Tiết 24

giáo án Toán 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 9       6      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
lxg4wq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
6/16/2011 10:36:49 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.18 M
Lần xem
6
Lần tải
9
Loading...
File đã kiểm duyệt an toàn

Tuần: 12 (HK I) Ngày dạy: ……/……/………… Tiết: 24 Mục tiêu: ( Kiến thức: HS nắm vững qui tắc rút gọn phân thức theo hai bước cơ bản: Phân tích tử và mẫu thành nhân tử để tìm NTC. Chia cả tử và mẫu cho NTC,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tiết 24, Giáo Án Toán 8 , Giáo án điện tử Tiết 24, doc, 1 trang, 0.18 M, Toán 8 chia sẽ bởi Lập Bùi Đức đã có 9 download

 
LINK DOWNLOAD

Tiet-24.doc[0.18 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tuần: 12 (HK I)
Ngày dạy: ……/……/…………
Tiết: 24
Mục tiêu:
( Kiến thức: HS nắm vững qui tắc rút gọn phân thức theo hai bước cơ bản:
Phân tích tử và mẫu thành nhân tử để tìm NTC.
Chia cả tử và mẫu cho NTC của nó.
( Kĩ năng:
Rèn kĩ năng phân tích đa thức (tử và mẫu) thành nhân tử,ø biết đổi dấu tử và mẫu khi cần thiết để xuất hiện NTC trước khi rút gọn phân thức.
( Thái độ:
Giáo dục tính cẩn thận, chính xác.
Chuẩn bị:
GV: Thước thẳng, bảng phụ.
HS: Phân tích đa thức thành nhân tử, qui tắc đổi dấu.
Phương pháp:
Nêu và giải quyết vấn đề.
Phát vấn gợi mở.
Phân tích.
Hoạt động tổ nhóm.
Tiến trình:
Ổn định lớp: Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
Kiểm tra bài cũ:
Phát biểu và viết công thức biểu thị:
Tính chất cơ bản của phân thức.
Qui tắc đổi dấu.
Giải thích vì sao:
Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung bài dạy

( GV đặt vấn đề: Ở phần kiểm tra bài cũ ta thấy rằng các phân thức ở VP đơn giản hơn các phân thức ở VT. Như vậy, nhờ tính chất cơ bản của PTĐS người ta có thể biến đổi 1 phân thức phức tạp về phân thức đơn giản hơn và bằng nó. Cách làm đó gọi là rút gọn phân thức. Vậy rút gọn phân thức là làm thế nào? Đó là nội dung của bài học hôm nay.
GV đưa lên bảng phụ:
NTC:
GV: hai bước trên ta có thể làm gọn như sau:
GV: cách biến đổi phân thức gọi là rút gọn phân thức.
Thế nào là rút gọn phân thức? (biến đổi phân thức đã cho thành một phân thức đơn giản hơn và bằng với phân thức cho trước gọi là rút gọn phân thức).
Cho HS hoạt động nhóm
GV lưu ý HS: giống như rút gọn phân số. Khi ta chia cả tử và mẫu cho ƯCLN của chúng thì ta được phân số tối giản. Đối với phân thức cũng vậy, phân thức sau khi rút gọn xong phải không còn NTC nào cả.
GV: qua hai ví dụ trên, hãy cho biết muốn rút gọn một phân thức ta làm những công việc gì?
Cho HS làm VD 1 theo hướng dẫn của GV.
Cho HS hoạt động nhóm
GVHD HS làm VD 2.
Cho HS hoạt động nhóm

Rút gọn phân thức:
Rút gọn phân thức là biến đổi phân thức đã cho thành phân thức đơn giản hơn và bằng với phân thức đã cho.
Muốn rút gọn phân thức ta làm như sau:
Phân tích tử và nẫu thành nhâb tử (nếu cần) để tìm nhân tử chung.
Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung.
Áp dụng:
Ví du ï1:
Ví dụ 2:
Đôi khi ta phải đổi dấu ở tử hoặc mẫu để làm xuất hiện NTC.


Củng cố và luyện tập:
Cho HS hoạt động nhóm BT 7 (a,c)/SGK_Tr 39.
Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:
Học thuộc qui tắc rút gọn phân thức.
Làm bài tập 7 (b, d), 8, 9/SGK_Tr 39, 40.
Rút kinh nghiệm: 


Giaùo aùn ñaïi soá 8 HK I

Tuaàn: 12 (HK I)

Ngaøy daïy: ……/……/…………

Tieát: 24

 

 

I/.      Muïc tieâu:

Kieán thöùc: HS naém vöõng qui taéc ruùt goïn phaân thöùc theo hai böôùc cô baûn:

       Phaân tích töû vaø maãu thaønh nhaân töû ñeå tìm NTC.

       Chia caû töû vaø maãu cho NTC cuûa noù.

Kó naêng:

       Reøn kó naêng phaân tích ña thöùc (töû vaø maãu) thaønh nhaân töû,ø bieát ñoåi daáu töû vaø maãu khi caàn thieát ñeå xuaát hieän NTC tröôùc khi ruùt goïn phaân thöùc.

Thaùi ñoä:

       Giaùo duïc tính caån thaän, chính xaùc.

II/.      Chuaån bò:

       GV: Thöôùc thaúng, baûng phuï.

       HS: Phaân tích ña thöùc thaønh nhaân töû, qui taéc ñoåi daáu.

III/.      Phöông phaùp:

       Neâu vaø giaûi quyeát vaán ñeà.

       Phaùt vaán gôïi môû.

       Phaân tích.

       Hoaït ñoäng toå nhoùm.

IV/.      Tieán trình:

1)     OÅn ñònh lôùp: Lôùp tröôûng baùo caùo só soá.

2)     Kieåm tra baøi cuõ:

Phaùt bieåu vaø vieát coâng thöùc bieåu thò:

a)     Tính chaát cô baûn cuûa phaân thöùc.

b)     Qui taéc ñoåi daáu.

Giaûi thích vì sao:

 

3)     Baøi môùi:

 

Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø

Noäi dung baøi daïy

GV ñaët vaán ñeà: ÔÛ phaàn kieåm tra baøi cuõ ta thaáy raèng caùc phaân thöùc ôû VP ñôn giaûn hôn caùc phaân thöùc ôû VT. Nhö vaäy, nhôø

 

 

 

Giaùo vieân: Buøi Ñöùc Laäp  Trang 1


Giaùo aùn ñaïi soá 8 HK I

tính chaát cô baûn cuûa PTÑS ngöôøi ta coù theå bieán ñoåi 1 phaân thöùc phöùc taïp veà phaân thöùc ñôn giaûn hôn vaø baèng noù. Caùch laøm ñoù goïi laø ruùt goïn phaân thöùc. Vaäy ruùt goïn phaân thöùc laø laøm theá naøo? Ñoù laø noäi dung cuûa baøi hoïc hoâm nay.

       GV ñöa        leân baûng phuï: .

a)     NTC:

b)    

       GV: hai böôùc treân ta coù theå laøm goïn nhö sau: .

       GV: caùch bieán ñoåi phaân thöùc goïi laø ruùt goïn phaân thöùc.

       Theá naøo laø ruùt goïn phaân thöùc? (bieán ñoåi phaân thöùc ñaõ cho thaønh moät phaân thöùc ñôn giaûn hôn vaø baèng vôùi phaân thöùc cho tröôùc goïi laø ruùt goïn phaân thöùc).

       Cho HS hoaït ñoäng nhoùm

       GV löu yù HS: gioáng nhö ruùt goïn phaân soá. Khi ta chia caû töû vaø maãu cho ÖCLN cuûa chuùng thì ta ñöôïc phaân soá toái giaûn. Ñoái vôùi phaân thöùc cuõng vaäy, phaân thöùc sau khi ruùt goïn xong phaûi khoâng coøn NTC naøo caû.

       GV: qua hai ví duï treân, haõy cho bieát muoán ruùt goïn moät phaân thöùc ta laøm nhöõng coâng vieäc gì?

       Cho HS laøm VD 1 theo höôùng daãn cuûa GV.

       Cho HS hoaït ñoäng nhoùm

       GVHD HS laøm VD 2.

 

 

 

 

 

1)     Ruùt goïn phaân thöùc:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruùt goïn phaân thöùc laø bieán ñoåi phaân thöùc ñaõ cho thaønh phaân thöùc ñôn giaûn hôn vaø baèng vôùi phaân thöùc ñaõ cho.

 

 

 

 

 

 

Muoán ruùt goïn phaân thöùc ta laøm nhö sau:

       Phaân tích töû vaø naãu thaønh nhaâb töû (neáu caàn) ñeå tìm nhaân töû chung.

       Chia caû töû vaø maãu cho nhaân töû chung.

2)     AÙp duïng:

a)     Ví du ï1:

 

Giaùo vieân: Buøi Ñöùc Laäp  Trang 1


Giaùo aùn ñaïi soá 8 HK I

       Cho HS hoaït ñoäng nhoùm

 

a)     Ví duï 2:

Ñoâi khi ta phaûi ñoåi daáu ôû töû hoaëc maãu ñeå laøm xuaát hieän NTC.

 

1)     Cuûng coá vaø luyeän taäp:

       Cho HS hoaït ñoäng nhoùm BT 7 (a,c)/SGK_Tr 39.

 

2)     Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc ôû nhaø:

       Hoïc thuoäc qui taéc ruùt goïn phaân thöùc.

       Laøm baøi taäp 7 (b, d), 8, 9/SGK_Tr 39, 40.

 

I/.      Ruùt kinh nghieäm:

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

 

Giaùo vieân: Buøi Ñöùc Laäp  Trang 1

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tiết 24
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự