Giáo Án Ngữ Văn 10:Tiet 122 - Van 9

giáo án điện tử Ngữ văn Ngữ văn 10
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
y36iwq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2011-01-12 09:16:31
Loại file
doc
Dung lượng
0.09 M
Trang
1
Lần xem
0
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Gi¸o ¸n thi gi¶ng - K× thi GVd¹y giái cÊp tØnh n¨m häc 2009 - 2010 Ng­êi d¹y: Hoµng ThÞ MÕn §¬n vÞ: tr­êng THCS TrÇn Phó - TP B¾c Giang D¹y: 6/2/2010 TiÕt 122: Nãi víi con ( Y Phương) I- Môc tiªu bµi

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Gi¸o ¸n thi gi¶ng - K× thi GVd¹y giái cÊp tØnh n¨m häc 2009 - 2010
Ng­êi d¹y: Hoµng ThÞ MÕn
§¬n vÞ: tr­êng THCS TrÇn Phó - TP B¾c Giang
D¹y: 6/2/2010
 
TiÕt 122:     Nãi víi con   ( Y Phương)
I- Môc tiªu bµi häc:
- Gióp häc sinh: C¶m nhËn ®­îc t×nh c¶m th¾m thiÕt cña cha mÑ ®èi víi con c¸i, t×nh yªu quª h­¬ng s©u nÆng cïng niÒm tù hµo víi søc sèng m¹nh mÏ bÒn bØ cña d©n téc m×nh qua lêi th¬ cña Y Ph­¬ng.
+ B­íc ®Çu hiÓu ®­îc c¸ch diÔn t¶ ®éc ®¸o, giµu h×nh ¶nh cô thÓ gîi c¶m cña th¬ ca miÒn nói.
* Trọng tâm: Phẩm chất của những người đồng mình và mong ước của người cha.
*TÝch hîp víi v¨n b¶n "con cß"
* RÌn kÜ n¨ng ®äc diÔn c¶m vµ t×m hiÓu, ph©n tÝch th¬ tù do.
II- ChuÈn bÞ:
- Gi¸o viªn: ¶nh ch©n dung Y Ph­¬ng, phim, tranh ảnh dân tộc miền núi.
- Häc sinh: §äc bµi, tr¶ lêi c©u hái SGK.
III- Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
1- KiÓm tra bµi cò:
? §äc thuéc lßng bµi "Sang thu". C¶m nhËn cña em vÒ 2 c©u th¬ mµ em cho lµ hay nhÊt?
2- DÉn vµo bµi: ( 2 ') GV chiếu đoạn phim, kết hợp giới thiệu bài: Nơi núi rừng hoang sơ  ấy là nơi sinh sống của cộng đồng các dân tộc thiểu số VN.... Văn hóa làm nên giá trị con người. Điều đó đã được người cha Y Phương thể hiện rất sâu sắc trong bài thơ Nói với con mà chúng ta học hôm nay.
Hoạt động của GV & HS
 
Nội dung
? Trình bày vài nét về nhà thơ YP?
? Em hiểu gì về dân tộc Tày?                                     GV: Dân tộc Tày là một cộng đồng người nói ngôn ngữ Tày-Thái, có dân số , đông nhất trong số các dân tộc thiểu số ở nước ta. Địa bàn cư trú chính của họ tại các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn...
 
 
I. Đọc hiểu chú thích: ( 5')
   1. Tác giả:
- Y Phương sinh năm 1948, tên thật là Hứa Vĩnh Sước, dân tộc Tày.
- Quê: Trùng Khánh - Cao Bằng
- Thơ ông thể hiện tâm hồn chân thật, mạnh mẽ, trong sáng, lối tư duy giàu hình ảnh của người miền núi.
- Tác phẩm chính: - Người núi Hoa (1982) - Tiếng hát tháng giêng (1986) 1

 


* Chiếu
- Bài thơ được viết khi nào?
GV giới thiệu: Bài thơ viết khi đứa con gái đầu lòng của ông chào đời vừa được 1 năm...; Bài thơ nằm trong mảng đề tài về tình cha
GV: Đề tài bài thơ trữ tình viết về tình phụ tử, thể thơ tự do
? Qua soạn bài, em có thể xác định cách đọc bài thơ này? ( giọng đọc thủ thỉ tâm tình, dứt khoát, chỗ thì nhấn giọng, khi thì ngừng lại giữ một khoảng lặng...)
GV đọc 1 lượt, 1 HS đọc bài
? Bài thơ có thể chia mấy đoạn? Nội dung mỗi đoạn là gì?
 
 
 
- Đọc 4 câu thơ đầu
? Cội nguồn sinh dưỡng được nói đến ở đây là gì?
? Người cha nói với con khi con khi con đang ở độ tuổi nào?
? Em có nhận xét già về cách diễn đạt ở 4 câu thơ này?
? Hãy thử hình dung và miêu tả lại hình ảnh em bé, cha mẹ cùng không khí gia đình nhở ấy? ( Em bé đang chập chững, có cha mẹ ở bên đang đón chờ từng bước đi, tiếng nói, tiếng cười của con...Những câu thơ có cái ríu rít , ấm áp
...
2. T¸c phÈm: Bµi th¬ ra ®êi n¨m 1980
- Là một trong những bài thơ hay của thơ Việt Nam ( 1945 – 1985
 
 
 
 
 
 
* Đọc bài:
 
 
 
 
 
 
 
II. Đọc – tìm hiểu văn bản:( 30')
* Bố cục:
* Đoạn 1: từ đầu “Ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời”.
-> Nói với con về cội nguồn sinh dưỡng.
* Đoạn 2: còn lại
-> Nói với con về sức sống và truyền thống quê hương.
1. Nói với con về cội nguồn sinh dưỡng:
a) Tình cảm gia đình.
Chân phải bước tới cha
Chân trái bước tới mẹ
Một bước chạm tiếng nói
Hai bước tới tiếng cười
-> Chập chững tập đi, tập nói.
-> Cách nói cụ thể mộc mạc, mang tính khẩu ngữ của người dân tộc.
 
 
→ Không khí gia đình nhỏ ấm áp, êm đềm, quấn quýt, cha mẹ luôn nâng niu, chăm chút con
1

 


của gia đình thân thương...)
- Đọc tiếp: Người đồng mình yêu lắm...tấm lòng.
? Cùng với gia đình, cội nguồn sinh dưỡng của con là gì nữa?
? Quê hương được nói đến bằng hình ảnh cụ thể nào?
? Em hiểu thế nào là người đồng mình? Thế nào là lờ, ken? ( SGK)
?Theo em, vì sao tác giả lại viết "người đồng mình yêu lắm" con ơi ?( chú ý các động từ cài, ken; h/a "đan lờ cài nan hoa" )
GV: Có ý kiến cho rằng: Theo chú giải SGk, vách nhà... là họ vừa làm vách nhà vừa hát.
? Ý kiến của em?
* GV: Theo nhà thơ YP thì: Vách nhà...hát là một hình thức sinh hoạt văn hóa của người DT Tày. Người con trai ở ngoài vách, người con gái ở trong vách, họ hát cho nhau nghe tràn đêm cho đến sáng mới thôi. Vách nhà đã trở thành chủ thể văn hóa - yếu tố văn hóa phi vật thể...
- GV: và từ bàn tay cha mẹ, từ làng bản với những người đồng mình vui vẻ, lạc quan hồn hậu đáng yêu như thế đã nuôi dưỡng con, cho con bước tiếp tới không gian núi rừng.( chiếu thơ)
? Hai câu thơ có phép tu từ gì? Tác dụng?
GV: rừng núi hào phóng, rực rỡ sắc màu đã nuôi dưỡng tâm hồn con, con đường mở lối khoáng đạt bao dung cho con lẽ sống để con lớn lên vững vàng
thơ.
 
 
 
 
 
 
 
b) Tình cảm của quê hương:
 
- Người đồng mình yêu lắm:
 
 +  Đan lờ cài nan hoa
 +  Vách nhà ken câu hát
 
 
 
 
-> lao động cần cù khéo léo, gắn bó, vui tươi.
 
 
 
 
 
 
 
-> Vách nhà...” là yếu tố văn hoá phi vật thể.
 
 
 
 
 
 
- Thiên nhiên núi rừng:
 
 
 
 
 
 
Rừng cho hoa
Con đường cho những tấm lòng
 
-> Phép nhân hoá
 
-> Thiên nhiên thơ mộng nghĩa tình.
1

 


.
? Từ đây, em nói gì về tình cảm của người cha đối với đưa con? Cha muốn nhắc nhở con điều gì?
GV: Gia đình, quê hương làng bản chính là nguồn cội nuôi dường cả thể chất, tâm hồn, lối sống cho con lớn lên để bước tiếp tới  những không gian rộng lớn hơn.
-> Và khi con đã lớn, cha tiếp tục nói với con về sức sống và truyền thông quê hương.
  - Đọc tiếp từ : Người đống mình thương lắm  -> làm phong tục.     ( Chiếu đoạn thơ)
GV: H/a quê hương tiếp tục được nói đến qua hình ảnh những con người đồng mình.
? Theo nhà thơ, những người đồng mình thương lắm vì sao? ( Xét về điều kiện, hoàn cảnh sống, cuộc sống của họ - thế nào là thung?)
-> chiếu tranh
GV: Tuy nhiên, điều tg muốn thể hiện ở đoạn thơ không phải là nêu lên thực tế đó mà là cái cớ để khẳng định những đức tính tuyệt vời của dân tộc mình.
THẢO LUẬN ( 2 phút)
Tìm và phân tích những đặc điểm về
  phẩm chất của “người đồng mình”!
( Chiếu lệnh) -> HS báo cáo
* GV gợi mở, chốt lại từng ý, bình:
 
- Nỗi buồn được đo bằng chiều cao vời vợi của bầu trời, ý chí được không gian núi rừng rộng dài xa thẳm nuôi dưỡng...( theo YP tâm sự thì chính cha của ông nói từ khi ông 10 tuổi rằng ông ham hố nhiều như tóc, nghĩa là quá nhiều ước mơ, khát vọng)
 
 
 
* Tình cha yêu con thiết tha, nhắc nhở con về cái nôi nuôi dưỡng, giúp con trưởng thành là cội nguồn gia đình, quê hương.
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Nói với con về sức sống và truyền thống quê hương.
 
 
 
 
a. Người đồng mình:
 
 
 
- Điều kiện sống: đá thung, ghềnh, thác là hình ảnh hoán dụ
 -> khó khăn, cuộc sống nghèo đói,vất vả cực nhọc.
 
 
 
 
 
 
- Phẩm chất:
 
+ Cao đo nỗi buồn,
   Xa nuôi chí lớn
->Lấy hình ảnh, hoạt động để cụ thể hoá cái trừu tượng
 
=> từng trải, biết lo toan và mơ ước
 
+ Người đồng mình thô sơ da thịt
1

 


- Họ thô sơ da thịt vì họ sống với đá thung gềnh thác, thế nhưng họ không hề nhỏ bé về cả vóc dáng ( VD: Hạng A Cháng 18 tuổi, ngực nở vòng cung, da đỏ như lim, vóc cao, vai rộng, người đứng thẳng như caí cột đá trời trồng) lẫn tâm hồn, chí khí. Thật đúng như nhà thơ YP khẳng định đây là hai câu thơ chủ chốt của bài. Vì nó đã nói được những phẩm chất tuyệt vời của dân tộc Tày. ( Chiếu đoạn tư liệu những người DT Tày nổi danh)
- Chiếu  tiếp hai câu thơ- HS báo cáo
- > Chiếu tranh Văn hóa dân tộc Tày.
-> Thực tế thì người dân miền núi đã đục đá để làm vật liệu xây nhà cửa, kè đường, chợ...Song đây là 1 h/a cụ thể để khẳng định họ lao động vất vả để tự mình làm nên những giá trị văn hóa là những phong tục tập quán tốt đẹp. Đó là nền tảng vững chắc để họ phát triển...
 
GV: Nói về phẩm chất ấy của những người đồng mình, cha YP mong ước gì ở đứa con...
- Chiếu 3 cặp câu thơ câu thơ kết hợp gợi dẫn :  Xác định phép tu từ? Tác dụng? ( Khẳng định điều gì? Nhắc nhở con? )
HS phân tích tìm ý thơ-> HS phát biểu
-> GV chốt lại từng ý, bình:
- ều mong ước thiết tha của ông là con phải hiểu hoàn cảnh quê hương, phải thủy chung...Bởi bản thân ông luôn có thủy chung như thế.
Và sau này ngay cả khi sống giữa Thủ đô Hà Nội, Nhà thơ Y Phương  thường ngày vẫn “phát sóng bằng tiếng Tày” với vợ con trong nhà. Hỏi vì sao cần phải như thế, ông nói: “Tôi phải giữ gìn bản sắc người Tày của mình. Làm sao có thể quên nguồn cội, quên nơi mình đã sinh ra và lớn lên…”
- Sông suối miệt mài vượt mọi thác ghềnh ngày đêm chở nước về biển. Con cũng phải khoáng đạt, mạnh mẽ, hồn hậu như thế...
 
 
 
- Chiếu tranh ảnh về sức sống, sức vươn lên của người dân tộc Tày
 
 
 
 
 
 
 
... đâu con.
-> phép đối
=> vẻ ngoài mộc mạc, tâm hồn lớn lao.
 
 
+ Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương
Còn quê hương thì làm phong tục
-> Hình ảnh hoán dụ
=> tự xây dựng quê hương với nét văn hoá riêng biệt.
-> Cần cù bền bỉ, giàu chí khí, nghị lực, niềm tin.
 
b. Điều cha mong ước ở con :
 
-Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn
Sống trên đá không chê đá gập ghềnh
Sống trong thung không chê thung nghèo đói
-> Phép điệp ngữ
 
=> biết chấp nhận hoàn cảnh nghĩa tình, chung thuỷ với quê hương.
 
 
 
 
-Sống như sông như suối
Lên thác xuống ghềnh
Không lo cực nhọc
-> Phép so sánh, đối
=> vượt mọi thử thách bằng ý chí, niềm tin
-Con ơi tuy thô sơ da thịt
Lên đường
Không bao giờ nhỏ bé được
Nghe con
→ Những câu thơ dài ngắn, giọng tâm tình mà dứt khoát.
=> biết tự hào về sức sống mạnh mẽ, bền bỉ, cao đẹp của quê hương và niềm tự tin khi bước vào đời.
1

 


? Vậy ta thấy  YP phải là người có tình cảm ntn với quê hương?
GV: chính vì vậy mà ông đã viết nên những vần thơ sâu sắc...
 
* Bài tập trắc nghiệm ( VIOLET)
* Hs đọc ghi nhớ
 
* GV chốt: Bài thơ không dừng lại ở việc thể hiện tình phụ tử mà đã nói được một vấn đề lớn lao mang tính thời đại đó là Giữ gìn & phát huy bản sắc Vh dân tộc. VH hơn nhau ở sự khác biệt chứ không phải là sự hơn kém. Với lối tư duy mộc mạc không hề cầu kì đẽo gọt, Bài thơ giản dị, xinh xắn như một chiếc túi thổ cẩm, góp vào nền thơ ca hiện đại VN một giọng thơ lắng sâu đầy nội lực.
 
 
* HS đọc diễn cảm bài thơ
? Trong hoàn cảnh đất nước ta hiện nay, bức thông điệp mà nhà thơ gửi gắm cho thế hệ trẻ là gì ( điều em thấm thía nhất khi học bài thơ này là gì) ?
- Giữ gìn bản sắc văn hóa DT, hòa nhập nhưng không hòa tan
- Hay: Đừng lai căng, dù trong hoàn cảnh nào vẫn là chính mình!
-> GV: Đó chính là vấn đề cốt lõi của bài thơ, là lời người cha YP gửi cho tát cả chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ.
( Gv giới thiệu bài viết trong VHTT số áng 3 / 2009)
 
* GV hướng dận Hs làm BT luyện tập
 
* Người cha có niềm tự hào và tình yêu quê hương sâu nặng.
III. Tổng kết
1. Nghệ thuật
- Giọng điệu thiết tha trìu mến.
- Xây dựng được những hình ảnh cụ thể, giàu sức gợi cảm.
- Bố cục chặt chẽ, dẫn dắt tự nhiên.
2. Nội dung
- Bài thơ thể hiện tình cảm gia đình ấm cúng, ca ngợi truyền thống cần cù, sức sống mạnh mẽ của quê hương.
- Gợi nhắc tình cảm gắn bó với truyền thống, quê hương và ý chí vươn lên trong cuộc sống.
 
IV- Luyện tập
Bài tập1: Đọc thuộc lòng, diễn cảm bài thơ.
Bài tập2 ( SGK tr74) :
Đặt mình là nhân vật người con trong bài thơ, soạn một bài nói ngắn về cảm xúc, suy nghĩ của mình khi nghe lời cha nói với con.
 
4. Củng cố: hệ thống bài học bằng sơ đồ.
5. Hướng dẫn:
 - Học thuộc lòng bài thơ
- Làm BT luyện tập; - Soạn: Mùa xuân nho nhỏ.
1

 


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tiet 122 - van 9
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngNOI_VOI_CON__ga.doc[0.09 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự