Giáo Án Âm Nhạc 8:Tiết 22. Hbh: Nổi Trống Lên Các Bạn Ơi!

giáo án điện tử Âm nhạc Âm nhạc 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
hcy00q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-01-19 07:55:41
Loại file
docx
Dung lượng
0.01 M
Trang
1
Lần xem
2
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Baøi 5, Tieát 22 Tuaàn 22 OÂn taäp baøi haùt: KHAÙT VOÏNG MUØA XUAÂN OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc: TÑN SOÁ 5 AÂm nhaïc thöôøng thöùc: NHAÏC SÓ NGUYEÃN ÑÖÙC TOAØN VAØ BAØI HAÙT BIEÁT ÔN CHÒ VOÕ THÒ SAÙU I/

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Baøi 5, Tieát 22
Tuaàn 22
OÂn taäp baøi haùt:  KHAÙT VOÏNG MUØA XUAÂN
OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc:  TÑN SOÁ 5
AÂm nhaïc thöôøng thöùc:
 NHAÏC SÓ NGUYEÃN ÑÖÙC TOAØN VAØ BAØI HAÙT
  BIEÁT ÔN CHÒ VOÕ THÒ SAÙU
 
I/ MUÏC TIEÂU:
1. Kieán thöùc:
    - HS bieát ñöôïc oân taäp ñeå thuaàn thuïc hôn baøi haùt Khaùt voïng muøa xuaân vaø baøi TÑN soá 5- Laøng toâi.
    - HS hieåu ñoâi neùt veà nhaïc só Nguyeãn Ñöùc Toaøn vaø baøi haùt Bieát ôn chò Voõ Thò Saùu.
2. Kó naêng:
    - HS thöïc hieän thaønh thaïo: haùt thuaàn thuïc vaø bieát dieãn taû nheï nhaøng theo tình caûm cuûa baøi haùt Khaùt voïng muøa xuaân; ñoïc nhaïc vaø haùt lôøi thuaàn thuïc baøi TÑN soá 5 - Laøng toâi.
    - HS thöïc hieän ñöôïc: tìm theâm moät soá baøi haùt khaùc cuûa nhaïc só Nguyeãn Ñöùc Toaøn.
3. Thaùi ñoä:
    - Thoùi quen: Qua noäi dung baøi HS coù theâm hieåu bieát veà nhaïc só Nguyeãn Ñöùc Toaøn moät ngöôøi coù nhieàu ñoùng goùp cho neàn aâm nhaïc Vieät Nam vaø baøi haùt “Bieát ôn chò Voõ Thò Saùu” cuûa oâng.
    - Tính caùch: HS tích cöïc hôn trong caùc hoaït ñoäng hoïc taäp.
II/ NOÄI DUNG BAØI HOÏC: Nhaïc só Nguyeãn Ñöùc Toaøn vaø baøi haùt Bieát ôn chò Voõ Thò Saùu.
III/ CHUAÅN BÒ:
1. Giaùo vieân: Ñaøn, maùy, ñóa; haùt thuaàn thuïc baøi Khaùt voïng muøa xuaân; ñoïc nhaïc, haùt lôøi thuaàn thuïc baøi TÑN soá 5; taäp trình baøy 1 soá ca khuùc khaùc cuûa nhaïc só Nguyeãn Ñöùc Toaøn ñeå minh hoïa cho HS.
2. Hoïc sinh: vôû ghi baøi vaø ñoà duøng hoïc taäp cuûa hoïc sinh.
IV/ TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP:
1. OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän: Kieåm tra só soá lôùp (1p)
2. Kieåm tra mieäng: loàng gheùp vaøo noäi dung 1, 2.
3. Tieán trình baøi hoïc:

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH
NOÄI DUNG
Hoaït ñoäng 1: Oân taäp baøi haùt “Khaùt voïng muøa xuaân”.(15p)
- GV: ghi noäi dung.
- HS: ghi baøi.
- GV: Ñaøn vaø yeâu caàu HS luyeän thanh aâm La theo gam Ñoâ tröôûng 1-2 laàn.
- HS: caû lôùp luyeän thanh.
- GV: yeâu caàu HS haùt laïi caû baøi hoaøn chænh vaø ñieàu chænh nhöõng choã caàn thieát.
- HS: caû lôùp thöïc hieän.
- GV: nhaän xeùt, söûa sai nhöõng choã caàn thieát cho HS.
- GV: chæ ñònh 1-2 HS hoaëc 1-2 nhoùm trình baøy baøi haùt.
- HS: traû noäi dung baøi.( haùt thuaàn thuïc: Ñ, ngöôïc laïi: CÑ).
- GV: nhaän xeùt, söûa sai, ñaùnh giaù.
Hoaït ñoäng 2: Oân TÑN soá 5.(15p)
- GV: ghi noäi dung.
- HS: ghi baøi.
- GV: Ñaøn vaø yeâu caàu HS ñoïc nhaïc, haùt lôøi baøi TÑN soá 5 keát hôïp voã tay theo phaùch 1-2 laàn.
- HS: caû lôùp thöïc hieän.
- GV: chia lôùp thaønh 2 daõy: nöûa ñoïc nhaïc, nöûa haùt lôøi keát hôïp voã tay theo phaùch vaø ngöôïc laïi.
- HS: thöïc hieän.
- GV: nhaän xeùt, söûa sai cho HS.
- GV: chæ ñònh 1-2 HS ñoïc nhaïc haùt lôøi caû baøi TÑN soá 5.
- HS: caù nhaân thöïc hieän.(ñoïc nhaïc, haùt lôøi thuaàn thuïc: Ñ, ngöôïc laïi: CÑ).
- GV: nhaän xeùt, söûa sai vaø ñaùnh giaù.
Hoaït ñoäng 3: ANTT: nhaïc só Nguyeãn Ñöùc Toaøn vaø baøi haùt bieát ôn chò Voõ Thò Saùu.(10p)
- GV: ghi noäi dung.
- HS: ghi baøi.
I. OÂn taäp baøi haùt:
KHAÙT VOÏNG MUØA XUAÂN
Nhaïc: Moâ-da
Phoûng lôøi Vieät: Toâ Haûi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc:
TÑN SOÁ 5 - LAØNG TOÂI
(Trích)
Nhaïc vaø lôøi: Vaên Cao
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. AÂm nhaïc thöôøng thöùc:
NHAÏC SÓ NGUYEÃN ÑÖÙC TOAØN VAØ BAØI HAÙT BIEÁT ÔN CHÒ VOÕ THÒ SAÙU
 


- GV: chæ ñònh HS ñoïc phaàn giôùi thieäu veà nhaïc só Nguyeãn Ñöùc Toaøn.
- HS: caù nhaân ñoïc.
- GV: Môû ñóa 1 soá baøi haùt cuûa nhaïc só ñeå HS thaáy ñöôïc tính chaát phoùng khoaùng, töôi treû vaø ñaäm ñaø chaát tröõ tình trong aâm nhaïc cuûa oâng nhö: Queâ em, Haø Noäi - traùi tim hoàng, …
- HS: caû lôùp theo doõi.
- GV: yeâu caàu HS ñoïc phaàn giôùi thieäu veà baøi haùt “Bieát ôn chò Voõ Thò Saùu”.
- HS: caù nhaân ñoïc trong SGK trang 44.
- GV: Môû ñóa baøi haùt “Bieát ôn chò Voõ Thò Saùu” cho HS nghe vaø caûm nhaän.
- HS: nghe vaø coù theå haùt theo.
 
1. Nhaïc só Nguyeãn Ñöùc Toaøn:
- Sinh ngaøy 10/03/1929 queâ ôû Haø Noäi. OÂng vöøa laø nhaïc só vöøa laø hoïa só.
- Caùc baøi haùt tieâu bieåu: Bieát ôn chò Voõ Thò Saùu, Nguyeãn Vieát Xuaân, ….
- OÂng ñöôïc nhaø nöôùc trao taëng giaûi thöôûng Hoà Chí Minh veà vaên hoïc ngheä thuaät.
 
 
2. Baøi haùt “Bieát ôn chò Voõ Thò Saùu”:
- Ra ñôøi naêm 1958.
- Baøi haùt coù 3 ñoaïn, ñoaïn 1 vaø 3 coù aâm nhaïc gioáng nhau.
 
 

4. Toång keát: (3p)
- GV: Yeâu caàu HS ñoïc nhaïc, haùt lôøi keát hôïp voã tay theo phaùch baøi TÑN soá 5.
- HS: caû lôùp thöïc hieän thöïc hieän.
- GV: nhaän xeùt, söûa sai, tuyeân döông HS.
5.  Höôùng daãn hoïc taäp: (1p)
- Haùt thuaàn thuïc keát hôïp dieãn caûm baøi haùt Khaùt voïng muøa xuaân.
- Ñoïc nhaïc, haùt lôøi thuaàn thuïc baøi TÑN soá 5.
- Ñoïc vaø nghe 1 soá taùc phaåm khaùc cuûa nhaïc só Nguyeãn Ñöùc Toaøn.
- Chuaån bò tröôùc noäi dung tieát hoïc sau: Xem tröôùc noäi dung baøi haùt Noåi troáng leân caùc baïn ôi!.
V/ PHUÏ LUÏC: Khoâng coù
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tiết 22. HBH: Nổi trống lên các bạn ơi!
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

docx.pngam_nhac_8_tiet_22.docx[0.01 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự