Tiet 24

giáo án điện tử
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Ngày đăng 2018-04-02 21:06:24 Tác giả Tuấn Dương Văn loại .doc kích thước 0.09 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Tuần: 24 NS: Tiết : 24 BAØI 21: SÔ ÑOÀ MAÏCH ÑIEÄN – CHIEÀU DOØNG ÑIEÄN I.MUÏC TIEÂU: 1.Kieán thöùc: - Veõñöôïc sô ñoà cuûa maïch ñieän ñôn giaûn ñaõ maéc saün baèng caùc kí hieäu ñaõ qui öôùc. - Naém ñöôïc qui taéc veà chieàu doøng ñieän - Chæ ñöôïc chieàu doøng ñieän chaïy trong maïch ñieän. Bieåu dieãn ñöôïc baèng muõi teân chieàu doøng ñieä chaïy trong sô ñoà maïch ñieän. 2.Kyõ naêng:  Veõ ñuùng moät sô ñoà maïch ñieän thuoäc loaïi ñôn giaûn  Maéc ñuùng 1 maïch ñieän ñôn giaûn theo sô ñoà

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Tuần: 24                                                            NS:
Tiết : 24
                    BAØI 21: SÔ ÑOÀ MAÏCH ÑIEÄN – CHIEÀU DOØNG ÑIEÄN I.MUÏC TIEÂU: 1.Kieán thöùc:
  - Veõñöôïc sô ñoà cuûa maïch ñieän ñôn giaûn ñaõ maéc saün baèng caùc kí hieäu ñaõ qui öôùc.
   - Naém ñöôïc qui taéc veà chieàu doøng ñieän
   - Chæ ñöôïc chieàu doøng ñieän chaïy trong maïch ñieän. Bieåu dieãn ñöôïc baèng muõi teân chieàu doøng ñieä chaïy trong sô ñoà maïch ñieän.
2.Kyõ naêng:
       Veõ ñuùng moät sô ñoà maïch ñieän thuoäc loaïi ñôn giaûn
       Maéc ñuùng 1 maïch ñieän ñôn giaûn theo sô ñoà .
      _ Bieåu dieãn ñuùng chieàu doøng ñieän bằng mũi tên
3.Thaùi ñoä:
  - Reøn khaû naêng veõ sô ñoà ñeïp.
II.CHUAÅN BÒ:
1.Giaùo vieân:
     Chuaån baøi taäp cuûng coá
2.Hoïc sinh:
       Moät pin, 1 boùng ñeøn
       Moät coâng taéc
       naêm ñoaïn daây coù voû boïc caùch ñieän
       Moät ñeøn pin loaïi oáng troøn coù laép saün pin.
       Tranh phoùng to baûng kyù hieäu cuûa moät soá boä phaän maïch ñiednh21.2,19.3, tranh veõ phoùng to sô ñoà maïch ñieän xe maùy.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
NOÄI DUNG
HOẠT ĐỘNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra –toå chöùc tình huoáng hoïc taäp .5... phuùt
 
Kieåm tra:
:- ÔÛ ñieàu kieän thöôøng, vaät naøo sau ñaây daãn ñieän, vaät naøo sau ñaây caùch ñieän.
1. maët giaáy maøu vaøng hay baïc cöa, giaáy loùt voû bao thuoác laù.
2. Giaáy trang kim (giaáy goùi quaø taëng)
3. Goã khoâ,  mieáng mica,  maûnh niloâng
- Doøng ñieän laø gì?
- Doøng ñieän trong kim loaïi laø gì ? - Chuùng coù tính chaát gì ?
 
 
HS1
- Hoaøn thaønh phaàn traû lôøi treân baûng phuï
 
 
 
 
 
 
 
HS2
-  Doøng ñieän laø doøng caùc ñieän tích dòch chuyeån coù höôùng
- Caùc eletron töï do trong kim loaïi dòch chuyeån coù höôùng taïo thaønh doøng ñieän trong kim loaïi.


 
 
 
GV ñaùnh giaù cho ñieåm HS
 Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp:
GV :Vôùi caùc maïch ñieän phöùc taïp nhö maïch ñieän trong gia ñình, maïch ñieän trong xe maùy, oâtoâ…… caùc thôï ñieän caên cöù vaøo ñaâu ñeå coù theå maéc caùc maïch ñieän ñuùng.
Hoâm nay chuùng ta cuøng tìm hieåu baøi naøy .
 
 
 
 
 
Hs trả lời: dựa vào sơ đồ mạch điện
Hoaït ñoäng 2:  Söû duïng kí hieäu ñeå veõ sô ñoà maïch ñieän     ...15. phuùt       
I - Sô ñoà maïch ñieän 
1. Kí hieäu cuûa moät soá boä phaän maïch ñieän (baûng kí hieäu SGK)
  - Nguoàn ñieän
 
- Hai nguoàn ñieän maéc noái tieáp:
 
 
- Boùng ñeøn
- Daây daãn
 
- Coâng taéc môû
 
- Coâng taéc ñoùng
GV cung caáp  kí hieäu 1 soá boä phaän maïch ñieän:
- Giôùi thieäu kí hieäu nguoàn ñieän.
Yeâu caàu:
- Hoaït ñoäng nhoùm
- Veõ sô ñoà maïch ñieän hình 19.3
- Leân baûng veõ sô ñoà maïch ñieän.
- Nhoùm khaùc nhaän xeùt
- HS khaùc veõ laïi sô ñoà maïch ñieän H19.3 vôùi vò trí khaùc caùc boä phaän  thay ñoåi khaùc.
GV höôùng daãn HS maéc maïch theo sô ñoà ñaõ veõ
 
 
- GV giô cao baûng ñieän cuûa 1-2 nhoùm ñeå caùc baïn trong nhoùm khaùc nhaän xeùt
- GV nhaän xeùt caùch maéc, veõ cuûa caùc nhoùm .
 
HS quan saùt tìm hieåu vaø ghi nhôù.
 
HS laøm theo yeâu caàu
     Hoaït ñoäng nhoùm veõ sô ñoà maïch ñieän
     Ñaïi dieän nhoùm leân baûng veõ sô ñoà

 
 
 
 
 
HS laøm theo höôùng daãn cuûa GV
-          Thöïc haønh maéc maïch ñieän theo sô ñoà ñaõ veõ
-         Ñaïi dieän nhoùm nhaän xeùt
HS chöõa baøi vaøo vôû neáu veõ hình sai
 
Hoaït ñoäng 3: Xaùc ñònh vaø bieåu dieãn chieàu doøng ñieän quy öôùc  ..12.. phuùt       
II-Chieàu doøng ñieän
Quy öôùc chieàu doøng ñieän:
   - Chieàu doøng ñieän laø chieàu töø cöïc döông qua daây daãn vaø caùc thieát bò ñieän tôùi cöïc aâm cuûa nguoàn ñieän.
 
Yeâu caàu:
-         Ñoïc thoâng baùo muïc II SGK tr58 traû lôøi caâu hoûi;
-         Neâu quy öôùc chieàu doøng ñieän ?
Gv thoâng baùo:
   - Doøng ñieän cung caáp bôûi pin hay aécquy coù chieàu khoâng ñoåi goïi laø doøng ñieän 1 chieàu.
HS laøm theo yeâu caàu
-   Ghi vôû chieàu quy öôùc cuûa doøng ñieän
 
 
 
 
 


 
  - Treân cô sôû maïch ñieän H19.3 Gv duøng muõi teân bieåu dieãn chieàu doøng ñieän treân sô ñoà maïch ñieän.
Yeâu caàu:
    - Duøng muõi teân  bieåu dieãn chieàu doøng ñieän treân sô ñoà maïch ñieän C4.
   - Nhaéc laïi vaø so saùnh chieàu quy öôùc cuûa doøng ñieän vôùi chieàu dòch chuyeån coù höôùng cuûa caùc eletron töï do trong daây daãn kim loaïi.
   - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc vaø traû lôøi caâu C4
 
 
 
 
HS laøm theo yeâu caàu
   - Hoaøn thaønh C4 vaøo vôû baøi taäp
  - HS neâu ñöôïc: chieàu dòch chuyeån coù höôùng cuûa caùc eletron töï do trong daây daãn kim loaïi ngöôïc vôùi chieàu quy öôùc cuûa doøng ñieän
   C4: Ngöôïc chieàu nhau
Hoaït ñoäng 4: Vaän duïng- cuûng coá   ...10. phuùt       
III-Vaän duïng
C6:
Vaän duïng 
GV treo tranh veõ H21.1
Yeâu caàu:
- Quan saùt ñeøn pin thaät keát hôïp hình 21.2
- Tìm hieåu caáu taïo vaø hoaït ñoäng cuûa ñeøn pin
- Traû lôøi caâu hoûi:
   + Nguoàn ñieän ñeøn coù maáy pin? Kí hieäu ?
    + Thoâng thöôøng cöïc (+) cuûa nguoàn noái vôùi ñaàu hay cuoái cuûa ñeøn.
- Yeâu caàu hs döïa vaøo hình veõ sô ñoà maïch ñieän cuûa ñeøn pin.
- Goïi ñaïi dieän 2 HS leân baûng veõ
GV nhaän xeùt
 Cuûng coá :
-         Nhaéc laïi quy öôùc chieàu doøng ñieän ?
-         Veõ sô ñoà maïch ñieän goàm: pin, 1coâng taéc mở, 1 boùng ñeøn ?
 
 
HS laøm theo yeâu caàu
Quan saùt vaät thaät vaø hình veõ
 
 
 
C6:
+ Goàm 2 chieác pin, kí hieäu:
Thoâng thöôøng cöïc döông cuûa nguoàn ñieän naøy laép veà phía ñaàu cuûa ñeøn pin.
Hoïc sinh veõ vaøo vôû
 
 
 
 
HS ñöôïc goïi traû lôøi

Hoaït ñoänô 5ï: Höôùng daãn veà nhaø   ...3. phuùt       
-         Làm bài tập 21.1 đến bài 21.8
-         Chuẩn bi bài 23: “ tác dụng nhiệt va tác dụng phát sáng của dòng điện”
           +  Khi nào dòng điện có tác dụng từ
           + Biểu hiện của tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

 
 
 

 
 

Nguồn:Tuấn Dương Văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tiet 24
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngTiet_24.doc[0.09 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
hewz0q
Danh mục
giáo án điện tử
Ngày đăng
2018-04-02 21:06:24
Loại file
doc
Dung lượng
0.09 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
2
giáo án điện tử Tiet 24

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Tiết 21 - tiết 24
  Âm nhạc 8
  Tiết 21 - tiết 24

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2012

  Xem: 0

 • Tiết 21 - tiết 24
  Âm nhạc 7
  Tiết 21 - tiết 24

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2012

  Xem: 0

 • Tuần 24 - lí 8 - tiết 24
  Mầm non
  Tuần 24 - lí 8 - tiết 24

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/3/2016

  Xem: 0

 • tuan 24 tiet 24 li 7
  Vật lý
  tuan 24 tiet 24 li 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/2/2018

  Xem: 1

 • Tuấn 24 - Tiết 24 - CN9
  Mầm non
  Tuấn 24 - Tiết 24 - CN9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2016

  Xem: 0

 • Tuần 24 - Tiết 24 - Lý 8
  Mầm non
  Tuần 24 - Tiết 24 - Lý 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2017

  Xem: 0

 • Tuần 24 - GDCD 6- Tiết 24
  GDCD 6
  Tuần 24 - GDCD 6- Tiết 24

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GDCD 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/2/2017

  Xem: 0

 • Tuần 24- CN9- Tiết 24
  Công nghệ 9
  Tuần 24- CN9- Tiết 24

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2013

  Xem: 0

 • Tuần 24- Lý 7- Tiết 24
  Vật lý 7
  Tuần 24- Lý 7- Tiết 24

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2013

  Xem: 0

 • Tuần 24 - Tiết 24 - CN9
  Giáo án
  Tuần 24 - Tiết 24 - CN9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2016

  Xem: 0