tiêt 23,24

giáo án Âm nhạc 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 47       6      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
mmcjwq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
1/12/2011 8:04:46 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Lần xem
6
Lần tải
47
Loading...
File đã kiểm duyệt an toàn

Tuần : 23 ôn tập 2 bài hát : tre ngà bên lăng bác - hát mừng ÔN đọc nhạc số 6. I.Mục tiêu : - HS hát thuộc lời ca, đúng giai điệu và sắc thái của bài Tre ngà bên Lăng Bác- Hát mừng. Trình bày bài hát ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử tiêt 23,24, Giáo Án Âm Nhạc 5 , Giáo án điện tử tiêt 23,24, doc, 1 trang, 0.05 M, Âm nhạc 5 chia sẽ bởi Ri Phạm Pa đã có 47 download

 
LINK DOWNLOAD

tiet-23A24.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tuần : 23 ôn tập 2 bài hát :
tre ngà bên lăng bác - hát mừng
ÔN đọc nhạc số 6.
I.Mục tiêu :
- HS hát thuộc lời ca, đúng giai điệu và sắc thái của bài Tre ngà bên Lăng Bác- Hát mừng. Trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp và vận động phụ hoạ.
- HS thể hiện đúng cao độ, trường độ bài TĐN số 6. Tập đọc nhạc, ghép lời kết hợp gõ phách một cách thành thạo.
II. Chuẩn bị :
1. Giáo viên :
- Nhạc cụ đệm hát, nhạc cụ gõ.
- Băng nhạc, máy nghe.
2. Học sinh :
- Nhạc cụ gõ, vở chép nhạc.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

1. định .
2. Kiểm tra : KT trong giờ.
3/Bài mới :
a/ Ôn tập 2 bài hát:
* Hoạt động I : Ôn tập bài hát Tre ngà bên Lăng Bác .
- GV - Hướng dẫn học sinh ôn tập bài hát một vài lần, thuộc giai điệu và lời ca...
- HD hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca.
- Chia tổ, nhóm, cá nhân biểu diễn bài hát.
Gv nhận xét khích lệ.
* Hoạt động II : Ôn bài hát Hát mừng.
- GV - Hướng dẫn học sinh luyện tập như bài Tre ngà......
- Kiểm tra các nhóm, cá nhân biểu diễn trước lớp.
GV nhận xết - khích lệ.
- Cho cả lớp nghe lại băng hát mẫu 1 lần.
/ Ôn bài TĐN số 6 :
- GV treo bảng phụ chép sẵn bài TĐN số 6.
- HD luyện cao độ.
- HD đọc ôn bài kết hợp các hình thức vận động ( gõ đệm, ghép lời ca...).
- Kiểm tra nhóm, cá nhân đọc bài.
Gv nhận xét khích lệ
4. Củng cố :
- Cho cả lớp đọc đồng thanh bài TĐN lại một lần kết hợp tất cả các hình thức phụ hoạ.
- Cho học sinh nghe băng hát mẫu cả 2 bài hát Tre ngà bên Lăng Bác- Hát mừng.
5. Nhận xét, dặn dò :
- NX :
- DD : Cả lớp về nhà học thuộc bài và tập biểu diễn tốt bài hát, đọc nhạc thành thạo kết hợp các hình thức vận động.

- Cả lớp ôn bài theo HD của GV, hát chính xác giai điệu và lời ca, đúng tính chất của
nhịp 3/8. Hát tròn âm, rõ chữ.
- Thực hiện gõ đệm theo 2 hình thức : Theo phách, theo tiết tấu lời ca như đã HD ở tiết trước.
- HS thực hiện theo Y/C của GV. Biểu diễn có kết hợp các hoạt động như gỗ đệm theo các hình thức, múa đơn giản....
- Cả lớp luyện tập bài Hát mừng theo HD của GV.
- Mỗi nhóm 3 - 5 học sinh biểu diễn trước lớp, kết hợp các hình thức vận động theo nhạc.
- HS nghe để cqmr nhận và điều chỉnh cho bản thân.....
- Luyện cao độ theo Đàn và HD của GV.
- HS ôn bài nhiều lần kết hợp các hình thức gõ đệm, ghép lời ca luân phiên theo tổ, nhóm, cá nhân.( Dãy đọc nhạc, dãy ghép lời hoặc gõ

 


TuÇn : 23                                           «n tËp 2 bµi h¸t :

                                 tre ngµ bªn l¨ng b¸c - h¸t mõng

¤N  TËp ®äc nh¹c  sè 6.

I.Môc tiªu :

- HS h¸t thuéc lêi ca, ®óng giai ®iÖu vµ s¾c th¸i cña bµi  Tre ngµ bªn  L¨ng B¸c- H¸t mõng. Tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp vµ vËn ®éng phô ho¹.

- HS thÓ hiÖn ®óng cao ®é, tr­êng ®é bµi T§N sè 6. TËp ®äc nh¹c, ghÐp lêi kÕt hîp gâ ph¸ch mét c¸ch thµnh th¹o.

II. ChuÈn bÞ :

1. Gi¸o viªn :

- Nh¹c cô ®Öm h¸t, nh¹c cô gâ.

- B¨ng nh¹c, m¸y nghe.

2. Häc sinh :

 - Nh¹c cô gâ, vë chÐp nh¹c.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chñ yÕu :

 

Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn

Ho¹t ®éng cña häc sinh

1. æn ®Þnh .

2. KiÓm tra :  KT trong giê.

3/Bµi míi :

a/ ¤n tËp 2 bµi h¸t:

* Ho¹t ®éng I : ¤n tËp bµi h¸t Tre ngµ bªn L¨ng B¸c .

- GV - H­íng dÉn  häc sinh  «n tËp bµi h¸t mét vµi lÇn, thuéc giai ®iÖu vµ lêi ca...

 

 

- HD h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch, theo tiÕt tÊu lêi ca.

 

- Chia tæ, nhãm, c¸ nh©n biÓu diÔn bµi h¸t.

Gv nhËn xÐt khÝch lÖ.

 

* Ho¹t ®éng II :  ¤n bµi h¸t H¸t mõng.

- GV - H­íng dÉn  häc sinh luyÖn tËp nh­ bµi Tre ngµ......

- KiÓm tra c¸c nhãm, c¸ nh©n biÓu diÔn tr­íc líp.

GV nhËn xÕt - khÝch lÖ.

- Cho c¶ líp nghe l¹i b¨ng h¸t mÉu 1 lÇn.

 

b/ ¤n bµi T§N sè 6 :

- GV treo b¶ng phô chÐp s½n bµi T§N sè 6.

 

 

 

 

 

 

- C¶ líp «n bµi theo HD cña GV, h¸t chÝnh x¸c giai ®iÖu vµ lêi ca, ®óng tÝnh chÊt cña

 

nhÞp 3/8. H¸t trßn ©m, râ ch÷.

- Thùc hiÖn gâ ®Öm theo 2 h×nh thøc : Theo ph¸ch, theo tiÕt tÊu lêi ca nh­ ®· HD ë tiÕt tr­íc.

- HS thùc hiÖn theo Y/C cña GV. BiÓu diÔn cã kÕt hîp c¸c ho¹t ®éng nh­ gç ®Öm theo c¸c h×nh thøc, móa ®¬n gi¶n....

 

- C¶ líp luyÖn tËp bµi H¸t mõng theo HD cña GV.

- Mçi nhãm 3 - 5 häc sinh biÓu diÔn tr­íc líp, kÕt hîp c¸c h×nh thøc vËn ®éng theo nh¹c.

- HS nghe  ®Ó cqmr nhËn vµ ®iÒu chØnh cho b¶n th©n.....


- HD luyÖn cao ®é.

 

- HD ®äc «n bµi kÕt hîp c¸c h×nh thøc vËn ®éng ( gâ ®Öm, ghÐp lêi ca...).

 

 

- KiÓm tra nhãm, c¸ nh©n ®äc bµi.

Gv nhËn xÐt khÝch lÖ

 

4. Cñng cè :

- Cho c¶ líp  ®äc ®ång thanh bµi T§N l¹i mét lÇn kÕt hîp tÊt c¶ c¸c h×nh thøc phô ho¹.

-  Cho häc sinh nghe b¨ng h¸t mÉu c¶ 2 bµi h¸t Tre ngµ bªn L¨ng B¸c- H¸t mõng.

 

5. NhËn xÐt, dÆn dß :

- NX :

- DD : C¶ líp vÒ nhµ häc thuéc bµi vµ tËp biÓu diÔn tèt bµi h¸t, ®äc nh¹c thµnh th¹o kÕt hîp c¸c h×nh thøc vËn ®éng.

 

 

 

- LuyÖn cao ®é theo §µn vµ HD cña GV.

 

- HS «n bµi nhiÒu lÇn kÕt hîp c¸c h×nh thøc gâ ®Öm, ghÐp lêi ca lu©n phiªn theo tæ, nhãm, c¸ nh©n.( D·y ®äc nh¹c, d·y ghÐp lêi hoÆc gâ dÖm...).

- Mçi nhãm 3 - 5 häc sinh ®äc kÕt hîp gâ ®Öm.

 

 

- §äc bµi kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch, theo tiÕt tÊu cña bµi kÕt hîp ghÐp lêi ca.

 

 

 

 

 

- HS thùc hiÖn theo y/c cña GV.

 

 

 

 

 

 


TuÇn : 24     häc h¸t bµi : mµu xanh quª h­¬ng

Theo ®iÖu Sa - ri - ¨ng

D©n ca Khmer ( Nam Bé )

§Æt lêi míi Nam Anh.

I.Môc tiªu :

- HS h¸t ®óng giai ®iÖu, thÓ hiÖn ®óng tÝnh chÊt vui t­¬i, rén rµng.

- H¸t ®óng nh÷ng ©m cã luyÕn, l¸y vµ ng¾t h¬i ®óng chç.

- Qua bµi h¸t gi¸o dôc c¸c em thªm yªu quª h­¬ng ®¸t n­íc vµ nh÷ng lµn ®iÖu d©n ca ViÖt Nam.

II. ChuÈn bÞ :

1. Gi¸o viªn :

- Nh¹c cô ®Öm h¸t, nh¹c cô gâ.

- B¨ng nh¹c, m¸y nghe.

2. Häc sinh :

 - Nh¹c cô gâ, vë chÐp nh¹c.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chñ yÕu :

 

Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn

Ho¹t ®éng cña häc sinh

1. æn ®Þnh .

2. KiÓm tra :  KT trong giê.

3/Bµi míi :

* Ho¹t ®éng I : D¹y h¸t bµi Mµu xanh quª h­¬ng.

- Giíi thiÖu bµi : Bµi h¸t Mµu xanh quª h­¬ng nãi lªn cuéc sèng thanh b×nh, t­¬i vui trªn kh¾p miÒn s«ng nói quª h­¬ng....

- GV cho häc sinh nghe b¨ng h¸t mÉu.

 

- HD häc sinh ®äc lêi ca:

 

Mµu xanh quª h­¬ng

Lêi 1.

Xanh xanh quª h­¬ng ai trång hµng c©y

§ang lín dÇn xanh tèt n¬i ®©y.

Lung linh lung linh khi mÆt trêi lªn

Cho c¸nh ®ång ng« lóa t­¬i thªm.

Rung rinh rung ri9nh chµo c©y l¸ bªn ®­êng.

Tung t¨ng tung t¨ng ®µn em bÐ tíi tr­êng.

 

 

 

Lêi 2.

 

 

 

 

 

- HS nghe giíi thiÖu bµi, trao ®æi víi GV.

 

 

- C¶ líp nghe b¨ng h¸t mÉu 2 lÇn. Nªu c¶m nhËn sau khi nghe h¸t.....

- §äc ®ång thanh lêi ca 2 lÇn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bay xa bay xa theo ngµn lêi ca

Trªn kh¾p miÒn s«ng nói quª ta.

Bay cao bay cao l¸ cê vµng sao

Trong n¾ng hång c¬n giã lao xao.

Xanh t­¬i xanh t­¬i lµng xãm quª m×nh

¤i bao yªu th­¬ng Tæ quèc thanh b×nh.

 

- D¹y h¸t tõng c©u ng¾n nh­ ®· ph©n chia, kÕt hîp cho häc sinh nghe ®µn ®Ó ph¸t huy tai nghe.

- Chia d·y, nhãm lu©n phiªn ghÐp bµi.

 

- KiÓm tra mét vµi nhãm hoÆc c¸ nh©n biÓu diÔn.

Gv nhËn xÐt khÝch lÖ

 

* Ho¹t ®éng II :  HD häc sinh luyÖn tËp bµi h¸t.

- HD häc sinh h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch, theo tiÕt tÊu .

 

 

 

- HD h¸t ®èi ®¸p.

 

- HD hÊt kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c.

 

- KT mét vµi c¸ nh©n biÓu diÔn tr­íc líp.

GV nhËn xÐt - khÝch lÖ.

 

4. Cñng cè :

- Cho c¶ líp nghe b¨ng h¸t mÉu l¹i 1 lÇn.

- Sau khi häc bµi h¸t em cã suy nghÜ vµ c¶m nhËn nh­ thÕ nµo ?

 

5. NhËn xÐt, dÆn dß :

- NX :

- DD : C¶ líp vÒ nhµ häc thuéc bµi vµ tËp biÓu diÔn tèt bµi h¸t,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Häc h¸t theo HD cña GV chó ý h¸t ®óng nh÷ng ©m cã luyÕn, nh÷ng chç ng¾t c©u, nh÷ng c©u cÇn cã h¬i thë dµi...

- C¸c d·y, nhãm lu©n phiªn ghÐp bµi kÕt hîp nghe nh¹c ®Ó söa sai...

- Mçi nhãm 3 - 5 häc sinh biÓu diÔn tr­íc líp.

 

 

 

 

- C¶ líp gâ ®Öm theo 2 h×nh thøc :

VD : Xanh xanh quª h­¬ng ai trång hµng

Ph¸ch           x                x            x

TiÕt tÊu  x     x       x       x     x     x      x

 

- D·y 1  h¸t c©u 1 - 3. D·y 2 h¸t c©u 2 - 4. §æi phiªn nhau thùc hiÖn.

- C¶ líp ®øng h¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c ( nhón mÒm ).

- 3 - 5 c¸ nh©n h¸t tèt biÓu diÔn tr­íc líp.

 

 

 

- C¶ líp nghe h¸t vµ ®iÒu chØnh cho m×nh.

- TL c©u hái :

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về tiêt 23,24
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

LIÊN QUAN