Tiết 24

giáo án Toán 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 9       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
lxg4wq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
6/16/2011 10:36:49 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.18 M
Lần xem
1
Lần tải
9
File đã kiểm duyệt an toàn

Tuần: 12 (HK I) Ngày dạy: ……/……/………… Tiết: 24 Mục tiêu: ( Kiến thức: HS nắm vững qui tắc rút gọn phân thức theo hai bước cơ bản: Phân tích tử và mẫu thành nhân tử để tìm NTC. Chia cả tử và mẫu cho NTC,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tiết 24, Giáo Án Toán 8 , Giáo án điện tử Tiết 24, doc, 1 trang, 0.18 M, Toán 8 chia sẽ bởi Lập Bùi Đức đã có 9 download

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Giaùo aùn ñaïi soá 8 – HK I

Tuaàn: 12 (HK I)
Ngaøy daïy: ……/……/…………
Tieát: 24
 
 
I/.      Muïc tieâu:
 Kieán thöùc: HS naém vöõng qui taéc ruùt goïn phaân thöùc theo hai böôùc cô baûn:
       Phaân tích töû vaø maãu thaønh nhaân töû ñeå tìm NTC.
       Chia caû töû vaø maãu cho NTC cuûa noù.
 Kó naêng:
       Reøn kó naêng phaân tích ña thöùc (töû vaø maãu) thaønh nhaân töû,ø bieát ñoåi daáu töû vaø maãu khi caàn thieát ñeå xuaát hieän NTC tröôùc khi ruùt goïn phaân thöùc.
 Thaùi ñoä:
       Giaùo duïc tính caån thaän, chính xaùc.
II/.      Chuaån bò:
       GV: Thöôùc thaúng, baûng phuï.
       HS: Phaân tích ña thöùc thaønh nhaân töû, qui taéc ñoåi daáu.
III/.      Phöông phaùp:
       Neâu vaø giaûi quyeát vaán ñeà.
       Phaùt vaán gôïi môû.
       Phaân tích.
       Hoaït ñoäng toå nhoùm.
IV/.      Tieán trình:
1)     OÅn ñònh lôùp: Lôùp tröôûng baùo caùo só soá.
2)     Kieåm tra baøi cuõ:
Phaùt bieåu vaø vieát coâng thöùc bieåu thò:
a)     Tính chaát cô baûn cuûa phaân thöùc.
b)     Qui taéc ñoåi daáu.
Giaûi thích vì sao:

 
3)     Baøi môùi:
 
Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø
Noäi dung baøi daïy
 GV ñaët vaán ñeà: ÔÛ phaàn kieåm tra baøi cuõ ta thaáy raèng caùc phaân thöùc ôû VP ñôn giaûn hôn caùc phaân thöùc ôû VT. Nhö vaäy, nhôø
 
 
 
Giaùo vieân: Buøi Ñöùc Laäp  Trang 1


Giaùo aùn ñaïi soá 8 – HK I

tính chaát cô baûn cuûa PTÑS ngöôøi ta coù theå bieán ñoåi 1 phaân thöùc phöùc taïp veà phaân thöùc ñôn giaûn hôn vaø baèng noù. Caùch laøm ñoù goïi laø ruùt goïn phaân thöùc. Vaäy ruùt goïn phaân thöùc laø laøm theá naøo? Ñoù laø noäi dung cuûa baøi hoïc hoâm nay.
       GV ñöa        leân baûng phuï: .
a)     NTC:
b)    
       GV: hai böôùc treân ta coù theå laøm goïn nhö sau: .
       GV: caùch bieán ñoåi phaân thöùc goïi laø ruùt goïn phaân thöùc.
       Theá naøo laø ruùt goïn phaân thöùc? (bieán ñoåi phaân thöùc ñaõ cho thaønh moät phaân thöùc ñôn giaûn hôn vaø baèng vôùi phaân thöùc cho tröôùc goïi laø ruùt goïn phaân thöùc).
       Cho HS hoaït ñoäng nhoùm

       GV löu yù HS: gioáng nhö ruùt goïn phaân soá. Khi ta chia caû töû vaø maãu cho ÖCLN cuûa chuùng thì ta ñöôïc phaân soá toái giaûn. Ñoái vôùi phaân thöùc cuõng vaäy, phaân thöùc sau khi ruùt goïn xong phaûi khoâng coøn NTC naøo caû.
       GV: qua hai ví duï treân, haõy cho bieát muoán ruùt goïn moät phaân thöùc ta laøm nhöõng coâng vieäc gì?
       Cho HS laøm VD 1 theo höôùng daãn cuûa GV.
       Cho HS hoaït ñoäng nhoùm

       GVHD HS laøm VD 2.
 
 
 
 
 
1)     Ruùt goïn phaân thöùc:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruùt goïn phaân thöùc laø bieán ñoåi phaân thöùc ñaõ cho thaønh phaân thöùc ñôn giaûn hôn vaø baèng vôùi phaân thöùc ñaõ cho.
 
 
 
 
 
 
Muoán ruùt goïn phaân thöùc ta laøm nhö sau:
       Phaân tích töû vaø naãu thaønh nhaâb töû (neáu caàn) ñeå tìm nhaân töû chung.
       Chia caû töû vaø maãu cho nhaân töû chung.
2)     AÙp duïng:
a)     Ví du ï1:

 
Giaùo vieân: Buøi Ñöùc Laäp  Trang 1


Giaùo aùn ñaïi soá 8 – HK I

       Cho HS hoaït ñoäng nhoùm

 
a)     Ví duï 2:

Ñoâi khi ta phaûi ñoåi daáu ôû töû hoaëc maãu ñeå laøm xuaát hieän NTC.
 
1)     Cuûng coá vaø luyeän taäp:
       Cho HS hoaït ñoäng nhoùm BT 7 (a,c)/SGK_Tr 39.

 
2)     Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc ôû nhaø:
       Hoïc thuoäc qui taéc ruùt goïn phaân thöùc.
       Laøm baøi taäp 7 (b, d), 8, 9/SGK_Tr 39, 40.
 
I/.      Ruùt kinh nghieäm:
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
 
Giaùo vieân: Buøi Ñöùc Laäp  Trang 1


Nguồn:trên mạng

 
 


Để tải về Tiết 24
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTiet-24.doc[0.18 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

giáo án tương tự

 • tiết 24
  Tin học 6
  tiết 24 Giáo án điện tử Tin học 6

 • Tiết 24
  Hóa học 9
  Tiết 24 Giáo án điện tử Hóa học 9

 • Tiết 24
  Vật lý 12
  Tiết 24 Giáo án điện tử Vật lý 12

 • Tiết 23, 24
  Mỹ thuật 8
  Tiết 23, 24 Giáo án điện tử Mỹ thuật 8

 • Tiết 24
  Đại số 9
  Tiết 24 Giáo án điện tử Đại số 9

 • ls8 ( TIET 24
  Lịch sử 8
  ls8 ( TIET 24 Giáo án điện tử Lịch sử 8

 • Tiet 23-24
  Tin học 6
  Tiet 23-24 Giáo án điện tử Tin học 6

 • tiet 24
  GD công dân 6
  tiet 24 Giáo án điện tử GD công dân 6

 • tiêt 23,24
  Âm nhạc 4
  tiêt 23,24 Giáo án điện tử Âm nhạc 4

 • Tiết 24
  Lịch sử 9
  Tiết 24 Giáo án điện tử Lịch sử 9