Giáo Án:Tiet 22

giáo án điện tử
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
gewz0q
Danh mục
giáo án điện tử
Ngày đăng
2018-04-02 21:05:28
Loại file
doc
Dung lượng
0.36 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
2
File đã kiểm duyệt an toàn

Giáo án: Vật lí 7 I.MUÏC TIEÂU: 1.Kieán thöùc: - Nhaän bieát coù doøng ñieän thông qua các biểu hiện cụ thể của nó. - Nêu ñöôïc doøng ñieän laø gì? - Neâu ñöôïc taùc duïng chung cuûa caùc nguoàn ñieän

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Giáo án: Vật lí 7

 
                     
 
 
 
I.MUÏC TIEÂU: 1.Kieán thöùc:
-       Nhaän bieát coù doøng ñieän thông qua các biểu hiện cụ thể của nó.
-       Nêu ñöôïc doøng ñieän laø gì?
-       Neâu ñöôïc taùc duïng chung cuûa caùc nguoàn ñieän laø taïo ra doøng ñieän vaø nhaän bieát caùc nguoàn ñieän thöôøng duøng vôùi hai cöïc cuûa chuùng (cöïc döông vaø cöïc aâm cuûa pin hay acquy).
2.Kyõ naêng: Maéc vaø kieåm tra ñeå ñaûm baûo 1 maïch ñieän kín goàm pin, boùng ñeøn pin, coâng taéc vaø daây noái hoaït ñoäng, ñeøn saùng.
3.Thaùi ñoä:
-       Trung thöïc, kieân trì, hôïp taùc trong hoaït ñoäng nhoùm.
-       Coù yù thöùc thöïc hieän an toaøn khi söû duïng ñieän.
II. CHUẨN BI:
1.Giaùo vieân:
-       Tranh phoùng to hình 19.1, 19.2, 19.3 (SGK) , 1  acquy.
2.Hoïc sinh: Nhoùm
-       1 soá loaïi pin thaät ( moãi loaïi 1 chieác )
-       1 maûnh phim nhöïa(13cm x 18cm), 1 maûnh kim loaïi moûng (11cm x 13cm)
-       1 buùt thöû ñieän, 1 maûnh len (nhö ñaõ chuaån bò ôû baøi 17)
-       1 pin ñeøn, 1 diamo của xe  đạp
-       1 boùng ñeøn pin laép saün vaøo ñeá ñeøn
-       1 coâng taéc, 5 ñoaïn daây noái daøi khoaûng 30cm
III.CÁC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHỦ YẾU:
NOÄI DUNG
HOẠT ĐỘNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
Hoaït ñoäng 1:  Kieåm tra –toå chöùc tình huoáng hoïc taäp ..5.. phuùt
 
Kieåm tra:
  HS1: Coù maáy loaïi ñieän tích? Neâu söï töông taùc giöõa caùc vaät mang ñieän tích.
 
 
  - Theá naøo laø vaät mang ñieän tích döông , theá naøo laø vaät mang ñieän tích aâm?
 
 
HS2: Chöõa baøi taäp 18.3 SBT tr 19.
 
 
 
 
 
 
 GV ñaùnh giaù cho ñieåm HS
 Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp:
    -  Ta bieát coù ñieän thì coù theå baät , taét ñeøn deã daøng
 
- HS 1 traû lôøi: Có hai loại điện tích: Điện tích dương và điện tích âm. Hai điện tích cùng loại thì đẩy nhau, khác loại thì hút nhau.
- Một vật nhiễm điện dương khi nhận thêm electron, nhiễm điện âm khi mất bớt electron.
- HS 2 traû lôøi .
18.3: a.Toùc bò nhieãm ñieän döông. Khi ñoù electron dòch chuyeån töø toùc sang löôïc nhöïa (löôïc nhöïa nhaän theâm electron, toùc maát bôùt electron)
b. Vì nhöõng sôïi toùc do nhieãm ñieän cuøng loaïi, chuùng ñaåy nhau.
Lắng nghe
 
 
 

Giáo án: Vật lí 7

 
. Ngoaøi ra quaït ñieän, noài côm ñieän, tivi…taïo cho ta cuoäc soáng toát ñeïp hôn.
Vậy các thieát bò naøy hoaït ñoäng khi nào? Vaäy doøng ñieän laø gì? Vaøo baøi môùi.
Các thiết bị điện này hoạt động khi có dòng điện chạy qua.
 
Ghi bài
Hoaït ñoäng 2:  Tìm hieåu doøng ñieän laø gì ?   .10 ... phuùt       
I- Doøng ñieän
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Keát luaän :Doøng ñieän laø doøng caùc ñieän tích dòch chuyeån coù höôùng.
Dấu hiệu nhận biết có dòng điện chạy qua các thiết bị điện:
Bóng đèn sáng, quạt điện quay,… là những biểu hiện chứng tỏ có dòng điện chạy qua các thiết bị đó.
 
 
 
 
 
GV treo tranh veõ hình 19.1
 

 
Yeâu caàu:
  - Nhoùm 2 HS quan saùt tranh veõ, tìm hieåu söï töông töï giöõa doøng ñieän vaø doøng nöôùc.
- Töø ñoù tìm töø thích hôïp ñieàn vaøo choã troáng C1.
 
 
 
 
GV choát laïi caâu traû lôøi ñuùng
Yeâu caàu:
-       Ñoïc C2.
-       Neâu döï ñoaùn caâu traû lôøi C2
 
-       Töø ñoù hoaøn thaønh nhaän xeùt trong SGK
 
 
 
Vậy dòng ñieän laø gì ?
 
Gọi 2, 3 HS nhắc lại và ghi vở
Yeâu caàu neâu daáu hieäu nhaän bieát coù doøng ñieän chaïy qua caùc thieát bò ñieän ?
 
 
 
 
  GV thoâng baùo : trong thöïc teá coù theå ta caém daây caém noái töø oå ñieän ñeán thieát bò duøng ñieän nhöng khoâng coù doøng ñieän chaïy qua, thì caùc em cuõng khoâng ñöôïc töï mình söõa chöõa neáu chöa ngaét nguoàn vaø chöa bieát caùch söû duïng ñeå ñaûm baûo an toaøn veà ñieän.
HS laøm theo yeâu caàu GV
- Quan saùt tranh thaûo luaän thoáng nhaát yù kieán, hoaøn thaønh
 
 
 
 
 
 
 
 
C1: a.Ñieän tích cuûa maûnh phim nhöïa töông töï nhö nöôùc trong bình
b. Ñieän tích dòch chuyeån töø maûnh phim nhöïa qua boùng ñeøn ñeán tay ta töông töï nhö nöôùc chaûy töø bình A xuoáng bình B
 
HS döï ñoaùn C2: muoán ñeøn buùt thöû ñieän laïi saùng thì coï xaùt maûnh nhöïa laàn nöõa.
Nhaän xeùt: Boùng ñeøn buùt thöû ñieän saùng khi coù caùc ñieän tích dòch chuyeån qua noù.
Hs trả lời: Doøng ñieän laø doøng caùc ñieän tích dòch chuyeån coù höôùng- HS ghi vôû
- Ñeøn ñieän saùng, quaït ñieän quay vaø caùc thieát bi ñieän khaùc hoaït ñoäng khi coù doøng ñieän chaïy qua.
 
 
Lắng nghe
 

Giáo án: Vật lí 7

 
 
 
 
Hoaït ñoäng 3:  Tìm hieåu caùc nguoàn ñieän thöôøng duøng  ..5.. phuùt       
II- Nguoàn ñieän
   1. Caùc nguoàn ñieän thöôøng duøng.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nguoàn ñieän là thiết bị tạo ra và duy trì dòng điện.
 
 
 
 
- Caùc nguoàn ñieän thöôøng duøng laø:pin ( pin tieåu, pin troøn, pin vuoâng ), acquy, maùy phaùt ñieän….
 
- Moãi nguoàn ñieän coù hai cöïc: cöïc döông (kí hieäu: + ), cöïc aâm (kí hieäu: - ).
 
 
GV thoâng baùo : Taùc duïng cuûa nguoàn ñieän, nguoàn ñieän coù hai cöïc laø cöïc döông (kí hieäu: + ), cöïc aâm (kí hieäu: - ).
- Goïi 1 vaøi HS neâu ví duï veà caùc nguoàn ñieän trong thöïc teá.
Yeâu caàu:
    - Quan saùt hình 19.2 hoaëc nhöõng chieác pin thaät

 
   - Chæ ra ñaâu laø cöïc döông, ñaâu laø cöïc aâm cuûa moãi nguoàn ñieän naøy.
 
 
 
 
 
 
 
Nguồn điện có tác dụng gì? (Hs trung bình).
 
Mỗi nguồn điện có mấy cực? ( Hs trung bình)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gọi 2, 3 nhắc lại và ghi vở
 
 
- HS laéng nghe vaø ghi vôû
 
 
 
Quan sát hình 19.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Caùc loaïi pin, caùc loaïi accquy, ñinamoâ ôû xe ñaïp, maùy phaùt ñieän…
HS laøm theo yeâu caàu GV
+ Pin troøn: cöïc aâm laø ñaùy baèng (voû),cöïc döông laø nuùm nhoû nhoâ leân (ñaàu coù ghi daáu coäng)
+ Acquy: cöïc döông ghi daáu (+), cöïc aâm ghi daáu (-)
Nguoàn ñieän là thiết bị tạo ra và duy trì dòng điện.
 
- Moãi nguoàn ñieän coù hai cöïc: cöïc döông (kí hieäu: + ), cöïc aâm (kí hieäu: - ).
- Moãi nguoàn ñieän coù hai cöïc: cöïc döông (kí hieäu: + ), cöïc aâm (kí hieäu: - ).
 
 
 
 
 
Ghi vở
Hoaït ñoäng 4:  Maéc maïch ñieän ñôn giaûn   ..20.. phuùt
2.Maïch ñieän coù nguoàn ñieän.
     Maéc maïch ñieän ñôn giaûn goàm pin, boùng ñeøn pin, coâng taéc vaø daây noái ( phaùt hieän choã maïch hôû, k
GV treo tranh veõ hình 19.3
-       HS quan saùt hình 19.3
 
 
 
 

Giáo án: Vật lí 7

haéc phuïc ) ñeå ñaûm baûo ñeøn saùng.

Yeâu caàu:
  - Maéc maïch ñieän theo nhoùm (6 em 1 nhoùm), ñoùng coâng taéc vaø quan saùt ñoä saùng cuûa ñeøn.
  - Tröôøng hôïp ñeøn khoâng saùng chöùng toû ñieàu gì ?
  - Nguyeân nhaân gaây ra vaø caùch khaéc phuïc ra sao ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qua thí nghieäm cuûa caùc nhoùm GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù, ñoäng vieân caùc em.    
 
HS laøm theo yeâu caàu GV
- Maéc maïch ñieän, thaûo luaän.
 
 
- Chöùng toû maïch hôû khoâng coù doøng ñieän chaïy qua.
 
Nguyeân nhaân maïch hôû
Caùch
khaéc phuïc
1-Daây toùc ñeøn bi ñöùt
Thay boùng ñeøn khaùc
2-Ñui ñeøn tieáp xuùc khoâng toát
Vaën laïi ñui ñeøn
3-Caùc ñaàu daây tieáp xuùc khoâng toát
Vaën chaët laïi caùc choát
4-Daây ñöùt ngaàm beân trong
Noái laïi daây hoaëc thay daây khaùc
5-Pin cuõ
Thay pin môùi

Hoaït ñoäng 4:  Vaän duïng  - Cuûng coá    .8... phuùt
III- Vaän duïng
   C4: -Doøng ñieän laø doøng caùc ñieän tích dòch chuyeån coù höôùng.
    - Ñeøn ñieän saùng khi coù doøng ñieän chaïy qua.
    - Ñeøn ñieän saùng cho bieát coù doøng ñieän chaïy qua noù.
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaän duïng 
-Yeâu caàu hoïc sinh traû lôøi caâu C4, C5, C6.
 
 
 
 
 
 
 
 
- Goïi 1 vaøi HS traû lôøi, HS khaùc nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa baïn.
 
 Cuûng coá :
a) Doøng ñieän laø dòng..(1).........
b) Hai cực của mỗi pin hay acquy là các cực(2)………. Của nguồn điện đó
c)Dòng điện có thể chạy lâu dài trong dây điện nối liền các thiết bị điện với (3)………
 
Caù nhaân HS suy nghó traû lôøi
    C5: Ñeøn pin, radio, maùy tính boû tuùi, maùy aûnh töï ñoäng, ñoàng hoà ñieän, ñoà chôi chaïy ñieän…
      C6: Ñeå nguoàn ñieän naøy hoaït ñoäng thaép saùng ñeøn, caàn aán vaøo laãy ñeå nuùm  xoay cuûa noù tì saùt vaøo vaønh xe ñaïp, ñaïp cho baùnh xe ñaïp quay, ñoàng thôøi daây noái töø ñinamoâ tôùi ñeøn khoâng coù choã hôû.
       - HS traû lôøi
-       HS khaùc nhaän xeùt.
 
 
 
cá nhân HS trả lời:
(1)    Dòng chuyển dời có hướng của các điện tích
(2)    dương và âm
(3)    hai cực của nguồn điện
Hoaït ñoäng 5: Daën doø     ...2. phuùt

Giáo án: Vật lí 7

       - Veà nhaø hoïc baøi keát hôïp vôû ghi vaø SGK.
       - Laøm caùc baøi taäp 19.1-19.3 SBT.(tr. 41), 19.4- 19.11 SBT/42, 43
       - Chuaån bò baøi môùi: “Chaát daãn ñieän vaø chaát caùch ñieän, doøng ñieän trong kim loaïi”
                + Theá naøo laø chaát daãn ñieän, chaát caùch ñieän, cho ví duï.
                + Doøng ñieän trong kim loaïi laø doøng như theá naøo ?.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tiet 22
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngTiet_22.doc[0.36 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Tuần 22 - Tiết 22 - CN9
  Giáo án khác
  Tuần 22 - Tiết 22 - CN9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/1/2016

  Xem: 0

 • Tuần 22 - Tiết 22 - Lý 7
  Giáo án khác
  Tuần 22 - Tiết 22 - Lý 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/1/2018

  Xem: 3

 • Tuần 22' - GDCD 6- Tiết 22
  Giáo án khác
  Tuần 22' - GDCD 6- Tiết 22

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/2/2017

  Xem: 0

 • bài 22: kiểm tra tiết 22
  Vật lý 9
  bài 22: kiểm tra tiết 22

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/9/2011

  Xem: 0

 • Tuần 22- Lý 8- Tiết 22
  Vật lý 8
  Tuần 22- Lý 8- Tiết 22

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/1/2013

  Xem: 7

 • Tuần 22 - Tiết 22 - Lí 8
  Giáo án khác
  Tuần 22 - Tiết 22 - Lí 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/3/2018

  Xem: 0

 • TUẦN 22 TIẾT 22 CD9
  Giáo án khác
  TUẦN 22 TIẾT 22 CD9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/2/2017

  Xem: 0

 • Tuần 22' - GDCD 7- Tiết 22
  Giáo án khác
  Tuần 22' - GDCD 7- Tiết 22

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/2/2017

  Xem: 0

 • Tuần 22- CN 9- Tiết 22
  Công nghệ 9
  Tuần 22- CN 9- Tiết 22

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/1/2013

  Xem: 0

 • Tuần 22 - lí 8 - tiết 22
  Giáo án khác
  Tuần 22 - lí 8 - tiết 22

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2016

  Xem: 0

giáo án TIẾP THEO

giáo án MỚI ĐĂNG

giáo án XEM NHIỀU