Tiet 16

giáo án
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
cewz0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Ngày đăng
4/2/2018 9:03:36 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.17 M
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Tuần : 16 NS Tiết : 16 14: PHẢN XẠ ÂM- TIẾNG VANG I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Nêu được tiếng vang là một biểu hiện của âm phản xạ biết được một số vật phản xạ âm tốt và vật phản xạ âm kém. tên một số ứng,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tiet 16, Giáo Án , Giáo án điện tử Tiet 16, doc, 1 trang, 0.17 M, chia sẽ bởi Tuấn Dương Văn đã có 0 download

 
LINK DOWNLOAD

Tiet-16.doc[0.17 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tuần : 16 NS
Tiết : 16
14: PHẢN XẠ ÂM- TIẾNG VANG
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
Nêu được tiếng vang là một biểu hiện của âm phản xạ
iết được một số vật phản xạ âm tốt và vật phản xạ âm kém.
tên một số ứng dụng liên quan tới sự phản xạ âm.
2.Kỹ năng:
- Giải thích được một số trường hợp nghe thấy tiếng vang là do tai nghe được âm phản xạ tách biệt hẳn với âm phát ra trực tiếp
3.Thái độ:
- Nghiêm túc trong học tập, có ý thức vận dụng kiến thức vào thực tế.
- ý thức bảo vệ môi trường
II.BỊ:
1.Giáo viên:
Tranh to hình 14.1, 14.4
2. Nhóm học sinh: Xem nội dung bài ở nhà
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC YẾU:
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Hoạt động 1: Kiểm tra –tổ chức tình huống học tập( 05. phút


(Kiểm tra:
- Môi trường nào truyền được âm, môi trường nào truyền âm tốt nhất ?
- Chữa bài tập 13.1 và 13.2
HS khác nhận xét
Gv chốt lại và đánh giá
( Tổ chức tình huống học tập:
sao trong phòng kín, ta thường nghe thấy âm to hơn so với khi ta nghe chính âm đó ở ngoài trời?
Gv đặt vấn đề vào bai mới.

- HS 1 trả lời: Âm có thể truyền qua những môi trường như rắn, lỏng , khí và không thể truyền qua chân không.
- trường rắn truyền âm tốt nhất
13.1: A .Khoảng chân không
13.2: Tiến không g động chân người đi đã truyền qua đất trên bờ , rồi qua nước và đến tai cá nên cá bơi tránh ra chỗ khác.
HS xét
Hs nghe
Hs nêu suy nghĩ của mình
- Khi nói to trong phòng kín tai ta nghe âm phát ra và âm dội lại từ tường đến tai ta nên ta nghe âm to. Còn ngoài trời thì không nghe được dội lại nên không nghe được âm to
- Ghi vào vở bài mới

Hoạt động 2: Tìm hiểu âm phản xa ïvà tiếng vang ( .15. phút

I. Âm phản xạ – Tiếng vang.
- Âm dội lại khi gặp một vật chắn gội là âm phản xạ
- Âm phát ra từ nguồn âm lan truyền trong không khí đến gặp vật chắn bị phản xạ trở lại truyền đến tai người nghe. Âm phản xạ lại đến tai người nghe được gọi là tiếng vang.
- Tiếng vang chỉ nghe thấy khi âm phản xạ cách âm phát ra từ nguồn âm một khoảng thời gian ít nhất là 1/15 giây.
Yêu cầu:
Đọc thông tin từ SGK
Gv treo phụ hìng 14.1 SGK/40 hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi sau:

+ Âm phản xạ là gì? ( Hs trung bình)
+ Em đã nghe thấy tiếng vọng lại lời nói của mình ở đâu ?
+ Trong nhà của mình em có nghe rõ tiếng vang không ?
+ Khi nào có vang ?
Em hãy giải thích tại sao khi ở trong hang động lớn, nếu nói to thì ta nghe được tiếng vang?
GV thông báo : Âm phát ra từ nguồn âm lan truyền trong không khí đến gặp vật chắn bị phản xạ trở lại truyền đến tai người nghe. Âm bị phản xạ trở lại đến tai nghe được gọi là tiếng vang.
- Vậy âm phản xạ và tiếng vang có gì giống và khác nhau ?
Gv thiệu 3 trường hợp của âm phản xạ:
- Âm phản xạ không đến tai người nghe hoặc không có âm phản xạ. Lúc này ta chỉ nghe thấy âm phát ra
- Âm phản xạ đến tai người nghe cùng một lúc với âm phát ra lúc đó ta nghe thấy âm phát ra to hơn
- Âm phản xạ đến tai người nghe chậm hơn nhiều so với âm phát ra. Lúc đó ta nghe được tiếng vang
Yêu cầu:
HS lần lượt đọc C1,C2,C3 và trả lời .
Yêu cầu các em khẳng định lại câu trả lời của bạn ở đầu bài
Từ đó rút ra kết luận.
HS khác nhận xét
GV lại
HS làm

 


Tuần : 16                           NS  

Tiết : 16

Bài 14: PHẢN XẠ ÂM- TIẾNG VANG

 

I.MUÏC TIEÂU:

   1.Kieán thöùc:

-       Nêu được tiếng vang là một biểu hiện của âm phản xạ

-       Nhận biết được một số vật phản xạ âm tốt và vật phản xạ âm kém.

-       Kể tên một số ứng dụng liên quan tới sự phản xạ âm.

  2.Kyõ naêng:  

- Giải thích được một số trường hợp nghe thấy tiếng vang là do tai nghe được âm phản xạ tách biệt hẳn với âm phát ra trực tiếp

     3.Thaùi ñoä:

      - Nghieâm tuùc trong hoïc taäp, coù yù thöùc vaän duïng kieán thöùc vaøo thöïc teá.

        - Có ý thức bảo vệ môi trường

II.CHUẨN BỊ:

   1.Giaùo vieân:

-       Tranh vẽ to hình 14.1, 14.4

   2. Nhoùm hoïc sinh: Xem trước nội dung bài ở nhà

III.CÁC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHỦ YẾU:

NOÄI DUNG

HOẠT ĐỘNG CUÛA GIAÙO VIEÂN

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra –toå chöùc tình huoáng hoïc taäp  05. phuùt

 

Kieåm tra:

  - Moâi tröôøng naøo truyeàn ñöôïc aâm, moâi tröôøng naøo truyeàn aâm toát nhaát ?

- Chöõa baøi taäp 13.1 vaø 13.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gọi HS khác nhận xét

Gv chốt lại  và đánh giá

Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp:

Tại sao trong phòng kín, ta thường nghe thấy âm to hơn so với khi ta nghe chính âm đó ở ngoài trời?

 

Gv đặt vấn đề vào bai mới. 

 

 

- HS 1 traû lôøi: AÂm coù theå truyeàn qua nhöõng moâi tröôøng nhö raén, loûng , khí vaø khoâng theå truyeàn qua chaân khoâng.

- Môi trường rắn truyền âm tốt nhất

 

13.1:  A .Khoaûng chaân khoâng

13.2: Tieán không g ñoäng chaân ngöôøi ñi ñaõ truyeàn qua ñaát treân bôø , roài qua nöôùc vaø ñeán tai caù neân caù bôi traùnh ra choã khaùc.

HS nhận xét

Hs lắng nghe  

 

Hs nêu suy nghĩ của mình

- Khi nói to trong phòng kín tai ta nghe âm phát ra và âm dội lại từ tường đến tai ta nên ta nghe âm to. Còn ngoài trời thì không nghe được dội lại nên không nghe được âm to

-  Ghi vaøo vôû baøi môùi

Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu aâm phaûn xa ïvaø tieáng vang    .15. phuùt       


I. AÂm phaûn xaï – Tieáng vang.

 

 

- AÂm doäi laïi khi gaëp moät vaät chaén goäi laø aâm phaûn xaï

 

- Âm phát ra từ nguồn âm lan truyền trong không khí đến gặp vật chắn bị phản xạ trở lại truyền đến tai người nghe. Âm phản xạ lại đến tai người nghe được gọi là tiếng vang.

- Tiếng vang chỉ nghe thấy khi âm phản xạ cách âm phát ra từ nguồn âm một khoảng thời gian ít nhất là 1/15 giây.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeâu caàu:

-       Ñoïc thoâng tin töø SGK

-       Gv treo bảng phụ hìng 14.1 SGK/40 hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi sau:

 

+ Âm phản xạ là gì? ( Hs trung bình)

 

+ Em ñaõ nghe thaáy tieáng voïng laïi lôøi noùi cuûa mình ôû ñaâu ?

  + Trong nhaø cuûa mình em coù nghe roõ tieáng vang khoâng ?

+ Khi naøo coù tiếng vang ?

 

 

 

 

Em hãy giải thích tại sao khi ở trong hang động lớn, nếu nói to thì ta nghe được tiếng vang?

 

 

GV thoâng baùo : Âm phát ra từ nguồn âm lan truyền trong không khí đến gặp vật chắn bị phản xạ trở lại truyền đến tai người nghe. Âm bị phản xạ trở lại đến tai nghe được gọi là tiếng vang.

 

- Vaäy aâm phaûn xaï vaø tieáng vang coù gì gioáng vaø khaùc nhau ?

 

Gv giới thiệu 3 trường hợp của âm phản xạ:

- Âm phản xạ không đến tai người nghe hoặc không có âm phản xạ. Lúc này ta chỉ nghe thấy âm phát ra

- Âm phản xạ đến tai người nghe cùng một lúc với âm phát ra lúc đó ta nghe thấy âm phát ra to hơn

- Âm phản xạ đến tai người nghe chậm hơn nhiều so với âm phát ra. Lúc đó ta nghe được tiếng vang

Yeâu caàu:

-       HS laàn löôït ñoïc C1,C2,C3 vaø traû lôøi .

 

 

 

 

HS laøm theo yeâu caàu GV

-       Ñoïc thoâng tin SGk.

-       Caù nhaân nghieân cöùu nội dung và hình 14.1 SGK tr.40 vaø traû lôøi caâu hoûi cuûa GV

+Âm dội lại khi gặp một mặt chắn là âm phản xạ.

+ Trong hang động lớn

 

+ Có

 

+ Coùù tieáng vang khi aâm doäi laïi ñeán tai chaäm hôn aâm truyeàn tröïc tieáp ñeán tai moät khoaûng thôøi gian  ít nhaát la

ø 1/15s.

Âm phát ra truyền đến vách đá bị phản xạ và truyền trở lại tai ta. Vì khoảng cách giữa ta và vách đá lớn, nên thời gian từ lúc phát ra đến khi nghe được âm phản xạ lớn hơn 1/15 s. Vì thế ta nghe được tiếng vang             

- HS ghi vôû 

HS lắng nghe

 

- Gioáng nhau: Ñeàu laø aâm phaûn xaï.

- Khaùc nhau:Tieáng vang laø aâm phaûn xaï nghe töø khoaûng caùch aâm phaùt ra ít nhaát khoaûng 1/15s.

 

 

 

HS lắng nghe

 

 

 

 

- HS laàn löôït traû lôøi:

C1: Nghe thaáy ôû gieáng, ngoõ heïp daøi, phoøng roäng thöôøng coù tieáng vang khi coù aâm phaùt ra.Vì ta phaân bieät ñöôïc aâm phaùt ra tröïc tieáp vaø aâm phaûn xaï.

C2: Trong phoøng kín khoaûng caùch nhoû, thôøi gian aâm phaùt ra nghe ñöôïc caùch aâm doäi laïi nhoû hôn 1/15s neân aâm phaùt ra truøng vôùi aâm phaûn xaï-aâm to.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yêu cầu các em khẳng định lại  câu trả lời của bạn ở đầu bài

 

-       Töø ñoù ruùt ra keát luaän.

-       Gọi HS khác nhận xét

-       GV chốt lại

Ngoaøi trôøi aâm phaùt ra khoâng gaëp chöôùng ngaïi vaät neân khoâng phaûn xaï laïi,tai chæ nghe aâm phaùt ra – aâm nhoû hôn.

 

HS nhận xét câu trả lời của bạn ở đầu bài

C3: Phoøng to, aâm phaûn xaï ñeán tai em sau aâm phaùt ra – nghe thaáy tieáng

vang.

-Phoøng nhoû, aâm phaûn xaï vaø aâm phaùt ra hoøa cuøng vôùi nhau – khoâng nghe thaáy tieáng vang.

a.Phoøng naøo cuõng coù aâm phaûn xaï.

b. S = v.t

Aâm truyeàn trong khoâng khí:

v = 340m/s

S = 340m/s . 1/15s = 22,6m 

Cá nhân HS hoàn thành kết luận 

Hs nhận xét Hs ghi vôû

Hoaït ñoäng 3: Tìm hiu vt phn xaï aâm toát vaø vaät phaûn xaï aâm keùm 12 phuùt       

II- Vaät phaûn xaï aâm toát vaø vaät phaûn xaï aâm keùm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhöõng vaät cöùng coù beà maët nhaün thì phaûn xaï aâm toát ( haáp thuï aâm keùm ) .

Vd: Mặt gương nhẵn, tấm kim loại, …

- Nhöõng vaät meàm, xoáp coù beà maët goà gheà thì phaûn xaï aâm keùm

Vd: Miếng xốp, tường sần sùi, cây xanh,. ..

Yeâu caàu:

-       Ñoïc muïc II SGK tr 41.

GV thoâng baùo keát quaû thí nghieäm.

 

 

Qua hình veõ em thaáy aâm truyeàn nhö theá naøo ?ä

 

 

 

- Vaät nhö theá naøo laø phaûn xaï aâm toát ? Vaät nhö theá naøo phaûn xaï aâm keùm ? cho ví dụ?(HS trung bình)

 

 

 

 

- HS ñoïc baøi, ghi baøi

 

 

 

 

 

 

 

- Aâm truyeàn ñeán vaät chaén roài phaûn xaï ñeán tai. Göông phaûn xaï aâm toát, bìa phaûn xaï aâm keùm.

 

 

- Nhöõng vaät cöùng coù beà maët nhaün thì phaûn xaï aâm toát ( haáp thuï aâm keùm ) .

  - Nhöõng vaät meàm, xoáp coù beà maët goà gheà thì phaûn xaï aâm keùm

 

 

-HS nhắc lại và ghi vôû

 

C4: Phaûn xaï aâm toát: maët göông, maët ñaù hoa, taám kim loaïi, töôøng gaïch.


 

 

 

Gọi 2, 3 HS nhắc lại và ghi vở

Yeâu caàu:

-       Ñoïc caâu  C4.

    -   Traû lôøi caâu C4.

 

 

Em hãy tìm môt ứng dụng liên quan đến phản xạ âm?( Hs giỏi)

 

 

Gọi  HS  khác nhận xét

* Tích hợp bảo vệ môi trường:

Ở các rạp hát để làm giảm tiếng vang ta cần thiết kế như thế nào?

Phaûn xaï aâm keùm : mieáng xoáp, aùo len, gheá ñeäm muùt, cao su xoáp.

Đại diện nhóm trình bày :

-Trong các phòng hòa nhạc, phòng ghi âm người ta thường dùng tường sần sùi và treo rèm nhung để làm giảm âm phản xạ

-Người ta thường sử dụng sự phản xạ của âm để xác định độ sâu của biển

Hs nhận xét

 

Cá nhân HS trả lời:

Có biện pháp tạo ra độ vọng thích  hợp để tăng cướng âm. Âm nghe không rõ gây cảm giác khó chịu.

Hoaït ñoäng 4: Vaän duïng  - Cuûng coá   10 phuùt

III- Vaän duïng

 

 

 

 

  C7: s = v.t =                1500m/s.0,5s

            = 750m

 

 

Vaän duïng 

-Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc vaø traû lôøi caâu  C5:

 

 

 

 

Yeâu caàu:

  - Ñoïc  caâu C6

  - Quan saùt böùc tranh hình 14.3. Em thaáy tay khum coù taùc duïng gì ?

GV höôùng daãn HS traû lôøi C7

 

 

 

 

                    Hình 14.4

Yeâu  caàu HS noùi roõ “t” laø thôøi gian aâm ñi nhö theá naøo ? Töø ñoù ruùt ra aâm ñi töø maët nöôùc xuoáng ñaùy bieån chæ coù 0,5s.

Yeâu caàu:

-       Ñoïc  caâu C8

Caù nhaân HS suy nghó traû lôøi

    C5 :Laøm töôøng saàn suøi, treo maøng nhung ñeå haáp thuï aâm toát hôn neân giaûm tieáng vang aâm nghe ñöôïc roõ hôn.

-       HS ñoïc C6

   C6: Höôùng  aâm phaûn x töø tay ñeán tai neân nghe  roõ hôn.

 

 

- HS ghi vôû

s = v.t = 1500m/s.0,5s

                    = 750m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C8: a,b,d

- Ví duï:Troàng caây xanh xung quanh beänh vieän ñeå aâm truyeàn ñeán gaëp laù caây bò phaûn xaï ra nhieàu höôùng neân aâm truyeàn ñeán beänh vieän giaûm ñi.

 


 

Giaûi thích taïi sao choïn hieän töôïng ñoù ?

 

 * Cuûng coá :

Bảng phụ bài tập 14.1, 14.2/SBT/32

Câu 1: (bài 14.1 SBT/32)

Tai ta nghe được tiếng vang khi nào?

  1. Khi âm phát ra đến  tai sau âm phản xạ
  2. Khi âm phát ra đến tai gần như cùng một lúc với âm phản xạ
  3. Khi âm phát ra đến tai trước âm phản xạ
  4. Cả 3 trường

Câu 2: (bài 14.2 SBT/32)

Vật nào dưới đây phản xạ âm tốt?

A . Miếng xốp       B. Tấm gỗ                C.Mặt gương

Gọi HS khác nhận xét

Yeâu caàu:

-       Ñoïc “Coù theå em chöa bieát

-       Traû lôøi caâu hoûi sau:

- ÔÛ chöông tröôùc ta bieát muoán nhìn thaáy moät vaät thì aùnh saùnh töø vaät ñoù phaûi truyeàn vaøo maét. Vaäy taïi sao trong hang saâu, ban ñeâm dôi vaãn bay ñöôïc maø khoâng bò ñaâm vaøo töôøng ñaù ?

 

 

HS laàn löôït traû lôøi

14.1.  C

 

 

 

 

 

14.2. C

 

 

HS nhận xét

HS ñoïc muïc “Coù theå em chöa bieát

 

- Dôi vaø caù heo phaùt ra sieâu aâm, neáu gaëp vaät caûn aâm phaûn xaï laïi neân caù heo vaø dôi traùnh ñöôïc chöôùng ngaïi vaät.

Hoaït ñoäng 5:  Daën doø     03 phuùt

       - Veà nhaø hoïc baøi keát hôïp vôû ghi vaø SGK.

       - Laøm caùc baøi taäp 14.3, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.11, 14.12 SBT.(tr.32, 33)

       - Chuaån bò baøi môùi: “Choáng oâ nhieãm tieáng oàn”.

                + Tìm hieåu caùch nhaän bieát nhieãm tieáng  oàn vaø bieän phaùp phoøng traùnh.

               + Tìm thêm ví dụ về sự ô nhiễm tiếng ồn nơi em sinh sống

 

PHUÏ TRANG         

THOÂNG TIN THAM KHAÛO

 

 

 

 

 

Dôi phaùt ra sieâu aâm, khi gaëp con moài thì aâm phaûn xaï laïi . Dôi seõ tính toaùn thôøi gian töø luùc phaùt ra aâm ñeán luùc nhaän aâm ñeå xaùc ñònh vò trí con moài . Ngoøai ra dôi coøn bieát ñöôïc neáu tai traùi nhaän aâm phaûn xaï tröôùc tai phaûi thì con moài ñang chuyeån ñoäng sang traùi . Nhôø vaäy dôi coøn nhaän ra höôùng di chuyeån cuûa con moài .

Moät soá ñoäng vaät khaùc nhö caù heo, caù voi, choù bieån cuõng coù cô quan ñònh vò baèng sieâu aâm .

GIAÛI BAØI TAÄP SBT :

14.1 : C 14.2 : C

14.3 :  noùi chuyeän vôùi nhau ôû gaàn maët ao, tieáng noùi nghe raát roõ  vì ôû ñoù ta nghe ñöôïc caû aâm phaùt ra tröïc tieáp vaø aâm phaûn xaï laïi töø maët nöùôc.

 14.4: Do ôû hình 1 aâm phaûn xaï qua maët nöôùc, maët beå, thaønh beå roài môùi ñeán tai ta - > neân nghe ñöôïc tieáng vang . Coøn ôû hình 2 aâm phaûn xaï töø maët nöôùc , maët thaønh beå moät phaàn khoâng ñeán tai, moät phaàn döôøng nhö ñeán tai cuøng moät luùc vôùi aâm phaùt ra neân ta khoâng nghe thaáy tieáng vang.


14.5: Töø moâ taû beà maët cuûa vaät phaûn xaï aâm toát: nhaüng, phaúng, cöùng

         Töø moâ taû beà maët cuûa vaät phaûn xaï aâm keùm : meàm, maáp moâ, xoáp , goà gheà

14.6: ÖÙng duïng cuûa phaûn xaï aâm : Töôøng voïng aâm ôû Thieân Ñaøn, Baéc Kinh, chuïp sieâu aâm …

14.7.  D. Vật phản xạ âm kém là những vật mềm không nhẳn

14.9.  Khoảng cách người đứng cách xa núi là: s= vt = 340*1/15=22.7 ( m)

14.10. D. vải, nhung, dạ

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tiet 16
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN