Giáo Án Âm Nhạc 5:Tiêt 23,24

giáo án điện tử Tiểu Học Lớp 5 Âm nhạc 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       3      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
mmcjwq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2011-01-12 08:04:46
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Trang
1
Lần xem
3
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

TuÇn : 23 «n tËp 2 bµi h¸t : tre ngµ bªn l¨ng b¸c - h¸t mõng ¤N TËp ®äc nh¹c sè 6. I.Môc tiªu : - HS h¸t thuéc lêi ca, ®óng giai ®iÖu vµ s¾c th¸i cña bµi Tre ngµ bªn L¨ng B¸c- H¸t mõng. Tr×nh bµy bµi

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

TuÇn : 23                                           «n tËp 2 bµi h¸t :
                                 tre ngµ bªn l¨ng b¸c - h¸t mõng
¤N  TËp ®äc nh¹c  sè 6.
I.Môc tiªu :
- HS h¸t thuéc lêi ca, ®óng giai ®iÖu vµ s¾c th¸i cña bµi  Tre ngµ bªn  L¨ng B¸c- H¸t mõng. Tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp vµ vËn ®éng phô ho¹.
- HS thÓ hiÖn ®óng cao ®é, tr­êng ®é bµi T§N sè 6. TËp ®äc nh¹c, ghÐp lêi kÕt hîp gâ ph¸ch mét c¸ch thµnh th¹o.
II. ChuÈn bÞ :
1. Gi¸o viªn :
- Nh¹c cô ®Öm h¸t, nh¹c cô gâ.
- B¨ng nh¹c, m¸y nghe.
2. Häc sinh :
 - Nh¹c cô gâ, vë chÐp nh¹c.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chñ yÕu :
 
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
1. æn ®Þnh .
2. KiÓm tra :  KT trong giê.
3/Bµi míi :
a/ ¤n tËp 2 bµi h¸t:
* Ho¹t ®éng I : ¤n tËp bµi h¸t Tre ngµ bªn L¨ng B¸c .
- GV - H­íng dÉn  häc sinh  «n tËp bµi h¸t mét vµi lÇn, thuéc giai ®iÖu vµ lêi ca...
 
 
- HD h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch, theo tiÕt tÊu lêi ca.
 
- Chia tæ, nhãm, c¸ nh©n biÓu diÔn bµi h¸t.
Gv nhËn xÐt khÝch lÖ.
 
* Ho¹t ®éng II :  ¤n bµi h¸t H¸t mõng.
- GV - H­íng dÉn  häc sinh luyÖn tËp nh­ bµi Tre ngµ......
- KiÓm tra c¸c nhãm, c¸ nh©n biÓu diÔn tr­íc líp.
GV nhËn xÕt - khÝch lÖ.
- Cho c¶ líp nghe l¹i b¨ng h¸t mÉu 1 lÇn.
 
b/ ¤n bµi T§N sè 6 :
- GV treo b¶ng phô chÐp s½n bµi T§N sè 6.
 
 
 
 
 
 
- C¶ líp «n bµi theo HD cña GV, h¸t chÝnh x¸c giai ®iÖu vµ lêi ca, ®óng tÝnh chÊt cña
 
nhÞp 3/8. H¸t trßn ©m, râ ch÷.
- Thùc hiÖn gâ ®Öm theo 2 h×nh thøc : Theo ph¸ch, theo tiÕt tÊu lêi ca nh­ ®· HD ë tiÕt tr­íc.
- HS thùc hiÖn theo Y/C cña GV. BiÓu diÔn cã kÕt hîp c¸c ho¹t ®éng nh­ gç ®Öm theo c¸c h×nh thøc, móa ®¬n gi¶n....
 
- C¶ líp luyÖn tËp bµi H¸t mõng theo HD cña GV.
- Mçi nhãm 3 - 5 häc sinh biÓu diÔn tr­íc líp, kÕt hîp c¸c h×nh thøc vËn ®éng theo nh¹c.
- HS nghe  ®Ó cqmr nhËn vµ ®iÒu chØnh cho b¶n th©n.....

- HD luyÖn cao ®é.
 
- HD ®äc «n bµi kÕt hîp c¸c h×nh thøc vËn ®éng ( gâ ®Öm, ghÐp lêi ca...).
 
 
- KiÓm tra nhãm, c¸ nh©n ®äc bµi.
Gv nhËn xÐt khÝch lÖ
 
4. Cñng cè :
- Cho c¶ líp  ®äc ®ång thanh bµi T§N l¹i mét lÇn kÕt hîp tÊt c¶ c¸c h×nh thøc phô ho¹.
-  Cho häc sinh nghe b¨ng h¸t mÉu c¶ 2 bµi h¸t Tre ngµ bªn L¨ng B¸c- H¸t mõng.
 
5. NhËn xÐt, dÆn dß :
- NX :
- DD : C¶ líp vÒ nhµ häc thuéc bµi vµ tËp biÓu diÔn tèt bµi h¸t, ®äc nh¹c thµnh th¹o kÕt hîp c¸c h×nh thøc vËn ®éng.
 
 
 
- LuyÖn cao ®é theo §µn vµ HD cña GV.
 
- HS «n bµi nhiÒu lÇn kÕt hîp c¸c h×nh thøc gâ ®Öm, ghÐp lêi ca lu©n phiªn theo tæ, nhãm, c¸ nh©n.( D·y ®äc nh¹c, d·y ghÐp lêi hoÆc gâ dÖm...).
- Mçi nhãm 3 - 5 häc sinh ®äc kÕt hîp gâ ®Öm.
 
 
- §äc bµi kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch, theo tiÕt tÊu cña bµi kÕt hîp ghÐp lêi ca.
 
 
 
 
 
- HS thùc hiÖn theo y/c cña GV.
 
 
 
 
 
 

TuÇn : 24     häc h¸t bµi : mµu xanh quª h­¬ng
Theo ®iÖu Sa - ri - ¨ng
D©n ca Khmer ( Nam Bé )
§Æt lêi míi Nam Anh.
I.Môc tiªu :
- HS h¸t ®óng giai ®iÖu, thÓ hiÖn ®óng tÝnh chÊt vui t­¬i, rén rµng.
- H¸t ®óng nh÷ng ©m cã luyÕn, l¸y vµ ng¾t h¬i ®óng chç.
- Qua bµi h¸t gi¸o dôc c¸c em thªm yªu quª h­¬ng ®¸t n­íc vµ nh÷ng lµn ®iÖu d©n ca ViÖt Nam.
II. ChuÈn bÞ :
1. Gi¸o viªn :
- Nh¹c cô ®Öm h¸t, nh¹c cô gâ.
- B¨ng nh¹c, m¸y nghe.
2. Häc sinh :
 - Nh¹c cô gâ, vë chÐp nh¹c.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chñ yÕu :
 
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
1. æn ®Þnh .
2. KiÓm tra :  KT trong giê.
3/Bµi míi :
* Ho¹t ®éng I : D¹y h¸t bµi Mµu xanh quª h­¬ng.
- Giíi thiÖu bµi : Bµi h¸t Mµu xanh quª h­¬ng nãi lªn cuéc sèng thanh b×nh, t­¬i vui trªn kh¾p miÒn s«ng nói quª h­¬ng....
- GV cho häc sinh nghe b¨ng h¸t mÉu.
 
- HD häc sinh ®äc lêi ca:
  Mµu xanh quª h­¬ng Lêi 1.
Xanh xanh quª h­¬ng ai trång hµng c©y
§ang lín dÇn xanh tèt n¬i ®©y.
Lung linh lung linh khi mÆt trêi lªn
Cho c¸nh ®ång ng« lóa t­¬i thªm.
Rung rinh rung ri9nh chµo c©y l¸ bªn ®­êng.
Tung t¨ng tung t¨ng ®µn em bÐ tíi tr­êng.
 
 
 
Lêi 2.
 
 
 
 
 
- HS nghe giíi thiÖu bµi, trao ®æi víi GV.
 
 
- C¶ líp nghe b¨ng h¸t mÉu 2 lÇn. Nªu c¶m nhËn sau khi nghe h¸t.....
- §äc ®ång thanh lêi ca 2 lÇn.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bay xa bay xa theo ngµn lêi ca Trªn kh¾p miÒn s«ng nói quª ta.
Bay cao bay cao l¸ cê vµng sao
Trong n¾ng hång c¬n giã lao xao.
Xanh t­¬i xanh t­¬i lµng xãm quª m×nh
¤i bao yªu th­¬ng Tæ quèc thanh b×nh.
 
- D¹y h¸t tõng c©u ng¾n nh­ ®· ph©n chia, kÕt hîp cho häc sinh nghe ®µn ®Ó ph¸t huy tai nghe.
- Chia d·y, nhãm lu©n phiªn ghÐp bµi.
 
- KiÓm tra mét vµi nhãm hoÆc c¸ nh©n biÓu diÔn.
Gv nhËn xÐt khÝch lÖ
 
* Ho¹t ®éng II :  HD häc sinh luyÖn tËp bµi h¸t.
- HD häc sinh h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch, theo tiÕt tÊu .
 
 
 
- HD h¸t ®èi ®¸p.
 
- HD hÊt kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c.
 
- KT mét vµi c¸ nh©n biÓu diÔn tr­íc líp.
GV nhËn xÐt - khÝch lÖ.
 
4. Cñng cè :
- Cho c¶ líp nghe b¨ng h¸t mÉu l¹i 1 lÇn.
- Sau khi häc bµi h¸t em cã suy nghÜ vµ c¶m nhËn nh­ thÕ nµo ?
 
5. NhËn xÐt, dÆn dß :
- NX :
- DD : C¶ líp vÒ nhµ häc thuéc bµi vµ tËp biÓu diÔn tèt bµi h¸t,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Häc h¸t theo HD cña GV chó ý h¸t ®óng nh÷ng ©m cã luyÕn, nh÷ng chç ng¾t c©u, nh÷ng c©u cÇn cã h¬i thë dµi...
- C¸c d·y, nhãm lu©n phiªn ghÐp bµi kÕt hîp nghe nh¹c ®Ó söa sai...
- Mçi nhãm 3 - 5 häc sinh biÓu diÔn tr­íc líp.
 
 
 
 
- C¶ líp gâ ®Öm theo 2 h×nh thøc :
VD : Xanh xanh quª h­¬ng ai trång hµng
Ph¸ch           x                x            x
TiÕt tÊu  x     x       x       x     x     x      x
 
- D·y 1  h¸t c©u 1 - 3. D·y 2 h¸t c©u 2 - 4. §æi phiªn nhau thùc hiÖn.
- C¶ líp ®øng h¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c ( nhón mÒm ).
- 3 - 5 c¸ nh©n h¸t tèt biÓu diÔn tr­íc líp.
 
 
 
- C¶ líp nghe h¸t vµ ®iÒu chØnh cho m×nh.
- TL c©u hái :
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử tiêt 23,24
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngnhac_5_tiet_2324.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Tiết 23-24
  Hình học 8
  Tiết 23-24

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/3/2010

  Xem: 29

 • tiet 23,24
  Giáo án khác
  tiet 23,24

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/3/2014

  Xem: 0

 • Tiết 23-24
  Đại số 7
  Tiết 23-24

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/3/2010

  Xem: 6

 • tiet 23, 24
  Số học 6
  tiet 23, 24

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Số học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2012

  Xem: 0

 • Tiết 23, 24
  Mỹ thuật 8
  Tiết 23, 24

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/1/2010

  Xem: 318

 • tiêt 23,24
  Âm nhạc 4
  tiêt 23,24

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/1/2011

  Xem: 0

 • tiêt 23,24
  Âm nhạc 5
  tiêt 23,24

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/1/2011

  Xem: 7

 • Tiết 23, 24
  Mỹ thuật 6
  Tiết 23, 24

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/1/2010

  Xem: 262

 • tiết 23-24
  Hình học 8
  tiết 23-24

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/11/2009

  Xem: 175

 • Tiết 23-24
  Đại số 8
  Tiết 23-24

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/3/2010

  Xem: 11