVKL (dùng hình minh hoạ hướng dẫn cách vẽ minh hoạ trên bảng) hướng dẫn cụ thể từng bước vẽ cho HS.
● HS quan sát, lắng nghe, ghi bài.
▲ GV cho HS quan sát 1 số bức tranh ch

 


Ngµy so¹n:  10/11/2013

Ngµy d¹y:  13/11/2013

TiÕt 12 Bài 10

VÏ tranh

 

        §Ò tµi cuéc sèng quanh em

(TiÕt 1 - VÏ h×nh)

 

 

 

 

I/ Môc tiªu bµi häc

1. KiÕn thøc: HS quan s¸t c¸c ho¹t ®éng th­êng ngµy cña con ng­êi trong gia ®×nh, nhµ tr­êng vµ x· héi ®Ó khai th¸c ®­îc ®Ò tµi ph¶n ¸nh cuéc sèng quanh em

2. KÜ n¨ng: HS ph©n tÝch ®­îc vÎ ®Ñp cña bøc tranh thuéc ®Ò tµi cuéc sèng quanh em. Nhí ®­îc c¸c b­íc tiÕn hµnh bµi vÏ tranh, vÏ ®­îc mét bøc tranh theo ý thÝch vµ ®óng ®Ò tµi.

3. Th¸i ®é: BiÕt sèng lµnh m¹nh, häc tËp tèt vµ cã ý thøc lµm ®Ñp cuéc sèng quanh m×nh.

II/ChuÈn bÞ cña GV - HS

1/ §å dïng d¹y häc:

a. GV :

- tranh cña ho¹ sÜ, ¶nh ®Ñp vÒ phong c¶nh ®Êt n­íc

- Bé tranh ë MT 6

b. HS: GiÊy A4, ch×, tÈy, mµu vÏ. 

2/ Ph­¬ng ph¸p d¹y häc:  P2 trùc quan, vÊn ®¸p, thùc hµnh luyÖn tËp,.

III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc

1. æn ®Þnh tæ chøc : 1

2. KiÓm tra : 3

 Nªu c¸c b­íc trang trÝ ®å vËt cã d¹ng h×nh ch÷ nhËt?

3. Bµi míi :

giíi thiÖu bµi : 5

Cho häc sinh quan s¸t mét sè tranh ¶nh vÒ c¸c ho¹t ®éng trong cuéc sèng hµng ngµy,¶nh ®Ñp vÒ phong c¶nh ®Êt n­íc.

 H: Qua nh÷ng h×nh ¶nh võa quan s¸t em cã nhËn xÐt g× vÒ cuéc sèng xung quanh chóng ta?

 HS nhËn xÐt

GV vµo bµi.

Ho¹t ®éng cña GV - HS

 

Néi dung

Ho¹t ®éng 1:íng dÉn HS t×m chän ND ®Ò tµi : 10

▲GV cho HS xem 1 sè bøc tranh Sgk

Y/C nhËn xÐt vÒ ND ®Ò tµi, bè côc, mµu s¾c.

● HS quan s¸t tranh ®­a ra nhËn xÐt, HS kh¸c NX, BS

 

 

I/ T×m chän néi dung ®Ò tµi :

- §©y lµ c¸c bµi vÏ tranh ®Ò tµi cã nhiÒu ND phong phó ph¶n ¸nh cña con ng­êi vµ tù nhiªn.

VD: §Ò tµi gia ®×nh, nhµ tr­êng, m«i truêng, phong c¶nh ... 


▲ GVKL ph©n tÝch tranh

H: KÓ tªn 1 vµi ND ®Ò tµi c/s quanh em

H : KÓ tªn 1 sè ho¹t ®éng ë gia ®×nh ?

H : C¸c ho¹t ®éng ë nhµ t­êng

H : C¸c ho¹t ®éng x· héi ?

H : KÓ tªn  nh÷ng h×nh ¶nh ®Æc tr­­ng cña mçi néi dung ?

● HS kÓ 1 sè néi dung thuéc ®Ò tµi c/s quanh em.   

* TÝch hîp gi¸o dôc ®Þa ph­¬ng: ë ®Þa ph­¬ng chóng ta thuéc khu vùc miÒn nói, chñ yÕu lµ ng­êi d©n téc thiÓu sè vµ cã mét nÒn v¨n hãa rÊt riªng mang ®Ëm b¶n s¾c d©n téc (thªu dÖt thæ cÈm), ®ång thêi cã phong c¶nh rÊt riªng, rÊt ®Ñp : ruéng bËc thang, ®åi nói, m©y mï,thu hót ®«ng ®¶o kh¸ch du lÞch,.®ã còng lµ mét trong nh÷ng h×nh ¶nh ®Ó c¸c em cã thÓ lùa chän vµ vÏ tranh.

GV kÕt luËn : Khi vÏ cÇn lùa chän nh÷ng h×nh ¶nh ®Æc tr­­ng®ã cho bµi vÏ sinh ®éng.

* TÝch hîp t­ t­ëng Hå ChÝ Minh :

▲ GV gîi ý thªm -> chuyÓn môc. 

Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn HS c¸ch vÏ tranh: 10

▲ GV yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸ch vÏ tranh (®· häc ë c¸c giê tr­íc)

● HS nh¾c l¹i, HS kh¸c NX, BS

▲ GVKL (dïng h×nh minh ho¹ h­íng dÉn c¸ch vÏ minh ho¹ trªn b¶ng) h­íng dÉn cô thÓ tõng b­íc vÏ cho HS.

● HS quan s¸t, l¾ng nghe, ghi bµi.

▲ GV cho HS quan s¸t 1 sè bøc tranh ch­a tèt vÒ bè côc, mµu s¾c, néi dung ch­a thÓ hiÖn râ

● HS NX, rót kinh nghiÖm

▲ GVKL ph©n tÝch tranh ®Ó HS thÊy râ ®iÓm ch­a ®¹t trong bµi ®Ó HS rót kinh nghiÖm ë bµi vÏ cña m×nh.

GV NhÊn m¹nh cho HS thªm phÇn chó ý khi vÏ bµi: Bè côc ph¶i cã m¶ng chÝnh, phô to nhá, xa gÇn, h×nh ¶nh trong tranh cã d¸ng ®éng d¸ng tÜnh, xa gÇn, mµu s¾c cã ®Ëm nh¹t râ ND vµ kh«ng gian trong bøc tranh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/ C¸ch vÏ:

- T×m chän néi dung ®Ò tµi.

- Ph¸c th¶o bè côc

- VÏ h×nh

- VÏ mµu ( mµu s¾c t­¬i s¸ng, râ ND)

* Chó ý: Bè côc (cã m¶ng chÝnh, phô, xa gÇn, h×nh vÏ cã d¸ng ®éng, d¸ng tÜnh to, nhá, xa gÇn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ho¹t ®éng 3 : íng dÉn HS luyÖn tËp thùc hµnh : 10

Yªu cÇu : VÏ 1 bøc tranh ®Ò tµi: Cuéc sèng quanh em.

● HS vÏ bµi

▲ GV: HD HS thùc hiÖn bµi vÏ theo ®óng c¸c b­íc tiÕn hµnh ë môc II

- Quan s¸t gãp ý cho nh÷ng HS cßn nhiÒu lóng tóng trong bµi vÏ.

- §éng viªn khÝch lÖ HS vÏ bµi sao cho cã hiÖu qu¶.

Ho¹t ®éng 4: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cu¶ häc sinh: 5

GV Y/C mçi tæ 5 bµi lªn tr­ng bµy, Y/C HS quan s¸t nhËn xÐt theo néi dung gîi ý sau:

H: Néi dung ®Ò tµi ®· næi bËt râ träng t©m ch­a.

H: Bè côc trong bøc tranh ®· thÓ hiÖn râ m¶ng chÝnh, phô ch­a, cã xa, gÇn ?

H: H×nh vÏ trong tranh cã d¸ng ®éng, d¸ng tÜnh ch­a ?

● HS quan s¸t bµi cña b¹n sau ®ã nhËn xÐt theo c¶m nhËn riªng cña m×nh

● HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.

▲ GV Tæng hîp ý kiÕn b­íc ®Çu ®¸nh gi¸ bµi vÏ ,th¸i ®é häc tËp cña HS, cñng cè bµi

 

 

 

 

 

III/ Thùc hµnh:

VÏ 1 bøc tranh ®Ò tµi: Cuéc sèng quanh em.

(GiÊy A4, vÏ mµu hoÆc xÐ d¸n giÊy mµu)

 

4. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh: 1

▲ HS vÒ häc bµi, chuÈn bÞ ®å dïng häc tËp cho giê sau.

- GV thu bµi vÏ cña häc sinh.

- Häc sinh vÏ bµi kh¸c hoµn chØnh.

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

tiet-12-mt7.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)