Tiet 24

giáo án
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
hewz0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Ngày đăng
4/2/2018 9:06:24 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.09 M
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

: 24 NS: Tiết : 24 BÀI 21: SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN – CHIỀU DÒNG ĐIỆN I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Vẽđược sơ đồ của mạch điện đơn giản đã mắc sẵn bằng các kí hiệu đã qui ước. - Nắm được qui tắc về chiều dòng điệ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tiet 24, Giáo Án , Giáo án điện tử Tiet 24, doc, 1 trang, 0.09 M, chia sẽ bởi Tuấn Dương Văn đã có 0 download

 
LINK DOWNLOAD

Tiet-24.doc[0.09 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

: 24 NS:
Tiết : 24
BÀI 21: SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN – CHIỀU DÒNG ĐIỆN
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Vẽđược sơ đồ của mạch điện đơn giản đã mắc sẵn bằng các kí hiệu đã qui ước.
- Nắm được qui tắc về chiều dòng điện
- Chỉ được chiều dòng điện chạy trong mạch điện. Biểu diễn được bằng mũi tên chiều dòng điệ chạy trong sơ đồ mạch điện.
2.Kỹ năng:
Vẽ đúng một sơ đồ mạch điện thuộc loại đơn giản
Mắc đúng 1 mạch điện đơn giản theo sơ đồ .
_ Biểu diễn đúng chiều dòng điện mũi tên
3.Thái độ:
- Rèn khả năng vẽ sơ đồ đẹp.
II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
Chuẩn bài tập củng cố
2.Học sinh:
Một pin, 1 bóng đèn
Một công tắc
năm đoạn dây có vỏ bọc cách điện
Một đèn pin loại ống tròn có lắp sẵn pin.
Tranh phóng to bảng ký hiệu của một số bộ phận mạch điednh21.2,19.3, tranh vẽ phóng to sơ đồ mạch điện xe máy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
NỘI DUNG
ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Hoạt động 1: Kiểm tra –tổ chức tình huống học tập( .5... phút


(Kiểm tra:
Ở điều kiện thường, vật nào sau đây dẫn điện, vật nào sau đây cách điện.
1. mặt giấy màu vàng hay bạc cưa, giấy lót vỏ bao thuốc lá.
2. Giấy trang kim (giấy gói quà tặng)
3. Gỗ khô, miếng mica, mảnh nilông
- Dòng điện là gì?
- Dòng điện trong kim loại là gì ? - Chúng có tính chất gì ?
GV đánh giá cho điểm HS
( Tổ chức tình huống học tập:
GV :Với các mạch điện phức tạp như mạch điện trong gia đình, mạch điện trong xe máy, ôtô…… các thợ điện căn cứ vào đâu để có thể mắc các mạch điện đúng.
Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu bài này .

HS1
- Hoàn thành phần trả lời trên bảng phụ
HS2
- Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng
- Các eletron tự do trong kim loại dịch chuyển có hướng tạo thành dòng điện trong kim loại.
Hs lời: dựa vào sơ đồ mạch điện

Hoạt động 2: Sử dụng kí hiệu để vẽ sơ đồ mạch điện ( ...15. phút

I - Sơ đồ mạch điện
1. Kí hiệu của một số bộ phận mạch điện (bảng kí hiệu SGK)
- Nguồn điện
- Hai nguồn điện mắc nối tiếp:
- Bóng đèn
- Dây dẫn
- Công tắc mở
- Công tắc đóng
GV cung cấp kí hiệu 1 số bộ phận mạch điện:
- Giới thiệu kí hiệu nguồn điện.
Yêu cầu:
- Hoạt động nhóm
- Vẽ sơ đồ mạch điện hình 19.3
- Lên bảng vẽ sơ đồ mạch điện.
- Nhóm khác nhận xét
- HS khác vẽ lại sơ đồ mạch điện H19.3 với vị trí khác các bộ phận thay đổi khác.
GV hướng dẫn HS mắc mạch theo sơ đồ đã vẽ
- GV giơ cao bảng điện của 1-2 nhóm để các bạn trong nhóm khác nhận xét
- GV nhận xét cách mắc, vẽ của các nhóm .
HS quan sát tìm hiểu và ghi nhớ.
HS làm theo yêu cầu
Hoạt động nhóm vẽ sơ đồ mạch điện
Đại diện nhóm lên bảng vẽ sơ đồ
HS làm theo hướng dẫn của GV
Thực hành mắc mạch điện theo sơ đồ đã vẽ
Đại diện nhóm nhận xét
HS chữa bài vào vở nếu vẽ hình sai

Hoạt động 3: Xác định và biểu diễn chiều dòng điện quy ước ( ..12.. phút

II-Chiều dòng điện
Quy ước chiều dòng điện:
- Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực âm của nguồn điện.
Yêu cầu:
Đọc thông báo mục II SGK tr58 trả lời câu hỏi;
Nêu quy ước chiều dòng điện ?
Gv thông báo:
- Dòng điện cung cấp bởi pin hay ắcquy có chiều không đổi gọi là dòng điện 1 chiều.
- Trên cơ sở mạch điện H19.3 Gv dùng mũi tên biểu diễn chiều dòng điện trên sơ đồ mạch điện.
Yêu cầu:
- Dùng mũi tên biểu diễn chiều dòng điện trên sơ đồ mạch điện C4.
- Nhắc lại và so sánh chiều quy ước của dòng điện với chiều dịch chuyển có hướng của các eletron tự

 


Tuần: 24                                                            NS:

Tiết : 24

                    BAØI 21: SÔ ÑOÀ MAÏCH ÑIEÄN – CHIEÀU DOØNG ÑIEÄN

I.MUÏC TIEÂU:

1.Kieán thöùc:

  - Veõñöôïc sô ñoà cuûa maïch ñieän ñôn giaûn ñaõ maéc saün baèng caùc kí hieäu ñaõ qui öôùc.

   - Naém ñöôïc qui taéc veà chieàu doøng ñieän

   - Chæ ñöôïc chieàu doøng ñieän chaïy trong maïch ñieän. Bieåu dieãn ñöôïc baèng muõi teân chieàu doøng ñieä chaïy trong sô ñoà maïch ñieän.

2.Kyõ naêng:

       Veõ ñuùng moät sô ñoà maïch ñieän thuoäc loaïi ñôn giaûn

       Maéc ñuùng 1 maïch ñieän ñôn giaûn theo sô ñoà .

      _ Bieåu dieãn ñuùng chieàu doøng ñieän bằng mũi tên

3.Thaùi ñoä:

  - Reøn khaû naêng veõ sô ñoà ñeïp.

II.CHUAÅN BÒ:

1.Giaùo vieân:

     Chuaån baøi taäp cuûng coá

2.Hoïc sinh:

       Moät pin, 1 boùng ñeøn

       Moät coâng taéc

       naêm ñoaïn daây coù voû boïc caùch ñieän

       Moät ñeøn pin loaïi oáng troøn coù laép saün pin.

       Tranh phoùng to baûng kyù hieäu cuûa moät soá boä phaän maïch ñiednh21.2,19.3, tranh veõ phoùng to sô ñoà maïch ñieän xe maùy.

III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:

NOÄI DUNG

HOẠT ĐỘNG CUÛA GIAÙO VIEÂN

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra –toå chöùc tình huoáng hoïc taäp .5... phuùt

 

Kieåm tra:

:- ÔÛ ñieàu kieän thöôøng, vaät naøo sau ñaây daãn ñieän, vaät naøo sau ñaây caùch ñieän.

1. maët giaáy maøu vaøng hay baïc cöa, giaáy loùt voû bao thuoác laù.

2. Giaáy trang kim (giaáy goùi quaø taëng)

3. Goã khoâ,  mieáng mica,  maûnh niloâng

- Doøng ñieän laø gì?

- Doøng ñieän trong kim loaïi laø gì ? - Chuùng coù tính chaát gì ?

 

 

HS1

- Hoaøn thaønh phaàn traû lôøi treân baûng phuï

 

 

 

 

 

 

 

HS2

-  Doøng ñieän laø doøng caùc ñieän tích dòch chuyeån coù höôùng

- Caùc eletron töï do trong kim loaïi dòch chuyeån coù höôùng taïo thaønh doøng ñieän trong kim loaïi.


 

 

 

GV ñaùnh giaù cho ñieåm HS

Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp:

GV :Vôùi caùc maïch ñieän phöùc taïp nhö maïch ñieän trong gia ñình, maïch ñieän trong xe maùy, oâtoâ…… caùc thôï ñieän caên cöù vaøo ñaâu ñeå coù theå maéc caùc maïch ñieän ñuùng.

Hoâm nay chuùng ta cuøng tìm hieåu baøi naøy .

 

 

 

 

 

Hs trả lời: dựa vào sơ đồ mạch điện

Hoaït ñoäng 2Söû duïng kí hieäu ñeå veõ sô ñoà maïch ñieän    ...15. phuùt       

I - Sô ñoà maïch ñieän 

1. Kí hieäu cuûa moät soá boä phaän maïch ñieän (baûng kí hieäu SGK)

  - Nguoàn ñieän

 

- Hai nguoàn ñieän maéc noái tieáp:

 

 

- Boùng ñeøn

- Daây daãn

 

- Coâng taéc môû

 

- Coâng taéc ñoùng

GV cung caáp  kí hieäu 1 soá boä phaän maïch ñieän:

- Giôùi thieäu kí hieäu nguoàn ñieän.

Yeâu caàu:

- Hoaït ñoäng nhoùm

- Veõ sô ñoà maïch ñieän hình 19.3

- Leân baûng veõ sô ñoà maïch ñieän.

- Nhoùm khaùc nhaän xeùt

- HS khaùc veõ laïi sô ñoà maïch ñieän H19.3 vôùi vò trí khaùc caùc boä phaän  thay ñoåi khaùc.

GV höôùng daãn HS maéc maïch theo sô ñoà ñaõ veõ

 

 

- GV giô cao baûng ñieän cuûa 1-2 nhoùm ñeå caùc baïn trong nhoùm khaùc nhaän xeùt

- GV nhaän xeùt caùch maéc, veõ cuûa caùc nhoùm .

 

HS quan saùt tìm hieåu vaø ghi nhôù.

 

HS laøm theo yeâu caàu

     Hoaït ñoäng nhoùm veõ sô ñoà maïch ñieän

     Ñaïi dieän nhoùm leân baûng veõ sô ñoà

 

 

 

 

 

HS laøm theo höôùng daãn cuûa GV

-          Thöïc haønh maéc maïch ñieän theo sô ñoà ñaõ veõ

-         Ñaïi dieän nhoùm nhaän xeùt

HS chöõa baøi vaøo vôû neáu veõ hình sai

 

Hoaït ñoäng 3: Xaùc ñònh vaø bieåu dieãn chieàu doøng ñieän quy öôùc ..12.. phuùt       

II-Chieàu doøng ñieän

Quy öôùc chieàu doøng ñieän:

   - Chieàu doøng ñieän laø chieàu töø cöïc döông qua daây daãn vaø caùc thieát bò ñieän tôùi cöïc aâm cuûa nguoàn ñieän.

 

Yeâu caàu:

-         Ñoïc thoâng baùo muïc II SGK tr58 traû lôøi caâu hoûi;

-         Neâu quy öôùc chieàu doøng ñieän ?

Gv thoâng baùo:

   - Doøng ñieän cung caáp bôûi pin hay aécquy coù chieàu khoâng ñoåi goïi laø doøng ñieän 1 chieàu.

HS laøm theo yeâu caàu

-   Ghi vôû chieàu quy öôùc cuûa doøng ñieän

 

 

 

 

 


 

  - Treân cô sôû maïch ñieän H19.3 Gv duøng muõi teân bieåu dieãn chieàu doøng ñieän treân sô ñoà maïch ñieän.

Yeâu caàu:

    - Duøng muõi teân  bieåu dieãn chieàu doøng ñieän treân sô ñoà maïch ñieän C4.

   - Nhaéc laïi vaø so saùnh chieàu quy öôùc cuûa doøng ñieän vôùi chieàu dòch chuyeån coù höôùng cuûa caùc eletron töï do trong daây daãn kim loaïi.

   - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc vaø traû lôøi caâu C4

 

 

 

 

HS laøm theo yeâu caàu

   - Hoaøn thaønh C4 vaøo vôû baøi taäp

  - HS neâu ñöôïc: chieàu dòch chuyeån coù höôùng cuûa caùc eletron töï do trong daây daãn kim loaïi ngöôïc vôùi chieàu quy öôùc cuûa doøng ñieän

   C4: Ngöôïc chieàu nhau

Hoaït ñoäng 4: Vaän duïng- cuûng coá  ...10. phuùt       

III-Vaän duïng

C6:

Vaän duïng 

GV treo tranh veõ H21.1

Yeâu caàu:

- Quan saùt ñeøn pin thaät keát hôïp hình 21.2

- Tìm hieåu caáu taïo vaø hoaït ñoäng cuûa ñeøn pin

- Traû lôøi caâu hoûi:

   + Nguoàn ñieän ñeøn coù maáy pin? Kí hieäu ?

    + Thoâng thöôøng cöïc (+) cuûa nguoàn noái vôùi ñaàu hay cuoái cuûa ñeøn.

- Yeâu caàu hs döïa vaøo hình veõ sô ñoà maïch ñieän cuûa ñeøn pin.

- Goïi ñaïi dieän 2 HS leân baûng veõ

GV nhaän xeùt

Cuûng coá :

-         Nhaéc laïi quy öôùc chieàu doøng ñieän ?

-         Veõ sô ñoà maïch ñieän goàm: pin, 1coâng taéc m, 1 boùng ñeøn ?

 

 

HS laøm theo yeâu caàu

Quan saùt vaät thaät vaø hình veõ

 

 

 

C6:

+ Goàm 2 chieác pin, kí hieäu:

Thoâng thöôøng cöïc döông cuûa nguoàn ñieän naøy laép veà phía ñaàu cuûa ñeøn pin.

Hoïc sinh veõ vaøo vôû

 

 

 

 

HS ñöôïc goïi traû lôøi

Hoaït ñoänô 5ï: Höôùng daãn veà nhaø  ...3. phuùt       

-         Làm bài tập 21.1 đến bài 21.8

-         Chuẩn bi bài 23: “ tác dụng nhiệt va tác dụng phát sáng của dòng điện

           +  Khi nào dòng điện có tác dụng từ

           + Biểu hiện của tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

 

 

 


 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tiet 24
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN