Tiết 22. HBH: Nổi trống lên các bạn ơi!

giáo án Âm nhạc 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
btey0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
1/19/2018 7:55:41 AM
Loại file
docx
Dung lượng
0.01 M
Lần xem
1
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

Bài 5, Tiết 22 Tuần 22 Ôn tập bài hát: KHÁT VỌNG MÙA XUÂN Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 5 Âm nhạc thường thức: NHẠC SĨ NGUYỄN ĐỨC TOÀN VÀ BÀI HÁT BIẾT ƠN CHỊ VÕ THỊ SÁU I/ MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - HS b,xem chi tiết và tải về giáo án Tiết 22. HBH: Nổi trống lên các bạn ơi!, Giáo Án Âm Nhạc 8 , Giáo án điện tử Tiết 22. HBH: Nổi trống lên các bạn ơi!, docx, 1 trang, 0.01 M, Âm nhạc 8 chia sẽ bởi Danh Trần Vũ Huy đã có 1 download

LINK DOWNLOAD

Tiet-22.-HBH-Noi-trong-len-cac-ban-oi.docx[0.01 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Bài 5, Tiết 22
Tuần 22
Ôn tập bài hát: KHÁT VỌNG MÙA XUÂN
Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 5
Âm nhạc thường thức:
NHẠC SĨ NGUYỄN ĐỨC TOÀN VÀ BÀI HÁT
BIẾT ƠN CHỊ VÕ THỊ SÁU
I/ MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- HS biết được ôn tập để thuần thục hơn bài hát Khát vọng mùa xuân và bài TĐN số 5- Làng tôi.
- HS hiểu đôi nét về nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và bài hát Biết ơn chị Võ Thị Sáu.
2. Kĩ năng:
- HS thực hiện thành thạo: hát thuần thục và biết diễn tả nhẹ nhàng theo tình cảm của bài hát Khát vọng mùa xuân; đọc nhạc và hát lời thuần thục bài TĐN số 5 - Làng tôi.
- HS thực hiện được: tìm thêm một số bài hát khác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn.
3. Thái độ:
- Thói quen: Qua nội dung bài HS có thêm hiểu biết về nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn một người có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam và bài hát “Biết ơn chị Võ Thị Sáu” của ông.
- Tính cách: HS tích cực hơn trong các hoạt động học tập.
II/ NỘI DUNG BÀI HỌC: Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và bài hát Biết ơn chị Võ Thị Sáu.
III/ CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Đàn, máy, đĩa; hát thuần thục bài Khát vọng mùa xuân; đọc nhạc, hát lời thuần thục bài TĐN số 5; tập trình bày 1 số ca khúc khác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn để minh họa cho HS.
2. Học sinh: vở ghi bài và đồ dùng học tập của học sinh.
IV/ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: Kiểm tra sĩ số lớp (1p)
2. Kiểm tra miệng: lồng ghép vào nội dung 1, 2.
3. Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
NỘI DUNG

Hoạt động 1: Oân tập bài hát “Khát vọng mùa xuân”.(15p)
- GV: ghi nội dung.
- HS: ghi bài.
- GV: Đàn và yêu cầu HS luyện thanh âm La theo gam Đô trưởng 1-2 lần.
- HS: cả lớp luyện thanh.
- GV: yêu cầu HS hát lại cả bài hoàn chỉnh và điều chỉnh những chỗ cần thiết.
- HS: cả lớp thực hiện.
- GV: nhận xét, sửa sai những chỗ cần thiết cho HS.
- GV: chỉ định 1-2 HS hoặc 1-2 nhóm trình bày bài hát.
- HS: trả nội dung bài.( hát thuần thục: Đ, ngược lại: CĐ).
- GV: nhận xét, sửa sai, đánh giá.
Hoạt động 2: Oân TĐN số 5.(15p)
- GV: ghi nội dung.
- HS: ghi bài.
- GV: Đàn và yêu cầu HS đọc nhạc, hát lời bài TĐN số 5 kết hợp vỗ tay theo phách 1-2 lần.
- HS: cả lớp thực hiện.
- GV: chia lớp thành 2 dãy: nửa đọc nhạc, nửa hát lời kết hợp vỗ tay theo phách và ngược lại.
- HS: thực hiện.
- GV: nhận xét, sửa sai cho HS.
- GV: chỉ định 1-2 HS đọc nhạc hát lời cả bài TĐN số 5.
- HS: cá nhân thực hiện.(đọc nhạc, hát lời thuần thục: Đ, ngược lại: CĐ).
- GV: nhận xét, sửa sai và đánh giá.
Hoạt động 3: ANTT: nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và bài hát biết ơn chị Võ Thị Sáu.(10p)
- GV: ghi nội dung.
- HS: ghi bài.
- GV: chỉ định HS đọc phần giới thiệu về nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn.
- HS: cá nhân đọc.
- GV: Mở đĩa 1 số bài hát của nhạc sĩ để HS thấy được tính chất phóng khoáng, tươi trẻ và đậm đà chất trữ tình trong âm nhạc của ông như: Quê em, Hà Nội - trái tim hồng, …
- HS: cả lớp theo dõi.
- GV: yêu cầu HS đọc phần giới thiệu về bài hát “Biết ơn chị Võ Thị Sáu”.
- HS: cá nhân đọc trong SGK trang 44.
- GV: Mở đĩa bài hát “Biết ơn chị Võ Thị Sáu” cho HS nghe và cảm nhận.
- HS: nghe và có thể hát theo.
I. Ôn tập bài hát:
KHÁT VỌNG MÙA XUÂN
Nhạc: Mô-da
Phỏng lời Việt: Tô Hải
II. Ôn tập Tập đọc nhạc:
TĐN SỐ

 


Baøi 5, Tieát 22

Tuaàn 22

OÂn taäp baøi haùt:  KHAÙT VOÏNG MUØA XUAÂN

OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc:  TÑN SOÁ 5

AÂm nhaïc thöôøng thöùc:

 NHAÏC SÓ NGUYEÃN ÑÖÙC TOAØN VAØ BAØI HAÙT

  BIEÁT ÔN CHÒ VOÕ THÒ SAÙU

 

I/ MUÏC TIEÂU:

1. Kieán thöùc:

    - HS bieát ñöôïc oân taäp ñeå thuaàn thuïc hôn baøi haùt Khaùt voïng muøa xuaân vaø baøi TÑN soá 5- Laøng toâi.

    - HS hieåu ñoâi neùt veà nhaïc só Nguyeãn Ñöùc Toaøn vaø baøi haùt Bieát ôn chò Voõ Thò Saùu.

2. Kó naêng:

    - HS thöïc hieän thaønh thaïo: haùt thuaàn thuïc vaø bieát dieãn taû nheï nhaøng theo tình caûm cuûa baøi haùt Khaùt voïng muøa xuaân; ñoïc nhaïc vaø haùt lôøi thuaàn thuïc baøi TÑN soá 5 - Laøng toâi.

    - HS thöïc hieän ñöôïc: tìm theâm moät soá baøi haùt khaùc cuûa nhaïc só Nguyeãn Ñöùc Toaøn.

3. Thaùi ñoä:

    - Thoùi quen: Qua noäi dung baøi HS coù theâm hieåu bieát veà nhaïc só Nguyeãn Ñöùc Toaøn moät ngöôøi coù nhieàu ñoùng goùp cho neàn aâm nhaïc Vieät Nam vaø baøi haùt “Bieát ôn chò Voõ Thò Saùu” cuûa oâng.

    - Tính caùch: HS tích cöïc hôn trong caùc hoaït ñoäng hoïc taäp.

II/ NOÄI DUNG BAØI HOÏC: Nhaïc só Nguyeãn Ñöùc Toaøn vaø baøi haùt Bieát ôn chò Voõ Thò Saùu.

III/ CHUAÅN BÒ:

1. Giaùo vieân: Ñaøn, maùy, ñóa; haùt thuaàn thuïc baøi Khaùt voïng muøa xuaân; ñoïc nhaïc, haùt lôøi thuaàn thuïc baøi TÑN soá 5; taäp trình baøy 1 soá ca khuùc khaùc cuûa nhaïc só Nguyeãn Ñöùc Toaøn ñeå minh hoïa cho HS.

2. Hoïc sinh: vôû ghi baøi vaø ñoà duøng hoïc taäp cuûa hoïc sinh.

IV/ TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP:

1. OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän: Kieåm tra só soá lôùp (1p)

2. Kieåm tra mieäng: loàng gheùp vaøo noäi dung 1, 2.

3. Tieán trình baøi hoïc:


HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH

NOÄI DUNG

Hoaït ñoäng 1: Oân taäp baøi haùt “Khaùt voïng muøa xuaân”.(15p)

- GV: ghi noäi dung.

- HS: ghi baøi.

- GV: Ñaøn vaø yeâu caàu HS luyeän thanh aâm La theo gam Ñoâ tröôûng 1-2 laàn.

- HS: caû lôùp luyeän thanh.

- GV: yeâu caàu HS haùt laïi caû baøi hoaøn chænh vaø ñieàu chænh nhöõng choã caàn thieát.

- HS: caû lôùp thöïc hieän.

- GV: nhaän xeùt, söûa sai nhöõng choã caàn thieát cho HS.

- GV: chæ ñònh 1-2 HS hoaëc 1-2 nhoùm trình baøy baøi haùt.

- HS: traû noäi dung baøi.( haùt thuaàn thuïc: Ñ, ngöôïc laïi: CÑ).

- GV: nhaän xeùt, söûa sai, ñaùnh giaù.

Hoaït ñoäng 2: Oân TÑN soá 5.(15p)

- GV: ghi noäi dung.

- HS: ghi baøi.

- GV: Ñaøn vaø yeâu caàu HS ñoïc nhaïc, haùt lôøi baøi TÑN soá 5 keát hôïp voã tay theo phaùch 1-2 laàn.

- HS: caû lôùp thöïc hieän.

- GV: chia lôùp thaønh 2 daõy: nöûa ñoïc nhaïc, nöûa haùt lôøi keát hôïp voã tay theo phaùch vaø ngöôïc laïi.

- HS: thöïc hieän.

- GV: nhaän xeùt, söûa sai cho HS.

- GV: chæ ñònh 1-2 HS ñoïc nhaïc haùt lôøi caû baøi TÑN soá 5.

- HS: caù nhaân thöïc hieän.(ñoïc nhaïc, haùt lôøi thuaàn thuïc: Ñ, ngöôïc laïi: CÑ).

- GV: nhaän xeùt, söûa sai vaø ñaùnh giaù.

Hoaït ñoäng 3: ANTT: nhaïc só Nguyeãn Ñöùc Toaøn vaø baøi haùt bieát ôn chò Voõ Thò Saùu.(10p)

- GV: ghi noäi dung.

- HS: ghi baøi.

I. OÂn taäp baøi haùt:

KHAÙT VOÏNG MUØA XUAÂN

Nhaïc: Moâ-da

Phoûng lôøi Vieät: Toâ Haûi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc:

TÑN SOÁ 5 - LAØNG TOÂI

(Trích)

Nhaïc vaø lôøi: Vaên Cao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. AÂm nhaïc thöôøng thöùc:

NHAÏC SÓ NGUYEÃN ÑÖÙC TOAØN VAØ BAØI HAÙT BIEÁT ÔN CHÒ VOÕ THÒ SAÙU

 


- GV: chæ ñònh HS ñoïc phaàn giôùi thieäu veà nhaïc só Nguyeãn Ñöùc Toaøn.

- HS: caù nhaân ñoïc.

- GV: Môû ñóa 1 soá baøi haùt cuûa nhaïc só ñeå HS thaáy ñöôïc tính chaát phoùng khoaùng, töôi treû vaø ñaäm ñaø chaát tröõ tình trong aâm nhaïc cuûa oâng nhö: Queâ em, Haø Noäi - traùi tim hoàng, …

- HS: caû lôùp theo doõi.

- GV: yeâu caàu HS ñoïc phaàn giôùi thieäu veà baøi haùt “Bieát ôn chò Voõ Thò Saùu”.

- HS: caù nhaân ñoïc trong SGK trang 44.

- GV: Môû ñóa baøi haùt “Bieát ôn chò Voõ Thò Saùu” cho HS nghe vaø caûm nhaän.

- HS: nghe vaø coù theå haùt theo.

 

1. Nhaïc só Nguyeãn Ñöùc Toaøn:

- Sinh ngaøy 10/03/1929 queâ ôû Haø Noäi. OÂng vöøa laø nhaïc só vöøa laø hoïa só.

- Caùc baøi haùt tieâu bieåu: Bieát ôn chò Voõ Thò Saùu, Nguyeãn Vieát Xuaân, ….

- OÂng ñöôïc nhaø nöôùc trao taëng giaûi thöôûng Hoà Chí Minh veà vaên hoïc ngheä thuaät.

 

 

2. Baøi haùt “Bieát ôn chò Voõ Thò Saùu:

- Ra ñôøi naêm 1958.

- Baøi haùt coù 3 ñoaïn, ñoaïn 1 vaø 3 coù aâm nhaïc gioáng nhau.

 

 

4. Toång keát: (3p)

- GV: Yeâu caàu HS ñoïc nhaïc, haùt lôøi keát hôïp voã tay theo phaùch baøi TÑN soá 5.

- HS: caû lôùp thöïc hieän thöïc hieän.

- GV: nhaän xeùt, söûa sai, tuyeân döông HS.

5.  Höôùng daãn hoïc taäp: (1p)

- Haùt thuaàn thuïc keát hôïp dieãn caûm baøi haùt Khaùt voïng muøa xuaân.

- Ñoïc nhaïc, haùt lôøi thuaàn thuïc baøi TÑN soá 5.

- Ñoïc vaø nghe 1 soá taùc phaåm khaùc cuûa nhaïc só Nguyeãn Ñöùc Toaøn.

- Chuaån bò tröôùc noäi dung tieát hoïc sau: Xem tröôùc noäi dung baøi haùt Noåi troáng leân caùc baïn ôi!.

V/ PHUÏ LUÏC: Khoâng coù

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tiết 22. HBH: Nổi trống lên các bạn ơi!
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU