Giáo Án Lịch Sử 9:Tiết 24

giáo án điện tử Lịch sử Lịch sử 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
7di5wq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2011-06-27 08:08:21
Loại file
doc
Dung lượng
0.17 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Tr­êng THCS Tả Ngài Chồ Gi¸o ¸n LÞch Sö líp 9 Baøi19 - Tieát 23 : 19/12/2008 PHONG TRAØO CAÙCH MAÏNG TRONG NHÖÕNG NAÊM 1930 -1935. I. Muïc tieâu baøi hoïc: 1. Kieán thöùc: - Giuùp HS naém ñöôïc nguyeâ

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Tr­êng THCS Tả Ngài Chồ                                                                            Gi¸o ¸n LÞch Sö líp 9

 
Baøi19 - Tieát 23 :
19/12/2008
PHONG TRAØO CAÙCH MAÏNG
TRONG NHÖÕNG NAÊM 1930 -1935.
I. Muïc tieâu baøi hoïc:
1.  Kieán thöùc:
        -  Giuùp HS naém ñöôïc nguyeân nhaân, dieãn bieán vaø yù nghóa cuûa phong traøo CM 1930 – 1931 vôùi ñænh cao laø Xoâ vieát Ngheä Tónh. Quaù trình phuïc hoài löïc löôïng, CM (1931 – 1935).
   - Caùc khaùi nieäm: “Khuûng hoaûng kinh teá”, “Xoâ vieát Ngheä Tónh”.
2. Tö töôûng:
       - Giaùo duïc HS loøng kính yeâu, khaâm phuïc tinh thaàn ñaáu tranh anh duõng cuûa quaàn chuùng coâng noâng vaø chieán só coäng saûn.
3. Kyõ naêêng: 
       - Söû duïng “Löôïc ñoà phong traøo Xoâ vieát Ngheä Tónh 1930 – 1931” ñeå trình baøy laïi dieãn bieán cuûa phong traøo Xoâ vieát Ngheä Tónh.
II. Ñoà duøng daïy hoïc:
               - Löôïc ñoà p traøo Xoâ vieát Ngheä Tónh (1930 – 1931). Tranh aûnh veà ptraøo Xoâ vieát Ngheä Tónh .
               - Nhöõng taøi lieäu, thô ca vieát veà phong traøo ñaáu tranh, ñaëc bieät ôû Ngheä Tónh .
III. Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
1. OÅn ñònh lôùp:
2. Kieåm tra baøi cuõ:
a. Em haõy trình baøy veà hoäi nghò thaønh laäp Ñaûng(3/2/1930)?
b. Noäi dung chuû yeáu cuûa Luaän cöông chính trò Ñaûng CSÑD thaùng 10/1930?
c. YÙ nghóa lòch söû thaønh laäp Ñaûng?
3 Giôùi thieäu baøi môùi: Cuoäc khuûng hoaûng kinh teá theá giôùi 1929 – 1933  ñaõ aûnh höôûng tröïc tieáp tôùi CMVN,thöïc daân Phaùp thaúng tay boùc loät thuoäc ñòa, maâu thuaãn giöõa tioøan theå daân toäc ta vaø thöïc daân Phaùp, phong kieán phaûn ñoäng ngaøy caøng saâu saéc. Ñaëc bieät laø khi Ñaûng CSVN ra ñôøi ñaõ tröïc tieáp laõnh ñaïo 1 ptraøo CM roäng lôùn1930 – 1931  maø ñænh cao laø Xoâ vieát Ngheä Tónh.
 
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC
GHI BAÛNG
Hoaït ñoäng 1:
GV yeâu caàu HS ñoïc muïc 1 vaø hoûi:
I. Vieät Nam trong thôøi kì khuûng hoaûng kinh teá theá giôùi (1929 -1933).
 N¨m häc: 2008-2009                                                                         Gi¸o viªn:Trần Quang Cảnh


Tr­êng THCS Tả Ngài Chồ                                                                            Gi¸o ¸n LÞch Sö líp 9

 Cuoäc khuûng hoaûng kinh teá theá giôùi 1929 – 1933 ñaõ taùc ñoäng ñeán tình hình kinh teá, xaõ hoäi VN nhö theá naøo?
HS: - Cuoäc khuûng hoaûng kinh teá theá giôùi 1929 – 1933 aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán VN.
- Kinh teá nöôùc ta ñaõ phuï thuoäc hoaøn toaøn vaøo chính quoác, luùc naøy khuûng hoaûng ñaõ aûnh höôùng tröïc tieáp ñeán VN.
+ Coâng, noâng nghieäp bò suy suïp.
+ Xuaát nhaäp khaåu ñình ñoán.
+ Haøng hoùa khan hieám, giaù caû ñaét ñoû.
- Xaõ hoäi:
+ Nhaân daân ta raát khoán khoå.
+ CN thaát nghieäp ngaøy caøng ñoâng, ngöôøi coù vieäc laøm thì tieán löông giaûm.
+ Noâng daân maát ñaát, baàn cuøng hoùa khoâng loái thoaùt.
+ Tieåu tö saûn ñieâu ñöùng, caùc ngheà thuû coâng sa suùt naëng neà.
+ Nhaø buoân nhoû ñoùng cöûa.
+ Vieân chöùc bò sa thaûi.
+ HS ra tröøông khoâng coù vieäc laøm.
+ Ña phaàn tö saûn daân toäc gieo neo, saäp tieäm, phaûi ñoùng cöûa hieäu.
+ Ñoàng thôøi söu cao, thueá naëng, thieân tai, haïn han lieân tieáp xaûy ra.
+ Thöïc daân Phaùp taêng cöôøng ñaøn aùp, khuûng boá CM.
+ Trong hoaøn caûnh ñoù, maâu thuaãn trong loøng xaõ hoäi raát gay gaét, nhaân daân ta quyeát taâm ñöùng leân ñaùnh ñeá quoác phong kieán phaûn ñoäng, giaønh quyeàn soáng.
  Theo em, nguyeân nhaân naøo daãn ñeán söï buøng noå cuûa ptraøo CMVN 1930 -1931?
HS: - Do aûnh höôûng cuûa cuoäc khuûng hoaûng kinh teá theá giôùi 1929 – 1933, thöïc daân Phaùp taêng cöôøng boùc loät thuoäc ñòa.
- Kinh teá suy suïp, moïi ngöôøi daân ñeàu khoán khoå.
- Maâu thuaãn xaõ hoäi saâu saéc.
- Ñöôïc Ñaûng CS tröïc tieáp laõnh ñaïo.
- Cuoäc khuûng hoaûng kinh teá theá giôùi 1929 – 1933 aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán VN.
 
- Kinh teá:
+ Coâng, noâng nghieäp suy suïp.
+ Xuaát nhaäp khaåu ñình ñoán.
+ Haøng hoùa khan hieám ñaét ñoû.
- Xaõ hoäi:
+ Taát caû moïi giai caáp ñeàu ñieâu ñöùng.
+ Maâu thuaãn xaõ hoäi saâu saéc.
 Nhaân daân ta ñaõ quyeát taâm ñöùng leân giaønh quyeàn soáng.
- Nguyeân nhaân chuû yeáu nhaát cuûa ptraøo 1930 -1931:
+ Do aûnh höôûng cuûa cuoäc khuûng hoaûng kinh teá theá giôùi 1929 – 1933, thöïc daân Phaùp taêng cöôøng boùc loät thuoäc ñòa.
- Nhaân daân ñaõ vuøng leân ñaáu tranh döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng.
 
 
 
 
 
 
 N¨m häc: 2008-2009                                                                         Gi¸o viªn:Trần Quang Cảnh


Tr­êng THCS Tả Ngài Chồ                                                                            Gi¸o ¸n LÞch Sö líp 9

 Nhaân daân ñaõ vuøng leân ñaáu tranh .
Hoaït ñoäng 2:
GV yeâu caàu HS ñoïc muïc 2 vaø hoûi:
 Em haõy trình baøy ptraøo CM 1930 -1931 phaùt trieån vôùi quy moâ toaøn quoác(töø thaùng 2/1930 – 1/5/1930)?
 HS: - Phong traøo CM  1930 -1931 phaùt trieån maïnh meõ khaép toaøn quoác, ñænh cao nhaát laø söï ra ñôøi cuûa Xoâ vieát Ngheä Tónh, ptraøo phaùt trieån theo 2 giai ñoaïn:
+ Giai ñoaïn 1: vôùi quy moâ toaøn quoác.
+ Giai ñoaïn 2: Ptraøo ôû Ngheä Tónh.
- Phong traøo vôùi quy moâ toaøn quoác (2/1930 – 1/5/1930).
- Phong traøo coâng nhaân:
+ 2/1930 : 3.000 coâng nhaân ñoàn ñieàn cao su Phuù Rieàng baõi coâng.
+ 4/1930 : 4.000 coâng nhaân deät Nam Ñònh, hôn 400 coâng nhaân nhaø maùy Dieâm, cöa Beán Thuûy, haõng daàu Nhaø Beø,...baõi coâng.
+ Tieáp ñoù laø coâng nhaân nhaø maùy xi maêng Haûi Phoøng, haõng daàu nhaø beø, cao su Daàu Tieáng ñaáu tranh.
- Phong traøo noâng daân Thaùi Bình, Haø Nam, Ngheä Tónh ñaáu tranh.
- Trong caùc ptraøo ñaõ xuaát hieän truyeàn ñôn vaø côø ñoû buùa lieàm.
- Ñaëc bieät laø phong traøo kæ nieäm 1/5/1930 raát soâi noåi, laàn ñaàu tieân Ñaûng ta kæ nieäm ngaøy Quoác teá lao ñoäng, quaàn chuùng tham gia raát ñoâng ñaûo.
+ Töø thaønh thò ñeán noâng thoân khaép caû nöôùc ñaõ xuaát hieän truyeàn ñôn, côø Ñaûng, mít tinh, bieåu tình tuaàn haønh ôû caùc thaønh phoá lôùn: Haø Noäi, Haûi Phoøng, Nam Ñònh, Hoøn Gai, Caåm Phaû, Vinh, Beán Thuûy, Saøi Goøn, Chôï Lôùn
 Em haõy trình baøy ptraøo ñaáu tranh cuûa nhaân daân Ngheä Tónh trong ptraøo CM 1930 -1931?
HS: - Ngheä Tónh laø nôi ptraøo phaùt trieån maïnh meõ nhaát caû nöôùc.
+ Thaùng 9/1930, ptraøo coâng noâng ñaõ phaùt trieån ñeán ñænh cao, ñaáu tranh ñoøi quyeàn lôïi kinh teá ñaõ keát hôïp vôùi ñaáu tranh chính trò
 
 
 
 
 
II . Phong traøo CM  1930 -1931 vôùi ñænh cao Xoâ vieát Ngheä Tónh.
1.Phong traøo vôùi quy moâ toaøn quoác.
a. Phong traøo coâng nhaân:
- 2/1930 : 3.000 coâng nhaân ñoàn ñieàn cao su Phuù Rieàng baõi coâng.
- 4/1930 : 4.000 coâng nhaân deät Nam Ñònh baõi coâng.
- Tieáp ñoù laø coâng nhaân nhaø maùy Dieâm, cöa Beán Thuûy, haõng daàu Nhaø Beø,...ñaáu tranh.
- Hoï ñoøi taêng löông. giaûm giôø laøm, choáng ñaùnh ñaäp cuùp phaït.
b. Phong traøo noâng daân:
- Noâng daân Thaùi Bình, Haø Nam, Ngheä Tónh ñaáu tranh ñoøi giaûm söu thueá, chia laïi ruoäc coâng.
c. Phong traøo kæ nieäm 1/5/1930.
- Ptraøo lan roäng khaép toaøn quoác.
- Ptraøo ñaõ xuaát hieän truyeàn ñôn, côø Ñaûng.
- Hình thöùc: mít tinh, bieåu tình tuaàn haønh ôû caùc thaønh phoá lôùn: Haø Noäi, Haûi Phoøng, Nam Ñònh, Saøi Goøn...
 N¨m häc: 2008-2009                                                                         Gi¸o viªn:Trần Quang Cảnh


Tr­êng THCS Tả Ngài Chồ                                                                            Gi¸o ¸n LÞch Sö líp 9

+ Ptraøo ñaáu tranh dieãn ra quyeát lieät vôùi hình thöùc tuaàn haønh thò uy, bieåu tình coù vuõ trang töï veä taán coâng chính quyeàn ñòch ôû caùc ñòa phöông.
+ Tröôùc khí theá ñaáu tranh cuûa quaàn chuùng chính quyeàn ñòch nhieàu huyeän, xaõ bò teâ lieät, tan raõ.
+ Caùc BCH noâng hoäi xaõ ra ñôøi quaûn lí moïi maët ñôøi soáng chính trò xaõ hoäi vaø laøm nhieäm vuï chính quyeàn Xoâ vieát .
+ Laàn ñaàu tieân nhaân daân ta thöïc söï naém chính quyeàn ôû 1 soá huyeän ôû Ngheä Tónh.
- Ñoù thöïc söï laø chính quyeàn kieåu môùi.
 Taïi sao noùi Xoâ vieát Ngheä Tónh laø chính quyeàn kieåu môùi?
HS: - Chính trò:
+Kieân quyeát traán aùp boïn phaûn CM, thöïc hieän caùc quyeàn töï do daân chuû.
- Kinh teá:
+Xoùa boû caùc loaïi thueá.
+ Chia laïi ruoäng ñaát coâng cho noâng daân.
+ Giaûm toâ, xoùa nôï.
- Vaên hoùa – xaõ hoäi:
+ Khuyeán khích hoïc chöõ quoác ngöõ,
+ Baøi tröø caùc thuû tuïc phong kieán.
+ Caùc toå chöùc quaàn chuùng ñöôïc thaønh laäp: Hoäi töông teá, coâng hoäi, noâng hoäi.
+ Caùc saùch baùo tieán boä ñöôïc truyeàn baù saâu roäng ñeå tuyeân truyeàn giaùo duïc vaø thuùc ñaày quaàn chuùng ñaáu tranh.
- Quaân söï:
+ Moãi laøng coù 1 ñoäi töï veä vuõ trang ñeå choáng boïn troäm cöôùp, giöõ traät töï an ninh xoùm laøng.
 Taát caû nhöõng chính saùch treân, chöùng toû raèng: XVNT laø chính quyeàn kieåu môùi.
GV duøng löôïc ñoà ptraøo XVNT ñeå toùm taét dieãn bieán ptraøo.
2. Phong traøo ôû Ngheä Tónh.
a. Dieãn bieán:
- Thaùng 9/1930, ptraøo ñaáu tranh dieãn ra quyeát lieät, keát hôïp giöõa muïc ñích kinh teá vaø chính trò.
- Hình thöùc: tuaàn haønh thò uy, bieåu tình coù vuõ trang töï veä taán coâng chính quyeàn ñòch ôû caùc ñòa phöông.
- Chính quyeàn ñòch nhieàu huyeän, xaõ bò teâ lieät, tan raõ.
- Chính quyeàn Xoâ vieát ra ñôøi ôû 1 soá huyeän.
* Xoâ vieát Ngheä Tónh laø chính quyeàn kieåu môùi:
- Chính trò: Kieân quyeát traán aùp boïn phaûn CM, thöïc hieän caùc quyeàn töï do daân chuû.
- Kinh teá: Xoùa boû caùc loaïi thueá, chia laïi ruoäng ñaát coâng cho noâng daân, giaûm toâ, xoùa nôï.
- Vaên hoùa – xaõ hoäi:
+ Khuyeán khích hoïc chöõ quoác ngöõ,
+ Baøi tröø caùc thuû tuïc phong kieán.
+ Caùc toå chöùc quaàn chuùng ra ñôøi.
+ Saùch baùo tieán boä ñöôïc truyeàn baù saâu roäng trong nhaân daân.
- Quaân söï: Moãi laøng coù 1 ñoäi töï veä vuõ trang ñeå choáng boïn troäm cöôùp, giöõ traät töï an ninh xoùm laøng.
 N¨m häc: 2008-2009                                                                         Gi¸o viªn:Trần Quang Cảnh


Tr­êng THCS Tả Ngài Chồ                                                                            Gi¸o ¸n LÞch Sö líp 9

  Tröôùc söï lôùn maïnh cuûa Xoâ vieát Ngheä Tónh thöïc daân Phaùp ñaõ laøm gì?
HS: - Hoaûng sôï tröôùc phong traøo ñaáu tranh cuûa quaàn chuùng, thöïc daân Phaùp ñaõ tieán haønh khuûng boá cöïc kì taøn baïo.
+ Chuùng duøng maùy bay neùm bom taøn saùt ñaãm maùu hoaëc bieåu tình cuûa hôn 2 vaïn noâng daân huyeän Höng Nguyeân (12/9/1930)
+ Ñieàu ñoäng lính khoá xanh ñoùng choát taïi Vinh, Beán Thuûy.
+ Trieät phaù xoùm laøng.
+ Duøng thuû ñoaïn mua chuoäc, chia reõ.
+ Nhieàu cô quan Ñaûng bò phaù vôõ.
+ Haøng vaïn chieán só bò gieát, baét bôù, tuø ñaøy.
  Ptraøo Xoâ vieát Ngheä Tónh coù yù nghóa lòch söû nhö theá naøo?
HS:- Maëc duø bò keû thuø daäp taét trong maùu löûa, nhöng ptraøo XVNT ñaõ chöùng toû tinh thaàn ñaáu tranh kieân cöôøng, oanh lieät vaø khaû naêng CM to lôùn cuûa quaàn chuùng.
GV giaûng theâm:
- Ptraøo CM 1930 -1931 laø cuoäc toång dieãn taäp laøn thöù nhaát cuûa Ñaûng vaø quaàn chuùng CM chuaån bò cho CM thaùng 8 1945.
- Nhaän ñònh veà XVNT, HCM ñaõ vieát: “ Tuy ñeá quoác Phaùp ñaõ daäp taét ptraøo trong 1 bieån maùu, nhöng XVNT ñaõ chöùng toû tinh thaàn oanh lieät vaø naêng löïc CM cuûa nhaân daân lao ñoäng VN. Ptraøo tuy thaát baïi nhöng noù reøn luyeän löïc löôïng cho CM thaùng 8 thaéng lôïi sau naøy”.
Hoaït ñoäng 3:
GV yeâu caàu HS ñoïc muïc 3 vaø hoûi:
 CMVN ñöôïc phuïc hoài nhö theá naøo? ( cuoái 1931 – ñaàu 1935)
HS: - Töø cuoái 1931, CMVN böôùc vaøo thôøi kì voâ cuøng khoù khaên, thöïc daân Phaùp vaø phong kieán tay sai thaúng tay khuûng boá CM, caùc cô sôû Ñaûng ôû nhieàu nôi bò taøn phaù, haøng vaïn chieán só bò baét. Nhöng vôùi söï noã löïc vuôït baäc cuûa nhöõng ngöôøi CS vaø quaàn chuùng CMVN ñöôïc phuïc hoài nhanh choùng.
- Hoaûng sôï tröôùc phong traøo ñaáu tranh cuûa quaàn chuùng, thöïc daân Phaùp ñaõ tieán haønh khuûng boá cöïc kì taøn baïo.
+ Duøng maùy bay neùm bom taøn saùt ñaãm maùu hoaëc bieåu tình cuûa hôn 2 vaïn noâng daân huyeän Höng Nguyeân.
. Trieät phaù xoùm laøng.
. Nhieàu cô quan Ñaûng bò phaù vôõ.
. Haøng vaïn chieán só bò gieát, baét bôù, tuø ñaøy.
b. YÙ nghóa lòch söû:
- Ptraøo  chöùng toû tinh thaàn ñaáu tranh kieân cöôøng, oanh lieät vaø khaû naêng CM to lôùn cuûa quaàn chuùng.
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Löïc löôïng CM ñöôïc phuïc hoài.
- Töø cuoái 1931, ptraøo CM bò khuûng boá khoác lieät.
- Ñaûng vieân vaø caùc  chieán só CM tìm moïi caùch hoài phuïc ptraøo.
- Trong tuø:
 N¨m häc: 2008-2009                                                                         Gi¸o viªn:Trần Quang Cảnh


Tr­êng THCS Tả Ngài Chồ                                                                            Gi¸o ¸n LÞch Sö líp 9

- ÔÛ trong tuø:
+ Caùc ñaûng vieân CS neâu cao khí phaùch kieân cöôøng, baát khuaát cuûa ngöôøi CS ñeå baûo veä quan ñieåm cuûa Ñaûng bieán nhaø tuø thaønh tröôøng hoïc CM.
+ Tìm caùch moùc noái vôùi cô sôû CM beân ngoaøi.
- ÔÛ beân ngoaøi:
+ Caùc chieán só CS tìm moïi caùch gaây döïng laïi cô sôû Ñaûng vaø quaàn chuùng.
+ Lôïi dung caùc toå chöùc coâng khai, hôïp phaùp cuûa keû thuø  ñeå ñaåy maïnh ñaáu tranh.
+ Taïi Haø Noäi, Saøi Goøn 1 soá ñaûng vieân CS ñaõ ñaáu tranh cöû vaøo Hoäi ñoàng thaønh phoá, lôïi duïng dieãn ñaøn coâng khai ñeå tuyeân truyeàn coå ñoäng quaân chuùng theo caùc khaåu hieäu cuûa Ñaûng.
- Cuoái naêm 1934  ñaàu 1935, heä thoáng toå chöùc Ñaûng trong nöôùc ñaõ ñöôïc khoâi phuïc.
+ Caùc xöù uûyBaéc Kì, Trung Kì , Nam Kì vaø caùc toå chöùc coâng hoäi quaàn chuùng ñöôïc laäp laïi.
- Thaùng 3/1935, Ñaïi hoäi laàn I cuûa Ñaûng hoïp taïi Ma Cao – TQ ñaùnh ñaáu söï phuïc hoài ptraøo CM.
 
 
+ Caùc ÑV neâu cao khí phaùch cuûa ngöôøi CS ñaáu tranh vôùi keû thuø.
+ Bieán nhaø tuø thaønh tröôøng hoïc.
+ Tìm caùch moùc noái vôùi beân ngoaøi gaây döïng cô sôû.
- ÔÛ beân ngoaøi:
+ Caùc chieán só CS tìm moïi caùch gaây döïng laïi cô sôû.
+ Tranh thuû nhöõng khaû naêng coâng khai ñeå ñaáu tranh hôïp phaùp.
+ Taïi Haø Noäi, Saøi Goøn, 1 soá ÑV ñaõ ra tranh cöû vaøo Hoäi ñoàng thaønh phoá.
- Cuoái naêm 1934  ñaàu 1935, heä thoáng toå chöùc Ñaûng trong nöôùc ñaõ ñöôïc khoâi phuïc.
+ Caùc xöù uûy vaø hoäi quaàn chuùng ñöôïc laäp laïi.
- Thaùng 3/1935, Ñaïi hoäi laàn I cuûa Ñaûng hoïp taïi Ma Cao – TQ ñaùnh ñaáu söï phuïc hoài ptraøo CM.
 
     3. Cuûng coá:  
a. Haõy trình baøy  nguyeân nhaân chuû yeáu daãn tôùi ptraøo CM 1930 – 1931.
b. Haõy trình baøy toùm löôïc dieãn bieán cuûa ptraøo XVNT baèng löôïc ñoà.
c. Caên cöù vaøo ñaâu noùi raèng: XVNT laø chính quyeàn kieåu môùi?
d.  Trình baøy söï phuïc hoài löïc löôïng cuûa CM nöôùc ta? ( töø cuoái 1931 ñeán ñaàu 1935).
  4. Daën doø: HS veà nhaø chuaån bò baøi 20 tìm hieåu Cuoäc vaän ñoäng daân chuû trong nhöõng naêm 1936 -1939.
 
 N¨m häc: 2008-2009                                                                         Gi¸o viªn:Trần Quang Cảnh


Tr­êng THCS Tả Ngài Chồ                                                                            Gi¸o ¸n LÞch Sö líp 9

 
 
Baøi20- Tieát 24:
25/12/2008
 CUOÄC VAÄN ÑOÄNG DAÂN CHUÛ TRONG NHÖÕNG NAÊM 1936 -1939.
I. Muïc tieâu baøi hoïc:
1.  Kieán thöùc:
                  - Giuùp HS hieåu ñöôïc nhöõng neùt chính cuûa tình hình theá giôùi vaø trong nöôùc coù aûnh höôûng ñeán CMVN trong nhöõng naêm 1936 – 1939.
                  - Chuû tröông cuûa Ñaûng vaø p traøo ñaáu tranh trong nhöõng naêm 1936 – 1939, yù nghóa cuûa phong traøo.
2. Tö töôûng:
       - Giaùo duïc HS loøng tin vaøo söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng.
3. Kyõ naêêng: 
       - Taäp döôït cho HS so saùnh caùc hình thöùc toå chöùc ñaáu tranh trong nhöõng naêm 1930 – 1931 vaø 1936 – 1939 ñeå thaáy ñöôïc söï chuyeån höôùng cuûa p traøo ñaáu tranh.
- Bieát söû duïng tranh aûnh lòch söû.
II. Ñoà duøng daïy hoïc:
       - AÛnh” Cuoäc mít tinh ôû Khu Ñaáu xaûo (Haø Noäi)”.
       - Nhöõng taøi lieäu veà p traøo ñaáu tranh ñoøi töï do, daân chuû trong nhöõng naêm 1936 – 1939.
               - Baûn ñoà VN vaø nhöõng ñòa danh coù lieân quan tôùi phong traøo ñaáu tranh.
III. Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
1. OÅn ñònh lôùp:
2. Kieåm tra baøi cuõ:
a. Em haõy trình baøy tình hình nöôùc ta trong thôøi kì toång khuûng hoaûng kinh teá theá giôùi 1929 – 1933.
   b. Taïi sao noùi Xoâ vieát Ngheä Tónh laø chính quyeàn kieåu môùi?
   c. Caùc ÑVCS trong nhaø tuø cuûa thöïc daân Phaùp ñaõ coù thaùi ñoä nhö theá naøo tröôùc chính saùch taøn baïo cuûa keû thuø?
3 Giôùi thieäu baøi môùi: Sau cuoäc khuûng hoaûng kinh teá theá giôùi 1929 – 1933 tình hình theá giôùi vaø trong nöôùc coù nhieàu thay ñoåi. Treân theá giôùi CN phaùt xít xuaát hieän, ñe doïa an ninh loaøi ngöôøi. Tröôùc tình hình ñoù Quoác teá CS hoïp Ñaïi hoäi laàn thöù VII quyeát ñònh caùc nöôùc thaønh laäp Maët traän Daân toäc thoáng nhaát choáng CN phaùt xít, choáng chieán tranh. Tình hình nöôùc Phaùp coù nhieàu thay ñoåi. Trong nöôùc nhaân daân ta khoán khoå döôùi aùp böùc cuûa thöïc daân phong kieán.Trong hoaøn caûnh ñoù Ñaûng ta chuû tröông thöïc hieän cuoäc vaän ñoäng daân chuû trong nhöõng naêm1936 – 1939.
 N¨m häc: 2008-2009                                                                         Gi¸o viªn:Trần Quang Cảnh


Tr­êng THCS Tả Ngài Chồ                                                                            Gi¸o ¸n LÞch Sö líp 9

 
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC
GHI BAÛNG
Hoaït ñoäng 1:
GV yeâu caàu HS ñoïc muïc 1 vaø hoûi:
 Em cho  bieát tình hình theá giôùi sau cuoäc toång khuûng hoaûng kinh teá 1929 -1933 ñaõ aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán CMVN nhö theá naøo?
HS: - Cuoäc khuûng hoaûng kinh teá theá giôùi 1929 – 1933 laøm cho maâu thuaãn trong loøng caùc nöôùc tö baûn gay gaét. Ñeå oån ñònh tình hình  trong nöôùc, giai caáp tö saûn caùc nöôùc naøy ñaõ phaùt xít hoùa boä maùy chính quyeàn, thieát laäp 1 cheá ñoä ñoäc taøi , taøn baïo nhaát cuûa tö baûn taøi chính.
+ Chuùng xoùa boû moïi quyeàn töï do, daân chuû trong nöôùc.
+ Raùo rieát chuaån bò cuoäc chieán tranh môùi ñeå chia laïi thò tröôøng vaø thuoäc ñòa treân theá giôùi.
+ Möu ñoà taán coâng Lieân Xoâ, hy voïng ñaåy luøi ptraøo CM voâ saûn theá giôùi.
+ Chuû nghóa phaùt xít ra ñôøi treân theá giôùi, ñe doïa an ninh loaøi ngöôøi, ñieån hình nhaát laø chuû nghóa phaùt xít Ñöùc, YÙ, Nhaät daãn ñeán nguy cô Chieán tranh theá giôùi môùi.
- Ñöùng tröôùc nguy cô chuû nghóa phaùt xít ,Ñaïi hoäi laàn VII cuûa Quoác teá CS hoïp 7/1935 taïi Matxcôva.
+ Ñaïi hoäi ñaõ xaùc ñònh keû thuø nguy hieåm, tröôùc maét cuûa nhaân daân theá giôùi laø chuû nghóa phaùt xít .
+ Ñaïi hoäi chuû tröông thaønh laäp Maët traän Daân toäc thoáng nhaát  nhaèm  taäp hôïp löïc löôïng daân chuû choáng chuû nghóa phaùt xít  vaø nguy cô chieán tranh.
- 1936, Chính phuû Maët traän Nhaân daân Phaùp  do Ñaûng CS Phaùp  laøm noøng coát ñaõ thaéng cöû vaøo nghò vieän vaø leân caàm quyeàn, thöïc hieän 1 soá caûi caùch daân chuû ôû thuoäc ñòa, thaû 1 soá tuø chính trò VN.
 Em cho bieát tình hình VN sau cuoäc toång khuûng hoaûng kinh teá 1929 -1933?
I. Tình hình theá giôùi  vaø trong nöôùc.
1. Theá giôùi:
- Sau cuoäc khuûng hoaûng kinh teá theá giôùi 1929 – 1933 maâu thuaãn trong loøng caùc nöôùc tö baûn gay gaét.
 
- Ñeå oån ñònh tình hình caùc nöôùc naøy ñaõ phaùt xít hoùa boä maùy chính quyeàn, chuû nghóa phaùt xít ra ñôøi treân theá giôùi, ñe doïa an ninh loaøi ngöôøi.
- Ñaïi hoäi laàn VII cuûa Quoác teá CS hoïp 7/1935 taïi Matxcôva, Ñaïi hoäi chuû tröông thaønh laäp Maët traän Daân toäc thoáng nhaát ôû caùc nöôùc ñeå choáng phaùt xít, choáng chieán tranh.
- 1936, Chính phuû Maët traän Nhaân daân Phaùp caàm quyeàn, thöïc hieän 1 soá caûi caùch daân chuû ôû thuoäc ñòa.
 
- Thaû 1 soá tuø chính trò ôû VN.
2. Trong nöôùc:
- Cuoäc khuûng hoaûng kinh teá theá giôùi 1929 – 1933 taùc ñoäng saâu saéc ñeán moïi giai caáp vaø taàng lôùp trong xaõ hoäi.
 N¨m häc: 2008-2009                                                                         Gi¸o viªn:Trần Quang Cảnh


Tr­êng THCS Tả Ngài Chồ                                                                            Gi¸o ¸n LÞch Sö líp 9

HS: - Cuoäc khuûng hoaûng kinh teá theá giôùi 1929 – 1933 taùc ñoäng saâu saéc ñeán moïi giai caáp vaø taàng lôùp trong xaõ hoäi.
- Boïn caàm quyeàn phaûn ñoäng thuoäc ñòa vaø tay sai tieáp tuïc chính saùch vô veùt, boùc loät khuûng boá  vaø ñaøn aùp ptraøo CM.
Hoaït ñoäng 2:
GV yeâu caàu HS ñoïc muïc 2 vaø hoûi:
 Em haõy cho bieát chuû tröông cuûa Ñaûng ta trong thôøi kì vaän ñoäng daân chuû 1936 -1939?
 HS: - Caên cöù vaøo tình hình theá giôùi vaø trong nöôùc  ñaõ coù nhieàu thay ñoåi vaø ñöôøng loái cuûa Quoác teá CS chæ ñaïo CM theá giôùi.
- Ñaûng nhaän ñònh:
+ Keû thuø cuûa nhaân daân Ñoâng Döông laø boïn phaûn ñoäng Phaùp vaø beø luõ tay sai khoâng chòu thi haønh chính saùch cuûa Chính phuû Maët traän Nhaân daân Phaùp ôû Ñoâng Döông.
- Cho neân, khaåu hieäu chieán tranh thay ñoåi:
+ Taïm gaùc khaåu hieäu: “ Ñaùnh ñoå ñeá quoác Phaùp, ñoøi Ñoâng Döông hoaøn toaøn ñoäc laäp”, “ Chia ruoäng ñaát cho daân caøy” .
+ Thay vaøo ñoù laø khaåu hieäu:” Choáng phaùt xít, choáng chieán tranh”, ñoøi “ Töï do daân chuû, côm aùo hoøa bình”.
- Ñeå thöïc hieän caùc nhieäm vuï ñoù, Ñaûng chuû tröông thaønh laäp Maët traän Nhaân daân phaûn ñeá Ñoâng Döông (1936) sau ñoù ñoåi thaønh Maët traän Daân chuû Ñoâng Döông(1938), nhaèm taäp hôïp moïi löïc löôïng yeâu nöôùc, daân chuû choáng phaùt xít, choáng chieán tranh, baûo veä hoøa bình.
- Hình thöùc vaø phöông  phaùp ñaáu tranh:
+ Chuyeån töø ñaáu tranh coâng khai keát hôïp vôùi bí maät.
+ Ñaåy maïnh tuyeân truyeàn, toå chöùc, giaùo duïc vaø môû roäng ptraøo ñaáu tranh cuûa quaàn chuùng.
 Em haõy trình baøy ptraøo daân chuû 1936 -1939?
 HS: * Phong traøo Ñoâng Döông Ñaïi hoäi.
- Töø giöõa 1936, ñöôïc tin Chính phuû Phaùp seõ cöû 1 phaùi ñoaøn sang ñieàu tra tình hình Ñoâng Döông. Ñaûng chuû tröông thöïc hieän ptraøo daân chuû coâng khai roäng lôùn trong quaàn chuùng. Môû ñaàu laø cuoäc vaän ñoäng laäp uûy ban truø bò Ñoâng Döông Ñaïi hoäi, thu nhaäp “daân nguyeän” ñeå trình leân phaùi ñoaøn naøy.
- Thöïc daân phaûn ñoäng thuoäc ñòa vaø tay sai tieáp tuïc chính saùch vô veùt, boùc loät khuûng boá CM.
 
 
 
 
II . Maët traän daân chuû Ñoâng döông vaø ptraøo ñaáu tranh ñoøi töï do daân chuû.
1.Chuû tröông cuûa Ñaûng:
- Caên cöù vaøo tình hình cuï theå vaø chæ thò cuûa Quoác teá CS, Ñaûng nhaän ñònh:
- Keû thuø cuûa CMVN luùc ñoù laø boïn phaûn ñoäng thuoäc ñòa, khoâng chòu thi haønh chính saùch cuûa Chính phuû Maët traän Nhaân daân Phaùp ôû Ñoâng Döông.
- Khaåu hieäu chieán tranh thay ñoåi: Taïm gaùc khaåu hieäu: “ Ñaùnh ñoå ñeá quoác Phaùp, ñoøi Ñoâng Döông hoaøn toaøn ñoäc laäp”, “ Chia ruoäng ñaát cho daân caøy”  thay vaøo ñoù laø khaåu hieäu:
” Choáng phaùt xít, choáng chieán tranh”, ñoøi “ Töï do daân chuû, côm aùo hoøa bình”.
- Thaønh laäp Maët traän Nhaân daân phaûn ñeá Ñoâng Döông (1936) sau ñoù ñoåi thaønh Maët traän Daân chuû Ñoâng Döông.
 N¨m häc: 2008-2009                                                                         Gi¸o viªn:Trần Quang Cảnh


Tr­êng THCS Tả Ngài Chồ                                                                            Gi¸o ¸n LÞch Sö líp 9

- Höôûng öùng chuû tröông treân, nhieàu” UÛy ban haønh ñoäng” ñöôïc thaønh laäp ôû nhieàu ñòa phöông trong caû nöôùc.
- Mít tinh, hoäi hoïp, dieãn thuyeát ñeå thu thaäp daân nguyeän ñöôïc toå chöùc.
- Hoï ñöa ra yeâu saùch ñoøiChính phuû Maët traän Nhaân daân Phaùp traû tuø chính trò, thi haønh luaät lao ñoäng, ngaøy laøm 8 giôø, ñaûm baûo soá ngaøy nghæ coù löông trong naêm cho coâng nhaân, caûi thieän ñôøi soáng.
- Ñaàu 1937, nhaân dòp ñoùn phaùi ñoaøn Chính phuû Phaùp vaø toaøn quyeàn Ñoâng Döông, nhieàu cuoäc mít tinh, bieåu tình ñöa “daân nguyeän” ñaõ dieãn ra, löïc löôïng chuû yeáu laø coâng noâng.
- Ngoaøi yeâu saùch chung, moãi giai caáp taàng lôùp coøn ñöa ra nhöõng yeâu saùch rieâng cuûa hoï.
+ Coâng nhaân  ñoøi töï do laäp nghieäp ñoaøn, taêng löông, giaûm giôø laøm, choáng ñaùnh ñaäp aùp phaït.
+ Noâng daân ñoøi chia laïi ruoäng coâng, giaûm toâ thueá.
+ Cong chöùc, HS, tieåu thöông ñoøi ñaûm baûo quyeàn lôïi lao ñoäng, ban boá caùc quyeàn töï do daân chuû, giaûm caùc loaïi thueá.
 Em haõy trình baøy ptraøo daân chuû coâng khai cuûa quaàn chuùng 1936 -1939?
 HS: - Phong traøo ñaáu tranh daân chuû coâng khai cuûa quaàn chuùng dieãn ra  soâi noåi maïnh meõ ôû caùc thaønh phoá lôùn, khu coâng nghieäp, ñoàn ñieàn cao su.
- Toång baõi coâng cuûa coâng ty Than Hoøn Gai 11/1936.
- Baõi coâng cuûa coâng nhaân nhaø maùy xe löûa Tröôøng Thi (Vinh) 3/1937 ñöôïc coâng nhaân xe löûa Nam Ñoâng Döông phoái hôïp. Ñaëc bieät laø cuoäc mít tinh khoång loà cuûa 2,5 vaïn nhaân daân taïi quaûng tröôøng nhaø Ñaáu Xaûo Haø Noäi, quaàn chuùng ñoøi töï do laäp hoäi AÙi Höõu, laäp nghieäp ñoaøn, trieät ñeå thi haønh luaät lao ñoäng, giaûm thueá, choáng phaùt xít, choáng chieán tranh, choáng sinh hoaït ñaét ñoû, baûo veä hoøa bình.
- Phöông  phaùp ñaáu tranh:
+ Ñaáu tranh coâng khai keát hôïp vôùi bí maät, ñeå ñaåy maïnh tuyeân truyeàn giaùo duïc quaàn chuùng.
2. Phong traøo ñaáu tranh:
a. Phong traøo Ñoâng Döông Ñaïi hoäi.
- Nghe tin Chính phuû Phaùp seõ cöû 1 phaùi ñoaøn sang ñieàu tra tình hình Ñoâng Döông.
- Ñaûng chuû tröông thöïc hieän ptraøo Ñoâng Döông Ñaïi hoäi, thu nhaäp “daân nguyeän” ñeå trình leân phaùi ñoaøn naøy.
- Nhieàu uûy ban “haønh ñoäng” ra ñôøi laõnh ñaïo ñaáu tranh.
- Löïc löôïng CM chuû yeáu laø coâng noâng vaø tieåu tö saûn, hoï ñoøi”töï do, daân chuû, côm aùo, hoøa bình”.
b. Phong traøo ñaáu tranh daân chuû coâng khai cuûa quaàn chuùng.
- Ptraøo  dieãn ra  soâi noåi maïnh meõ ôû caùc thaønh phoá lôùn, khu coâng nghieäp, ñoàn ñieàn. Ñieån hình laø caùc ptraøo:
+ Toång baõi coâng cuûa coâng ty Than Hoøn Gai 11/1936.
+ 3/1937 coâng nhaân nhaø maùy xe löûa Tröôøng Thi baõi coâng.
 N¨m häc: 2008-2009                                                                         Gi¸o viªn:Trần Quang Cảnh


Tr­êng THCS Tả Ngài Chồ                                                                            Gi¸o ¸n LÞch Sö líp 9

GV giôùi thieäu H.33: Cuoäc mít tinh taïi khu Ñaáu Xaûo Haø Noäi (quaûng tröôøng Cung vaên hoùa höõu nghò Vieät Xoâ ngaøy nay)
- Leã kæ nieäm 1/5/1938 vôùi toå chöùc, ñoäi nguõ chænh teà, coù côø hoa, goàm 25 ñoaøn ñaïi bieåu cuûa caùc ngaønh, caùc giôùi.
 Em haõy trình baøy ptraøo ñaáu tranh baùo chí coâng khai 1936 -1939?
 HS: - Trong thôøi kì naøy nhieàu tôø baùo coâng khai cuûa Ñaûng, cuûa maët traän daân chuû Ñoâng Döông vaø caùc toå chöùc quaàn chuùng ñöôïc löu haønh. Tôø: “ Tieàn phong”, ‘Daân chuùng”, “Baïn daân”...
- Saùch baùo tuyeân truyeàn veà chuû nghóa Mac Leânin vaø chính saùch cuûa Ñaûng ñöôïc löu haønh roäng raõi trong quaàn chuùng, trong ñoù coù cuoác “ Vaán ñeà daân caøy” cuûa Qua Ninh vaø Vaân Ñình ( Tröôøng Chinh vaø Voõ Nguyeân Giaùp).
 Ptraøo daân chuû coâng khai töø cuoái 1938  trôû ñi phaùt trieån nhö theá naøo?
 HS: -Töø cuoái 1938 trôû ñi Chính phuû Maët traän Nhaân daân Phaùp thieân höõu, boïn phaûn ñoäng Phaùp ôû thuoäc ñòa ngoùc ñaàu daäy phaûn coâng laïi Maët traän Daân chuû Ñoâng Döông, khuûng boá CM Ñoâng Döông, ptraøo bò thu heïp daàn ñeán 1/9/1939 . Chieán tranh theá giôùi laàn II buøng noå, boïn thöïc daân Phaùp ôû Ñoâng Döông thaúng tay khuûng boá CM, ptraøo chaám  döùt haún.
 Taïi sao thôøi kì 1936 -1939. Ñaûng ta laïi chuû tröông ñaáu tranh daân chuû coâng khai?
HS thaûo luaän theo nhoùm , GV toång keát:
- Theá giôùi:
+ Chuû nghóa phaùt xít ra ñôøi ñe doïa an ninh loaøi ngöôøi.
+ Ñaïi hoäi VII cuûa Quoác  teá CS (7/1935) yeâu caàu caùc nöôùc thaønh laäp Maët traän choáng phaùt xít.
+ Chính phuû Maët traän Nhaân daân Phaùp caàm quyeàn, thöïc hieän 1 soá caûi caùch daân chuû ôû thuoäc ñòa.
+ Cuoäc mít tinh khoång loà cuûa 2,5 vaïn nhaân daân taïi quaûng tröôøng nhaø Ñaáu Xaûo Haø Noäi, quaàn chuùng ñoøi laäp hoäi, laäp nghieäp ñoaøn, thi haønh luaät lao ñoäng, ngaøy laøm 8 giôø.
3. Phong traøo baùo chí coâng khai.
- Nhieàu tôø baùo cuûa Ñaûng, maët traän, caùc toå chöùc quaàn chuùng ñöôïc löu haønh. Tôø: “ Tieàn phong”, ‘Daân chuùng”, “Baïn daân”...
- Saùch baùo veà chuû nghóa Mac Leânin vaø chính saùch cuûa Ñaûng ñöôïc löu haønh roäng raõi trong quaàn chuùng.
- Töø cuoái 1938 trôû ñi Chính phuû Maët traän Nhaân daân Phaùp thieân höõu, chuùng thaúng tay khuûng boá CM Ñoâng Döông, ptraøo bò thu heïp daàn, ñeán 1/9/1939 thì chaám döùt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N¨m häc: 2008-2009                                                                         Gi¸o viªn:Trần Quang Cảnh


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tiết 24
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngsua_tiet_24.doc[0.17 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Tuần 24 - lí 8 - tiết 24
  Giáo án khác
  Tuần 24 - lí 8 - tiết 24

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/3/2016

  Xem: 0

 • Tuần 24 - Tiết 24 - Lý 8
  Giáo án khác
  Tuần 24 - Tiết 24 - Lý 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2017

  Xem: 0

 • Tuần 24 - Tiết 24 - CN9
  Giáo án khác
  Tuần 24 - Tiết 24 - CN9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2017

  Xem: 1

 • Tuần 24 - lí 6 - tiết 24
  Giáo án khác
  Tuần 24 - lí 6 - tiết 24

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/3/2016

  Xem: 0

 • Tuần 24. Tiết 24. GD 9
  GD công dân 9
  Tuần 24. Tiết 24. GD 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/2/2014

  Xem: 0

 • Tuần 24. Tiết 24. GD 6
  GD công dân 6
  Tuần 24. Tiết 24. GD 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/2/2014

  Xem: 0

 • Tuần 24 - Tiết 24 - Lý 7
  Giáo án khác
  Tuần 24 - Tiết 24 - Lý 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2017

  Xem: 0

 • Tuần 24 - Tiết 24 - Lý 7
  Giáo án khác
  Tuần 24 - Tiết 24 - Lý 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2018

  Xem: 5

 • LS 6. Tuần 24. Tiết 24
  Giáo án khác
  LS 6. Tuần 24. Tiết 24

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/2/2017

  Xem: 0

 • Tuần 24 - Tiết 24 - CN9
  Giáo án khác
  Tuần 24 - Tiết 24 - CN9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2016

  Xem: 0