Tiet 16

giáo án điện tử
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Ngày đăng 2018-04-02 21:03:36 Tác giả Tuấn Dương Văn loại .doc kích thước 0.17 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Tuần : 16 NS Tiết : 16 Bài 14: PHẢN XẠ ÂM- TIẾNG VANG I.MUÏC TIEÂU: 1.Kieán thöùc: - Nêu được tiếng vang là một biểu hiện của âm phản xạ - Nhận biết được một số vật phản xạ âm tốt và vật phản xạ âm ké

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Tuần : 16                           NS  
Tiết : 16
Bài 14: PHẢN XẠ ÂM- TIẾNG VANG
 
I.MUÏC TIEÂU:    1.Kieán thöùc:
-       Nêu được tiếng vang là một biểu hiện của âm phản xạ
-       Nhận biết được một số vật phản xạ âm tốt và vật phản xạ âm kém.
-       Kể tên một số ứng dụng liên quan tới sự phản xạ âm.
  2.Kyõ naêng:  
- Giải thích được một số trường hợp nghe thấy tiếng vang là do tai nghe được âm phản xạ tách biệt hẳn với âm phát ra trực tiếp
     3.Thaùi ñoä:
      - Nghieâm tuùc trong hoïc taäp, coù yù thöùc vaän duïng kieán thöùc vaøo thöïc teá.
        - Có ý thức bảo vệ môi trường
II.CHUẨN BỊ:    1.Giaùo vieân:
-       Tranh vẽ to hình 14.1, 14.4
   2. Nhoùm hoïc sinh: Xem trước nội dung bài ở nhà
III.CÁC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHỦ YẾU:
NOÄI DUNG
HOẠT ĐỘNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra –toå chöùc tình huoáng hoïc taäp  05. phuùt
 
Kieåm tra:
  - Moâi tröôøng naøo truyeàn ñöôïc aâm, moâi tröôøng naøo truyeàn aâm toát nhaát ?
- Chöõa baøi taäp 13.1 vaø 13.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gọi HS khác nhận xét
Gv chốt lại  và đánh giá
 Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp:
Tại sao trong phòng kín, ta thường nghe thấy âm to hơn so với khi ta nghe chính âm đó ở ngoài trời?
 
Gv đặt vấn đề vào bai mới. 
 
 
- HS 1 traû lôøi: AÂm coù theå truyeàn qua nhöõng moâi tröôøng nhö raén, loûng , khí vaø khoâng theå truyeàn qua chaân khoâng.
- Môi trường rắn truyền âm tốt nhất
 
13.1:  A .Khoaûng chaân khoâng
13.2: Tieán không g ñoäng chaân ngöôøi ñi ñaõ truyeàn qua ñaát treân bôø , roài qua nöôùc vaø ñeán tai caù neân caù bôi traùnh ra choã khaùc.
HS nhận xét
Hs lắng nghe  
 
Hs nêu suy nghĩ của mình
- Khi nói to trong phòng kín tai ta nghe âm phát ra và âm dội lại từ tường đến tai ta nên ta nghe âm to. Còn ngoài trời thì không nghe được dội lại nên không nghe được âm to
-  Ghi vaøo vôû baøi môùi
Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu aâm phaûn xa ïvaø tieáng vang     .15. phuùt       


I. AÂm phaûn xaï – Tieáng vang.
 
 
- AÂm doäi laïi khi gaëp moät vaät chaén goäi laø aâm phaûn xaï
 
- Âm phát ra từ nguồn âm lan truyền trong không khí đến gặp vật chắn bị phản xạ trở lại truyền đến tai người nghe. Âm phản xạ lại đến tai người nghe được gọi là tiếng vang.
- Tiếng vang chỉ nghe thấy khi âm phản xạ cách âm phát ra từ nguồn âm một khoảng thời gian ít nhất là 1/15 giây.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yeâu caàu:
-       Ñoïc thoâng tin töø SGK
-       Gv treo bảng phụ hìng 14.1 SGK/40 hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi sau:
 
+ Âm phản xạ là gì? ( Hs trung bình)
 
+ Em ñaõ nghe thaáy tieáng voïng laïi lôøi noùi cuûa mình ôû ñaâu ?
  + Trong nhaø cuûa mình em coù nghe roõ tieáng vang khoâng ?
+ Khi naøo coù tiếng vang ?
 
 
 
 
Em hãy giải thích tại sao khi ở trong hang động lớn, nếu nói to thì ta nghe được tiếng vang?
 
 
GV thoâng baùo : Âm phát ra từ nguồn âm lan truyền trong không khí đến gặp vật chắn bị phản xạ trở lại truyền đến tai người nghe. Âm bị phản xạ trở lại đến tai nghe được gọi là tiếng vang.
 
- Vaäy aâm phaûn xaï vaø tieáng vang coù gì gioáng vaø khaùc nhau ?
 
Gv giới thiệu 3 trường hợp của âm phản xạ:
- Âm phản xạ không đến tai người nghe hoặc không có âm phản xạ. Lúc này ta chỉ nghe thấy âm phát ra
- Âm phản xạ đến tai người nghe cùng một lúc với âm phát ra lúc đó ta nghe thấy âm phát ra to hơn
- Âm phản xạ đến tai người nghe chậm hơn nhiều so với âm phát ra. Lúc đó ta nghe được tiếng vang
Yeâu caàu:
-       HS laàn löôït ñoïc C1,C2,C3 vaø traû lôøi .
 
 
 
 
HS laøm theo yeâu caàu GV
-       Ñoïc thoâng tin SGk.
-       Caù nhaân nghieân cöùu nội dung và hình 14.1 SGK tr.40 vaø traû lôøi caâu hoûi cuûa GV
+Âm dội lại khi gặp một mặt chắn là âm phản xạ.
+ Trong hang động lớn
 
+ Có
 
+ Coùù tieáng vang khi aâm doäi laïi ñeán tai chaäm hôn aâm truyeàn tröïc tieáp ñeán tai moät khoaûng thôøi gian  ít nhaát la
ø 1/15s.
Âm phát ra truyền đến vách đá bị phản xạ và truyền trở lại tai ta. Vì khoảng cách giữa ta và vách đá lớn, nên thời gian từ lúc phát ra đến khi nghe được âm phản xạ lớn hơn 1/15 s. Vì thế ta nghe được tiếng vang             
- HS ghi vôû 
HS lắng nghe
 
- Gioáng nhau: Ñeàu laø aâm phaûn xaï.
- Khaùc nhau:Tieáng vang laø aâm phaûn xaï nghe töø khoaûng caùch aâm phaùt ra ít nhaát khoaûng 1/15s.
 
 
 
HS lắng nghe
 
 
 
 
- HS laàn löôït traû lôøi:
C1: Nghe thaáy ôû gieáng, ngoõ heïp daøi, phoøng roäng thöôøng coù tieáng vang khi coù aâm phaùt ra.Vì ta phaân bieät ñöôïc aâm phaùt ra tröïc tieáp vaø aâm phaûn xaï.
C2: Trong phoøng kín khoaûng caùch nhoû, thôøi gian aâm phaùt ra nghe ñöôïc caùch aâm doäi laïi nhoû hôn 1/15s neân aâm phaùt ra truøng vôùi aâm phaûn xaï-aâm to.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yêu cầu các em khẳng định lại  câu trả lời của bạn ở đầu bài
 
-       Töø ñoù ruùt ra keát luaän.
-       Gọi HS khác nhận xét
-       GV chốt lại
Ngoaøi trôøi aâm phaùt ra khoâng gaëp chöôùng ngaïi vaät neân khoâng phaûn xaï laïi,tai chæ nghe aâm phaùt ra – aâm nhoû hôn.
 
HS nhận xét câu trả lời của bạn ở đầu bài
C3: Phoøng to, aâm phaûn xaï ñeán tai em sau aâm phaùt ra – nghe thaáy tieáng
vang.
-Phoøng nhoû, aâm phaûn xaï vaø aâm phaùt ra hoøa cuøng vôùi nhau – khoâng nghe thaáy tieáng vang.
a.Phoøng naøo cuõng coù aâm phaûn xaï.
b. S = v.t
Aâm truyeàn trong khoâng khí:
v = 340m/s
S = 340m/s . 1/15s = 22,6m 
Cá nhân HS hoàn thành kết luận 
Hs nhận xét Hs ghi vôû
Hoaït ñoäng 3: Tìm hiểu vật phản xaï aâm toát vaø vaät phaûn xaï aâm keùm  12 phuùt       
II- Vaät phaûn xaï aâm toát vaø vaät phaûn xaï aâm keùm.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nhöõng vaät cöùng coù beà maët nhaün thì phaûn xaï aâm toát ( haáp thuï aâm keùm ) .
Vd: Mặt gương nhẵn, tấm kim loại, …
- Nhöõng vaät meàm, xoáp coù beà maët goà gheà thì phaûn xaï aâm keùm
Vd: Miếng xốp, tường sần sùi, cây xanh,. ..
Yeâu caàu:
-       Ñoïc muïc II SGK tr 41.

GV thoâng baùo keát quaû thí nghieäm.
 
 
Qua hình veõ em thaáy aâm truyeàn nhö theá naøo ?ä
 
 
 
- Vaät nhö theá naøo laø phaûn xaï aâm toát ? Vaät nhö theá naøo phaûn xaï aâm keùm ? cho ví dụ?(HS trung bình)
 
 
 
 
- HS ñoïc baøi, ghi baøi
 
 
 
 
 
 
 
- Aâm truyeàn ñeán vaät chaén roài phaûn xaï ñeán tai. Göông phaûn xaï aâm toát, bìa phaûn xaï aâm keùm.
 
 
- Nhöõng vaät cöùng coù beà maët nhaün thì phaûn xaï aâm toát ( haáp thuï aâm keùm ) .
  - Nhöõng vaät meàm, xoáp coù beà maët goà gheà thì phaûn xaï aâm keùm
 
 
-HS nhắc lại và ghi vôû
 
C4: Phaûn xaï aâm toát: maët göông, maët ñaù hoa, taám kim loaïi, töôøng gaïch.


 
 
 
Gọi 2, 3 HS nhắc lại và ghi vở
Yeâu caàu:
-       Ñoïc caâu  C4.
    -   Traû lôøi caâu C4.
 
 
Em hãy tìm môt ứng dụng liên quan đến phản xạ âm?( Hs giỏi)
 
 
Gọi  HS  khác nhận xét
* Tích hợp bảo vệ môi trường:
Ở các rạp hát để làm giảm tiếng vang ta cần thiết kế như thế nào?
Phaûn xaï aâm keùm : mieáng xoáp, aùo len, gheá ñeäm muùt, cao su xoáp.
Đại diện nhóm trình bày :
-Trong các phòng hòa nhạc, phòng ghi âm người ta thường dùng tường sần sùi và treo rèm nhung để làm giảm âm phản xạ
-Người ta thường sử dụng sự phản xạ của âm để xác định độ sâu của biển
Hs nhận xét
 
Cá nhân HS trả lời:
Có biện pháp tạo ra độ vọng thích  hợp để tăng cướng âm. Âm nghe không rõ gây cảm giác khó chịu.
Hoaït ñoäng 4: Vaän duïng  - Cuûng coá    10 phuùt
III- Vaän duïng
 
 
 
 
  C7: s = v.t =                1500m/s.0,5s
            = 750m
 
 
Vaän duïng 
-Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc vaø traû lôøi caâu  C5:
 
 
 
 
Yeâu caàu:
  - Ñoïc  caâu C6
  - Quan saùt böùc tranh hình 14.3. Em thaáy tay khum coù taùc duïng gì ?
GV höôùng daãn HS traû lôøi C7

 
 
 
 
                    Hình 14.4
Yeâu  caàu HS noùi roõ “t” laø thôøi gian aâm ñi nhö theá naøo ? Töø ñoù ruùt ra aâm ñi töø maët nöôùc xuoáng ñaùy bieån chæ coù 0,5s.
Yeâu caàu:
-       Ñoïc  caâu C8
Caù nhaân HS suy nghó traû lôøi
    C5 :Laøm töôøng saàn suøi, treo maøng nhung ñeå haáp thuï aâm toát hôn neân giaûm tieáng vang aâm nghe ñöôïc roõ hôn.
-       HS ñoïc C6
   C6: Höôùng  aâm phaûn xạ töø tay ñeán tai neân nghe  roõ hôn.
 
 
- HS ghi vôû
s = v.t = 1500m/s.0,5s
                    = 750m
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C8: a,b,d
- Ví duï:Troàng caây xanh xung quanh beänh vieän ñeå aâm truyeàn ñeán gaëp laù caây bò phaûn xaï ra nhieàu höôùng neân aâm truyeàn ñeán beänh vieän giaûm ñi.
 


 
Giaûi thích taïi sao choïn hieän töôïng ñoù ?
 
 * Cuûng coá :
Bảng phụ bài tập 14.1, 14.2/SBT/32
Câu 1: (bài 14.1 SBT/32)
Tai ta nghe được tiếng vang khi nào?
Khi âm phát ra đến  tai sau âm phản xạ
Khi âm phát ra đến tai gần như cùng một lúc với âm phản xạ
Khi âm phát ra đến tai trước âm phản xạ
Cả 3 trường
Câu 2: (bài 14.2 SBT/32)
Vật nào dưới đây phản xạ âm tốt?
A . Miếng xốp       B. Tấm gỗ                C.Mặt gương
Gọi HS khác nhận xét
Yeâu caàu:
-       Ñoïc “Coù theå em chöa bieát”
-       Traû lôøi caâu hoûi sau:
- ÔÛ chöông tröôùc ta bieát muoán nhìn thaáy moät vaät thì aùnh saùnh töø vaät ñoù phaûi truyeàn vaøo maét. Vaäy taïi sao trong hang saâu, ban ñeâm dôi vaãn bay ñöôïc maø khoâng bò ñaâm vaøo töôøng ñaù ?
 
 
HS laàn löôït traû lôøi
14.1.  C
 
 
 
 
 
14.2. C
 
 
HS nhận xét
HS ñoïc muïc “Coù theå em chöa bieát”
 
- Dôi vaø caù heo phaùt ra sieâu aâm, neáu gaëp vaät caûn aâm phaûn xaï laïi neân caù heo vaø dôi traùnh ñöôïc chöôùng ngaïi vaät.
Hoaït ñoäng 5:  Daën doø      03 phuùt
       - Veà nhaø hoïc baøi keát hôïp vôû ghi vaø SGK.
       - Laøm caùc baøi taäp 14.3, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.11, 14.12 SBT.(tr.32, 33)
       - Chuaån bò baøi môùi: “Choáng oâ nhieãm tieáng oàn”.
                + Tìm hieåu caùch nhaän bieát oâ nhieãm tieáng  oàn vaø bieän phaùp phoøng traùnh.
               + Tìm thêm ví dụ về sự ô nhiễm tiếng ồn nơi em sinh sống
 

PHUÏ TRANG         
THOÂNG TIN THAM KHAÛO

 
 
 
 
 
Dôi phaùt ra sieâu aâm, khi gaëp con moài thì aâm phaûn xaï laïi . Dôi seõ tính toaùn thôøi gian töø luùc phaùt ra aâm ñeán luùc nhaän aâm ñeå xaùc ñònh vò trí con moài . Ngoøai ra dôi coøn bieát ñöôïc neáu tai traùi nhaän aâm phaûn xaï tröôùc tai phaûi thì con moài ñang chuyeån ñoäng sang traùi . Nhôø vaäy dôi coøn nhaän ra höôùng di chuyeån cuûa con moài .
Moät soá ñoäng vaät khaùc nhö caù heo, caù voi, choù bieån cuõng coù cô quan ñònh vò baèng sieâu aâm .
GIAÛI BAØI TAÄP SBT :
14.1 : C 14.2 : C
14.3 :  noùi chuyeän vôùi nhau ôû gaàn maët ao, tieáng noùi nghe raát roõ  vì ôû ñoù ta nghe ñöôïc caû aâm phaùt ra tröïc tieáp vaø aâm phaûn xaï laïi töø maët nöùôc.
 14.4: Do ôû hình 1 aâm phaûn xaï qua maët nöôùc, maët beå, thaønh beå roài môùi ñeán tai ta - > neân nghe ñöôïc tieáng vang . Coøn ôû hình 2 aâm phaûn xaï töø maët nöôùc , maët thaønh beå moät phaàn khoâng ñeán tai, moät phaàn döôøng nhö ñeán tai cuøng moät luùc vôùi aâm phaùt ra neân ta khoâng nghe thaáy tieáng vang.

14.5: Töø moâ taû beà maët cuûa vaät phaûn xaï aâm toát: nhaüng, phaúng, cöùng
         Töø moâ taû beà maët cuûa vaät phaûn xaï aâm keùm : meàm, maáp moâ, xoáp , goà gheà
14.6: ÖÙng duïng cuûa phaûn xaï aâm : Töôøng voïng aâm ôû Thieân Ñaøn, Baéc Kinh, chuïp sieâu aâm …
14.7.  D. Vật phản xạ âm kém là những vật mềm không nhẳn
14.9.  Khoảng cách người đứng cách xa núi là: s= vt = 340*1/15=22.7 ( m)
14.10. D. vải, nhung, dạ
 
 
 

Nguồn:Tuấn Dương Văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tiet 16
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngTiet_16.doc[0.17 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
cewz0q
Danh mục
giáo án điện tử
Ngày đăng
2018-04-02 21:03:36
Loại file
doc
Dung lượng
0.17 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
2
giáo án điện tử Tiet 16

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Tiết 16 - tiết 72
  Ngữ văn
  Tiết 16 - tiết 72

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2011

  Xem: 0

 • tuan 16 - li 6 - tiet 16
  Giáo án khác
  tuan 16 - li 6 - tiet 16

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/12/2015

  Xem: 0

 • TUẦN 16 - LS9 - TIẾT 16
  Lịch sử 7
  TUẦN 16 - LS9 - TIẾT 16

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/12/2012

  Xem: 0

 • Tuần 16 - Tiết 16 - Lý 7
  Giáo án khác
  Tuần 16 - Tiết 16 - Lý 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/12/2015

  Xem: 0

 • Tuần 16 - Tiết 16 - Lý 7
  Giáo án khác
  Tuần 16 - Tiết 16 - Lý 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/1/2018

  Xem: 0

 • Địa 8/tuần 16/tiết 16
  Địa lý
  Địa 8/tuần 16/tiết 16

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2013

  Xem: 0

 • TUẦN 16 LS9 TIẾT 16
  Giáo án khác
  TUẦN 16 LS9 TIẾT 16

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/1/2016

  Xem: 0

 • Tuần 16 - lí 8 - tiết 16
  Giáo án khác
  Tuần 16 - lí 8 - tiết 16

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/12/2015

  Xem: 0

 • tuan 16 tiet 16 mt6
  Giáo án khác
  tuan 16 tiet 16 mt6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/1/2016

  Xem: 0

 • Tuần 16 - Tiết 16 - Lí 8
  Giáo án khác
  Tuần 16 - Tiết 16 - Lí 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/3/2018

  Xem: 0

Xem thêm giáo án

giáo án MỚI NHẤT

giáo án XEM NHIỀU