Tiet 2

giáo án điện tử
  Đánh giá    Viết đánh giá
 40       10      0
Ngày đăng 2018-04-02 20:56:28 Tác giả Tuấn Dương Văn loại .doc kích thước 0.16 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Trường THCS Chánh An Chương I: Quang học Tuần: 2 Tiết: 2 NS: Bài 2: SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG I. MỤC TIÊU: 1.Kieán thöùc:  Phaùt bieåu ñöôïc ñònh luaät truyeàn thaúng cuûa aùnh saùng.  Bieåu dieãn ñöôïc ñöôøng truyeàn cuûa aùnh saùng ( tia saùng ) baèng ñoaïn thaúng coù nuõi teân.  Nhaän bieát ñöôïc ba loaïi chuøm saùng: song song, hoäi tuï, phaân kì. 2. Kyõ naêng:  Bieåu dieãn ñöôïc ñöôøng truyeàn cuûa caùc tia saùng. 3.Thaùi ñoä:  Bieát vaän duïng kieán thöùc vaøo cuoäc soáng. II.CHUAÅN BỊ: 1. G

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Trường THCS Chánh An                                                                                                                                        Chương I: Quang học

Tuần: 2
Tiết: 2
NS:                                       Bài 2:   SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG
 
I. MỤC TIÊU:
1.Kieán thöùc:
        Phaùt bieåu ñöôïc ñònh luaät truyeàn thaúng cuûa aùnh saùng.
        Bieåu dieãn ñöôïc ñöôøng truyeàn cuûa aùnh saùng ( tia saùng ) baèng ñoaïn thaúng coù nuõi teân.
        Nhaän bieát ñöôïc ba loaïi chuøm saùng: song song, hoäi tuï, phaân kì.
2. Kyõ naêng:
        Bieåu dieãn ñöôïc ñöôøng truyeàn cuûa caùc tia saùng.
3.Thaùi ñoä:
        Bieát vaän duïng kieán thöùc vaøo cuoäc soáng.
II.CHUAÅN BỊ:
1. Giaùo vieân:
        Tranh veõ hình 2.2,hình 2.2, hình 2.5
        Baûng phuï C3 , baøi taäp cuûng coá.
2. Hoïc sinh: Nhoùm
        Moät ñeøn pin, 1 oáng truï thaúng ñöôøng kính 3mm, 1 oáng truï cong khoâng trong suoát.
        Ba maøn chaén coù ñuïc loå , 3 caùi ñinh ghim (hoaëc kim khaâu)
III. CÁC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC ::
NOÄI DUNG
ÑIEÀU KHIEÅN CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra - Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp   7....phuùt
 
Kieåm tra:
Yeâu caàu :
  HS1:
   - Ta nhaän bieát ñöôïc aùnh saùng khi naøo ?
   - Ta nhaän bieát ñöôïc vaät khi naøo?
   - Chöõa baøi taäp 1.1
 
 
 
  HS2:
- Nguoàn saùng laø gì ? Cho vaøi ví duï.
- Vaät saùng laø gì ? Cho vaøi ví duï.
- Chöõa baøi taäp 1.2
 Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp: 
      Aùnh saùng maët trôøi giuùp ta nhìn thaáy caùc ñoà vaät quanh ta. Vaäy aùnh saùng ñoù truyeàn theo ñöôøng naøo ñeán maét ta. Ñeå bieát aùnh saùng truyeàn ñeán maét ngöôøi theo nhöõng con ñöôøng naøo, chuùng ta seõ tieán haønh TN ñeå kieåm tra.
HS laøm theo yeâu caàu GV
  HS1:
- Ta nhaän bieát ñöôïc aùnh saùng khi coù aùnh saùng truyeàn vaøo maét ta.
- Ta nhaän bieát ñöôïc vaät khi coù aùnh saùng töø vaät ñoù truyeàn vaøo maét ta
- Caâu C
HS2 :
-Nguoàn saùng :tia chôùp, Maët trôøi
- Vaät saùng : baøn , vieát, ngoïn neán
-  Caâu B
HS Laéng nghe vaø suy nghó. Trao ñoåi vôùi nhau veà thaéc maéc cuûa Haûi neâu ra ôû ñaàu baøi
Hoaït ñoäng 2: Nghieân cöùu tìm quy luaät veà ñöôøng tuyeàn cuûa aùnh saùng  .13... phuùt
I- Ñöôøng truyeàn cuûa aùnh saùng 
Thí nghieäm
 
 
 
Yeâu caàu:
    - Neâu duïng cuï thí nghieäm.
 
 
Caùc nhoùm laøm TN hình 2.1
 


Trường THCS Chánh An                                                                                                                                        Chương I: Quang học

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keát luaän:
   Ñònh luaät truyeàn traúng aùnh saùng :Trong moâi tröôøng trong suoát vaø ñoàng tính , aùnh saùng truyeàn ñi theo ñöôøng thaúng.
 
    GV : Höôùng daãn HS boá trí thí nghieäm nhö hình 2.1
 Löu yù : Khi söû duïng oáng nhöïa ñeå quan saùt phaûi ñaët ñaàu loe roäng höôùng veà maét ñeå traùnh nguy hieåm      
     -  Duøng oáng cong hay oáng thaúng seõ nhìn thaáy daây toùc boùng ñeøn pin phaùt saùng ?
 
 

 
 
GV: Khi khoâng duøng oáng thì aùnh saùng coù truyeàn ñi theo ñöôøng thaúng khoâng ?
Yeâu caàu:
     -  Boá trí TN nhö hình 2.2
     -  Laøm sao ñeå kieåm tra 3 loã A, B, C coù thaúng haøng hay khoâng ?
 
GV:TN ñöôïc tieán haønh trong moâi tröôøng khoâng khí ñoù laø moät moâi tröôøng trong suoát vaø ñoàng tính .
   - AÙnh saùng chæ truyeàn ñi theo ñöôøng thaúng trong moâi tröôøng naøo ?
GV ñoù chính laø noäi dung cuûa ñònh luaät truyeàn traúng aùnh saùng
 
      Vaäy moâi tröôøng theá naøo goïi laø moâi tröôøng trong suoát vaø ñoàng tính ?
 
Trong nhöõng moâi tröôøng nhö nöôùc, thuûy tinh, daàu hoûa, chaân khoâng … aùnh saùng cuõng truyeàn theo ñöôøng thaúng
      Ñaët vaán ñeà: Khi noùc nhaø bò thuûng moät loã nhoû, ta nhìn thaáy ñöôïc aùnh saùng Maët trôøi xuyeân qua loã ñoù. Veät saùng ñoù goïi laø tia saùng hay chuøm saùng? Ñeå traû lôøi caâu hoûi naøy ta cuøng tìm hieåu veà tia saùng – chuøm saùng.
 
 
 
 
 
 
- HS löu yù vaán ñeà naøy.
 
 
- HS döï ñoaøn: ống thaúng.
  C1: AÙnh saùng truyeàn ñeán maét theo oáng thaúng
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tieán haønh thí nghieäm 2
C2 : Duøng moät que nhoû thaúng xuyeân qua 3 loã A, B, C  ñeå xaùc nhaän 3 loã thaúng haøng 
 
 
 
-  Hoaøn thaønh keát luaän
Ñöôøng truyeàn cuûa aùnh saùng trong khoâng khí laø ñöôøng thaúng
- Trong suoát laø khoâng laãn taïp chaát, ñoàng tính laø cuøng moät tính chaát, nghóa laø cuøng moät moâi tröôøng.
Hoaït ñoäng 3: Nghieân cöùu theá naøo laø tia saùng , chuøm saùng  .13.. phuùt


Trường THCS Chánh An                                                                                                                                        Chương I: Quang học

II-Tia saùng vaø chuøm saùng  
 Bieåu dieãn ñöôøng truyeàn cuûa aùnh saùng: baèng moät ñöôøng thaúng coù muõi teân chæ höôùng goïi laø tia saùng .  
 
 
 
     Ngöôøi ta quy öôùc bieåu dieãn ñöôøng truyeàn cuûa aùnh saùng nhö theá naøo ?
   GV: Trong thöïc teá khoâng coù tia saùng maø chæ coù chuøm saùng goàm raát nhieàu tia saùng hôïp thaønh. Moät chuøm saùng heïp goàm nhieàu tia saùng song song coù theå coi laø moät tia saùng.
Chuyeån yù : Chuøm saùng naøy ñöôïc chia thaønh nhöõng loaïi naøo ?
- HS ñoïc thoâng tin SGK ñeå bieát tia saùng.
- HS ghi qui öôùc:
 
- Bieåu dieãn ñöôøng truyeàn cuûa aùnh saùng laø moät ñöôøng thaúng coù muõi teân chæ höôùng goïi laø tia saùng   
 
  Coù 3 loïai chuøm saùng :
   - Chuøm saùng song song :

-  Chuøm saùng hoäi tuï:  

-  Chuøm saùng phaân kì :

-  Chuøm saùng goàm raát nhieàu tia saùng hôïp laïi nhöng khi bieåu dieãn chuøm saùng  ta chæ veõ 2 tia saùng ngoaøi  cuøng.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Chuyeån yù : Vôùi Ñònh luaät truyeàn thaúng aùnh saùng ñöôïc öùng duïng nhö theá naøo trong thöïc teá ? Chuùng ta cuøng tìm hieåu qua phaàn vaän duïng.
- HS : laøm TN thay taám chaén 1 khe thaønh taám chaén 2 khe song song
- Ñieàu chænh pha ñeøn ñeå taïo ra 2 tia saùng song song , 2 tia hoäi tuï , 2 tia phaân kì.
- HS thaûo luaän nhoùm, hoaøn thaønh caâu
C3 : Chuøm saùng song song : goàm caùc tia saùng khoâng giao nhau treân ñöôøng truyeàn cuûa chuùng.
 Chuøm saùng hoäi tuï: goàm caùc tia saùng gaëp nhau treân ñöôøng truyeàn cuûa chuùng.
-Chuøm saùng phaân kì : goàm caùc tia saùng loe roäng ra treân  ñöôøng truyeàn cuûa chuùng. tia saùng loe roäng ra
 
Hoaït ñoäng 4: Vaän duïng   ...5. phuùt
  III. Vaän duïng:    
C5: AÙnh saùng truyeàn ñi theo ñöôøng thaúng cho neân neáu kim thöù nhaát naèm treân ñöôøng thaúng noái kim thöù  2 vôùi kim thöù 3 vaø maét thì  aùnh saùng töø kim thöù 2 vaø thöù 3 khoâng ñeán ñöôïc maét (khoâng nhìn thaáy kim 2 vaø kim 3)
Yeâu caàu:
   - Ñoïc vaø traû lôøi C4.
 
 
- Yeâu caàu tieán haønh thí nghieäm C5.
- HS laøm vieäc caù nhaân, ñoïc vaø traû lôøi
  C4: Neâu laïi caùc TN ñaõ laøm.
  C5:Các nhóm tiến hành TN và trả lời
Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá   ...5. phuùt
 
 Cuûng coá 
        - Trong moâi tröôøng (1)……………… vaø (2)………………aùnh saùng truyeàn ñi theo (3) …………
        -    Ñöôøng truyeàn cuûa aùnh saùng ñöôïc bieåu dieãn baèng(4) …………Coù (5) ………………. goïi laø tia saùng.
 
 
 HS ñieàn vaøo caùc khoaûng troáng.
(1)     trong suốt
(2)     đồng tính
(3)     đường thẳng
(4)     đường thẳng
(5)     có hướng


Trường THCS Chánh An                                                                                                                                        Chương I: Quang học

 
 
 
Hoaït ñoäng 6: Daën doø     ..2.. phuùt
        Hoïc thuoäc phaàn ghi nhôù.
        Laøm baøi taäp 2.1 – 2.11SBT trang 6,7,8
        Chuaån bò baøi 3  “ÖÙng duïng ñònh luaät truyeàn thaúng cuûa aùnh saùng ”
           +  Theá naøo laø boùng toái vaø boùng nöûa toái.
           +  Nhaät thöïc khi naøo,coøn nguyeät thöïc thì sao ? 
         
 

 
        Giải bài tập SBT:
2.1. Không nhìn thấy vì ánh sáng từ đèn phát ra theo đường thẳng CA. Mắt ở bên dưới đường CA nên ánh sáng từ đèn không truyền vào được mắt. Phải để mắt trên đường truyền CA
2.2.Làm tương tự câu C5 SGK
2.3.Dùng môt vật chắn tròn nhỏ di chuyển để cho mắt luônluo6n không nhìn thấy dây tóc bóng đèn pin sáng
2.4.Lấy môt miếng bìa đục lỗ thứ hai đặt sao cho lỗ trên miếng bìa này ở đúng điểm C. Nếu mắt vẫn nhìn thấy đèn thì có nghĩa là ánh sáng đã đi qua C
2.5. B
2.6. D
2.7.D
2.8. A
2.9.A
2.11.Đặt mắt ở môt đầu thước, đầu kia của thước hướng về môt nguồn sáng, nhìn dọc theo thước. Điều chỉng hướng của thước sao cho điểm đầu của cạnh thước ở phía mắt che khuất điểm ở đầu kia của cạnh thước. Nếu tất cả các điểm tr6en cạnh thước đều bị che khuất thì cạnh thước thẳng
 

Nguồn:Tuấn Dương Văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tiet 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngTiet_2.doc[0.16 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
pdwz0q
Danh mục
giáo án điện tử
Ngày đăng
2018-04-02 20:56:28
Loại file
doc
Dung lượng
0.16 M
Trang
1
Lần tải
40
Lần xem
10
giáo án điện tử Tiet 2

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • TIẾT KIỆM ( Tiết 2 )
  Đạo đức 4
  TIẾT KIỆM ( Tiết 2 )

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Đạo đức 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/10/2011

  Xem: 7

 • TIET KIEM Tiet 2
  Đạo đức 4
  TIET KIEM Tiet 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Đạo đức 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2013

  Xem: 0

 • TIẾT KIỆM ( Tiết 2 )
  Đạo đức
  TIẾT KIỆM ( Tiết 2 )

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Đạo đức

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/10/2011

  Xem: 0

 • Tuần 2 - tiết 2
  Âm nhạc
  Tuần 2 - tiết 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/12/2010

  Xem: 0

 • Tuần 2 - tiết 2
  Âm nhạc
  Tuần 2 - tiết 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/12/2010

  Xem: 8

 • Tuần 2 tiết 2
  Lịch sử
  Tuần 2 tiết 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2008

  Xem: 19

 • Tiết 2. Bài 2
  Vật lý 8
  Tiết 2. Bài 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/9/2009

  Xem: 0

 • Tuấn 2- Tiết 2
  Hình học
  Tuấn 2- Tiết 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2015

  Xem: 2

 • T 2 Tiết 2
  Giáo án khác
  T 2 Tiết 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/9/2017

  Xem: 9

 • TUẦN 2 TIẾT 2
  Giáo án khác
  TUẦN 2 TIẾT 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2016

  Xem: 0