Tiet 16 Tin 8 giáo án Tin học 8

  Đánh giá    Viết đánh giá
 13       1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
kjnhxq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
10/20/2011 10:30:58 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Lần xem
1
Lần tải
13

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
Ngày : 19/10/2011
Tiết 16
Kiểm tra 1 tiết
I. Mục tiêu :
1.Kiến thức: - Kiểm tra kiến thức học sinh các kiến thức về ngôn ngữ lập trình Pascal.
-Kiểm tra cách khai báo và sử dụng biến trong chương trình Pascal.
2.Kỹ năng: -Kiểm tra kỷ năng phát hiện và chữa lỗi trong một chương trình Pascal.
-Kiểm tra kỷ năng xác định kiểu dữ liệu của biến trong các bài toán.
3. ái độ: HS có thái độ học tập nghiêm túc
II. Chuẩn bị :
1. Giáo viên :
Chuẩn bị đề kiểm tra.
2. Học sinh :
Ôn lại kiến thức đã học.
III. Tiến trình tiết dạy :
I. định tổ chức lớp :
- Kiển tra sĩ số :
8A  8B :
- định trật tự :
II ĐỀ KIỂM TRA.

NỘI DUNG

CHUẨN KIẾN
THỨC-KỸ NĂNG
NHẬN BIẾT
 THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG

TỔNGTN
TL
TN
TL
TN
TL


1.MÁY TÍNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH
-Biết cách đặt tên chương trình, tổ hợp phím dịch và chạy chương trình.
2
1

1
0.53 câu
1,5 điểm

2. LÀM QUEN VỚI NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
-Biết sử dụng các từ khoá trong khai báo chươưg trình.
-Biểu diễn được các biểu thức toán học dưới dạng ngôn ngữ pascal
 1

0.5


1

0.5
2

3


4câu
4
điểm

3. CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU
- Biết thực hiện các phép toán trong pascal( div và mod)


1
0.51 câu
0.5 điểm

4.SỬ DỤNG BIẾN TRONG CHƯƠNG TRÌNH
-Biết sử dụng bién trong chương trình thông qua viết một chương trình hoàn chỉnh

1
4
1 câu
4 điểm

 TỔNG

3

1,5

3
1,5
2

3,0

1

4,0
9 câu
10 điểm 10

III. Dạy bài mới :
hoạt động của Giáo viên
hoạt động của Học sinh

Hoạt động 1 : Giáo viên phát đề cho từng học sinh

Đề bài :
Phần 1 : Trắc nghiệm khách quan :
Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất.
Câu 1 : Trong các tên sau đây, tên nào là hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal.
a. 8a b. tamgiac c. program d. bai tap
Câu 2 : Để chạy chương trình trong Tu
o Pascal ta dùng tổ hợp phím nào ?
a. Ctrl – F9 b. Alt – F9 c. F9 d. Ctrl – Shitf – F9
Câu 3 : Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng cho khai báo biến ?
a. Var tb: real; b. Type 4hs: integer; c. Const x: real; d. Var R = 30;
Câu 4 : Biểu thức toán học (a2 + b)(1 + c)3 được biểu diễn trong Pascal như thế nào ?
a. (a*a + b)(1+c)(1 + c)(1 + c) b. (a.a + b)(1 + c)(1 + c)(1 + c)
c. (a*a + b)*(1 + c)*(1 + c)*(1 + c) d. (a2 + b)(1 + c)3
Câu 5 : Writeln (‘Ban hay nhap nam sinh’);
Readln (NS);
ý nghĩa của hai câu lệnh trên là :
a. Thông báo ra màn hình dòng chữ : “Ban hay nhap nam sinh”
. Yêu cầu người sử dụng

 


Ngµy son : 19/10/2011

TiÕt  16

KiÓm tra 1 tiÕt

I. Môc tiªu

1.KiÕn thøc: - KiÓm tra kiÕn thøc häc sinh c¸c kiÕn thøc vÒ ng«n ng÷ lËp tr×nh Pascal.

            -KiÓm tra c¸ch khai b¸o vµ sö dông biÕn trong ch­­¬ng tr×nh Pascal.

2.Kü n¨ng:   -KiÓm tra kû n¨ng ph¸t hiÖn vµ ch÷a lçi trong mét ch­­¬ng tr×nh Pascal.

                     -KiÓm tra kû n¨ng x¸c ®Þnh kiÓu d÷ liÖu cña biÕn trong c¸c bµi to¸n.

3. Th¸i ®é: HS cã th¸i ®é häc tËp nghiªm tóc

II. ChuÈn bÞ :

1. Gi¸o viªn :

ChuÈn bÞ ®Ò kiÓm tra.

2. Häc sinh :

¤n l¹i kiÕn thøc ®· häc.

III. TiÕn tr×nh tiÕt d¹y :

I. æn ®Þnh tæ chøc líp :

- KiÓn tra sÜ sè :

8A  8B :

- æn ®Þnh trËt tù :

II ĐỀ KIỂM TRA.

 

            NỘI DUNG

 

CHUẨN KIẾN

THỨC-K NĂNG

NHẬN BIẾT

 THÔNG HIỂU

VẬN DỤNG

 

TỔNG

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1.MÁY TÍNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH

-Biết cách đặt tên chương trình, t hợp phím dịch và chạy chương trình.

2

   1

 

1

      0.5

 

 

 

3 câu

       1,5 điểm

2. LÀM QUEN VỚI NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

-Biết s dụng các t khoá trong  khai báo chươưg trình.

-Biểu diễn được các biểu thức toán học dưới dạng ngôn ng pascal

1

 

     0.5

 

 

1

 

   0.5

2

 

      3

 

 

4câu

          4

điểm

3. CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ D LIỆU

- Biết thc hiện các phép toán trong pascal( div và mod)

 

 

1

 

   0.5

 

 

 

1 câu

       0.5 điểm

4.S DỤNG BIẾN TRONG CHƯƠNG TRÌNH

-Biết s dụng bién trong chương trình thông qua viết một chương trình hoàn chỉnh

 

 

 

 

 

1

    4

1 câu

          4 điểm

         TỔNG

 

3

 

    1,5

 

3

     1,5

2

 

    3,0

 

1

 

    4,0

9 câu

       10 điểm 10

III. D¹y bµi míi :

ho¹t ®éng cña Gi¸o viªn

ho¹t ®éng cña Häc sinh


Ho¹t ®éng 1 :  Gi¸o viªn ph¸t ®Ò cho tõng häc sinh

§Ò bµi :

PhÇn 1 : Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan :

Khoanh trßn vµo ®¸p ¸n ®óng nhÊt.

C©u 1 : Trong c¸c tªn sau ®©y, tªn nµo lµ hîp lÖ trong ng«n ng÷ Pascal.

a. 8a   b. tamgiac  c. program  d. bai tap

C©u 2 : §Ó ch¹y ch­¬ng tr×nh trong Turbo Pascal ta dïng tæ hîp phÝm nµo  ?

a. Ctrl – F9  b. Alt – F9  c. F9   d. Ctrl – Shitf – F9

C©u 3 : Trong Pascal, khai b¸o nµo sau ®©y lµ ®óng cho khai b¸o biÕn ?

a. Var  tb: real; b. Type  4hs: integer; c. Const x: real;  d. Var R = 30;

C©u 4 : BiÓu thøc to¸n häc (a2 + b)(1 + c)3 ®­îc biÓu diÔn trong Pascal nh­ thÕ nµo ?

a. (a*a + b)(1+c)(1 + c)(1 + c)   b. (a.a  + b)(1 +  c)(1 + c)(1 + c)

c. (a*a + b)*(1 + c)*(1 + c)*(1 + c)  d. (a2 + b)(1 + c)3

C©u 5 :   Writeln (‘Ban hay nhap nam sinh’);

             Readln (NS);

 ý nghÜa cña hai c©u lÖnh trªn lµ :

a. Th«ng b¸o ra mµn h×nh dßng ch÷ : “Ban hay nhap nam sinh”

b. Yªu cÇu ng­êi sö dông nhËp gi¸ trÞ cho biÕn.

c. Th«ng b¸o ra mµn h×nh dßng ch÷ : “Ban hay nhap nam sinh” vµ yªu cÇu ng­êi sö dông nhËp gi¸ trÞ cho biÕn NS.

d. TÊt c¶ ®Òu sai

C©u 6 : Bèn b¹n A, B, C, D ®­a ra kÕt qu¶ cña phÐp chia, phÐp chia lÊy phÇn nguyªn vµ lÊy phÇn d­ cña hai sè nguyªn 14 vµ 5 nh­ sau :

A. 14/5 =2 ; 14 div 5 = 2 ; 14 mod 5 = 4

B. 14/5 =2.8 ; 14 div 5 = 2 ; 14 mod 5 = 4

C. 14/5 =2.8 ; 14 div 5 = 4 ; 14 mod 5 = 2

D. 14/5 =3 ; 14 div 5 = 2 ; 14 mod 5 = 4

H·y chän b¹n lµm ®óng

PhÇn 2 : Tù luËn

C©u 7 : ViÕt c¸c biÓu thøc to¸n sau ®©y d­íi d¹ng biÓu thøc Pascal : (3 ®iÓm)

 a. 15(4 + 30 + 12)

.................................................................................................................................................................................................................................

b.

............................................................................................................................................................................................................................

C©u 8 : (4 ®iÓm)

ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo 2 sè a, b tõ bµn phÝm, tÝnh trung b×nh céng cña hai sè a, b vµ in kÕt qu¶ ra mµn h×nh.

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:

PhÇn 1 : Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan : Mçi c©u ®óng ®­îc 0,5 ®iÓm

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Đáp án

b

a

a

c

c

B


PhÇn 2 : Tù luËn

C©u 7 : ViÕt c¸c biÓu thøc to¸n sau ®©y d­íi d¹ng biÓu thøc Pascal : (3 ®iÓm)

 a. 15(4 + 30 + 12)=15*(4+30+12)

b.=(10+x)*(10+x)/(3+y)-18/(5+y)

C©u 8 : (4 ®iÓm)

ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo 2 sè a, b tõ bµn phÝm, tÝnh trung b×nh céng cña hai sè a, b vµ in kÕt qu¶ ra mµn h×nh.

  Program TinhTB;

 Ues   Crt:

 Var  a, b:integer; TB:Integer;

  Begin

  Writeln('Nhap so a'); Readln(a);

  Writeln('Nhap so b'); Readln(b)

        TB:=(a+b)/2;

   Wrileln('Trung binh cộng cua hai so a va b la',TB);

  Readln(TB);

 End.

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

Tiet-16-Tin-8.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)