Giáo Án Tin Học 7:Tiết 24

giáo án điện tử Tin học Tin học 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
9dttwq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2011-03-31 22:30:40
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Trang
1
Lần xem
0
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Tieát: 24 Baøi 5: Tuaàn daïy: 12 1. MUÏC TIEÂU: 1.1. Kieán thöùc: Bieát sao cheùp, di chuyeån noäi dung oâ tính. Bieát sao cheùp vaø di chuyeån noäi dung caùc oâ coù coâng thöùc. 1.2. Kyõ naêng: Reøn

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Tieát: 24     Baøi 5:
Tuaàn daïy: 12
1. MUÏC TIEÂU:
1.1. Kieán thöùc:  Bieát sao cheùp, di chuyeån noäi dung oâ tính. Bieát sao cheùp vaø di chuyeån noäi dung caùc oâ coù coâng thöùc.
1.2. Kyõ naêng: Reøn kyõ naêng söû duïng chuoät cho hoïc sinh.
      1.3. Thaùi ñoä:  Giaùo duïc caùc em yù thöùc tích cöïc phaùt bieåu xaây döïng baøi, tö duy logic vaø tính lieân heä thöïc teá cuûa boä moân. Giaùo duïc hoïc sinh yù thöùc laøm vieäc coù toå chöùc, tính chính xaùc qua caùc thao taùc; giuùp HS thaáy ñöôïc moái lieân heä thöïc teá cuûa moân hoïc.
2. TROÏNG TAÂM:  Hoïc sinh bieát sao cheùp vaø di chuyeån döõ lieäu, bieát sao cheùp caùc coâng thöùc.
3. CHUAÅN BÒ
3.1. Giaùo vieân: Phoøng maùy vi tính, maùy chieáu, maøn chieáu
    3.2. Hoïc sinh: Nhö ñaõ daën ôû tieát 23
4. TIEÁN TRÌNH
4.1. Oån ñònh
 Giôùi thieäu giaùo vieân döï (neáu coù) vaø kieåm dieän HS:
 Chaøo GV vaø baùo caùo tình hình lôùp.
4.2. Kieåm tra mieäng:
         Trình baøy cheøn theâm haøng vaøo trang tính vaø caùch xoaù bôùt haøng treân trang tính.
         Traû lôøi nhö ñaõ hoïc ôû tieát 23
         Goïi HS nhaän xeùt, GV nhaän xeùt vaø chaám ñieåm cho HS
4.3. Baøi môùi:
  Giôùi thieäu baøi môùi:  
   Sao cheùp vaø di chuyeån döõ lieäu laø moät öu ñieåm khi laøm vieäc vôùi maùy tính vaø phaàn meàm. Sao cheùp vaø di chuyeån döõ lieäu giuùp tieát kieäm ñaùng keå veà thôøi gian vaø coâng söùc. Caùc em ñaõ ñöôïc laøm quen vôùi khaû naêng naøy khi soaïn thaûo vaên baûn thoâng qua caùc nuùt leänh copy, cut, paste. Chöông trình baûng tính cuõng töông töï, noù cuõng hoã trôï ta sao cheùp vaø di chuyeån döõ lieäu, tieát hoïc naøy  ta seõ tìm hieåu nhieàu hôn.
 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ TROØ
NOÄI DUNG BAØI HOÏC
        Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu Sao cheùp vaø di chuyeån döõ lieäu
             Haõy cho bieát lôïi ích cuûa thao taùc sao cheùp vaø di chuyeån döõ lieäu?
             Giuùp tieát kieäm thôøi gian vaø coâng söùc.
      Nhaän xeùt, boå sung neáu HS chöa traû lôøi ñöôïc hoaëc traû lôøi sai.
              Ñeå sao cheùp vaø di chuyeån döõ lieäu trong chöông trình soaïn thaûo vaên baûn em thöïc hieän nhö theá naøo.
     Böôùc 1: Ta khoái choïn noäi dung caàn sao cheùp sau ñoù aán toå hôïp phím Ctrl+C hoaëc môû baûng choïn Edit/Copy hoaëc nhaán vaøo nuùt Copy treân thanh coâng cuï.
     Böôùc 2: Choïn nôi caàn sao cheùp ñeán vaø nhaán vaøo bieåu töôïng Paste treân thanh coâng cuï (hoaëc aán toå hôïp phím Ctrl+V hoaëc môû baûng choïn Edit/Paste)
     Nhaän xeùt vaø boå sung thieáu soùt cho HS (neáu coù)
       Trong chöông trình baûng tính cuõng coù caùc leänh vaø nuùt leänh töông töï nhö vaäy.
3. Sao cheùp vaø di chuyeån döõ lieäu:
a) Sao cheùp noäi dung oâ tính
- Choïn caùc oâ hoaëc caùc coät caàn sao cheùp.
- Nhaùy nuùt Copy treân thanh coâng cuï hoaëc Edit/Copy hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl+C.
- Choïn oâ muoán ñöa thoâng tin sao cheùp vaøo.
- Nhaùy nuùt Paste treân thanh coâng cuï (hoaëc Edit/Paste hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl+V).
b) Di chuyeån noäi dung oâ tính
- Choïn caùc oâ hoaëc caùc coät, caùc haøng caàn sao cheùp.
- Nhaùy nuùt Cut treân thanh coâng cuï hoaëc Edit/Cut ho

       VD: Muoán ñoåi caùc coät döõ lieäu B vaø C trong hình 42a, sau khi cheøn theâm coät thì em chæ caàn söû duïng caùc leänh ñeå sao cheùp döõ lieäu trong coät C vaøo coät troáng (h.42b)
      Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän
          Khi sao cheùp caàn chuù yù ñeán nhöõng ñieàu sau:
      1) Khi nhaùy nuùt Copy, ta thaáy moät ñöôøng bieân chuyeån ñoäng quanh oâ coù noäi dung ñöôïc sao cheùp xuaát hieän. Sau khi nhaùy nuùt Paste ñöôøng bieân ñoù vaãn coøn ñeå coù theå sao cheùp noäi dung sang caùc oâ khaùc. Muoán loaïi boû ñöôøng bieân ñoù ta nhaán phím Esc (hoaëc aán phím Enter).
      2) Khi choïn moät oâ ñích, noäi dung cuûa caùc oâ trong khoái ñöôïc sao cheùp  vaøo caùc oâ beân döôùi vaø beân phaûi cuûa oâ ñöôïc hoïn baét ñaàu töø oâ ñoù.
      3) Neáu em sao noäi dung cuûa moät oâ vaø choïn moät khoái laøm ñích (khoâng chæ laø moät oâ) , noäi dung ñoù seõ ñöôïc sao cheùp vaøo moïi oâ trong khoái ñích.
       Di chuyeån noäi dung oâ tính töông töï nhö sao cheùp noäi dung oâ tính, chæ thay leänh Copy bằng lệnh Cut.
       Thöïc hieän maãu cho HS qua maùy chieáu vaø yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän vaøo maùy cuûa mình, giaùo vieân ñi voøng quanh lôùp kieåm tra vaø giuùp ñôõ kòp thôøi cho HS.
      Cho bieát söï khaùc bieät giöõa sao cheùp vaø di chuyeån:    
      Giöõa hai thao taùc sao cheùp vaø di chuyeån chæ khaùc nhau ôû choã nhaán vaøo nuùt Copy (hoaëc aán toå hôïp phím Ctrl+S hoaëc choïn Edit/Copy) thì ta nhaùy nuùt Cut (hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl+X hoaëc Edit/Cut.); khi sao cheùp thì noäi dung trong caùc oâ chöùa noäi dung sao cheùp vaãn coøn nhöng khi di chuyeån thì noäi dung cuûa caùc oâ ñoù seõ bò xoaù ñi.
      Nhaän xeùt quaù trình thöïc haønh cuûa lôùp.
Hoaït Ñoäng 2: Sao cheùp coâng thöùc
     Khi sao cheùp coâng thöùc chöùa ñòa chæ thì caùc ñòa chæ ñöôïc töï ñoäng thay ñoåi ñeå cho caùc keát quaû tính toaùn ñuùng. Xeùt VD minh hoïa laø Hình 44 a vaø hình 44b trang 42 vaø trang 42 SGK.
      HS xem hình  ôû SGK vaø xem GV thöïc haønh
      Löu yù: Khi cheøn theâm hay xoaù haøng hoaëc coät laøm thay ñoåi ñòa chæ cuûa caùc oâ trong coâng thöùc, caùc ñòa chæ naøy seõ ñöôïc ñieàu chænh thích hôïp ñeå coâng thöùc vaãn ñuùng. Ñaây laø moät öu ñieåm cuûa chöông trình baûng tính giuùp tieát kieäm ñöôïc thôøi gian, coâng söùc vaø naêng löôïng.
      Vieäc thöïc hieän sao cheùp noäi dung caùc oâ coù coâng thöùc töông töï nhö sao cheùp noäi dung oâ tính (caùc thao taùc ñaõ laøm nhö trong phaàn 3 cuûa baøi hoïc).
      Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän sao cheùp coâng thöùc treân maùy cuûa mình, moät HS thao taùc treân maùy coù gaén maùy chieáu ñeå giaùo vieân nhaän xeùt laøm caên cöù so saùnh vôùi nhau
ặc ấn tổ hợp phím Ctrl+X.
- Choïn oâ muoán ñöa thoâng tin di chuyeån ñeán.
- Nhaùy nuùt Paste treân thanh coâng cuï (hoaëc Edit/Paste hoaëc nhaán toå hôïp phím Ctrl+V).
4. Sao cheùp coâng thöùc:
a) Sao cheùp noäi dung caùc oâ coù coâng thöùc
- Khi sao cheùp moät oâ coù coâng thöùc chöùa ñòa chæ, caùc ñòa chæ ñöôïc ñieàu chænh ñeå giöõ nguyeân quan heä töông ñoái veà vò trí so vôùi oâ ñích.
- Thöïc hieän caùc thao taùc  ñeå sao cheùp coâng thöùc töông töï nhö sao cheùp noäi dung oâ tính.
- Ví duï: Xem Hình 46a vaø 46b trang 43 SGK.
b) Di chuyeån noäi dung caùc oâ coù  coâng thöùc
- Khi di chuyeån noäi dung caùc oâ coù chöùa ñòa chæ, caùc ñòa chæ trong coâng thöùc khoâng bò ñieàu chænh.
- Thöïc hieän caùc thao taùc töông töï nhö di chuyeån noäi dung oâ tính.
* Löu yù: Khi thöïc hieän caùc thao taùc treân trang tính, neáu thöïc hieän nhaàm, ñeå khoâi phuïc laïi traïng thaùi cuûa thao taùc tröôùc ñoù, kích vaøo nuùt leänh Undo treân thanh coâng cuï (hoaëc choïn menu Edit/Undo Typing… hoaëc aán toå hôïp phím Ctrl+Z).

.
         GV nhaän xeùt quaù trình thöïc haønh cuûa lôùp
     Khi di chuyeån noäi dung caùc oâ coù chöùa ñòa chæ, caùc ñòa chæ trong coâng thöùc seõ khoâng bò ñieàu chænh.
        Neáu khi ta sao cheùp hoaëc di chuyeån döõ lieäu vaø coâng thöùc maø ta thöïc hieän nhaàm moät thao taùc naøo ñoù, ta coù theå khoâi phuïc laïi (quay laïi) thao taùc tröôùc ñoù. Caùch laøm töông töï nhö ñaõ thöïc hieän trong tieát 23
      Goïi HS nhaän xeùt, GV nhaän xeùt vaø cho HS ghi vôû nhö beân
     Giôùi thieäu cho HS caùc thao taùc höïc hieän ñeå sao cheùp coâng thöùc töông töï nhö di chuyeån noäi dung oâ tính ñeå caùc em ghi vôû.
 
4.4   Cuûng coá:
 Trình baøy caùch sao cheùp vaø di chuyeån noäi dung moät oâ tính
 Trình baøy caùch sao cheùp vaø di chuyeån noäi dung cuûa caùc oâ coù coâng thöùc.
 Trình baøy caùch khoâi phuïc laïi thao taùc tröôùc ñoù khi ta thöïc hieän nhaàm moät thao taùc naøo ñoù.
 Trình baøy caùc löu yù khi tieán haønh sao cheùp vaø di chuyeån noäi dung cuûa caùc oâ tính.
      Laàn löôït traû lôøi nhö treân
 Goïi HS nhaän xeùt, giaùo vieân nhaän xeùt choát laïi.
4.5 Daën doø :  
  - Hoïc thuoäc baøi veà caùc thao taùc ñeå sao cheùp vaø di chuyeån noäi dung oâ tính, caùch sao cheùp vaø di chuyeån  noäi dung cuûa caùc oâ coù coâng thöùc.
            - Hoïc thuoäc caùc löu yù khi tieán haønh sao cheùp vaø di chuyeån döõ lieäu cuõng nhö khoâi phuïc laïi caùc tao taùc thöïc hieàn nhaàm.
            - Coá gaéng tìm maùy ñeå töï thöïc haønh theâm ôû nhaø caùc noäi dung ñaõ hoïc, traû lôøi noäi dung 3 caâu hoûi trang 44 SGK.
  - Tìm hieåu tröôùc noäi dung cuûa Baøi thöïc haønh 5 “CHÆNH SÖÛA TRANG TÍNH CUÛA EM” ñeå hoïc vaøo tuaàn 13.
 
5. RUÙT KINH NGHIEÄM
 
Noäi dung: ---------------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------------------------
 
Phöông phaùp: ------------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------------------------
 
Söû duïng ÑDDH: ----------------------------------------------------------------------
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tiết 24
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTiet_24.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Tuần 24 - lí 8 - tiết 24
  Giáo án khác
  Tuần 24 - lí 8 - tiết 24

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/3/2016

  Xem: 0

 • Tuần 24 - Tiết 24 - Lý 8
  Giáo án khác
  Tuần 24 - Tiết 24 - Lý 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2017

  Xem: 0

 • Tuần 24 - Tiết 24 - CN9
  Giáo án khác
  Tuần 24 - Tiết 24 - CN9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2017

  Xem: 1

 • Tuần 24. Tiết 24. GD 9
  GD công dân 9
  Tuần 24. Tiết 24. GD 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/2/2014

  Xem: 0

 • Tuần 24 - lí 6 - tiết 24
  Giáo án khác
  Tuần 24 - lí 6 - tiết 24

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/3/2016

  Xem: 0

 • Tuần 24. Tiết 24. GD 6
  GD công dân 6
  Tuần 24. Tiết 24. GD 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/2/2014

  Xem: 0

 • Tuần 24 - Tiết 24 - Lý 7
  Giáo án khác
  Tuần 24 - Tiết 24 - Lý 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2017

  Xem: 0

 • Tuần 24 - Tiết 24 - Lý 7
  Giáo án khác
  Tuần 24 - Tiết 24 - Lý 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2018

  Xem: 5

 • LS 6. Tuần 24. Tiết 24
  Giáo án khác
  LS 6. Tuần 24. Tiết 24

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/2/2017

  Xem: 0

 • Tuần 24 - Tiết 24 - CN9
  Giáo án khác
  Tuần 24 - Tiết 24 - CN9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2016

  Xem: 0