Giáo Án:Tiet 21

giáo án điện tử
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
fewz0q
Danh mục
giáo án điện tử
Ngày đăng
2018-04-02 21:04:48
Loại file
doc
Dung lượng
0.43 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
2
File đã kiểm duyệt an toàn

Chương điện học Giáo án : Vật lí 7 I.MUÏC TIEÂU: 1.Kieán thöùc: - Nêu được dấu hiệu về tác dụng lực chứng tỏ có hai loại điện tích và nêu đó là hai loại điện tích gì. - Nêu được sơ lược về cấu tạo ngu

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Chương điện học                                                                                                                        Giáo án : Vật lí 7

 
        I.MUÏC TIEÂU:  1.Kieán thöùc:
- Nêu được dấu hiệu về tác dụng lực chứng tỏ có hai loại điện tích và nêu đó là hai loại điện tích gì.
- Nêu được sơ lược về cấu tạo nguyên tử.
2.Kyõ naêng: Laøm thí nghieäm veà nhieãm ñieän do coï xaùt.
3.Thaùi ñoä: Trung thöïc, hôïp taùc trong hoaït ñoäng nhoùm.
II. CHUẨN BỊ :
1. Giaùo vieân: Tranh phoùng to moâ hình ñôn giaûn cuûa nguyeân töû.
      2.Hoïc sinh: Nhoùm
-       3 maûnh nilong maøu traéng ñuïc côû 13cm x 25cm
-       1 buùt chì voû goã coøn môùi - 1 keïp giaáy
-       2 thanh nhöïa saãm maøu gioáng nhau daøi 20cm, tieát dieän troøn coù loã ôû giöõa ñeå ñaët vaùo truïc quay
-       1 maûnh len côõ 15cm x 15cm  - 1 maûnh luïa côõ 15cm x 15cm
-       1 thanh thuûy tinh - 1 truïc quay coù muõi nhoïn thaúng ñöùng
III.CÁC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHỦ YẾU :
NOÄI DUNG
HOẠT ĐỘNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra –toå chöùc tình huoáng hoïc taäp .5... phuùt
 
Kieåm tra:
HS1:
- Coù theå laøm cho 1 vaät nhieãm ñieän baèng caùch naøo ?
-Vaät nhieãm ñieän coù tính chất gì ?
 
 
Làm bài tập 17.2 SBT/36
HS2: Làm bài tập 17.6, 17.5 SBT/36
 GV ñaùnh giaù – Ghi ñieåm
 
 Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp:
    Ta bieát caùc vaät nhieãm ñieän coù theå huùt caùc vaät nheï khaùc. Vaäy neáu 2 vaät nhieãm ñieän ñeå gaàn nhau chuùng coù khaû naêng töông taùc vôùi nhau nhö theá naøo ?
 
Baøi hoïc hoâm nay chuùng ta sẽ khẳng định lại dự đoán của các bạn.
 
2HS leân baûng traû lôøi.
HS1: Có thể làm nhiễm điện một vật bằng cách cọ xát. Vật nhiễm điện có khả năng hút các vật nhẹ khác hoặc phóng điện qua các vật khác.
Bài 17.2 D. Một ống bằng nhựa.
HS2: Bài 17.5 C
Bài 17.6. D
HS khaùc nhaän xeùt
 
 
Hs nêu dự đoán:
Hs1: Chúng hút nhau
HS2: Chúng đẩy nhau.
HS3: Không có hiện tượng gì xảy ra.
 
 
Ghi tựa bài.
 
Hoaït ñoäng 2:  Laøm thí nghieäm taïo hai vaät nhieãm ñieän cuøng loaïi vaø tìm hieåu löïc taùc duïng giöõa chuùng    ..10.. phuùt       
I- Hai loaïi ñieän tích
Thí nghieäm 1
 
 
Yeâu caàu:
-       Ñoïc thí nghieäm 1
HS laøm theo yeâu caàu GV
-       Ñoïc thí nghieäm 1
 
 


Chương điện học                                                                                                                        Giáo án : Vật lí 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-       Tìm hieåu caùc duïng cuï caàn thieát vaø caùch tieán haønh TN.
      - Tröôùc khi coï xaùt thì hai mảõnh ni loâng naøy coù gì xaåy ra khoâng ?( HS yếu)
   - Ngoài theo nhoùm ñaõ phaân coâng vaø tieán haønh TN
Löu yù :
-       Coï xaùt cho ñeàu.
-       Khoâng coï xaùt maïnh laøm cong maõnh ni loâng
-  Goïi 2 nhoùm trình baøy keát quaû thí nghieäm.
- Yeâu caàu HS  haõy neâu hieän töôïng xaåy ra.
 
 
 Löu yù: TH coù 1 phaàn maûnh niloâng huùt nhau laø do 1 trong 2 phaàn maûnh niloâng ñoù chöa ñöôïc nhieãm ñieän. Hieän töôïng xaûy ra laø do 1 phaàn maûnh niloâng kia bò nhieãm ñieän huùt.
GV nhaän xeùt, ñoäng vieân caùc nhoùm laøm TN toát.
GV ñaët caâu hoûi:
  Hai maûnh niloâng khi cuøng coï xaùt vaøo maûnh len thì noù seõ nhieãm ñieän gioáng nhau hay khaùc nhau ? Vì sao ?( hs khá)
 
Yeâu caàu:
Ñoïc vaø tieán haønh TN hình 18.2
 

 
-       Laøm thí nghieäm.
-       Hoaøn thaønh nhaän xeùt.
 
 
GV thoáng nhaát yù kieán vaø yeâu caàu HS hoaøn thaønh phaàn nhaän xeùt.
 
 
 
 
-       Duïng cuï: : 2 maõnh ni loâng, thöôùc nhöïa,vaûi len
 
-       HS :Khoâng coù hieän töôïng gì xaåy ra .
 
HS laøm thí nghieäm theo nhoùm
 
 
 
 
 
-       HS giô hai maõnh ni loâng ñaõ coï xaùt leân
-       HS quan saùt.
-  Neâu ñöôïc hieän töôïng xaûy ra : Sau khi coï xaùt: 2 maûnh niloâng ñaåy nhau
 
 
 
 
- HS neâu ñöôïc:vì hai vaät gioáng nhau cuøng laø niloâng cuøng coï xaùt vaøo 1 vaät thì hai maûnh niloâng nhieãm ñieän gioáng nhau.
HS laøm theo yeâu caàu GV
 
  - Ñoïc nội dung TN
 
 
 
 
 
 
 
 
Tieán haønh TN hình 18.2.
  - Thaûo luaän keát quaû TN: Hai thanh nhöïa cuøng coï xaùt vaøo maûnh vaûi khoâ thì ñaåy nhau.
  Nhaän xeùt: Hai vaät gioáng nhau, ñöôïc coï xaùt nhö nhau thì mang ñieän tích


Chương điện học                                                                                                                        Giáo án : Vật lí 7

 
 
 
Hai vaät nhieãm ñieän khaùc nhau thì sao ?
cuøng loaïi vaø khi ñöôïc ñaët gaàn nhau thì chuùng ñaåy nhau.
Hs dự đoán: HS1: hút nhau, HS2: không có hiện tượng gì xảy ra.
Hoaït ñoäng 3:  Laøm thí nghieäm , phaùt hieän hai vaät nhieãm ñieän huùt nhau vaø mang ñieän tích khaùc loaïi  ...12. phuùt       
Thí nghieäm 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yeâu caàu:
-       Ñoïc yeâu caàu thí nghieäm 2.
-       Neâu duïng cuï thí nghieäm.
 
Yeâu caàu HS döï ñoaùn keát quaû
GV höôùng daãn HS laøm thí nghieäm
  - Ñaët  đĩa nhöïa chöa nhieãm ñieän leân muõi nhoïn, ñöa thanh thuûy tinh chöa nhieãm ñieän laïi gaàn nhau xem coù töông taùc vôùi nhau khoâng?
(HS yếu)
 
  - Coï xaùt thanh thuûy tinh vôùi luïa, ñöa laïi gaàn ñuõa nhöïa, quan saùt hieän töôïng xaûy ra, neâu nhaän xeùt, giaûi thích?
  - Sau ñoù coï xaùt thanh nhöïa vôùi maûnh daï ñaët leân muõi nhoïn, thanh thuõy tinh vôùi maûnh luïa, ñöa laïi gaàn quan saùt hieän töôïng xaûy ra.
Yeâu caàu:
-       Ruùt ra nhaän xeùt baèng caùch tìm töø thích hôïp trong khung ñieàn vaøo choã troáng.
 
 
 
Traû lôøi caâu hoûi:
  - Taïi sao em laïi cho raèng thanh thuûy tinh vaø thanh nhöïa nhieãm ñieän khaùc loaïi ?
Töø ñoù ruùt ra keát luaän.
 
GV thoâng baùo quy öôùc veà ñieän tích
Yeâu caàu:
-       Ñoïc  C1.
-       Thaûo luaän nhoùm nhoû 2 em 1 baøn.
-       Traû lôøi C1
 
 
HS laøm theo yeâu caàu GV
-  Ñoïc yeâu caàu thí nghieäm 2.
-  Duïng cuï:  Thöôùc nhöïa , maõnh len, thuûy tinh höõu cô
HS : Huùt hoaëc ñaåy
- Laøm TN thaáy ñöôïc hieän töôïng xaûy ra.
 
 
  - Ñóa nhöïa, thanh thuûy tinh chöa nhieãm ñieän: Chöa coù hieän töôïng gì.
Ñöa thanh thuûy tinh  nhieãm ñieän laïi gaàn thöôùc nhöïa : Thanh thuûy tinh huùt thöôùc nhöïa .
 
- Nhieãm ñieän caû thanh thuûy tinh vaø thöôùc nhöïa: Thanh thuûy tinh huùt thöôùc nhöïa maïnh hôn.
 
-       HS neâu nhaän xeùt.
Nhaän xeùt: Thanh nhöïa saãm maøu vaø thanh thuûy tinh khi coï xaùt thì chuùng huùt nhau  do mang ñieän tích khaùc loaïi.
- HS khaùc nhaän xeùt.
- HS ghi vaøo vôû
 - Vì neáu nhieãm ñieän cuøng loaïi thì noù phaûi ñaåy nhau.
 
 
- HS hoaøn thaønh keát luaän, ghi vôû.
 
HS laøm theo yeâu caàu GV
 
 
-       Ñoïc C1.
-       Thaûo luaän nhoùm traû lôøi
      C1: Coï xaùt maûnh vaûi vaø thanh nhöïa – maûnh vaûi vaø thanh nhöïa ñeàu nhieãm ñieän.


Chương điện học                                                                                                                        Giáo án : Vật lí 7

 
 
 
 
 
  Keát luaän:.
-Coù hai loaïi ñieän tích: Ñieän tích döông (+) vaø ñieän tích aâm (-)
 -Caùc vaät mang ñieän tích cuøng loaïi thì ñaåy nhau
VD:Hai mảnh ni lông khô cọ sát bằng vải khô đặt gần nhau thì đẩy nhau
 
- Các vật mang ñieän tích khaùc loaïi thì huùt nhau.
VD: Thanh thủy tinh và thanh nhựa sau khi cọ xát bằng vải khô đặt gần nhau thì chúng  hút nhau.
 
 
 
 
 
 
 
 
Mô tả TN chứng tỏ hai vật nhiễm điện cùng loại, hai vật nhiễm điện khác loại?( HS giỏi)
 
 
Gv chốt lại đáp án đúng
   - Chuùng huùt nhau khi maûnh vaûi vaø thanh nhöïa nhieãm ñieän khaùc loaïi.
  -   Maûnh vaûi mang ñieän tích (+), thöôùc nhöïa mang ñieän tích (-).
Hs trả lời:
- Hai mảnh ni lông khô cọ sát bằng vải khô đặt gần nhau thì đẩy nhau
- Thanh thủy tinh và thanh nhựa sau khi cọ xát bằng vải khô đặt gần nhau thì chúng  hút nhau.
Hs ghi vở
Hoaït ñoäng 4: Tìm hieåu sô löôïc veà caáu taïo nguyeân töû    ...10. phuùt
II- Sô löôc veà caáu taïo nguyeân töû
  Moãi nguyeân töû laø moät haït raát nhoû:
- ÔÛ taâm coù moät haït nhaân mang ñieän tích döông.
- Xung quanh haït nhaân laø caùc electron mang ñieän tích aâm chuyeån ñoäng taïo thaønh lôùp voû nguyeân töû.
- Toång ñieän tích aâm cuûa electron coù trò soá tuyeät ñoái baèng ñieän tích döông cuûa haït nhaân.
- Electron coù theå dòch chuyeån töø nguyeân töû naøy sang nguyeân töû khaùc.
 
GV treo tranh veõ veà moâ hình caáu taïo nguyeân töû hình 18.4

Yeâu caàu:
- Ñoïc  phaàn II SGK tr 51.
- Thaûo luaän nhoùm nhoû 2 em 1 baøn.
- Trình baøy sô löôïc veà caáu taïo nguyeân töû treân moâ hình, nhaän bieát kyù hieäu haït nhaân vaø electron.
 
 
 
- Ñeám soá daáu (+) ôû haït nhaân vaø soá daáu (-) ôû caùc electron ñeå nhaän bieát nguyeân töû trung hoøa veà ñieän.
GV thoâng baùo theâm nguyeân töû coù kích thöôùc voâ cuøng nhoû beù.    
- HS quan saùt tranh
 
 
 
 
 
 
 
HS laøm theo yeâu caàu GV
- Ñoïc phaàn II SGK tr 51.
- Thaûo luaän
  - Moät HS leân baûng keát hôïp vôùi hình veõ neâu sô löôïc veà caáu taïo nguyeân töû, nhaän bieát ñöôïc haït nhân mang ñieän tích döông, electron mang ñieän tích aâm.
 
Hs lắng nghe
 
 
Hoaït ñoäng 4: Vaän duïng  - Cuûng coá    5.... phuùt
III- Vaän duïng
 
 
 
Vaän duïng 
-Yeâu caàu hoïc sinh traû lôøi caâu C2, C3, C4:
Caù nhaân HS suy nghó traû lôøi
  C2: Tröôùc khi coï xaùt, thöôùc nhöïa vaø mieáng vaûi ñeàu coù ñieän tích döông vaø ñieän tích aâm vì


Chương điện học                                                                                                                        Giáo án : Vật lí 7

 
 
 
+  Một vật nhiễm điện âm (-) khi có thêm electron.
+ Một vật nhiễm điện dương(+) khi mất bớt electron
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Củng cố:

 
 
Goïi 1 vaøi HS traû lôøi, HS khaùc nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa baïn.
 
 
 
 
Khi nào vật nhiễm điện âm, khi nào vật nhiễm điện dương? ( HS khá)
 
 
 
 Bảng phụ bài tập 18.5-18.7 SBT/39
GV chốt lại
- Ñoïc “Coù theå em chöa bieát”
 
chúng ñeàu caáu taïo töø caùc nguyeân töû. Trong ñoù haït nhaân mang ñieän tích döông, electron mang ñieän tích aâm.
 
C3: Tröôùc khi coï xaùt, caùc vaät chöa nhieãm ñieän – khoâng huùt maãu giaáy.
C4: Sau khi coï xaùt:
-  Maûnh vaûi maát electron – nhieãm ñieän döông.
- Thöôùc nhöïa nhaän theâm electron – mang ñieän tích aâm.
- HS traû lôøi.
+  Một vật nhiễm điện âm (-) khi có thêm electron.
+ Một vật nhiễm điện dương(+) khi mất bớt electron.
Các nhân đọc và trả lời
 
- HS ñoïc muïc “Coù theå em chöa bieát”
Hoaït ñoäng 5: Daën doø     .3... phuùt
       - Veà nhaø hoïc baøi keát hôïp vôû ghi vaø SGK.
       - Laøm caùc baøi taäp 18.1-18.3, 18.8-18.11SBT.(tr.38-39)
       - Chuaån bò baøi môùi: “Doøng ñieän – nguoàn ñieän”
                + Tìm hieåu söï töông taùc giöõa doøng ñieän vaø doøng nöôùc.
                + Tìm ví duï caùc nguoàn ñieän thöôøng duøng trong cuoäc soáng.
 
 
 
 Bổ sung sau tiết dạy
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 

PHUÏ TRANG
      

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tiet 21
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngTiet_21.doc[0.43 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • TUẦN 21 LS9 TIẾT 21
  Giáo án khác
  TUẦN 21 LS9 TIẾT 21

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/2/2017

  Xem: 0

 • TUẦN 21 TIẾT 21 CD9
  Giáo án khác
  TUẦN 21 TIẾT 21 CD9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/2/2017

  Xem: 1

 • CN7/tuần 21/tiết 21
  Địa lý
  CN7/tuần 21/tiết 21

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/1/2015

  Xem: 0

 • Tuần 21- Lý 6- Tiết 21
  Vật lý 6
  Tuần 21- Lý 6- Tiết 21

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/1/2013

  Xem: 14

 • TUAN 21 TIET 21 MT6
  Mỹ thuật 6
  TUAN 21 TIET 21 MT6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/1/2013

  Xem: 0

 • Tuần 21 - Tiết 21 - Lí 8
  Giáo án khác
  Tuần 21 - Tiết 21 - Lí 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/3/2018

  Xem: 0

 • Tuần 21- Lý 8- Tiết 21
  Vật lý 8
  Tuần 21- Lý 8- Tiết 21

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/1/2013

  Xem: 6

 • Tuần 21 - Tiết 21 - CN9
  Giáo án khác
  Tuần 21 - Tiết 21 - CN9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/1/2016

  Xem: 7

 • Tuần 21- CN 9- Tiết 21
  Công nghệ 9
  Tuần 21- CN 9- Tiết 21

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/1/2013

  Xem: 0

 • ls9 tuan 21 tiet 21
  Lịch sử
  ls9 tuan 21 tiet 21

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/1/2013

  Xem: 0

giáo án TIẾP THEO

giáo án MỚI ĐĂNG

giáo án XEM NHIỀU