Giáo Án Sinh Học 7:Tiết 17,18

giáo án điện tử Âm nhạc
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
23fvuq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2009-09-27 08:07:17
Loại file
doc
Dung lượng
0.62 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Trường THCS Nhơn Hậu Giáo viên: Trương Thế Thảo Ngaøy soaïn :22/09/2009 Tieát : 17 Baøi 17: MOÄT SOÁ GIUN ÑOÁT KHAÙCVAØ ÑAËC ÑIEÅM CHUNG CUÛA NGAØNH GIUN ÑOÁT. I/ MUÏC TIEÂU : 1.Kieán thöùc : + Chæ ra

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Trường THCS Nhơn Hậu                                                                                 Giáo viên: Trương Thế Thảo

Ngaøy soaïn :22/09/2009
Tieát : 17   
Baøi 17:   MOÄT SOÁ GIUN ÑOÁT KHAÙCVAØ
ÑAËC ÑIEÅM CHUNG CUÛA NGAØNH GIUN ÑOÁT.
 
I/ MUÏC TIEÂU : 
1.Kieán thöùc :
+ Chæ ra ñöôïc 1 soá ñaëc ñieåm cuûa caùc ñaïi dieän giun ñoát phuø hôïp vôùi loái soáng.
+ HS neâu ñöôïc ñaëc ñieåm chung cuûa ngaønh giun ñoát vaø vai troø cuûa giun ñoát.
 2.Kó naêng :
+ Reøn kó naêng quan saùt, so saùnh, toång hôïp kieán thöùc.
+ Kó naêng hoaït ñoäng caù nhaân, hoaït ñoäng nhoùm.
3. Thaùi ñoä : Giaùo duïc yù thöùc baûo veä ñoäng vaät. 
II / CHUAÅN BÒ :
1. Chuẩn bị của GV : Tranh 1 soá giun ñoát phoùng to nhö röôi, giun ñoû, roùm bieån.
2. Chuẩn bị của HS : Keõ baûng 1 vaø 2 vaøo vôû baøi taäp.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
1. Ổn ñònh toå chöùc :(1’)
                  Kieåm tra só soá lôùp hoïc, veä sinh, aùnh saùng phoøng hoïc.
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
* Câu hỏi: Trình bày cấu tạo ngoài và trong của giun đất?
* Trả lời:
- CÊu t¹o ngoµi:
+ C¬ thÓ dµi, thu«n hai ®Çu.
+ Ph©n ®èt, mçi ®èt cã vßng t¬ (chi bªn).
+ ChÊt nhÇy gióp da tr¬n.
+ Cã ®ai sinh dôc vµ lç sinh dôc.
- CÊu t¹o trong:
+ Cã khoang c¬ thÓ chÝnh thøc, chøa dÞch.
+ HÖ tiªu ho¸: ph©n ho¸ râ: lç miÖng  hÇu  thùc qu¶n  diÒu, d¹ dµy c¬  ruét tÞt  hËu m«n.
+ HÖ tuÇn hoµn: M¹ch l­ng, m¹ch bông, vßng hÇu (tim ®¬n gi¶n), tuÇn hoµn kÝn.
+ HÖ thÇn kinh: chuçi h¹ch thÇn kinh, d©y thÇn kinh.
3. Giảng bài mới:
 * Giới thiệu bài: (1’) Ngµnh giun ®èt chia 3 líp quan träng: Líp giun Ýt t¬ (Giun ®Êt, giun ®á), Líp giun nhiÒu t¬ (R­¬i, B«ng thïa, Räm), Líp ®Øa (®Øa, v¾t). Riªng ®Øa do thÝch nghi víi b¸n kÝ sinh nªn cã nhiÒu thay ®æi vÒ cÊu t¹o vµ lèi sèng: Tiªu gi¶m sîi t¬, ph¸t triÓn gi¸c b¸m, èng tiªu ho¸ ph¸t triÓn manh trµng chøa m¸u, nh­ng vÉn mang ®Çy ®ñ ®Æc ®iÓm chung cña giun ®èt.
 * Tieán trình baøi daïy:
 

Trường THCS Nhơn Hậu                                                                                 Giáo viên: Trương Thế Thảo

TG
Hoïat ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung
10’
Hoaït ñoäng 1 : Tìm hieåu moät soá giun ñoát thöôøng gaëp.
 
GV: cho HS quan saùt hình veõ: giun ñoû, ñæa, röôi, vaét, roùm bieån.

GV : yeâu caàu HS ñoïc  trong SGK P59  trao ñoåi nhoùm hoaøn thaønh baûng 1.
GV : Keõ saün baûng 1 ñeå HS chöõa baøi.
GV : goïi nhieàu nhoùm leân baûng chöõa baøi.
GV : ghi yù kieán boå sung cuûa töøng noäi dung ñeå HS tieän theo doõi.
GV : treo baûng chuaån kieán thöùc, HS theo doõi söûa sai  töï ruùt ra keát luaän. (Xem cuối giáo án)
HS : caù nhaân töï quan saùt tranh hình, ñoïc caùc  SGK  ghi nhôù kieán thöùc.

HS : trao ñoåi nhoùm  thoáng nhaát yù kieán   hoaøn thaønh noäi dung baûng 1.
Yeâu caàu :
+ Chæ ra ñöôïc loái soáng caùc ñaïi dieän giun ñoát.
 
+ 1 soá caáu taïo phuø hôïp vôùi loái soáng.
 
HS :ñaïi dieän 1-3 nhoùm trình baøy, nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung.
HS: töï ruùt ra keát luaän cuûa hoaït ñoäng. 
1/ Moät soá giun ñoát thöôøng gaëp:
+ Giun ñoát coù nhieàu loaøi: vaét, ñæa, roùm bieån, giun ñoû.
 
 
+ Soáng ôû caùc moâi tröôøng: ñaát aåm, nöôùc, laù caây.
 
 
+ Giun ñoát coù cô theå soáng töï do ñònh cö hau chui ruùc.
15’
Hoaït ñoäng 2 :  Ñaëc ñieåm chung cuûa ngaønh giun ñoát.
 
GV : cho HS quan saùt laïi tranh hình ñaïi dieän cuûa ngaønh giun ñoát vaø yeâu caàu:
+ Nghieân cöùu SGK P60 .
+ Trao ñoåi nhoùm hoaøn thaønh baûng 2.
GV: keõ saün baûng 2 ñeå cho HS chöõa baøi.
GV : chöõa nhanh baûng 2.(xem cuối giáo án)
GV: cho HS töï ruùt ra keát luaän veà nhöõng ñaëc ñieåm chung cuûa ngaønh giun ñoát.
GV: yeâu caàu HS nhaéc laïi keát luaän.
HS : caù nhaân töï thu thaäp  trong SGK P60 .
HS : trao ñoåi nhoùm thoáng nhaát caâu traû lôøi.
HS: ñaïi dieän nhoøm leân keát quaû  nhoùm khaùc boå sung.
 
HS: caùc nhoùm töï chöõa.
HS: töï ruùt ra keát luaän cuûa hoaït ñoäng.
 
HS: ñoïc laïi keát luaän ghi nhôù kieán thöùc.
2/ Ñaëc ñieåm chung:
- Cô theå phaân ñoát.
- Coù khoang cô theå chính thöùc
- Coù heä tuaàn hoøan, maùu thöôøng ñoû.
- Di chuyeån nhôø chi beân, tô hoaëc thaønh cô theå.
- Oáng tieâu hoùa phaân hoùa.
- Hoâ haáp qua da hay baèng mang.
7’
Hoaït ñoäng 3 : Vai troø cuûa giun ñoát.
 
GV: yeâu caàu HS hoaøn thaønh baøi taäp trong SGK P61 .
+ Laøm thöùc aên cho ngöôøi…
HS: caù nhaân töï hoaøn thaønh baøi taäp.
Yeâu caàu: choïn ñuùng loaøi giun ñoát.
HS: ñaïi dieän 1-3 nhoùm trình baøy.
3/ Vai troø:
+ Laøm thöùc aên cho ngöôøi vaø ÑV.


Trường THCS Nhơn Hậu                                                                                 Giáo viên: Trương Thế Thảo

 
+ Laøm thöùc aên cho ÑV…
GV hoûi: Giun ñoát coù vai troø gì trong töï nhieân vaø ñôøi soáng con ngöôøi ?
GV: yeâu caàu töø ñoù haõy ruùt ra keát luaän.
GV: cho HS ñoïc noäi dung keát luaän SGK.
HS: nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung.
HS: töï ruùt ra keát luaän cuûa hoaït ñoäng ñoïc noäi dung KL ôû SGK.
+ Laøm cho ñaát tôi xoáp, thoaùng khí, maøu môõ.
+ Taùc haïi: huùt maùu ngöôøi vaø ÑV gaây beänh.
5’
Hoaït ñoäng 4 :  Cuûng coá
 
GV: treo baûng phuï coù ghi noäi dung caâu hoûi  yeâu caàu HS traû lôøi.
1. Trình baøy ñaëc ñieåm chung cuûa giun ñoát.
2. Vai troø cuûa giun ñoát.
3. Ñeå nhaän bieát giun ñoát caàn döïa vaøo ñaëc ñieåm naøo ?
GV: nhaän xeùt töøng caâu traû lôøi  ghi ñieåm cho nhöõng em traû lôøi toát.

4. Daën doø : (1’)
- Hoïc vaø nghieân cöùu kó caùc kieán thöùc ñaõ hoïc.
- Chuaån bò kieåm tra 1 tieát vaøo tieát sau.
** Phần phụ lục:
B¶ng 1: §a d¹ng cña ngµnh giun ®èt
STT
            §a d¹ng
§¹i diÖn
M«i tr­êng sèng
Lèi sèng
1
Giun ®Êt
- §Êt Èm
- Chui róc.
2
§Øa
- N­íc ngät, mÆn, n­íc lî.
- KÝ sinh ngoµi.
3
R­¬i
- N­íc lî.
- Tù do.
4
Giun ®á
- N­íc ngät.
- §Þnh c­.
5
V¾t
- §Êt, l¸ c©y.
- Tù do.
6
Rãm biÓn
- N­íc mÆn.
- Tù do.

 
B¶ng 2: §Æc ®iÓm chung cña ngµnh giun ®èt
TT
                                           §¹i diÖn
§Æc ®iÓm
Giun ®Êt
Giun ®á
§Øa
R­¬i
1
C¬ thÓ ph©n ®èt
X
X
X
X
2
C¬ thÓ kh«ng ph©n ®èt
 
 
 
 
3
C¬ thÓ xoang (xoang c¬ thÓ)
X
X
X
X
4
Cã hÖ tuÇn hoµn, m¸u ®á
X
X
X
X
5
HÖ thÇn kinh vµ gi¸c quan ph¸t triÓn
X
X
X
X
6
Di chuyÓn nhê chi bªn, t¬ hoÆc thµnh c¬ thÓ.
X
 
X
X
7
èng tiªu ho¸ thiÕu hËu m«n
 
 
 
 
8
èng tiªu ho¸ ph©n hãa
X
X
X
X
9
H« hÊp qua da hay b»ng mang
X
X
X
X

IV/ BOÅ SUNG, RUÙT KINH NGHIEÄM:

Trường THCS Nhơn Hậu                                                                                 Giáo viên: Trương Thế Thảo

Ngaøy soaïn : 25/09/2009
Tieát :18   
KIEÅM TRA 1 TIEÁT. 
I/ MUÏC TIEÂU : 
1. Kieán thöùc : Kieåm tra, ñaùnh giaù möùc ñoä hoïc, naém kieán thöùc cuûa HS.
2. Kó naêng :  Reøn kó naêng trình baøy baøi laøm.
3. Thaùi ñoä :  Giaùo duïc yù thöùc töï giaùc, trung thöïc trong kieåm tra. 
 
II / ÑEÀ KIEÅM TRA :
 
A/ TRAÉC NGHIEÄM:  (6ñ)
 Haõy ñaùnh daáu (X) vaøo oâ troáng cho caâu traû lôøi ñuùng.
Caâu 1 : Truøng roi di chuyeån nhö theá naøo ?
   a - Ñaàu ñi tröôùc.     c - Ñuoâi ñi tröôùc.
      b - Vöøa tieán vöøa xoay.    d - Thaúng tieán.   
 
Caâu 2 : Truøng roi coù maøu xanh laù caây nhôø :
    a- Saéc toá ôû maøng cô theå.   b- Maøu saéc cuûa ñieåm maét.
c- Maøu saéc cuûa caùc haït dieäp luïc.      d-Söï trong suoát cuûa maøng cô theå.
 
Caâu 3 : Truøng roi gioáng teá baøo thöïc vaät ôû choã :
a- Coù ñieåm maét.    b- Coù thaønh Xenluloâzô.
c- Coù roi.     d- Coù dieäp luïc.
 
Caâu 4 : Truøng kieát lò gioáng vôùi truøng bieán hình ôû nhöõng ñieåm naøo trong soá caùc ñaëc ñieåm döôùi ñaây :
a- Coù chaân giaû.      b- Coù di chuyeån tích cöïc.
c- Soáng töï do ngoaøi thieân nhieân.  d- Coù  hình thaønh baøo xaùc.
 
Caâu 5 : Haõy ghi (soá 1, 2, 3, 4) vaøo oâ troáng cho ñuùng theo thöù töï caùc giai ñoaïn baét moài vaø tieâu hoùa moài cuûa truøng bieán hình
- Laäp töùc hình thaønh chaân giaû vaây laáy moài.       
- Khi moät chaân giaû tieáp caän moài (taûo, vi khuaån, vuïn höõu cô ... )
- Hai chaân giaû keùo daøi nuoát moài vaøo saâu trong chaát nguyeân sinh.
- Khoâng baøo tieâu hoùa taïo thaønh bao laáy moài, tieâu hoùa moài nhôø dòch tieâu hoùa.
 
 
Caâu 6 : Haõy ñieàn caùc cuïm töø (teá baøo, truøng roi, ñôn baøo, ña baøo ) vaøo choã troáng cho thích hôïp.
Taäp ñoaøn truøng roi ................................................... ñaõ coù nhieàu ............................ ................... nhöng vaãn chæ laø moät nhoùm ñoäng vaät ................................ vì moãi teá baøo vaãn vaän ñoäng vaø dinh döôõng ñoäc laäp . Taäp ñoaøn truøng roi ñöôïc coi laø hình aûnh cuûa moái quan heä veà nguoàn goác giöõa ñoäng vaät ñôn baøo vaø ñoäng vaät .........................................

Trường THCS Nhơn Hậu                                                                                 Giáo viên: Trương Thế Thảo

B/ TÖÏ LUAÄN: (4ñ)
Caâu 1 : Neâu vai troø thöïc tieãn cuûa ñoäng vaät nguyeân sinh.
Caâu 2 : Neâu ñaëc ñieåm chung cuûa ngaønh giun ñoát.
 
III/ HÖÔÙNG DAÃN CHAÁM:
 A/ TRAÉC NGHIEÄM:
Caâu 1: b   
Caâu 2: c,d   
Caâu 3: b,d   
Caâu 4: a,d
Caâu 5: Theo thöù töï töø treân xuoáng: 2,1,3,4.
Caâu 6: Theo thöù töï vò trí nhö sau:
(1) Truøng roi; (2) Teá baøo; (3) Ñôn baøo; (4) Ña baøo.
B/ TÖÏ LUAÄN:
 Caâu 1:  Vai troø thöïc tieãn cuûa ÑVNS.
  + Laøm thöùc aên cho ÑV lôùn hôn trong nöôùc.
  + Chæ thò veà ñoä saïch cuûa moâi tröôøng nöôùc.
  + Gaây beänh cho ngöôøi vaø ñoäng vaät.
 Caâu2:   Ñaëc ñieåm chung cuûa ngaønh giun ñoát.
  + Cô theå phaân ñoát, coù theå xoang.
  + Oáng tieâu hoaù phaân hoaù, baét ñaàu coù heä tuaàn hoaøn.
  + Di chuyeån nhôø chi beân, tô hay heä cô cuûa thaønh cô theå.
   + Hoâ haáp qua da hay mang.
III/ KEÁT QUAÛ:
 
 
Lôùp
Só soá
Gioûi
Khaù
Trung bình
Yeáu
Keùm
Ghi chuù
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
 
7A1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7A2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7A3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7A4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7A5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7A6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV/ RUÙT KINH NGHIEÄM:

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tiết 17,18
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngSinh7.doc[0.62 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Tiết 17, 18
  Mỹ thuật 6
  Tiết 17, 18

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2010

  Xem: 37

 • Tiết 17-18
  Hình học 8
  Tiết 17-18

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/3/2010

  Xem: 20

 • Tiết 17-18
  Tin học 6
  Tiết 17-18

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/3/2011

  Xem: 0

 • tiet 17-18
  Tin học
  tiet 17-18

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2011

  Xem: 0

 • tiet 17-18
  Tin học 7
  tiet 17-18

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/10/2008

  Xem: 42

 • Tiết 17, 18
  Hình học
  Tiết 17, 18

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/6/2008

  Xem: 106

 • Tiết 17, 18
  Tiếng Anh 7
  Tiết 17, 18

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/12/2009

  Xem: 41

 • Tiết 17, 18
  Hóa học 9
  Tiết 17, 18

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/12/2009

  Xem: 7

 • Tiet 17-18
  Tin học 7
  Tiet 17-18

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2013

  Xem: 0

 • Tuần 17,18- Âm nhạc 7- Tiết 17,18
  Giáo án khác
  Tuần 17,18- Âm nhạc 7- Tiết 17,18

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/1/2017

  Xem: 0