Giáo Án Tin Học 8:Tiet 16 Tin 8

giáo án điện tử Tin học Tin học 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
jjnhxq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2011-10-20 22:30:58
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Trang
1
Lần xem
2
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Ngµy soạn : 19/10/2011 TiÕt 16 KiÓm tra 1 tiÕt I. Môc tiªu : 1.KiÕn thøc: - KiÓm tra kiÕn thøc häc sinh c¸c kiÕn thøc vÒ ng«n ng÷ lËp tr×nh Pascal. -KiÓm tra c¸ch khai b¸o vµ sö dông biÕn trong ch­­¬n

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Ngµy soạn : 19/10/2011 TiÕt  16
KiÓm tra 1 tiÕt
I. Môc tiªu : 
1.KiÕn thøc: - KiÓm tra kiÕn thøc häc sinh c¸c kiÕn thøc vÒ ng«n ng÷ lËp tr×nh Pascal.
            -KiÓm tra c¸ch khai b¸o vµ sö dông biÕn trong ch­­¬ng tr×nh Pascal.
2.Kü n¨ng:   -KiÓm tra kû n¨ng ph¸t hiÖn vµ ch÷a lçi trong mét ch­­¬ng tr×nh Pascal.
                     -KiÓm tra kû n¨ng x¸c ®Þnh kiÓu d÷ liÖu cña biÕn trong c¸c bµi to¸n.
3. Th¸i ®é: HS cã th¸i ®é häc tËp nghiªm tóc
II. ChuÈn bÞ :
1. Gi¸o viªn :
ChuÈn bÞ ®Ò kiÓm tra.
2. Häc sinh :
¤n l¹i kiÕn thøc ®· häc.
III. TiÕn tr×nh tiÕt d¹y :
I. æn ®Þnh tæ chøc líp :
- KiÓn tra sÜ sè :
8A  8B :
- æn ®Þnh trËt tù :
II ĐỀ KIỂM TRA.
 
            NỘI DUNG
 
CHUẨN KIẾN
THỨC-KỸ NĂNG
NHẬN BIẾT
 THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG
 
TỔNG
TN
TL
TN
TL
TN
TL
1.MÁY TÍNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH
-Biết cách đặt tên chương trình, tổ hợp phím dịch và chạy chương trình.
2
   1
 
1
      0.5
 
 
 
3 câu
       1,5 điểm
2. LÀM QUEN VỚI NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
-Biết sử dụng các từ khoá trong  khai báo chươưg trình.
-Biểu diễn được các biểu thức toán học dưới dạng ngôn ngữ pascal
1
 
     0.5
 
 
1
 
   0.5
2
 
      3
 
 
4câu
          4
điểm
3. CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU
- Biết thực hiện các phép toán trong pascal( div và mod)
 
 
1
 
   0.5
 
 
 
1 câu
       0.5 điểm
4.SỬ DỤNG BIẾN TRONG CHƯƠNG TRÌNH
-Biết sử dụng bién trong chương trình thông qua viết một chương trình hoàn chỉnh
 
 
 
 
 
1
    4
1 câu
          4 điểm
         TỔNG
 
3
 
    1,5
 
3
     1,5
2
 
    3,0
 
1
 
    4,0
9 câu
       10 điểm 10
III. D¹y bµi míi :
ho¹t ®éng cña Gi¸o viªn
ho¹t ®éng cña Häc sinh

Ho¹t ®éng 1 :  Gi¸o viªn ph¸t ®Ò cho tõng häc sinh
§Ò bµi :
PhÇn 1 : Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan :
Khoanh trßn vµo ®¸p ¸n ®óng nhÊt.
C©u 1 : Trong c¸c tªn sau ®©y, tªn nµo lµ hîp lÖ trong ng«n ng÷ Pascal.
a. 8a   b. tamgiac  c. program  d. bai tap
C©u 2 : §Ó ch¹y ch­¬ng tr×nh trong Tu
o Pascal ta dïng tæ hîp phÝm nµo  ?
a. Ctrl – F9  b. Alt – F9  c. F9   d. Ctrl – Shitf – F9
C©u 3 : Trong Pascal, khai b¸o nµo sau ®©y lµ ®óng cho khai b¸o biÕn ?
a. Var  tb: real; b. Type  4hs: integer; c. Const x: real;  d. Var R = 30;
C©u 4 : BiÓu thøc to¸n häc (a2 + b)(1 + c)3 ®­îc biÓu diÔn trong Pascal nh­ thÕ nµo ?
a. (a*a + b)(1+c)(1 + c)(1 + c)   b. (a.a  + b)(1 +  c)(1 + c)(1 + c)
c. (a*a + b)*(1 + c)*(1 + c)*(1 + c)  d. (a2 + b)(1 + c)3
C©u 5 :   Writeln (‘Ban hay nhap nam sinh’);
             Readln (NS);
 ý nghÜa cña hai c©u lÖnh trªn lµ :
a. Th«ng b¸o ra mµn h×nh dßng ch÷ : “Ban hay nhap nam sinh”
b. Yªu cÇu ng­êi sö dông nhËp gi¸ trÞ cho biÕn.
c. Th«ng b¸o ra mµn h×nh dßng ch÷ : “Ban hay nhap nam sinh” vµ yªu cÇu ng­êi sö dông nhËp gi¸ trÞ cho biÕn NS.
d. TÊt c¶ ®Òu sai
C©u 6 : Bèn b¹n A, B, C, D ®­a ra kÕt qu¶ cña phÐp chia, phÐp chia lÊy phÇn nguyªn vµ lÊy phÇn d­ cña hai sè nguyªn 14 vµ 5 nh­ sau :
A. 14/5 =2 ; 14 div 5 = 2 ; 14 mod 5 = 4
B. 14/5 =2.8 ; 14 div 5 = 2 ; 14 mod 5 = 4
C. 14/5 =2.8 ; 14 div 5 = 4 ; 14 mod 5 = 2
D. 14/5 =3 ; 14 div 5 = 2 ; 14 mod 5 = 4
H·y chän b¹n lµm ®óng
PhÇn 2 : Tù luËn
C©u 7 : ViÕt c¸c biÓu thøc to¸n sau ®©y d­íi d¹ng biÓu thøc Pascal : (3 ®iÓm)
 a. 15(4 + 30 + 12)
.................................................................................................................................................................................................................................
b.
............................................................................................................................................................................................................................
C©u 8 : (4 ®iÓm)
ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo 2 sè a, b tõ bµn phÝm, tÝnh trung b×nh céng cña hai sè a, b vµ in kÕt qu¶ ra mµn h×nh.
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:
PhÇn 1 : Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan : Mçi c©u ®óng ®­îc 0,5 ®iÓm
Câu
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Đáp án
b
a
a
c
c
B


PhÇn 2 : Tù luËn
C©u 7 : ViÕt c¸c biÓu thøc to¸n sau ®©y d­íi d¹ng biÓu thøc Pascal : (3 ®iÓm)
 a. 15(4 + 30 + 12)=15*(4+30+12)
b.=(10+x)*(10+x)/(3+y)-18/(5+y)
C©u 8 : (4 ®iÓm)
ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo 2 sè a, b tõ bµn phÝm, tÝnh trung b×nh céng cña hai sè a, b vµ in kÕt qu¶ ra mµn h×nh.
  Program TinhTB;
 Ues   Crt:
 Var  a, b:integer; TB:Integer;
  Begin
  Writeln('Nhap so a'); Readln(a);
  Writeln('Nhap so b'); Readln(b)
        TB:=(a+b)/2;
   Wrileln('Trung binh cộng cua hai so a va b la',TB);
  Readln(TB);
 End.
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tiet 16 Tin 8
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTiet_16_Tin_hoc_8.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Tiet 16 Tin 8
  Tin học 8
  Tiet 16 Tin 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/10/2011

  Xem: 0

 • tuan 8 - tiet 16 - tin 8
  Giáo án khác
  tuan 8 - tiet 16 - tin 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2016

  Xem: 1

 • tuan 8 - tiet 16 - tin 9
  Giáo án khác
  tuan 8 - tiet 16 - tin 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2016

  Xem: 1

 • Tin 8 (Tiết 15, 16)
  Tin học 8
  Tin 8 (Tiết 15, 16)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2009

  Xem: 107

 • tuan 8 - tiet 16 - tin 7
  Giáo án khác
  tuan 8 - tiet 16 - tin 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2016

  Xem: 17

 • tuan 16 - tiet 31 - tin 8
  Giáo án khác
  tuan 16 - tiet 31 - tin 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/12/2016

  Xem: 0

 • tuan 8 - tiet 16 - tin 6
  Giáo án khác
  tuan 8 - tiet 16 - tin 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2016

  Xem: 7

 • Tuần 8 - Tiết 16 - Tin 7
  Toán học
  Tuần 8 - Tiết 16 - Tin 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2014

  Xem: 23

 • tuan 16 - tiet 32 - tin 8
  Giáo án khác
  tuan 16 - tiet 32 - tin 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/12/2016

  Xem: 0

 • TIN 8 - TUAN 8 - TIET 15 + 16
  Tin học 6
  TIN 8 - TUAN 8 - TIET 15 + 16

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/10/2012

  Xem: 0