Giáo Án Toán Học 10:Tiết 16 (Đs10nc)

giáo án điện tử Toán học Toán học 10
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
gl7iuq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2009-06-25 20:37:21
Loại file
doc
Dung lượng
0.22 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Trương Đình Dũng Trường THPT Trưng Vương Ngày soạn: 27/9/2008 Tiết :16 ĐẠI CƯƠNG HÀM SỐ (tt) I.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 1.Kiến thức: Hieåu caùc pheùp tònh tieán ñoà thò song song vôùi truïc toïa ñoä 2 Kĩ năn

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 Trương Đình Dũng                                                                                                                         Trường THPT Trưng Vương

Ngày soạn: 27/9/2008                      
Tiết :16                                                ĐẠI CƯƠNG HÀM SỐ (tt)
I.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
           1.Kiến thức: Hieåu caùc pheùp tònh tieán ñoà thò song song vôùi truïc toïa ñoä 
         2 Kĩ năng: Bieát caùch tìm haøm soá coù ñoà thò (G’) ,trong ñoù (G’) coù ñöôïc khi tònh tieán ñoà thò
                             (G) cuûa moät haøm soá ñaõ cho bôõi moät pheùp tònh tieán song song vôùi truïc toïa ñoä.
3. Về thái độ: Reøn luyeän tính tæ mæ chính xaùc khi veõ ñoà thò vaø tònh tieán ñoà thò
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
1. Chuẩn bị của giáo viên: Giaùo aùn , baûng phuï, thöôùc thaúng,phaán maøu.
2. Chuẩn bi của học sinh: Hoïc baøi cuõ,xem baøi môùi tröôùc ôû nhaø,duïng cuï veõ hình
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
Ổn định tổ chức lớp:  Kiểm tra sĩ số lớp                                                                                 (1’)
Kiểm tra bài cũ: 
    HS1: Ñònh nghóa h/s chaün,h/s leû.Giaûi baøi taäp 5(b,d) SGK tr 45
    HS2: Neâu caùch khaûo saùt söï bieán thieân cuûa h/s y = f(x) treân K.Giaûi baøi taäp 4a SGK tr 45.          (5’)
Giảng bài mới:
Giới thiệu bài mới:
Tiến trình tiết dạy:
Hoạt động 1:  Sô löôït veà tònh tieán ñoà thò song song vôùi truïc toïa toaï ñoä
TL
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
 
 
 
5’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18’
+ Giôùi thieäu pheùp tònh tieán moät ñieåm nhö SGK.
+ Treo baûng phuï veõ hình 2.6,yeâu caàu HS traû lôøi H7.
+ Giaû söû (G) laø ñoà thò h/s y=f(x). Neáu tònh tieán taát caû caùc ñieåm(G)
leân 2 ñôn vò thì ta coù hình (G1). Ta noùi :Hình (G1) coù ñöôïc khi tònh tieán ñoà thò (G) leân treân 2 ñôn vò.Vaäy (G1) coù laø ñoà thò cuûa haøm soá naøo khoâng?
+ Treo baûng phuï veõ hai ñoà thò hai haøm soá y=x²  vaø y=x² +2 cho HS nhaän xeùt.
+ Ñaët vaán ñeà töông töï khi tònh tieán sang traùi ,phaûi (Chuù yù moät soá sai laàm HS hay gaëp)
töø ñoù khaùi quaùt ñònh lyù SGK
+ Yeâu caàu HS ñieàn vaøo choã troáng: Tònh tieán ñoà thò haøm soá  y=3-2x
a) Leân treân 3 ñôn vò ta ñöôïc ñoà thò haøm soá...............................
b) Sang phaûi 5 ñôn vò ta ñöôïc ñoà thò haøm soá...............................
c) Sang traùi 2 ñôn vò ta ñöôïc ñoà thò haøm soá...............................
d) Xuoáng döôùi 1 ñôn vò ta ñöôïc ñoà thò haøm soá...............................
+ Treo baûng phuï minh hoïa
+ Cho HS laøm VD7
+ Gôïi yù: Ñeå bieát pheùp tònh tieán bieán ñoà thò h/s y=f(x) thaønh y=g(x) ta vieát bieåu thöùc g(x) veà moät trong 4 daïng: f(x) q ;
f(x q)
+ Goïi moät HS traû lôøi H8.
Khi tònh tieán (P) y= sang traùi 3 ñôn vò ta ñöôïc ñoà thò cuûa haøm soá:
a) 
b) y=+3
c)
d) y=-3
+ Yeâu caàu HS gaáp saùch vôû phaùt bieåu laïi ñònh lyù tònh tieán ñoà thò.
+ Quan saùt giaùo vieân trình baøy

+ M1(xo;yo+2) ; M2(xo; yo-2)
M3(xo+2; yo) ; M4(xo-2; yo)
 
 
+ Quan saùt suy nghó ruùt ra keát luaän
(Hay sai laàm:Tònh tieán ñoà thò h/s y=x²  sang phaûi 2 ñôn vò ta ñöôïc ñoà thò h/s
 
+Tính toaùn ñieàn vaøo choã
troáng
 
a) y=6-2x
 
a) y=3-2(x-5) = 13-2x
 
a) y=3-2(x+2) = -1-2x
 
a) y=3-2x = 2 -2x
 
 
 
+ Ta coù:
= -2 + Töø ñoù suy ra:
muoán coù ñoà thò haøm soá ta phaûi tònh tieán ñoà thò h/s xuoáng 2 ñôn vò
 
 
 
+ Choïn c)
 
+1 HS phaùt bieåu.
4. Sô löôït veà tònh tieán ñoà thò song song vôùi truïc toïa toaï ñoä
 a) Tònh tieán moät ñieåm

 
b) Tònh tieán moät ñoà thò
ÑÒNH LÍ
Trong mp toïa ñoä Oxy, (G)laø ñoà thò h/s y=f(x)
p;q laø hai soá döông
+Tònh tieán (G)leân treân q ñôn vò thì ñöôïc ñoà thò haøm soá y= f(x) +q ,xuoáng döôùi q ñôn vò thì ñöôïc ñoà thò haøm soá y= f(x) – q
+ Tònh tieán ñoà thò haøm soá y=f(x) sang traùi p ñôn vò thì ñöôïc ñoà thò haøm soá y= f(x+p) sang phaûi p ñôn vò thì ñöôïc ñoà thò haøm soá
y= f(x -p)
 
 
 
Ví duï 7: (sgk)

 

Hoạt động 2:Củng cố kiến thức (5’)
1) Củng cố lại định lý ( tr43).
2) Bài tập trắc nghiệm: (phát phiếu trắc nghiệm cho học sinh)
Câu 1: Muốn có parabol y = 2(x + 3)2, ta tịnh tiến parabol y = 2x2.
(A). Sang trái 3 đơn vị                            (B). Sang phải 3 đơn vị
(C). Lên trên 3 đơn vị                             (D). Xuống dưới 3 đơn vị.
Câu 2: Muốn có parabol y = 2(x + 3)2 - 1, ta phải tịnh tiến parabol y = 2x2.
(A). Sang trái 3 đơn vị rồi sang phải 1 đơn vị;
(B). Sang phải 3 đơn vị rồi xuống dưới 1 đơn vị;
(C). Lên trên 1 đơn vị rồi sang phải 3 đơn vị;
(D). Xuống dưới 1 đơn vị rồi sang trái 3 đơn vị.
3) Hướng dẫn bài tập trắc nghiệm và bài tập ở nhà.
Höôùng daãn hoïc ôû nhaø:     (1’)
 - Về nhà làm  các bài tập 9,10,12,14,16 trang 46-47 (SGK)
- Xem trước bài mới “ HÀM SỐ BẬC NHẤT”
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM BOÅ SUNG:
 ....................................................................................
 ....................................................................................
 ....................................................................................
 ....................................................................................
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tiết 16 (ĐS10NC)
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTIET16.doc[0.22 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự